Czasopisma wydziałowe

Przegląd biblioteczny

Przegląd biblioteczny

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku. Jest to jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie. Zapewnia możliwość publikacji i wymiany poglądów całemu środowisku bibliotekarskiemu i ludziom nauki związanym z naszym zawodem.

ISSN 0033-202X
Częstotliwość: kwartalnik
Liczba punktów: 140

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert
Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Dariusz Grygrowski
Sekretarz : dr Dorota Grabowska

strona www: http://www.sbp.pl/przeglad
e-mail: przeglad.biblioteczny@uw.edu.pl

Studia medioznawcze

Studia medioznawcze

„Studia Medioznawcze” to kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, który narodził się w 2000 roku w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W kręgu jego odbiorców są pracownicy naukowi i studenci dyscypliny nauk o mediach. W profilu tematycznym „SM” mieszczą się zagadnienia poświęcone tożsamości nauk o mediach; nowym mediom; etyce i public relations, prawu w mediach; historii mediów; retoryce, mediom w Polsce – prasie, radiu, telewizji; systemom medialnym za granicą. W skład Rady Naukowej czasopisma wchodzą naukowe autorytety w dziedzinie nauk o mediach – politolodzy, medioznawcy, historycy, językoznawcy, literaturoznawcy z kraju i zza granicy.

ISSN 2451-1617
Częstotliwość: kwartalnik
Liczba punktów: 40

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Robert Cieślak
Redaktor, sekretarz: mgr Rafał Smoleń
strona www: https://studiamedioznawcze.eu/
e-mail: studiamedioznawcze@uw.edu.pl

Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne

Czasopismo "Zagadnienia Informacji Naukowej -- Studia Informacyjne" (ZIN) [Journal of Information Science -- Information Studies] jest periodykiem najczęściej cytowanym wśród czasopism bibliologicznych i informatologicznych wydawanych w Polsce. Adresowane jest ono do międzynarodowego środowiska badaczy nauk o informacji oraz praktyków działalności informacyjnej, krytycznie analizujących metody i narzędzia jej realizacji w różnych środowiskach dziedzinowych i organizacyjnych, a także polityków i donatorów działalności informacyjnej w różnych dziedzinach. Czasopismo może też zainteresować badaczy, wykładowców i studentów innych dyscyplin, które zajmują się różnymi aspektami funkcjonowania informacji we współczesnym świecie.

 

E ISSN 2392-2648
PL ISSN 0324-8194
Częstotliwość: kwartalnik
Liczba punktów: 40

Redaktor naczelny: dr hab. Małgorzata Kisilowska-Szurmińska, prof. UW
Zastępca redaktora naczelnego i Redaktor Tematyczny: dr hab. Anna Mierzecka
Sekretarz: dr Magdalena Paul

strona www: http://ojs.sbp.pl/index.php/zin
e-mail: zin@uw.edu.pl

Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi

Kwartalnik (do 2019 r. rocznik) „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” to ogólnopolskie czasopismo naukowe z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach Katedry Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego redagowane od 2006 r. (następca czasopisma „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” wydawanego od 1975 r.). Czasopismo publikuje rezultaty badań z zakresu szeroko pojętej kultury książki w kontekście historycznym.

PL ISSN 1897-0788
eISSN 2544-8739
Częstotliwość: kwartalnik
Liczba punktów: 40

Redaktor naczelny: dr hab. Jacek Puchalski, prof. ucz.
Zastępca redaktora naczelnego, sekretarz: dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak
Sekretarz: dr Dorota Pietrzkiewicz

strona www: http://bookhistory.uw.edu.pl
e-mail: bookhistory@uw.edu.pl

 

Search