dr Mariusz Luterek

luterek

Przynależność do katedry: Katedra Informatologii

E-mail: m.luterek[at]uw.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim: 

poniedziałki: 13.15-14.15

Spotkania na platformie Zoom. Link do spotkania jest dostępny na platformie USOS. Kontakt na dyżurze uzależniony jest od wcześniejszego ustalenia konkretnej godziny łączenia, najpóźniej w dzień poprzedzający zaplanowany dyżur.

 

luterek

Przynależność do katedry: Katedra Informatologii

E-mail: m.luterek[at]uw.edu.pl

Dyżury w semestrze letnim: 

poniedziałki: 13.15-14.15

Spotkania na platformie Zoom. Link do spotkania jest dostępny na platformie USOS. Kontakt na dyżurze uzależniony jest od wcześniejszego ustalenia konkretnej godziny łączenia, najpóźniej w dzień poprzedzający zaplanowany dyżur.

 

Biogram

Doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, uzyskany na podstawie rozprawy „Modelowanie systemów informacji publicznej e-government”. W latach 2008-2010 asystent, a następnie do roku 2016 adiunkt w Zakładzie Systemów Informacyjnych w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, od 2016 w Katedrze Informatologii Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. W latach 2004-2013 ściśle współpracował z Fundacją Rektorów Polskich i Instytutem Społeczeństwa Wiedzy, m.in. w przy takich projektach jak „Benchmarking w szkolnictwie wyższym”, czy „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020. Projekt społecznościowy”. Jako ekspert w obszarze szkolnictwa wyższego współpracował z Agrotec, Instytutem Badań Edukacyjnych, PCG Polska, a od  2008 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Członek International Society for Knowledge Organization (ISKO), oraz The International Federation for Information Processing, Working Group 8.5 on Information Systems in Public Administration.

Zainteresowania badawcze

Informacja publiczna, systemy informacji publicznej, e-government, społeczeństwo informacyjne, polityka informacyjna, szkolnictwo wyższe.

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

- Metody i techniki wyszukiwania informacji,

- Nowe kierunki badawcze w obszarze nauki o informacji,

- Podstawy nauki o książce, informacji i bibliotece,

- Polityka informacyjna i podstawy prawne,

- Społeczeństwo informacyjne,

- Systemy informacji publicznej,

- Usługi i zasoby Internetu,

- Źródła informacji Unii Europejskiej i Rady Europy,

- Informacja Europejska,

- Uniwersytet wczoraj i dziś.

Informacje dot. aktualnie prowadzonych przedmiotów oraz ich zasad zaliczeń znajdują się w USOSie.

Dorobek naukowy

 1. Luterek, M.: EU’s Information Policy about Enlargementi Internet. [In:] Geszberg, T., Gudauskas, R., Muraszkiewicz, M. (eds): Mobile Technology for Democracy & Sustainable Growth. Warsaw, MOST 2003, p.106-121.
 2. Luterek, M.: Informacja na temat rozszerzenia w systemie elektronicznej informacji publicznej w Unii Europejskiej. [W:] Zagadnienia Informacji Naukowej” 2003.
 3. Luterek, M.: Systemy informacji publicznych. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, nr 3-4/2004, s. 4-12.
 4. Luterek, M.: Zmiany w strukturze społecznej i modelu życia jednostki. Od społeczności opartych na łowiectwie i zbieractwie do społeczeństwa informacyjnego. [W:] Sosińska-Kalata, B., Materska, K., Gliński, W. (red.): Społeczeństwo informacyjne i jego technologie. Warszawa, Wydawnictwo SBP 2004, s. 225-234.
 5. Luterek, M.: Mierzalność społeczeństwa informacyjnego za pomocą wskaźników prostych. [W:] Sosińska-Kalata, B., Przastek-Samokowa, M. (red.): Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Warszawa, Wydawnictwo SBP 2005, s. 115-124.
 6. Luterek, M.: Wrota Polski – wrota do urzędu?. „Przegląd Biblioteczny”, T. 73, nr 2 (2005), s. 201-212.
 7. Luterek, M.: Polityka Unii Europejskiej w zakresie budowania zasobów elektronicznych (e-content). [W:] Sosińska-Kalata, B., Chuchro, E., Daszewski, W. (red.): Informacja w sieci. Warszawa, Wydawnictwo SBP 2006, s. 71-82.
 8. Luterek, M.: e-Demokracja. Demokracja w społeczeństwie informacyjnym. „Zagadnienia informacji naukowej”, nr 1 (89)/2007, s. 66-79.
 9. Luterek, M.: Ujednolicenie elektronicznych systemów informacji publicznej. [W:] Materska, K., Chuchro, E., Sosińska-Kalata, B., (red.): Organizowanie środowiska informacji i wiedzy. Warszawa, Wydawnictwo SBP 2008, s. 71-98.
 10. Luterek, M.: Płatna i bezpłatna informacja publiczna w bibliotekach publicznych. [W:] M. Kocójowa (red.): Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci. IINiB UJ, Kraków 2009, s.63-70. [ePublikacja].
 11. Woźnicki, J., Luterek, M. and Degtyarova, I. (2013) ‘Benchmarking in higher education’. Proceedings of the 2013 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management 29–31 May, Phuket, Thailand, pp. S4_42–53. Available from: CD ISSN: 1906-7631 (29–31 May 2013).
 12. Luterek, M.: Kiedy samorząd 3.0? Instytut Idei, lato 2014, nr 7. Instytut Obywatelski, Warszawa 2014, s. 46-52.
 13. Woźnicki, J., Morawski, R.Z., Luterek, M. and Degtyarova, I. (2014) ‘Benchmarking in higher education: Polish experience’, Int. J. Innovation and Learning, Vol. X, No. Y, pp.000–000. [w druku]
 14. Luterek, M.: Polskie biblioteki publiczne 2009: nowe otwarcie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Warszawa, 17 czerwca 2009 r.). Przegląd Biblioteczny, R.77, Z.3, s. 385-387.
 15. Luterek, M.; Grzymała, J., Reda, A.: Libraries and the national public information system: bridging the digital divide in the world of e-government. Parma, BOBCATSSS 2010 [online]. Dostępny w WWW: http://hdl.handle.net/1889/1280
 16. Luterek, M.: Kształcenie bibliotekarzy na potrzeby małych placówek bibliotecznych. Analiza piśmiennictwa. [W:] Chuchro, E.; Ochmański, M.; Zając, M. (red.): Aktualizacja kształcenia akademickiego dla bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych. Warszawa, PTBOW 2010, s. 79-89.
 17. Luterek, M.; Szczepańska, A. [oprac.]: Podsumowanie debat nad projektem opracowania pt. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Projekt środowiskowy, Warszawa: KRASP(KRePSZ)-FRP-KRZaSP, 2010, 48 s.
 18. Luterek, M.: Analiza prawnych uwarunkowań elastyczności systemu kształcenia, wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. [W:] Woźnicki, J. [red.]: Benchmarking w szkolnictwie wyższym: wybrane problemy. Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2012, s. 148-150.
 19. Luterek, M., Kurowska, K.: Wizja uniwersytetu naszych marzeń – podpowiedzi doktorantów dla kreatorów uczelni  [W:] Woźnicki, J. [red.]: Benchmarking w szkolnictwie wyższym: wybrane problemy. Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2012, s. 186-202.
 20. Luterek, M.: Modelowanie systemów informacji publicznej. [W:] Sosińska-Kalata, B.; Chuchro, E. [red.]: Społeczeństwo i sieć informacyjna –problemy i technologie. SBP, Warszawa 2012, s. 81-96.
 21. Luterek, M.: Partnerstwo publiczno-prywatne w edukacji i szkolnictwie wyższym - wybrane doświadczenia zagraniczne. [W:] Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w świetle doświadczeń międzynarodowych  oraz strategii rozwoju szkolnictwa  wyższego 2010-2020. Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa 2012, s. 7 – 25.
 22. Luterek, M.: Kompetencje cyfrowe nauczycieli. Przegląd wybranych raportów i danych statystycznych. [W: Sosińska-Kalata, B. [red.]: Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych w gimnazjach i nowoczesne technologie w dydaktyce chemii. SBP, Warszawa 2015, s.  11-27.

Hobby

W przygotowaniu.