Projekty badawcze

badania na WDIB

Pracownicy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW prowadzą badania naukowe w zakresie dwóch subdyscyplin naukowych – informatologii i bibliologii oraz nauk o mediach. Niegdyś przynależne do dwóch odrębnych dziedzin – nauk humanistycznych i nauk społecznych – od 2018 roku współtworzą one dyscyplinę nauki o komunikacji społecznej i mediach (obszar nauk społecznych).

W ramach nowej dyscypliny prowadzimy zarówno wyspecjalizowane, jak i wysoce interdyscyplinarne projekty badawcze. Wykorzystujemy przy tym szeroki zakres umiejętności naukowych oraz praktycznych naszej kadry, a także naszą nowoczesną infrastrukturę badawczą. 

About us

Projekty aktualnie realizowane

About us

Działanie Grywalizacja światów w służbie nowoczesnemu społeczeństwu XXI wieku – platforma wymiany realizowane w ramach POB V: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań

Źródło finansowania: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr hab. Tomasz Gackowski, prof. UW
Okres realizacji: 
2020–2026
Przyznana dotacja:
3 390 000 zł
Opis: 

Celem tego działania jest pobudzenie w ramach Uniwersytetu Warszawskiego zaawansowanych (koncepcyjnie oraz sprzętowo – przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu do badań biometrycznych) badań nad e-Sportem, grami oraz doświadczeniami VR/AR. Ostatnie metaanalizy prowadzone na bazie WoS / Scopus pokazują, iż najbardziej zyskującymi na popularności obecnie tematami badawczymi w najbliższych latach będą właśnie gry, eSport oraz wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi oraz międzynarodowym kontaktom, Uniwersytet Warszawski ma szanse stać się ważnym ośrodkiem badań nad tego typu zagadnieniami. Współpraca badaczy z różnych dyscyplin i dziedzin naukowych w Polsce i zagranicą pozwoli naszej uczelni osiągnąć istotną widoczność międzynarodową w najlepszych periodykach naukowych oraz przy okazji najważniejszych konferencji naukowych z zakresu ICT. Proponowane działania wzmacniają i istotnie rozszerzają zainicjowane na Uniwersytecie Warszawskim w minionych latach) (np. w Laboratorium Badań Medioznawczych) badania nad grami oraz samymi graczami oraz nad doświadczeniami w wirtualnej rzeczywistości w kontekście edukacji.

Istotą tego działania będzie stworzenie wirtualnej platformy – sieci badaczy i ośrodków naukowo-badawczych zajmujących się badaniami z zakresu eSportu, gier komputerowych oraz doświadczeń AR/VR, rozpoznawalnej międzynarodowo głównie poprzez wspólne publikacje w prestiżowych periodykach i monografiach oraz za sprawą udziału/organizacji w prestiżowych konferencjach naukowych. Celem jest uczynienie Uniwersytetu Warszawskiego swoistym, wirtualnym hubem angażującym badaczy z różnych dyscyplin i dziedzin naukowo-badawczych z Polski oraz przede wszystkim z zagranicy, zajmujących się badaniem gier i doświadczeń VR/AR. Wspomniana platforma nie służyłaby tylko do e-meetingów, byłaby wirtualną przestrzenią do współdzielenia się różnymi bazami danych, wynikami eksperymentów biometrycznych, które następnie mogłyby być wspólnie omawiane i analizowane, celem tworzenia wspólnych, międzynarodowych, nowych aplikacji grantowych oraz prestiżowych, widocznych międzynarodowo publikacji naukowych.

Zakładamy, że koordynacja rzeczonej platformy będzie się zajmować Laboratorium Badań Medioznawczych UW, tj. jednostka, która dysponuje nie tylko niezbędnym zapleczem technologicznym ale też doświadczeniem badawczym obejmującym analizy gier, eSportu, VR/AR oraz dyskursu i narracji.

Członkami zespołu badawczego są: dr hab. Tomasz Gackowski, prof. ucz., dr hab. Anna Mierzecka, dr Karolina Brylska, mgr inż. Adam Balcerzak, mgr Marcin Łączyński, mgr Marlena Sztyber.

About us

Utrzymanie zintegrowanej infrastruktury badawczej do medioznawczych badań behawioralnych w LBM UW

Źródło finansowania: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dawniej Ministerstwo Edukacji i Nauki)
Kierownik: dr hab. Tomasz Gackowski, prof. UW
Okres realizacji: 
2023–2025
Przyznana dotacja:
2 673 268,80 zł
Opis: 

Celem tego działania jest utrzymanie w działaniu (pomiarowanie i modernizowanie) wyrafinowanego systemu do prowadzenia wieloaspektowych badań medioznawczych. Badania w LBM prowadzone są bowiem na styku co najmniej kilku dyscyplin: nauk o mediach i komunikacji społecznej, socjologii, etnografii, kulturoznawstwa, nauk o polityce, kognitywistki, psychologii, ale także informatyki, neurobiologii czy matematyki. Na system składa się nie tylko sala fokusowa (FGI) oraz studio CATI (15 stanowisk komputerowych do przeprowadzania sondaży, własny system RDD, metodyka ważenia danych względem NSP i GUS), ale także aparatura do ciągłej rejestracji w jakości SD i HD 9 telewizyjnych kanałów informacyjnych oraz 6 stacji radiowych, algorytmy oraz programy do automatycznego i półautomatycznego przeszukiwania internetu pod kątem wybranych fraz kluczowych (kolokacje, konkordancje – web crawling) oraz zaawansowana aparatura do wyrafinowanych, międzydziedzinowych badań biometrycznych przy wykorzystaniu m. in. urządzeń do pomiaru reakcji skórno-galwanicznej (EDA/GSR), napięcia mięśniowego (EMG), EKG, bioelektrycznej aktywności mózgu (EEG) oraz mikroekspresjii twarzowych (Facetracking – Affectiva). Otrzymane środki pozwolą na kontynuowanie badań za pomocą wyżej wymienionej infrastruktury w eksperymentach i badaniach realizowanych przez Laboratorium Badań Medioznawczych UW.

Członkami zespołu badawczego są: dr hab. Tomasz Gackowski, prof. ucz., dr hab. Anna Mierzecka, dr Karolina Brylska, dr hab. Jacek Wasilewski, mgr inż. Adam Balcerzak, mgr Marcin Łączyński.

About us

„REVIVING, BOOSTING, OPTIMISING AND TRANSFORMING EUROPEAN FILM COMPETITIVENESS (REBOOT)”

Źródło finansowania: Komisja Europejska, Horizon Europe
Numer projektu: 
101094796
Kierownik: 
dr hab. Michał Głowacki, prof. UW
Okres realizacji: 
2023–2026
Przyznana dotacja: 
156 433,75 €
Opis: 

REBOOT to międzynarodowy projekt badawczy ukierunkowany na zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu filmowego (EFI). Badanie ma na celu zbadanie dynamiki konkurencyjności w europejskiej polityce kulturowej oraz zarekomendowanie instytucjom europejskim rozwiązań dla EFI w zakresie różnorodności kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem równości płci, inkluzywności oraz promocji europejskiego kina.

Celem projektu jest zbadanie zarówno mocnych stron, jak i wyzwań w europejskiej konkurencyjności i politykach na rzecz EFI. Obejmuje to sposoby „mierzenia”, „analizowania” i „oceny” wpływu polityk na strategie podmiotów działających w obszarze przemysłów filmowych. Z drugiej strony projekt aspiruje do aktywnego uczestniczenia w debacie o przyszłości EFI w obszarze odbiorców poprzez zbadanie preferencji Pokolenia Z, a także sposobów produkcji i dystrybucji treści filmowych w Europie. Efekty badania REBOOT dotyczą pojęcia konkurencyjności EFI w zakresie: 1) zwiększenia wsparcia dla zaangażowania młodych ludzi w film europejski; 2) wzmocnienia pozycji Unii Europejskiej (UE) w światowej gospodarce audiowizualnej, zwłaszcza w świetle rozwoju wideo na żądanie (VOD); 3) wspierania różnorodności kulturowej w przemyśle filmowym UE; 4) uwzględnienia potrzeby nowego rozumienia konkurencyjności w erze platform i nowych technologii oraz e) uznania i wspierania znaczenia filmu, sektora kultury i sektora kreatywnego jako atutu geopolitycznego dla UE.

W projekcie REBOOT uczestniczą interdyscyplinarne ośrodki badawcze z 10 krajów w Europie (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Polska, Turcja i Włochy). Koordynatorką projektu jest prof. Katharine Sarikakis z Uniwersytetu w Wiedniu. W skład zespołu badawczego na UW wchodzą dr Jacek Mikucki, dr hab. Alicja Waszkiewicz-Raviv oraz dr Anita Zawisza.

Strona projektu: https://thereboot-project.eu/

About us

„Public service media in the age of platforms”

Źródło finansowania: NCN, CHANSE Collaboration of Humanities and Social Sciences in
Europe: https://chanse.org/#
Numer projektu: 
UMO-2021/03/Y/HS2/00277
Kierownik:
dr hab. Michał Głowacki, prof. UW
Okres realizacji: 
2022–2025
Przyznana dotacja: 
1 335 910 €
Opis: 
Media publiczne w erze platform

Międzynarodowy projekt badawczy pt. „Media publiczne w erze platform” jest finansowany w ramach programu Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe: https://chanse.org/#. Celem badania jest skonfrontowanie działalności mediów publicznych ze strategiami mediów w erze platform i danych. Badania mediów publicznych w sześciu krajach (Belgia, Dania, Kanada, Polska, Wielka Brytania i Włochy) są oparte o analizę dokumentów prawnych, zawartości oraz wywiady z pracownikami mediów publicznych. Projekt ma na celu wskazanie podobieństw i różnic w zakresie stopnia zaawansowania zmiany organizacyjnej, różnorodności oferty programowej (rozumienie głosów przedstawicieli Generacji Z, różnorodność i inkluzyjność mediów) oraz kontekstu społecznego (polaryzacja mediów, erozja zachodnich narracji o demokracji, silny paralelizm polityczny, itd.).
Koordynatorką projektu jest prof. Catherine Johnson z Uniwersytetu w Huddersfield, Wielka Brytania. W projekcie biorą udział ośrodki badawcze z Belgii (Vrije Universitetit Brussel), Danii (Aarhus Universiteit), Kanady (University of Alberta), Włoch (Universita Cattolica del Sacro Cuore) i Polski (WDiB, Uniwersytet Warszawski). Projekt rozwija się we współpracy z the European Broadcasting Union (www.ebu.ch) oraz the European Platform of Regulatory Authorities (www.epra.org).

W skład zespołu badawczego wchodzą dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab, dr Jacek Mikucki oraz dr Filip Świtkowski, który jest zatrudniony w projekcie na stanowisku postdoc. 

Więcej informacji:
https://chanse.org/psm-ap/
https://www.linkedin.com/company/psm-ap
About us

„EUROMEDIA OWNERSHIP MONITOR EU 12 (EurOMo 12)”

Źródło finansowania: Komisja Europejska, Horizon Europe
Numer projektu: 
LC-01901373
Kierownik: 
dr hab. Michał Głowacki, prof. UW
Okres realizacji: 
2022–2023
Przyznana dotacja: 
50 825 €
Opis: 

Celem projektu EurOMo jest systemowa analiza poziomu pluralizmu i transparentności własności rynków medialnych w 12 krajach Unii Europejskiej (UE): Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Francji, Irlandii, Luksemburgu, Łotwie, Polsce, Rumunii, Słowacji oraz Malcie i Cyprze. Zgodnie z metodologią wypracowaną w ramach The Euromedia Ownership Monitor zespoły badawcze zajmują się gromadzeniem i analizą informacji na temat właścicieli mediów w poszczególnych krajach, co zaowocuje przygotowaniem raportów krajowych, a także indeksów transparentności i ryzyka dla różnorodności mediów w poszczególnych krajów członkowskich oraz Unii Europejskiej jako całości. Roczne badanie pilotażowe EurOMo 12 stanowi kontynuację prac, który zostały przeprowadzone w ubiegłych latach w pozostałych 15 krajach członkowskich UE jako podstawa do dyskusji o konieczności wspierania pluralizmu mediów w europejskiej polityce medialnej.     

Koordynatorem projektu EurOMo 12 jest profesor Josef Trappel z Paris-Lodron Universität Salzburg (PLUS), Austria. W skład zespołu badawczego na UW wchodzą prof. dr hab. Alicja Jaskiernia, dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab, dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska, mgr Dagmara Sidyk-Furman oraz mgr Bartłomiej Wojnowski.  

Więcej informacji:

Euromedia Ownership Monitor: https://media-ownership.eu

About us

„Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, cz. II (kontynuacja) t. I-V plus 2”

Źródło finansowania: MEiN, konkurs „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – moduł: Dziedzictwo narodowe
Numer projektu: 0148/NPRH9/H11/88/2021
Kierownik: prof. dr hab. Rafał Habielski
Okres realizacji: 2022–2027
Przyznana dotacja: 1.135.383 PLN
Opis: Projekt stanowi kontynuację przedsięwzięcia pt. Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 1952-1975, którego realizacja, w ramach NPRH, została zakończona w 2019 r. Zakłada przygotowanie oraz ogłoszenie drukiem, pięciu tomów dokumentów i korespondencji, dwóch tomów wydawnictwa o cechach almanachu o zróżnicowanej oraz strony internetowej poświęconej RWE. Materiały zawarte we wszystkich częściach projektu ilustrują właściwości Rozgłośni Polskiej RWE w wymiarze politycznym i informacyjnym oraz dowodzą znaczenia Radia dla ocalenia tożsamości i dziedzictwa narodowego w okresie sprawowania władzy w Polsce przez partię komunistyczną.

About us

„Digitalizacja dziedzictwa narodowego, zachowanego w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu”

Źródło finansowania: MEiN, program „Nauka dla Społeczeństwa”
Numer projektu: NdS/529036/2021/2021
Kierownik: prof. dr hab. Janusz W. Adamowski
Okres realizacji: 2022–2024
Przyznana dotacja: 1.100.000 PLN
Opis: Celem projektu jest realizacja wpisanego w program ministerialny Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość, zadania polegającego na wsparciu projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą. Szczególny akcent został położony na upowszechnianie polskiego dziedzictwa narodowego wytworzonego poza granicami Polski. Zdigitalizowany materiał zostanie zabezpieczony przed zniszczeniem, szczególnie dotyczy to dwóch czasopism "Narodowca" i "Głosu Katolickiego", których papier wykazuje bardzo zły stan m.in ze względu na czas produkcji gazet, który miał miejsce od początku XX wieku.

About us

Udział Stanisława Lisowskiego w pracach na rzecz rewindykacji i ochrony polskiego dziedzictwa piśmienniczego

Źródło finansowania: NCN, konkurs MINIATURA 5
Numer projektu: DEC-2021/05/X/HS2/01137
Kierownik: dr Dorota Pietrzkiewicz
Okres realizacji: 2022
Przyznana dotacja: 6.886 PLN
Opis: W ramach projektu wykonane zostaną badania podstawowe, czyli teoretyczne prace badawcze mające na celu pozyskane nowej wiedzy na temat udziału S. Lisowskiego – bibliotekarza i archiwisty – w działaniach na rzecz odzyskiwania polskiego dziedzictwa piśmienniczego (w tym bardzo cennych poklasztornych inkunabułów i starych druków) po traktacie ryskim (1921 r.) oraz ochrony polskiego dziedzictwa piśmienniczego w odrodzonej Rzeczypospolitej. Postać S. Lisowskiego nie była dotąd przedmiotem pogłębionych studiów; nie ma on nawet biogramu w popularnej Wikipedii. W celu realizacji zadania badawczego przeprowadzone zostaną kwerendy archiwalne oraz badania bibliologiczne. Badania bibliologiczne, w kontekście zjawisk o charakterze politycznym i społecznym, stwarzają możliwość wszechstronnego i pogłębionego poznania różnorakich mechanizmów związanych z „życiem książki” i jej kulturowym oddziaływaniem. Wykorzystana zostanie metodologia właściwa dla tego typu badań – analiza i krytyka źródeł.

About us

Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape (MEDIADELCOM)

Źródło finansowania: Komisja Europejska, konkurs HORIZON 2020
Numer projektu: 101004811
Kierownik: prof. ucz. dr hab. Michał Głowacki
Okres realizacji: 01.03.2021 - 31.03.2024 r.
Przyznana dotacja: 88.875 EUR
Opis: Projekt pt. „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape” (MEDIADELCOM) jest realizowany we współpracy 17 europejskich ośrodków badawczych (uniwersytety, organizacje pozarządowe) z 14 krajów w Europie. Pomysłodawcą i koordynatorem badania jest prof. Halliki Harro-Loit z Uniwersytetu w Tartu (Estonia).

Celem badania MEDIADELCOM (2021–2024) jest diagnoza zagrożeń i szans związanych z wpływem mediów na spójność społeczną w Europie, a także wskazanie potencjalnych scenariuszy rozwoju rynków medialnych w Unii Europejskiej. Wykorzystując metody ilościowe i jakościowe, badacze przetestują, wypracowane w toku badania, narzędzie dla oceny potencjału polityki medialnej, mediów publicznych, kompetencji cyfrowych i dalszego wykorzystywania metadanych.

Wyniki badań będą prezentowane w publikacjach naukowych, raportach adresowanych do przedstawicieli mediów i decydentów politycznych w poszczególnych krajach i na szczeblu europejskim. 

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu   

About us

Analiza krytyczna zagrożeń i szans dla mediów i komunikacji opartej na dialogu: Scenariusze rozwoju europejskiego krajobrazu medialnego

Źródło finansowania: MEiN, „Premia na Horyzoncie 2”
Numer projektu: 509664 /PnH 2/2021
Kierownik: dr hab. Michał Głowacki, prof. ucz. 
Okres realizacji: 2021-2024
Przyznana dotacja: 79.751 PLN
Opis: Gwałtowny wzrost popularności populistów i skrajnej prawicy w państwach Europy stanowi źródło zagrożeń dla jedności europejskiej i realizacji wspólnych celów i założeń, jednocześnie utrudniając podejmowanie decyzji w oparciu o fakty i wiarygodne informacje. Z tego powodu konieczna jest ochrona komunikacji i otwartej debaty w mediach, a różne argumenty i poglądy muszą być traktowane z szacunkiem i tolerancją. Zanim jednak będzie to możliwe, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych badań dotyczących zagrożeń i możliwości związanych z mediami, a także opracowanie prognoz związanych z przyszłymi zagrożeniami. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu MEDIADELCOM zamierza opracować narzędzie diagnostyczne dla mediów, nauczycieli i instytucji, które pozwoli na przeprowadzenie stosownych ocen w celu zapewnienia spójności społecznej i otwarcia dyskursu medialnego w Europie. Opracowane rozwiązanie ułatwi modelowanie oraz zarządzanie wieloma scenariuszami i instrumentami związanymi z przewidywaniem zagrożeń związanych z mediami.

About us

Zarządzanie różnorodnością jako innowacja w dziennikarstwie = Diversity management as innovation in journalis (DMAI)

Źródło finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy, konkurs POLS
Numer projektu: 2020/37/K/HS2/03773
Kierownik: dr Greta Gober
Okres realizacji: 2021 - 2023 r.
Przyznana dotacja: 878.125 PLN
Opis: Celem tego projektu jest zrozumienie, jak zarządzanie różnorodnością jako innowacja w dziennikarstwie będzie wyglądało w praktyce. Jest to kluczowe dla zapewnienia, aby dziennikarstwo pozostało kamieniem węgielnym zdrowych demokracji i otwartych społeczeństw. Projekt bada w jaki sposób praca dziennikarzy, w erze dziennikarstwa cyfrowego i sieciowego, jest zarządzana i praktykowana, w celu zwiększenia różnorodności newsroomów w Szwecji, Polsce i Wielkiej Brytanii. Chociaż istnieje wiele różnic (i pewne podobieństwa) w modelach i polityce medialnej tych krajów, reprezentują one bardzo różne przypadki, jeśli chodzi o tradycję zarządzania różnorodnością. Z jednej strony Wielka Brytania, ze względu na kolonialne dziedzictwo, ma różnorodne społeczeństwo i długą tradycję zarządzania różnorodnością. Szwecja przechodzi transformację, z powodu imigracji i przyjmowania uchodźców, z jednorodnego do bardziej heterogenicznego społeczeństwa, i chociaż ma stosunkowo niewielkie doświadczenie w zarządzaniu różnorodnością, nadal reprezentuje społeczeństwo otwarte i liberalne. Z drugiej strony Polska w dużej mierze jest krajem homogenicznym, który w ostatnich latach pojawiał się w międzynarodowych nagłówkach gazet za odmowę przestrzegania unijnych kwot dotyczących przyjmowania uchodźców, protesty kobiet w obronie praw reprodukcyjnych, czy ostatnio za uchwały przyjmowane przez samorządy, deklarujące się "strefą wolną od LGBT".

Więcej znajduje się na informacji na stronie projektu

About us

Dotacja na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych (SPUB) Polonijna Biblioteka Cyfrowa

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina
Okres realizacji: lata 2020 - 2022
Przyznana dotacja: 540.000 zł
Opis: Polonijna Biblioteka Cyfrowa powstała w 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim jako współczesne narzędzie komunikacyjne w budowaniu współpracy międzynarodowej pomiędzy badaczami poza granicami Rzeczypospolitej, podejmującymi tematy związane z Polonią lub emigracją. Drugim ważnym obszarem działalności PBC jest zabezpieczenie przed zniszczeniem polskich zbiorów znajdujących się poza granicami kraju. Wiele archiwów nie chroni poloników w odpowiedni sposób, oddając pierwszeństwo podczas prac konserwacyjnych zbiorom wytworzonym we własnym kręgu kulturowym. Polonjna Biblioteka Cyfrowa stanowi unikatowe narzędzie do korzystania z zasobów cyfrowych. Posiada prawie 13.000 tytułów, specjalizuje się w digitalizowaniu i upowszechnianiu w obiegu naukowym prasy polonijnej, archiwaliów i książek związanych z działalnością Polaków poza granicami kraju. Korzysta z niej miesięcznie średnio około 8000 czytelników. Stanowi bardzo ważny zasób dla badaczy historii prasy, zarówno naukowców jak i studentów, którzy wykorzystują jej zasoby do pisania dysertacji magisterskich i doktorskich. 

About us

Jak ochronić królestwo przy pomocy tybetańskich manuskryptów: Analiza kodykologiczna i historyczna królewskiej kolekcji Drangsong z Mustangu w Nepalu (Akronim DRONG)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, konkurs HARMONIA 10
Numer projektu: UMO-2018/30/M/HS3/00372
Kierownik: dr hab. Agnieszka Ilona Helman-Ważny
Okres realizacji: 2019 - 2023
Przyznana dotacja: 975.226 zł
Opis: Projekt zbada kolekcję Drangsong poprzez połączenie metod badawczych, które będą dotyczyły zarówno formalnych, jak i funkcjonalnych cech rękopisów. Każdy manuskrypt będzie badany z trzech perspektyw. Po pierwsze, jako artefakt: końcowy produkt działalności kulturalnej, artystycznej i piśmienniczej na określonym obszarze; po drugie, jako wsparcie dla tekstu o znaczeniu kulturowym, który może, w połączeniu z innymi tekstami, przyczynić się do wzrostu naszej wiedzy o mało rozumianych obszarach religii Bön, także w odniesieniu do władzy politycznej; i po trzecie, na ile książka była świętym przedmiotem, a też repozytorium liturgicznych narracji i instrukcji, istotnym składnikiem żywej, choć zagrożonej, tradycji liturgicznego rytuału.

Projekty zakończone

About us

Szczepienia ochronne oczami polskich i ukraińskich rodziców – proces zdobywania i oceny wiarygodności informacji w świetle teorii autorytetu poznawczego

Źródło finansowania: „Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników” – “Nowe Idee 2B w Priorytetowym Obszarze Badawczym V”
Kierownik: prof. dr hab. Anna Mierzecka
Okres realizacji: 01.08.2022 - 01.04.2024
Przyznana dotacja: 95 687,82 zł
Opis: Celem naukowym jest zdobycie nowej wiedzy o postawach rodziców wobec szczepionek, w szczególności jak zdobywają i weryfikują informacje na ten temat. Większość dotychczasowych badań miała charakter ilościowy. Ten projekt ma charakter eksploracyjny, opierając się o teorię autorytetu poznawczego łączy metodologię jakościową z ilościową. Pozwoli to na pogłębioną analizę jakiego rodzaju komunikaty są postrzegane jako wiarygodne przez różne grupy odbiorców. Szczególnym kontekstem tej sytuacji jest największy kryzys uchodźczy od czasów II wojny światowej. Mniejszość ukraińska stała się istotną częścią polskiego społeczeństwa. Musimy zmierzyć się z wieloma aspektami funkcjonowania we wspólnej przestrzeni życiowej, co nieuchronnie będzie związane z konfliktami. Kwestie zdrowotne dotyczące dzieci są potencjalnie takim obszarem, gdyż poziom nieufności Ukraińców wobec szczepień jest jednym z najwyższych w Europie. W związku z tym należy podjąć działania prewencyjne – zbadać, jak wygląda sytuacja i zaproponować takie działania, jak przygotowanie odpowiedniej strategii komunikacyjnej szczepień dla polskich i ukraińskich rodziców.

About us

Media i kultury kreatywne w sąsiedztwie

Źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Program im. M. Bekkera
Numer projektu: PPN/BEK/2019/1/00180/DEC/1
Kierownik: dr hab. Michał Głowacki, prof. ucz. 
Okres realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2021
Przyznana dotacja: 151.000 PLN
Opis: Realizacja projektu na Vrije Universiteit Brussel w Belgii. Celem projektu było zbadanie relacji mediów, przestrzeni kreatywnych i instytucji kultury względem społeczności lokalnych, i form uczestniczenia w życiu społecznym kreatywnego sąsiedztwa. Badanie jakościowe w Brukseli wskazuje na konieczność uwzględnienia innowacji społecznych i aktywnego uczestnictwa w procesach regeneracji tkanki miejskiej (także z punktu widzenia artefaktów i architektury). Wyniki badań poszerzają wiedzę o współczesnych wyzwaniach dla mediów publicznych; stanowią także punkt wyjścia dla badań nieformalnych form współpracy z lokalną społecznością i twórcami.

About us

Wsparcie dla czasopisma naukowego "Studia Medioznawcze"

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: prof. dr hab. Robert Cieślak
Okres realizacji: lata 2019 - 2021
Przyznana dotacja: 21.005 zł
Opis: Celem projektu rozwoju kwartalnika "Studia Medioznawcze" (studiamedioznawcze.pl, mediastudies.eu) jest wprowadzenie czasopisma do międzynarodowego obiegu naukowego, w tym w szczególności osiągnięcie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich oraz jakości merytorycznej, umożliwiających łącznie ujęcie czasopisma w uznanych międzynarodowych bazach czasopism naukowych, a w dalszej kolejności wzrostu wskaźnika cytowalności oraz uzyskanie podstaw do obliczenia współczynnika wpływu. Osiągnięcie określonych celów projektowych zakłada: - wdrożenie redakcyjnej platformy cyfrowej na bazie oprogramowania OJS (podniesienie poziomu transparentności działań redakcyjnych, wprowadzenie możliwości "wczesnych publikacji" przy zachowaniu regularnej periodyczności kwartalnej) oraz utrzymywanie stałej aktywności platformy (w tym profesjonalna obsługa informatyczna), - uzupełnienie, poza wersją w języku polskim, istniejącej już dziś, lecz wymagającej udoskonalenia anglojęzycznej wersji czasopisma pod adresem mediastudies.eu oraz studiamedioznawcze.eu, - tłumaczenie wszystkich artykułów naukowych na język angielski, - opatrzenie wszystkich publikacji cyfrowymi identyfikatorami dokumentów elektronicznych DOI oraz ORCID, zarówno w numerach bieżących, jak też - stopniowo - w archiwalnych, - wdrożenie praktyki kontroli antyplagiatowej z użyciem specjalistycznego oprogramowania, zgodnie ze standardami etycznymi i ustawowymi, - podniesienie kompetencji redaktorów czasopisma w zakresie obsługi redakcyjnej platformy cyfrowej, - zwiększenie potencjału redakcyjnego poprzez szkolenie redaktorów poszczególnych działów tematycznych w zakresie weryfikacji, opracowania redakcyjnego i językowego oraz korekty artykułów naukowych, - wprowadzenie dodatkowej korekty tłumaczeń artykułów naukowych oraz ich streszczeń na język angielski, - opracowanie i wdrożenie elektronicznego formularza recenzyjnego, - zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie artykułów naukowych.

About us

Dotacja na zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” – Udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji; Stworzenie anglojęzycznej wersji wydawniczej publikacji; Digitalizacja tomów archiwalnych rocznika w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez Internet oraz wdrożenie i utrzymanie cyfrowej platformy redakcyjnej

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr Dorota Pietrzkiewicz
Okres realizacji: lata 2019 - 2020
Przyznana dotacja: 149.501 zł
Opis: "Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi" to jedyne na rynku czasopismo naukowe, poświęcone szeroko pojmowanej problematyce książki (zarówno rękopiśmiennej, jak i drukowanej) i jej instytucji, gdzie publikowane są oryginalne studia, syntezy i przyczynki autorów polskich i zagranicznych, przedstawiające tę problematykę w ujęciu historycznym. W procedurze recenzowania biorą udział najwyższej klasy specjaliści (z kraju i zagranicy) wielu dyscyplin i subdyscyplin, a przede wszystkim z bibliologii i informatologii. W skład Rady Naukowej czasopisma wchodzi 23 niekwestionowanych specjalistów z zakresu bibliologii, informatologii, historii i nauki o mediach. Obok bibliologów polskich, reprezentujących inne polskie ośrodki niż warszawski, w których kształceni są bibliotekoznawcy, księgoznawcy i informatolodzy, w Radzie Redakcyjnej uczestniczą uczeni z Czech, Francji, Litwy, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwecji i Węgier. Obecnie stanowią oni blisko 50% Rady. Czasopismo jest prenumerowane przez kilkadziesiąt ośrodków naukowych na świecie, w tym Library of Congress i British Library. Każdy artykuł przechodzi dwustopniowy proces recenzowania. Czasopismo obejmuje działy: artykuły, materiały, artykuły recenzyjne, recenzje, kronikę. Niektóre tomy zawierają wyodrębnione części specjalne, w których drukowane są artykuły i komunikaty związane z konkretnym zagadnieniem. Od 2017 roku redakcja zapoczątkowała wydawanie tomów specjalnych poświęconych konkretnej tematyce badawczej. W 2017 roku ukazał się tom pt. "Polonika w zbiorach obcych".

About us

„Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego”

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownicy: prof. dr hab. Janusz W. Adamowski, prof. dr hab. Dariusz Kuźmina
Okres realizacji: lata 2019 - 2020
Przyznana dotacja: 996.000 zł
Opis: Celem i podstawowym zadaniem projektu jest zabezpieczenie materiałów archiwalnych i multimedialnych Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego. Radio Watykańskiego rozpoczęło działalność 12.02.1931 roku. Sekcja Polska została powołana siedem lat później. Do 1948 roku nadawano audycje dwa razy w tygodniu, a później codziennie. Polskie audycje Radia Watykańskiego odgrywały szczególną rolę w czasie II wojny światowej, będąc niejednokrotnie jedynym środkiem przekazywania wiadomości o sprawach kościelnych i narodowych z Rzymu do Polski. Informowały też świat o sytuacji okupowanego kraju. Po II wojnie światowej Sekcja Polska Radia Watykańskiego przez długi czas była jedyną rozgłośnią katolicką, której programy można było odbierać w Polsce.
Projekt będzie realizowany przez wydziały trzech uczelni: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Akademie Ignatianum w Krakowie oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zostało zawarte porozumienie o współpracy w zakresie zabezpieczenia i upowszechnienia materiałów wytworzonych przez Sekcję Polskiego Radia Watykańskiego.

About us

Realizacja projektu dotyczącego eksploracji źródeł danych na temat działalności B+R+I (big data)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkurs Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój
Numer projektu: 2/17/PN
Kierownik: prof. ucz. dr hab. Wiesław Cetera
Okres realizacji: 03.07.2017 – 31.12.2020
Przyznana dotacja: 1.820.400 zł
Opis: Celem projektu jest opracowanie rozwiązania umożliwiającego pozyskiwanie i analizowanie informacji z różnych źródeł danych o dużej objętości (Big Data) obejmujących problematykę B+R+I. Docelowe rozwiązanie powinno umożliwiać zaawansowaną analizę danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych zawartych w dostępnych rozproszonych bazach danych (relacyjnych, hierarchicznych, sieciowych, obiektowych etc.), zbiorach plikowych, portalach, stronach i forach internetowych, przekazach streamingowych i innych źródłach, na podstawie zadanych parametrów (w szczególności: słów kluczowych oraz zbliżonych semantycznie: obrazów wzorcowych, wzorcowych fragmentów nagrań dźwiękowych w tym zapis umowy, dziedzin i dyscyplin naukowych z uwzględnieniem nowopowstających obszarów multidyscyplinarnych, etc.).

About us

Potrzeby informacyjne badaczy związane z procesem komunikacji naukowej z perspektywy korzystania z usług i zbiorów bibliotek akademickich

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, konkurs MINIATURA 3
Numer projektu: 2019/03/X/HS2/00958
Kierownik: dr hab. Anna Mierzecka
Okres realizacji: 19.12.2019 - 18.12.2020
Przyznana dotacja: 6.719 zł
Opis: Jednym z głównych zadań informacji naukowej jako dziedziny wiedzy jest wspieranie efektywnej komunikacji naukowej. Działalność ta wraz z rozwojem technologii komunikacyjno-informacyjnych podlegała daleko idącym przemianom. Celem projektu badawczego, którego niniejsze badanie będzie pierwszym etapem, jest opisanie tych zmian, zaprezentowanie jak wyglądają zachowania informacyjne naukowców związane z szeroko rozumianym procesem komunikacji naukowej.

About us

Dotacja na zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) Podniesienie poziomu naukowego oraz poziomu umiędzynarodowienia czasopisma naukowego "Studia Medioznawcze"

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: prof. dr hab. Robert Cieślak
Okres realizacji: lata 2018 - 2019
Przyznana dotacja: 171.380 zł
Opis: Pierwotną wersję kwartalnika „Studia Medioznawcze” stanowi wersja elektroniczna, dostępna poprzez samodzielne domeny www.studiamedioznawcze.pl oraz www.mediastudies.eu. Strona internetowa czasopisma dostępna jest w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej. Pełna zawartość czasopisma, również w odniesieniu do wszystkich wydań archiwalnych, dostępna jest poprzez wskazane strony internetowe na zasadach otwartego dostępu. Autorzy zawierają z Wydawcą umowę licencyjną, określającą szczegółowe warunki publikacji tekstu na łamach „Studiów Medioznawczych” na zasadach odpowiadających licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY). W procedurze recenzowania (double blind review) biorą udział najwyższej klasy specjaliści w zakresie wielu subdyscyplin nauk o mediach, w tym o uznanej renomie międzynarodowej. Obecnie spośród nich 5 procent stanowią recenzenci o zagranicznej afiliacji. Wydawca wdrożył i realizuje zapory określające oryginalność publikacji oraz wykluczające zjawisko ghostwriting oraz ghost authorship.

About us

Aparatura do zautomatyzowanego monitoringu i analizy internetu (web crawling)

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr hab. Tomasz Gackowski
Okres realizacji: lata 2017 - 2019
Przyznana dotacja: 576.000 zł
Opis: Posiadany sprzęt do zautomatyzowanego monitoringu i analizy internetu (web crawling) to jedno z najnowszych rozwiązań dostępnych na rynku, posiadanych – co istotne – na własność przez LBM UW (nie na licencji, ale na własność – kod został w znacznej mierze opracowany przez pracowników i współpracowników LBM UW). Należy podkreślić, iż Laboratorium Badań Medioznawczych jest jedynym posiadaczem tego typu aparatury oraz oprogramowania pozwalającego swobodnie nawigować po niezliczonej liczbie stron, witryn i portali, w sposób automatyczny lub półautomatyczny agregować stamtąd treści pisane.

About us

Studio CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) - 15 stanowisk

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: dr hab. Tomasz Gackowski
Okres realizacji: lata 2017 - 2019
Przyznana dotacja: 558.900 zł
Opis: Posiadany sprzęt do przeprowadzania profesjonalnych sondaży na ogólnopolskich, rekostruowanych próbach badawczych za pomocą technologii CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerem) (wspartej systemem RDD – Random Digital Dialing – losowo wybierane numery + integracja zakupywanych baz numerów) pozwala Laboratorium Badań Medioznawczych być jedynym akademickim ośrodkiem w Polsce posiadającym taki sprzęt. Dzięki posiadanemu studiu CATI (małej sondażowni 15 stanowiskowej) jesteśmy w stanie przeprowadzić w ciągu 2–4 dni dowolny sondaż na zadany temat na próbie nawet 2000 respondentów. Informacje te następnie są poddawane ważeniu zgodnie z danymi z baz GUS i MSWiA. Najlepszym tego przykładem jest ostatni sondaż o tym, co Polacy sądzą na temat konfliktu na Ukrainie – kogo uważają za odpowiedzialnego za ten konflikt, czy uważają, że polskie media (generalnie) wiarygodnie relacjonują wydarzenia na Ukrainie, wreszcie ile – ich zdaniem – ten konflikt może jeszcze potrwać. Na koniec każdej rozmowy przeszkolony ankieter uzyskiwał metrykalne informacje na temat respondenta. Dzięki takiej działalności naukowo-badawczej (triangulacji różnych metod i filozofii badawczych) Laboratorium Badań Medioznawczych ma więc szansę stać się unikatową, wiodącą jednostką naukowo-badawczą w zakresie badań nad komunikacją społeczną (w jej różnych, interdyscyplinarnych aspektach) nie tylko w kraju, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej.

About us

Eyetracker X2-60 Compact + oprogramowanie TOBII Studio 3.2. oraz Mobile Device Solution 2

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego - SPUB)
Kierownik: dr hab. Tomasz Gackowski
Okres realizacji: lata 2017 - 2019
Przyznana dotacja: 416.100 zł
Opis: W ramach struktur WDIB istnieje Laboratorium Badań Medioznawczych – innowacyjna placówka naukowo-badawcza, w której realizowane są zaawansowane badania przekazów medialnych, nadawców oraz odbiorców komunikacji społecznej. Wyposażenie jednostki w najnowocześniejsze urządzenia badawcze i technologie (m.in. okulograf, serwer z dwoma ośmiordzeniowymi procesorami, superszybki dostęp do internetu, aparatura do rejestrowania kilkunastu kanałów radiowych i telewizyjnych w czasie rzeczywistym, specjalistyczne oprogramowania) umożliwia inicjowanie i prowadzenie wieloaspektowych projektów badawczych, które odpowiadają na klasyczne – za Haroldem Lasswellem (ojcem międzynarodowego medioznawstwa) – pytania: Kto komunikuje? Co komunikuje? Jak komunikuje? Do kogo komunikuje? Z jakim skutkiem komunikuje? Posiadany eyetracker to najnowsze urządzenie tego typu na rynku. Dotychczas w nieznacznym stopniu wykorzystywane było przez badaczy z Polski (niemal wyłącznie anglojęzyczne opracowania na temat obsługi urządzenia i prowadzonych z jego użyciem badań). Laboratorium Badań Medioznawczych ma dzięki temu szansę stać się unikatową, wiodącą jednostką naukowo-badawczą w zakresie badań nad komunikacją społeczną (w jej różnych, interdyscyplinarnych aspektach) nie tylko w kraju, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej.

About us

Aparatura do zautomatyzowanego monitoringu i analizy radia oraz telewizji

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego - SPUB)
Kierownik: dr hab. Tomasz Gackowski
Okres realizacji: lata 2017 - 2019
Przyznana dotacja: 558.900 zł
Opis: Posiadany sprzęt do rejestracji (przechwytywania streamowanych paczek danych 24h/7dni w tygodniu) aktywności kanałów radiowych i telewizyjnych (kilkanaście kanałów, wszystkie publiczne radiowe i największe komercyjne stacje radiowe, a także duże anteny telewizyjne TVP oraz TVP Info, a także komercyjna i społeczna konkurencja publicznego kanału newsowego, a więc TVN24, Polsat News, TV Republika, Superstacja i TV Trwam) to najnowsze rozwiązanie dostępne na rynku (używane przez stacje radiowe i telewizyjne oraz regulatorów rynku medialnego na całym świecie). Należy podkreślić, iż Laboratorium Badań Medioznawczych jest jedynym posiadaczem tego typu aparatury oraz oprogramowania pozwalającego swobodnie nawigować po zarejestrowanych terabajtach danych, które mogą być w bardzo łatwy sposób wizualizowane i prezentowane, także online – poprzez zdalne dostępy dla badaczy z całej Polski, którzy nie tylko przybywają do LBM UW na kwerendy, ale także je realizują zdalnie.

About us

Polonijna Biblioteka Cyfrowa

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina
Okres realizacji: lata 2017 - 2019
Przyznana dotacja: 450.000 zł
Opis: Na WDIB istnieje Polonijna Biblioteka Cyfrowa (dalej PBC), która powstała w 2012 r. jako współczesne narzędzie komunikacyjne w budowaniu współpracy międzynarodowej pomiędzy badaczami poza granicami Rzeczypospolitej, podejmującymi tematy związane z Polonią lub emigracją. Drugim ważnym zadaniem PBC jest zabezpieczenie przed zniszczeniem polskich zbiorów znajdujących się poza granicami kraju. Wiele archiwów nie chroni poloników w odpowiedni sposób, oddając pierwszeństwo podczas prac konserwacyjnych zbiorom wytworzonym we własnym kręgu kulturowym. Przykładowo archiwum prof. Józefa Obrębskiego, odnalezione w USA (Amherst), znajdowało się w źle zabezpieczonych teczkach archiwalnych i ulegało zniszczeniu ze względu na kwaśność papieru. Badania prowadzone przez prof. Obrębskiego są jedynymi jakie dotyczyły ludności Jamajki i zostały przeprowadzone po II wojnie światowej. Dzięki digitalizacji ich efektów posiadamy rezultaty badań w formie elektronicznej i w powszechnym obiegu naukowym. Biblioteki cyfrowe i wirtualne muzea stanowią aktualnie bardzo użyteczny element w pozyskiwaniu rzetelnej wiedzy, dają możliwość darmowego dostępu do materiałów, książek i czasopism, pozwalając badaczom na samodzielną ocenę poszczególnych dzieł i materiałów archiwalnych. Zasoby biblioteki cyfrowej stanowią przede wszystkim unikatowe egzemplarze prasy emigracyjnej wydawanej poza granicami Polski. Dobór digitalizowanych materiałów jest ustalany przede wszystkim w odniesieniu do narodowego zasobu biblioteczno-archiwalnego, przykładem może być "Orzeł Biały", którego niewielka część znajdowała się w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych a dzięki działalności PBC, badacze otrzymali kompletny zestaw wszystkich wydań tego pisma. Digitalizacją obejmujemy te tytuły, których nie ma w polskich zasobach lub są niekompletne, co podkreśla unikatowość zbiorów cyfrowych. Biblioteka zgromadziła od 2012 r. około 6.000 tytułów, a statystyka pobrań ze zbiorów Polonijnej Biblioteki Cyfrowej wskazuje, iż średnio miesięcznie korzysta z niej około 4000 badaczy. Dzięki współpracy Polonijnej Biblioteki Cyfrowej z Federacją Bibliotek Cyfrowych w Polsce, która jest członkiem największej biblioteki cyfrowej w Europie – Europeany, zbiory umieszczone w bibliotece polonijnej są dostępne także dla badaczy na całym świecie. 

About us

Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 1952–1975

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł badawczy 1.1.
Numer projektu: 0070/NPRH3/H11/82/2014
Kierownik: prof. dr hab. Rafał Habielski
Okres realizacji: 08.07.2014 - 07.05.2019
Przyznana dotacja: 546.250 zł
Opis: Celem projektu jest wybór, opracowanie i edycja materiałów źródłowych ilustrujących charakter oraz znaczenie programu Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (RWE) w sferze politycznej i kulturalnej w latach 1952–1975. Radio, działające początkowo pod nazwą Głos Wolnej Polski, rozpoczęło emisję z Monachium w maju 1952 roku, stając się w ciągu dwóch lat najważniejszą rozgłośnią zewnętrzną adresującą program do odbiorcy krajowego. Miarą skali jego oddziaływania była wielkość audytorium (po 1956 roku wskaźnik słuchalności wynosił ok. 30 proc. dla populacji powyżej 14 roku życia) oraz dyskredytująca akcja prowadzona wobec stacji przez władze Polski Ludowej. Projekt stanowi pierwsze opracowanie tego rodzaju w Polsce. Da ono podstawę do prowadzenia daleko bardziej wnikliwych, niż do tej pory, badań nad programem i znaczeniem RWE w pierwszym dwudziestopięcioleciu funkcjonowania Rozgłośni. Ramy chronologiczne projektu pokrywają się z okresem, kiedy to Rozgłośnią kierował Jan Nowak-Jeziorański, którego setna rocznica urodzin przypadła w 2014 roku.

About us

Kultura organizacyjna mediów publicznych w ekosystemach cyfrowych: ludzie, wartości i procesy

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA 8, panel HS6
Numer projektu: UMO-2014/15/D/HS6/04883
Kierownik: dr hab. Michał Głowacki
Okres realizacji: 07.07.2015 - 06.03.2019
Przyznana dotacja: 254.684 zł
Opis
: Projekt stanowi interdyscyplinarne i pionierskie podejście do mediów publicznych z perspektywy kultury organizacyjnej w erze nowych mediów i technologii. Ma na celu zdiagnozowanie, w jakim stopniu kultury organizacyjne mediów publicznych w Europie i Ameryce Północnej różnią się od kultur najbardziej innowacyjnych firm medialnych świata (Facebook, YouTube, NetFlix, Amazon). Ekosystemy cyfrowe mediów, które charakteryzują się rosnącą rolą mediów społecznościowych i partycypacyjnych oraz zmianami w zachowaniach użytkowników mediów, wpływają na ewolucję tradycyjnych mediów elektronicznych, takich jak radio i telewizja. Media publiczne w Europie, które powstały w ubiegłym stuleciu w celu realizacji misji i zobowiązań programowych wobec obywateli, znajdują się w kryzysie. Wyzwania z tym związane dotyczą zarówno tworzenia nowych relacji z coraz bardziej aktywną publicznością, jak i zmian w modelu organizacyjnym opartym na strukturach hierarchicznych i zarządzaniu odgórnym. Hipoteza badawcza zakłada, że media publiczne nie są w pełni przygotowane na zmiany dokonujące się na rynku medialnym. Adaptacja do ekosystemów cyfrowych zależy od kultury organizacyjnej.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu

About us

Manuskrypty z jaskiń Mardzong w Nepalu: Analiza kolekcji, badania papieru i datowanie

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA BIS 4
Numer projektu: UMO-2014/14/E/HS3/00770
Kierownik: dr hab. Agnieszka Ilona Helman-Ważny
Okres realizacji: 02.06.2015 - 01.10.2018
Przyznana dotacja: 829.028 zł
Opis: Projekt ma na celu identyfikację, datowanie i zabezpieczenie odkrytej w 2008 r. kolekcji rękopisów tybetańskich w kompleksie jaskiń Mardzong, na południe od Lo Monthang, w Mustangu położonym w północno-zachodnim Nepalu. Ta wyjątkowa kolekcja zawiera szacunkowo 25 000 rękopiśmiennych kart zidentyfikowanych przez tybetologa Charlesa Ramble, jako należące do stu różnych dzieł datowanych od XII do XX w. Większość z tych kart nie posiada kolofonów, co nie pozwala na ich identyfikację w oparciu o tekst. Manuskrypty są obecnie przechowywane w małym muzeum w kompleksie klasztoru Chöde w Lo Monthang. Niniejszy projekt zakłada zastosowanie dostępnych technik analitycznych w celu datowania, określenia miejsc pochodzenia, jak również dokumentacji rękopisów.

About us

Własność literacka i prawo autorskie na ziemiach polskich w dobie Konwencji Berneńskiej

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS 8, panel HS2
Numer projektu: UMO-2014/15/B/HS2/00082
Kierownik: dr hab. Teresa Święćkowska
Okres realizacji: 17.07.2015 - 16.07.2018
Przyznana dotacja: 103.912 zł
Opis
: Celem projektu jest zbadanie jak rozumiano i realizowano prawa pisarzy polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Badanie opiera się na analizie dokumentów dotyczących relacji wydawców z autorami, głównie korespondencji, wspomnień, artykułów z prasy i czasopism. Planowanym rezultatem projektu jest przedstawienie polskiej historii prawa autorskiego z perspektywy studiów bibliologicznych.

About us

Językowy savoir-vivre polski i niemiecki. Studium konfrontatywne

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS 7, panel HS2
Numer projektu: UMO-2014/13/B/HS2/00658
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik
Okres realizacji: 12.03.2015 - 11.05.2018
Przyznana dotacja: 272.160 zł
Opis
: Celem badań jest porównanie polskiego i niemieckiego językowego systemu grzecznościowego nazywanego tu językowym savoir-vivre’em – z leksykalnego i pragmatyczno-językowego punktu widzenia. Jako jednostkę badaną przyjmuje się tzw. zwrot grzecznościowy, przez który rozumie się zarówno akt mowy o funkcji grzecznościowej – takiej jak powitanie, pożegnanie, przeproszenie, gratulacje – jak i formę adresatywną, tj. formę nazywającą adresata wypowiedzi. Porównanie systemu polskich zwrotów grzecznościowych z systemem niemieckim ma na celu odpowiedź na dwa pytania: czy różnią się one tylko pod względem formalnojęzykowym, czy też każdy z nich zawiera dodatkowo inny składnik aksjologiczny bądź odzwierciedla inny obraz świata, leżący u podstaw kwalifikacji tego, co w każdym z tych języków uznawane jest za zachowanie stosowne bądź niestosowne. Odpowiedź twierdząca na drugie pytanie ma charakter hipotezy badawczej, którą zgromadzenie i analiza materiału egzemplifikacyjnego pozwoli zweryfikować.

Search