Akademiki i pomoc materialna

Sekcja Stypendialna WDIB
ul. Nowy Świat 69 pok. 176; III piętro

czynna:
od wtorku do piątku
w godz. 10.00 - 14.00

Dane do kontaktu:
mgr Barbara Domańska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. (22) 55 22 932


Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2018/2019

WAŻNE INFORMACJE :

Wnioski o stypendia oraz oświadczenie o dochodach za 2017 rok wypełniamy  w systemie USOSWeb

Terminy składania :

1.    Wnioski o stypendium Rektora  - do 15 października.

2.    Wnioski o stypendium socjalne i specjalne -  do 10 października

(ewentualne stypendium wypłacane będzie przez 9 miesięcy)

Złożenie w późniejszym terminie skraca długość wypłaty stypendium (do 10 listopada – przez 8 miesięcy – i tak analogicznie w każdym kolejnym miesiącu)

Wnioski o stypendium socjalne i specjalne można składać przez cały rok akademicki.

Zgodnie z  POSTANOWIENIEM NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2017 r. wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki wynosi 1000 zł.

Dokumenty konieczne do Stypendium Socjalnego :

Każda pełnoletnia osoba zobowiązana jest do złożenia 3 poniższych dokumentów, nawet jeżeli kwoty na tych dokumentach wynoszą 0 zł.

- oświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok 2017

- zaświadczenie z ZUS ( w przypadku rolników KRUS)  o wysokości składki   zdrowotnej w 2017 roku

- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok 2017

Bez powyższych dokumentów nie zostanie zaakceptowany żaden wniosek.

Przykładowe dokumenty potwierdzające dochód na osobę w rodzinie studenta: 

Pełny zakres dokumentów znajduje się w Załączniku Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości , przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW.  Dokumenty załączone do wniosku muszą w jak najlepszy sposób ukazywać sytuację dochodową w wnioskodawcy, co wymaga dopasowania swojej sytuacji do przedstawionej poniżej przykładowej dokumentacji.

1.    Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego:

2.    Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości  składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3.    Oświadczenia studenta i dorosłych członków rodziny studenta: 

o    O wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie jeśli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (pobierz załącznik – oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej).

o    oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (pobierz załącznik – oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych)

4.    Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz(y) płatniczy(e) zawierające informację o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

5.    Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

6.    Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej.

7.    Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, (umowa o pracę/zlecenie lub aneks ją rozwiązujący oraz PIT-11 lub inny PIT w zależności od rodzaju umowy)

8.    Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu w 2017 roku tj. zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie netto z drugiego miesiąca od daty zatrudnienia studenta lub członka rodziny studenta jeśli dochód został uzyskany w 2017r.  oraz okres uzyskiwania dochodu.

Inne dokumenty:

1.     Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia, w przypadku rodzeństwa lub dzieci do siódmego roku życia.

2.    Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa studenta.

3.    Kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację.

4.    Kopia aktu zgonu rodzica lub odpisu wyroku zasądzającego alimenty, w przypadku osoby uczącej się.

5.    Zaświadczenia właściwej jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta.

6.    Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia.

7.    Kopia orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.

8.    Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta.

9.    Inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta.

Jeżeli dochód zostaje utracony trzeba wybrać powód jego utraty. Wybranie informacji ŻADEN Z POWYŻSZYCH POWODÓW NIE powoduje utraty dochodu i następuje jego wliczenie do dochodu rodziny. Jeżeli praca została zakończona lub umowa o pracę została rozwiązana/wygasła lub zdecydowaliśmy się na jej zaprzestanie jest to równoznaczne z utratą pracy zarobkowej/zatrudnienia. Studentów prosimy o zwracanie na to uwagi, ponieważ Komisja nie jest w stanie określić z jakich przyczyn nastąpiła utrata dochodu. Złe określenie powodu będzie skutkowało wliczeniem dochodu do całości, którego wynikiem będzie przyznanie niższej kwoty stypendium niż należy się ona w rzeczywistości z winy STUDENTA.

Zanim złożysz wniosek sprawdź kompletność swoich dokumentów!

1.    Data złożenia wniosku jest liczona jako dzień, w którym dostarczono go do komisji, bądź nadano pocztą. Jeśli dostarczasz go osobiście do Komisji Stypendialnej zwróć uwagę, by osoba przyjmująca Twój wniosek zanotowała datę jego przyjęcia.

2.     Pamiętaj, że każdy członek Twojej rodziny, który ukończył 18 rok życia powinien wypełnić oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (Przeczytaj dokładnie pouczenie - w nim zawarte są wszystkie tytuły z których możesz uzyskiwać dochód i powinieneś uwzględnić je w oświadczeniu m.in. stypendia otrzymywane z WDIiB UW) i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

3.    Jeżeli jesteś osobą samodzielną finansową zgodnie z §24 Regulaminu, powinieneś złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z Rodzicami.

1.    W przypadku, gdy student nie osiąga dochodów w jego wniosku powinno znaleźć się oświadczenie o nie osiąganiu dochodów, jego ewentualny brak uznajemy za osiąganie dochodów i będziemy prosić o wyjaśnienie sprawy.

5.    Jeśli  rodzic ma rentę z KRUS a nie jest wykazane posiadanie ziemi, prosimy o złożenie wyjaśnienia co się z tą ziemią stało.

6.    Każde oświadczenie powinno być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z ust. 16a zał. Nr. 1 do Regulaminu.

7.    Jeżeli masz niestandardową lub kłopotliwą sytuację zapraszamy do osobistego złożenia wniosku w trakcie dyżuru Komisji Stypendialnej lub też kontaktowania się z nami za pośrednictwem maili pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie : (22) 55 22 932
 

Jak wypełnić oświadczenie o dochodach?

Aby złożyć wniosek o stypendium socjalne musisz wypełnić oświadczenie o dochodach za rok poprzedzający ten, na który świadczenie ma zostać przyznane. Podobnie jak wniosek, oświadczenie należy złożyć przez USOSweb , następnie wydrukowane i podpisane wraz z załącznikami należy dostarczyć  do Komisji Stypendialnej WDIiB UW).

WAŻNE INFORMACJE : Wnioski o stypendia oraz oświadczenie o dochodach za 2017 rok wypełniamy  w systemie USOSWeb Terminy składania : 1. Wnioski o stypendium Rektora  - do 15 października. 2. Wnioski o stypendium socjalne i specjalne -  do 10 października (ewentualne stypendium wypłacane będzie przez 9 miesięcy) Złożenie w późniejszym terminie skraca długość wypłaty stypendium (do 10 listopada – przez 8 miesięcy – i tak analogicznie w każdym kolejnym miesiącu) Wnioski o stypendium socjalne i specjalne można składać przez cały rok akademicki. Zgodnie z  POSTANOWIENIEM NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2017 r. wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki wynosi 1000 zł. Dokumenty konieczne do Stypendium Socjalnego : Każda pełnoletnia osoba zobowiązana jest do złożenia 3 poniższych dokumentów, nawet jeżeli kwoty na tych dokumentach wynoszą 0 zł. - oświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok 2017 - zaświadczenie z ZUS ( w przypadku rolników KRUS)  o wysokości składki   zdrowotnej w 2017 roku - oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok 2017 Bez powyższych dokumentów nie zostanie zaakceptowany żaden wniosek. Przykładowe dokumenty potwierdzające dochód na osobę w rodzinie studenta:  Pełny zakres dokumentów znajduje się w Załączniku Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości , przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW.  Dokumenty załączone do wniosku muszą w jak najlepszy sposób ukazywać sytuację dochodową w wnioskodawcy, co wymaga dopasowania swojej sytuacji do przedstawionej poniżej przykładowej dokumentacji. 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego: 2. Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości  składki na ubezpieczenie zdrowotne. 3. Oświadczenia studenta i dorosłych członków rodziny studenta:  o O wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie jeśli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (pobierz załącznik – oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej). o oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (pobierz załącznik – oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych) 4. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz(y) płatniczy(e) zawierające informację o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni. 5. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 6. Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej. 7. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, (umowa o pracę/zlecenie lub aneks ją rozwiązujący oraz PIT-11 lub inny PIT w zależności od rodzaju umowy) 8. Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu w 2017 roku tj. zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie netto z drugiego miesiąca od daty zatrudnienia studenta lub członka rodziny studenta jeśli dochód został uzyskany w 2017r.  oraz okres uzyskiwania dochodu. Inne dokumenty: 1. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia, w przypadku rodzeństwa lub dzieci do siódmego roku życia. 2. Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa studenta. 3. Kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację. 4. Kopia aktu zgonu rodzica lub odpisu wyroku zasądzającego alimenty, w przypadku osoby uczącej się. 5. Zaświadczenia właściwej jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta. 6. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia. 7. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta. 8. Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta. 9. Inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta. Jeżeli dochód zostaje utracony trzeba wybrać powód jego utraty. Wybranie informacji ŻADEN Z POWYŻSZYCH POWODÓW NIE powoduje utraty dochodu i następuje jego wliczenie do dochodu rodziny. Jeżeli praca została zakończona lub umowa o pracę została rozwiązana/wygasła lub zdecydowaliśmy się na jej zaprzestanie jest to równoznaczne z utratą pracy zarobkowej/zatrudnienia. Studentów prosimy o zwracanie na to uwagi, ponieważ Komisja nie jest w stanie określić z jakich przyczyn nastąpiła utrata dochodu. Złe określenie powodu będzie skutkowało wliczeniem dochodu do całości, którego wynikiem będzie przyznanie niższej kwoty stypendium niż należy się ona w rzeczywistości z winy STUDENTA. Zanim złożysz wniosek sprawdź kompletność swoich dokumentów! 1. Data złożenia wniosku jest liczona jako dzień, w którym dostarczono go do komisji, bądź nadano pocztą. Jeśli dostarczasz go osobiście do Komisji Stypendialnej zwróć uwagę, by osoba przyjmująca Twój wniosek zanotowała datę jego przyjęcia. 2. Pamiętaj, że każdy członek Twojej rodziny, który ukończył 18 rok życia powinien wypełnić oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (Przeczytaj dokładnie pouczenie - w nim zawarte są wszystkie tytuły z których możesz uzyskiwać dochód i powinieneś uwzględnić je w oświadczeniu m.in. stypendia otrzymywane z WDIiB UW) i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. 3. Jeżeli jesteś osobą samodzielną finansową zgodnie z §24 Regulaminu, powinieneś złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z Rodzicami. 1. W przypadku, gdy student nie osiąga dochodów w jego wniosku powinno znaleźć się oświadczenie o nie osiąganiu dochodów, jego ewentualny brak uznajemy za osiąganie dochodów i będziemy prosić o wyjaśnienie sprawy. 5. Jeśli  rodzic ma rentę z KRUS a nie jest wykazane posiadanie ziemi, prosimy o złożenie wyjaśnienia co się z tą ziemią stało. 6. Każde oświadczenie powinno być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z ust. 16a zał. Nr. 1 do Regulaminu. 7. Jeżeli masz niestandardową lub kłopotliwą sytuację zapraszamy do osobistego złożenia wniosku w trakcie dyżuru Komisji Stypendialnej lub też kontaktowania się z nami za pośrednictwem maili pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie : (22) 55 22 932   Jak wypełnić oświadczenie o dochodach? Aby złożyć wniosek o stypendium socjalne musisz wypełnić oświadczenie o dochodach za rok poprzedzający ten, na który świadczenie ma zostać przyznane. Podobnie jak wniosek, oświadczenie należy złożyć przez USOSweb , następnie wydrukowane i podpisane wraz z załącznikami należy dostarczyć  do Komisji Stypendialnej WDIiB UW).