dr hab. Teresa Święćkowska

Święćkowska 1

Przynależność do katedry: Katedra Informatologii

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

  środy: 15.30-16-30

zdalnie po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym


 Wydział Dziennikarstwa, Informacji  i Bibliologii, Nowy Świat 69  00-927 Warszawa

p. 310

Święćkowska 1

Przynależność do katedry: Katedra Informatologii

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

  środy: 15.30-16-30

zdalnie po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym


 Wydział Dziennikarstwa, Informacji  i Bibliologii, Nowy Świat 69  00-927 Warszawa

p. 310

Biogram

W 1994 r. uzyskała stopień magistra z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1999–2003 odbyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

W 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy „Public relations. Demokratyzacja czy dominacja komunikowania społeczno-politycznego”.

W 2019 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o komunikacji społecznej i mediach na podstawie monografii Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w dziewiętnastowiecznej Polsce, Kraków: Universitas 2018.

W latach 1994–1998 pracowała jako specjalista ds. przetwarzania informacji w firmie marketingowej AMER Nielsen Research, specjalista ds. baz danych w wydawnictwie „Twój Styl” oraz jako kierownik ds. informacji w firmie doradztwa personalnego Naj International. W latach 1998–1999 pracowała w dziale obsługi użytkowników w Bibliotece Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.

Od 1.02.2006 do 31.08.2016 pracowała jako adiunkt w Zakładzie Systemów Informacyjnych Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W semestrze zimowym 2011/2012 prowadziła badania (w ramach wizyty badawczej) w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

W 2009 r. otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego „Clio” za książkę Public Relations a demokracja.

W 2011 r. otrzymała stypendium badawcze DAAD na realizację projektu „Kto się boi Open Access? Polityki Mandatoryjne i nowe formy własności intelektualnej” (Wer hat Angst vor Open Access? Verpflichtende OA- Politiken und neue Formen von geistigem Gemeineigentum).

W 2015 r. uzyskała grant badawczy Narodowego Centrum Nauki na realizację trzyletniego projektu „Własność literacka i prawo autorskie na ziemiach polskich w dobie Konwencji Berneńskiej”.

Zainteresowania badawcze

  • prawo autorskie w społecznej historii książki i ruchu wydawniczego;
  • społeczno-ekonomiczne aspekty prawa autorskiego;
  • informacja i technologie cyfrowe.

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

  • Podstawy prawa autorskiego w  działalności bibliotecznej i informacyjnej

  • Problematyka prawna w działalności bibliotecznej i informacyjnej

  • Etyka w działalności bibliotecznej i informacyjnej

  • Kierunki badawcze w informacji naukowej i bibliologii

  • Proseminarium metodologiczne

Dorobek naukowy

Ważniejsze publikacje:

Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce, Universitas 2018.

Szlachecka versus kupiecka. Postrzeganie książki i autora w Polsce w XIX wieku, w:  "Kultura książki w humanistyce współczesnej", Wydawnictwo UWr 2018, s. 187-195.

Relacje autorów z wydawcami w drugiej połowie XIX w. na przykładzie korespondencji z firmą wydawniczą Gebethner & Wolff,  "Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi"
T. 11, s. 135-154. (współautorstwo z Katarzyną Seroką).

Digital Libraries and Copyright in Poloand, Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne nr 2, 2015 s. 106-115

Choroba sieroca humanistyki cyfrowej, czyli o problemach z niewyjaśnionymi prawami autorskimi, w: Nauka o informacji w okresie zmian. Informatologia i humanistyka cyfrowa. Praca zb. pod. red. B. Sosińskiej-Kalaty przy udziale M. Przastek-Samokowej i Z. Wiorogórskiej. Warszawa: Wydaw. SBP 2016. Miscellanea Informatologica Varsoviensia vol. VIII. ISBN 978-83-64-203-67-1, s. 109-120.

Kobieca podmiotowość czytania. Książka w życiu i pracy Narcyzy Żmichowskiej na podstawie analizy jej korespondencji, w: Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku, red. Agnieszka Chamera-Nowak, Dariusz Jarosz, Oficyna Wydawnicza ASPRA 2015.

"Gazeta Polska" przeciw "Kłosom". Studium przypadku społecznej historii mediów i prawa autorskiego, w: Społeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów, pod red. M. Kaczmarczyka, D. Rotta, M. Boczkowskiej, M. Koszembar-Wiklik, Sosnowiec 2015.

Autor i jego funkcje w komunikacji naukowej, w: Nauka o informacji w okresie zmian, red. Barbara Sosińska-Kalata, SBP 2014, s. 127-136.

Książka jako przedmiot i akt komunikacji w sporach o własność intelektualną, w: Kulturowa tożsamość książki, red. Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2014, s. 65-73.

Prawo autorskie w działalności bibliotecznej i informacyjnej w: Nauka o informacji w okresie zmian, red. Barbara Sosińska-Kalata, Ewa Chuchro, Warszawa: SBP 2013, s. 207-225.

Modele Open Access i ich realizacja w Polsce, w: Książka, Biblioteka, Informacja i Internet 2012, Lublin Wydawnictwo UMCS 2013, s. 11-24.

Open Access w Niemczech, "Przegląd Biblioteczny" 2012, nr 3, s. 337-351.

Kobiety i technologie w kontekście społeczeństwa informacyjnego, [w:] Społeczeństwo i sieć informacyjna, praca zbiorowa pod re. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro, Warszawa: Wydaw. SBP 2012, s. 41-52.

Migracja i gender z perspektywy pracy domowej i opiekuńczej, Instytut Spraw Publicznych 2009, dostępny elektronicznie: http://www.isp.org.pl/files/20805115360883641001265983595.pdf

Public relations a demokracja, Warszawa: WUW 2008.

Dostęp do wiedzy wobec rozwoju rynku publikacji cyfrowych. Zagrożenia i nadzieje, W: Organizowanie środowiska informacji i wiedzy, red. Ewa Chuchro, Barbara Sosińska -Kalata, Warszawa: SBP 2008, s. 41-59.

Wolne oprogramowanie i Open Access . Utopie internetowe, czy fenomeny informacyjnego kapitalizmu? W: Spotkania z utopią w XXI wieku, red. Piotr Żuk, Warszawa: Oficyna Naukowa 2008, s. 130-142.

Europejczycy mają głos. Szkice do problematyki europejskiego ruchu antyneoliberalnego, w: Europa w działaniu. O szansach i zagrożeniach dla projektu europejskiego, red. Piotr Żuk, Warszawa: Oficyna Naukowa 2007, s. 230-250.

Rynkowe środki przekazu – ekonomia polityczna, ideologia, dominacja. Subsydiowanie informacji jako forma jej kontroli na przykładzie praktyk public relations, w: Media i władza, red. Piotr Żuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2006, s. 65-78.

Ważniejsze konferencje i wystąpienia międzynarodowe:

The 2017 annual SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing) conference,"Technologies of the Book", 9-12.07.2017,  Victoria, BC, Canada
tytuł referatu: The Author and the Medium. How Serialization Changed the Literary Field

The 2016 annual SHARP conference "Languages of the Book" / "Les langues du livre", Paris 18-22.07.2016

tytuł referatu: Mission, Friendship and Business. Relationships between Polish authors and publishers and their verbal expressions in correspondences from the late 19th century.

Arts and Literature. Copyrighted, Centrum Studiów Humanistycznych UJ, Kraków, 5-6 czerwca 2015 tytuł referatu: In whose interest? Authors, publishers, and courts in the first Polish lawsuit regarding copyright and literary property

Geographies of the Book, 21st annual Conference of the Society for the History of Authorship, Reading & Publishing, University of Pennsylvania, Philadelphia (USA), ( 18 -21. 07, 2013),

tytuł referatu: Polish writers in 18th and 19th century European geographies of authorship

Berliner Bibliothekswissenschaftlichen Kolloquium, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität, Berlin, 13.12.2011,

tytuł wykładu: Verpflichtende OA-Politiken und geistiges Eigentum in der Wissenschaft am Beispiel von Polen und Deutschland

Third International PKP Scholarly Publishing Conference", Berlin,September 26 - 28, 2011,

tytuł referatu: Open Access in Poland

Globalization and the Management of Information Resources, 12-14 Listopad 2008,

The School of Library & Information Management, Emporia State University, Kansas, USA; the Department of Library and information Sciences, “St. Kliment Ohridski” University of Sofia, Sofia, Bulgaria,

tytuł referatu: Access to information in times of “informatics of domination”. Ethics entangled in a network of hierarchies and power relations.

"Kulturen der Selbständigkeit. Frauen im erweiterten Europa”, Evangelischen Stadtakademie in Frankfurt, Frankfurt nad Menem, 18-19 stycznia 2008,

tytuł referatu: Selbstständigkeit zwischen Autonomiebestrebungen und neoliberaler Rationalität. Widersprüche feministischer Organisationen und Alltagsprobleme von Frauen in Polen nach 1989.

Hobby

W przygotowaniu.