prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata

ORCID: 0000-0002-4511-4701                                                                                              

Przynależność do katedry: Katedra Informatologii                                        zdjęcie 2

Kierownik Katedry

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury w semestrze zimowym:
wtorek, godz. 13-14

UWAGA: Spotkania na platformie Google Meet. Link do spotkania jest dostępny na platformie USOS. Kontakt na dyżurze uzależniony jest od wcześniejszego ustalenia konkretnej godziny łączenia, najpóźniej w dzień poprzedzający zaplanowany dyżur. 
 
 
ORCID: 0000-0002-4511-4701                                                                                              

Przynależność do katedry: Katedra Informatologii                                        zdjęcie 2

Kierownik Katedry

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury w semestrze zimowym:
wtorek, godz. 13-14

UWAGA: Spotkania na platformie Google Meet. Link do spotkania jest dostępny na platformie USOS. Kontakt na dyżurze uzależniony jest od wcześniejszego ustalenia konkretnej godziny łączenia, najpóźniej w dzień poprzedzający zaplanowany dyżur. 
 
 

Biogram

Wykształcenie

 • profesor nauk humanistycznych (2010)
 • doktor habilitowany w zakresie bibliologii, informacja naukowa (2000, Wydział Filologiczny UWr)
 • dyplom Advanced Program in LIS (1992, Kent State University, stypendium Fundacji Fulbrighta)
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (1986, Wydział Neofilologii UW)
 • magister BIN (1980, Wydział Historyczny, IBIN UW)

 Doświadczenie zawodowe

 • kierownik Katedry Informatologii WDIB UW (od 2016)
 • visiting professor w Uniwersytecie w Lille (2017)
 • przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (2008–2015)
 • twórca i kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Informacją i Technologii Informacyjnej (2005–2013)
 • kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych IINSB UW (2004–2016)
 • z-ca dyrektora IINSB UW ds. studenckich (1991–2001)
 • na Uniwersytecie Warszawskim pracuje od 1980 r.

 Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych

 • członek Komitetu Naukoznawstwa PAN (od 2015), członek Prezydium KN PAN (2019-2022), przewodnicząca Sekcji Naukometrii
 • członek International Society for Knowledge Organization (ISKO)
 • członek Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej (PTIN)
 • ekspert i recenzent Narodowego Centrum Nauki, Fundacji Nauki Polskiej i Polish-Swiss Research Programme
 • ekspert i członek zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
 • członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2013-2016)
 • członek Krajowej Rady Bibliotecznej (2009–2014)
 • członek Rady Naukowej Biblioteki Narodowej (2005–2010)
 • członek senackiej Komisji ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych UW (2006–2009)
 • członek Komisji Bibliotecznej Senatu UW (2002–2006)

 Członkostwo w kolegiach i radach redakcyjnych

 • redaktor naczelna czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne” (od 2013)
 • redaktor naczelna „Przeglądu Bibliotecznego” (2005–2013)
 • twórca i przewodnicząca Rady Naukowej cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nauka o informacji w okresie zmian" (od 2011, pięć edycji)
 • twórca i redaktor naukowy serii wydawniczej "Miscellanea Informatologica Varsoviensia" (Wydawnictwo SBP, od 2004, dziewięć tomów)
 • członek Rady Redakcyjnej kwartalnika "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" (od 1996)
 • członek Rady Redakcyjnej kwartalnika "Przegląd Biblioteczny" (2004-2005 i od 2013)
 • przewodnicząca Rady Redakcyjnej "Przeglądu Bibliotecznego" (2004-2005)
 • członek Rady Naukowej Wydawnictwa SBP (od 2001) 
 • członek Rady Redakcyjnej serii wydawniczej "Nauka - Praktyka - Dydaktyka" (Wydawnictwo SBP, od 2000)
 • członek rad programowych wielu polskich i zagranicznych konferencji naukowych z zakresu nauki o informacji i organizacji wiedzy.

 

Promotor 5 obronionych prac doktorskich w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia (i kolejnych 3 w trakcie powstawania) oraz ponad 100 prac magisterskich.

Kilkukrotna laureatka Konkursu Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego (1999, 2002, 2018). Odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1997), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006), Medalem Uniwersytetu Warszawskiego (2011), Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2012).

Rekord w Pol-ON: http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=56482&_k=xa0bsx 

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4511-4701

Zob. Barbara Sosinska-Kalata w Marquis Who’s Who.

Zainteresowania badawcze

Specjalizuje się w problematyce nauki o informacji (informatologii), w szczególności w zakresie:

 • teorii i metodologii nauki o informacji
 • organizacji wiedzy; systemów organizacji wiedzy; technologii semantycznych
 • architektury informacji
 • zarządzania informacją i wiedzą
 • ilościowych badań informacji: bibliometrii, informetrii, naukometrii, altmetrii
 • informacji i komunikacji naukowej
 • użytkowania informacji i technologii informacyjnej
 • etyki informacyjnej.

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

Seminaria magisterskie i doktorskie

Seminaria adresowane są do osób interesujących się problematyką nauki o informacji, zarządzania informacją i architektury informacji. 

 

Nauka o informacji (API, SL-1)

Wykład, którego celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką badawczą nauki o informacji w ujęciu historycznym oraz współczesnym. W szczególności, studenci będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi problemami badawczymi w obszarze badawczym architektura przestrzeni informacyjnych. Wykład kończy się egzaminem pisemnym.

 

Podstawy nauki o książce i informacji, cz. 2: Podstawy nauki o informacji (INiB, SL–1) 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową charakterystyką nauki o informacji jako dyscypliny naukowej dostarczającej podstaw teoretycznych i metodologicznych praktycznej działalności informacyjnej oraz jej miejsca w strukturze nauki. Wykład kończy egzamin.

Egzamin poprawkowy w sesji jesiennej odbędzie się 9 września 2020 r. o godz. 9.30 w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji Google Meet. Osoby zainteresowane proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej 8 września do godz. 16.00

 

Podstawy organizacji wiedzy (API, SL-2)

Przedmiot poświęcony jest teoriom, koncepcjom i metodom organizowania wiedzy przez człowieka w jego systemie poznawczym oraz teoriom, koncepcjom i metodom organizowania i reprezentowania wiedzy w systemach informacyjnych. Na konwersatorium omawiane są podstawowe pojęcia i kategorie badawcze organizacji wiedzy; teorie organizacji wiedzy w świetle badań psychologii poznawczej; praktyczne implikacje teorii organizacji wiedzy w projektowaniu reprezentacji i prezentacji wiedzy w systemach informacyjnych; teorie organizacji wiedzy w nauce o informacji; koncepcje reprezentacji wiedzy w systemach informacyjnych. Na laboratorium studenci przygotowują zespołowe projekty, dotyczące wybranych koncepcji i metod organizacji wiedzy oraz ich zastosowań w tworzeniu reprezentacji wiedzy w systemach informacyjnych. Przedmiot zaliczany jest na podstawie udziału w konwersatorium, wykonanych projektów zespołowych oraz egzaminu koncowego.

Klasyfikacja i organizacja wiedzy (INiB, SL-2)

Wykład obejmuje teoretyczne zagadnienia klasyfikacji, języków klasyfikacyjnych i klasyfikacyjnych systemów organizacji wiedzy. Przedmiot kończy się egzaminem.

Egzamin poprawkowy w sesji jesiennej odbędzie się w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji Google Meet. Osoby zainteresowane proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej 8 września do godz. 16.00

studia stacjonarne: 9 września godz. 10.00

studia niestacjonarne: 9 września godz. 18.00

 

Teoretyczne podstawy organizacji wiedzy (INiB, SM-1, AIW i ZIW) 

Przedmiot, prowadzony w formie konwersatorium i laboratorium, poświęcony teoriom, koncepcjom i metodom organizowania wiedzy w systemach informacyjnych. Przedmiot kończy się egzaminem ustnym.

 

Ilościowe badania informacji (INiB, SM-1, AIW) 

Konwersatorium poświęcone jest zastosowaniu metod ilościowych do analizy różnych aspektów piśmiennictwa naukowego, użytkowania informacji naukowej i zjawisk związanych z komunikacją naukową oraz współczesnym rozwojem nauki.  Przedmiot zaliczany jest na podstawie realizacji dwóch projektów dotyczących analizy ilościowego rozkładu piśmiennictwa z wybranego zakresu tematycznego oraz analizy cytowań piśmiennictwa z tego zakresu.

 

Ekologia informacji (INiB, SM-2, AIW)

Laboratorium, którego celem jest zapoznanie słuchaczy z koncepcją ekologii informacji jako  subdyscypliny nauki o informacji, integrującej wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy i rozwiązywania problemów informacyjnych, organizacji przestrzeni informacyjnej, analizowania zachowań informacyjnych, identyfikacji barier informacyjnych oraz zaspokajania potrzeb informacyjnych.

 

Kierunki badawcze w BIN (cz. 2)

Konwersatorium obejmuje podstawy teoretyczne i metodologiczne wyodrębniania i analizy najnowszych kierunków badawczych w nauce o informacji.  Przedmiot zaliczany jest na podstawie udziału w zajęciach i wykonanych projektów.

Dorobek naukowy

Opublikowała ponad 260 prac, w tym 12 książek i ponad 170 artykułów naukowych. Najważniejsze publikacje: Relacje między planem treści i planem wyrażania w językach informacyjno-wyszukiwawczych (1989), Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach (1999), Klasyfikacja. Struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych (2002) i monografie współautorskie: Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w środowisku komputerowym (2004) i Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych w gimnazjach i nowoczesne technologie w dydaktyce chemii (2015). Autorka podręczników: Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Podręcznik (1993), Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji (1995) oraz współautorka podręcznika Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa (1991). Współautorka (z dr Marcinem Roszkowskim) rozdziału Organizacja informacji i wiedzy  w podręczniku akademickim Nauka o informacji (red. W. Babik, SBP, 2016). Redaktor tematyczny działu Informacja o książce (dokumentach) oraz eseju Książka (dokument) w środowisku informacyjnym i ponad 20 haseł z zakresu informatologii w Encyklopedii Książki (red. A. Żbikowska-Migoń i M. Skalska-Zlat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017). Kierownik projektów badawczych Terminologiczna baza danych z zakresu teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych BIS (grant MEN, 1990), Terminologiczna baza danych BIS. Kontynuacja (grant KBN, 1993-1994) oraz Modelowanie systemów informacji publicznej (grant promotorski MNiSW, 2007, wykonawca M. Luterek) i Wyszukiwanie w dokumentacyjnych systemach informacyjnych w świetle potrzeb środowiska akademickiego (grant promotorski MNiSW, 2009-2011, wykonawca A. Szczepańska-Mierzecka).  Kierownik zespołu badawczego UW, realizującego zadanie Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych w ramach projektu EDUAR - Opracowanie systemu komputerowego Rzeczywistości Rozszerzonej przeznaczonego do zastosowania w oprogramowaniu edukacyjnym dedykowanym przedmiotom ścisłym - konsorcjum badawcze CTAdventure Sp. z o.o., SmartLab, Uniwersytet Warszawski (IINiSB), Fundacja MOST (grant NCBiR, 2013-2015). Jest pomysłodawcą i redaktorem serii wydawniczej "Miscellanea Informatologica Varsoviensia", w której ukazało się dotąd 9 współredagowanych przez nią książek zbiorowych. Pomysłodawca i przewodnicząca Rady Programowej cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej Information Science in the Age of Change [Nauka o informacji w okresie zmian] (kolejne edycje konferencji w latach: 2011, 2013, 2015, 2017, 2019). W latach 2005-2013 redaktor naczelna kwartalnika "Przegląd Biblioteczny", od 2013 r. redaktor naczelna półrocznika "Zagadnienia Informacji Naukowej: Studia Informacyjne".

Profil w PBN https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3930434/Barbara_Irena_Sosi%C5%84ska_-_Kalata

Profil w Google Scholar https://scholar.google.pl/citations?user=LzcbpF0AAAAJ&hl=pl