dr Alicja Waszkiewicz- Raviv

Waszkiewicz

Przynależność do katedry: Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: 

w semestrze letnim sala -1.10 ul. Bednarska wtorek w godz. 8.45-9.45
 
Waszkiewicz

Przynależność do katedry: Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: 

w semestrze letnim sala -1.10 ul. Bednarska wtorek w godz. 8.45-9.45
 

Biogram

Studiowała w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, ukończyła specjalizację Marketing Medialny i Public Relations. Absolwentka Wydziału Psychologii UW ze specjalizacją: Psychologia Organizacji i Pracy. Uczestniczka Laboratorium Edukacji oraz Programu Prometeusz, dotyczącego kształcenia interdyscyplinarnego, a także na studiach trzeciego stopnia stypendystka Erasmusa na Wydziale Nauk Społecznych City University of London. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, broniąc z wyróżnieniem dysertację z zakresu PR i wizerunku organizacji akademickich. Nagrodzona w IV edycji konkursu „Studiów Medioznawczych” na najlepszą pracę doktorską z zakresu medioznawstwa i komunikacji społecznej. Pełniła funkcję pełnomocnika ds. promocji Instytutu Dziennikarstwa UW.

Zainteresowania badawcze

kształtowanie i badanie wizerunku  (image research and creation)

• public relations instytucji pożytku publicznego  (public sector PR)

• komunikacja wizualna i semiotyka obrazu   (visual communication and semiotics)

•psychologia mediów  (media psychology)

mediatyzacja konsumpcji

 

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

Psychologia mediów

Komunikacja wizualna

Myśl medioznawcza

Psychologia reklamy

Podstawy komunikacji marketingowej

Zintegrowana komunikacja marketingowa

Psychologia komunikacji

Konwersatorium specjalistyczne z public relations

ZAKRES TEMATYCZNY SEMINARIUM: Psychologia mediów (recepcja, wpływ społeczny mediów), Komunikacja wizualna, Wizualne aspekty komunikacji marketingowej

 • narzędzia służące wizualizacji przekazów public relations: infografiki, promotional videos, animacje, graphic recording ect.
 • film modowy/ serial korporacyjny
 • kamp/ glamour/ vintage w komunikacji marketingowej
 • model MAO (ang. MAO-model: motivation, ability, opportunity) w analizie komunikacji marketingowej
 • aspiracje życiowe, dobrostan a konsumpcja (model aspiacji życiowych Tima Kassera i Richarda Ryana)
 • metody semiotyczne w analizie przekazów wizualnych public relations
 • psychoanaliza a media wizualne
 • typologizacja narzędzi estetycznych Instagrama
 • Vilém Flusser i mediatyzacja konsumpcji
 • estetyka Disneya
 • CGI (ang. computer generated images) w komunikacji marketingowej (ang. postdigital aesthetics)
 • komunikacja wizualna custom publishing (prasa korporacyjna np. Hebe, Skarb ect)
 • alfabetyzm wizualny (ang. visual literacy)
 • naruszenia etyczne w komunikacji wizualnej marek

 

 

Dorobek naukowy

• Public relations rankingów – perspektywa epistemologiczna, w: „Public relations. Społeczne wyzwania”, red. J.Olędzki, Warszawa 2007; s. 115-129; Typ publikacji: rozdział w książce.
• Tożsamość organizacyjna a wielowymiarowy wizerunek Uniwersytetu Warszawskiego w: „Odmiany tożsamości”, red. R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010; s.263-277 ; Typ publikacji: rozdział w książce;
•  Wizerunek uczelni wyższej w Polsce – refleksje badawcze, w: Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Doktoranci a obszary gospodacze – szanse i zagrożenia współpracy red. J.Lewicki, K.Kurowska, D. Suligowski, Wyd. Libron, Kraków 2011.  s.43-47; Typ publikacji: komunikat.
• Diagnoza wizerunku uczelni wyższej w Polsce a wizerunkowe public relations instytucji pożytku publicznego, w: „PR w RPR w RP, czyli dwadzieścia lat polskiej branży public relations”, red. T. Gackowski, A. Gackowska, J. Dziedzic, Wyd. Koło Naukowe Obserwacji Polskich Mediów, Warszawa 2010; s. 133-145; Typ publikacji: rozdział w książce.
•  Wielowymiarowy wizerunek uczelni wyższej w Polsce, w: "Public relations – doświadczenia, badania, wątpliwości", red. K. Stasiuk-Krajewska, D.Tworzydło, Z.Chmielewski, Wyd. Newsline, Rzeszów 2011; s. 239-259; Typ publikacji: rozdział w książce.
• Social Identity Theory and the Practice of Public Relations, w: "Media Studies in Poland at the Turn of the Century". ResearchPerspective of Polish Media Experts, Vol1, Warszawa 2011, Wyd.Skorpion. Typ publikacji: rozdział w książce.
• Działania promocyjne uczelni wyższych. Teoria a praktyka kreowania wizerunku, w: "Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy. Contemporaryconditions of promotion and advertising", red. A.J. Kukuła, Warszawa 2013, DIFIN.   s.121-132; Typ publikacji: rozdział w książce.
• Metodologia badania wizerunku organizacji pożytku publicznego na przykładzie szkoły wyższej; w: „Public relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie”, red. M. Kaczmarczyk i Z. Widera, Sosnowiec-Warszawa, Wyd.WSH Sosnowiec 2013; Typ publikacji: rozdział w książce.
• Obszary badań wizerunku, pod red. A. Waszkiewicz, Warszawa 2013, ASPRA-JR; Typ publikacji: wstęp oraz redakcja naukowa książki.

Podręcznik teorii i praktyki badania wizerunku:

 • A. Waszkiewicz, "Wizerunek organizacji. Teoria i praktyka badań wizerunku uczelni", Wydawnictwo Aspra Jr, Warszawa 2011

A. Waszkiewicz-Raviv, Image as the organization’scommunicated meaning through public relations activities, W: Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XV, ZESZYT 4, Łódź 2014 Typ publikacji: rozdział w książce

A.Waszkiewicz-Raviv, Polskie fashion PR w dobie mediamorfozy, w: "Mediamorfozy" red. T. Gackowski, Aspra-Jr, Warszawa 2015. https://www.researchgate.net/publication/323640108_Polskie_fashion_PR_w_dobie_metamorfozy

A. Waszkiewicz-Raviv Analizy trans medialnego obrazu „zwykłej uczennicy” w ramach edukacji medialnej. Czy ona musi mieć wszystko fioletowo-różowe?   Zeszyty Naukowe KUL 58 (2015), nr 3 (231); Typ publikacji: artykuł naukowy.

A. Waszkiewicz-Raviv Edukacja medialna w świetle debaty nad tożsamością nauki o mediach. Dotychczasowe paradygmaty a neuropoznawcza ścieżka metodologiczna, Studia Medioznawcze, Media Studies 3 (62) 2015; Typ publikacji: artykuł naukowy. http://studiamedioznawcze.pl/article.php?date=2015_3_62&content=waszkiewicz&lang=pl

A. Waszkiewicz-Raviv, Visual code across borders. Visual communication as the answer to intercultural management dilemmas. Journal of Intercultural Management, Vol 7, no 4, 2015. Typ publikacji: artykuł naukowy. http://www.degruyter.com/view/j/joim.2015.7.issue-4/joim-2015-0034/joim-2015-0034.xml

A.Waszkiewicz-Raviv, Wizualna konsumpcja a komunikacja wizualna. Perswazyjność obrazu w ramach współczesnej komunikacji marketingowej. Visual consumption and visual communication. Image persuasiveness within the integrated marketing communication; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research papers of  Wrocław University of Economics, nr 414, 2015; red. Wanda Patrzałek; Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Typ publikacji: artykuł naukowy. 

A. Waszkiewicz-Raviv, Cechy osobowości a wizerunek w fotografiach Jana Pawła II, w: "Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas jego kanonizacji", red. J. Olędzki, T. Sasińska - Klas, Warszawa 2016. Typ publikacji: rodział w książce.

A. Waszkiewicz-Raviv, Ze spostrzeżenia w wyobrażenie. Kod ikoniczny komunikatów public relations organizacji, w: "Wizualizacja informacji w humanistyce", red. M. Kowalska, V. Osińska, Wyd. UMK, Toruń 2017. Typ publikacji: rozdział w książce.

A. Waszkiewicz-Raviv, Przetwarzanie przekazów obrazowych w wyobraźni inicjowane przez wizualne przekazy public relations, w: Czy obrazy rządzą ludźmi?, red. A. Kampka, A. Kiryjow, K. Sobczak, Wyd. SGGW, Warszawa 2017, s.238-251. Typ publikacji: rozdział w książce.

A. Waszkiewicz-Raviv, Visual informationa and visual persuasion in public relations activities promoting libraries [W:] Nauka o informacji w okresie zmian: innowacyjne usługi informacyjne. Red. B. Sosińska-Kalata , R. Tafiłowski, Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa 2017  s.187-196; Rozdział w monografii https://www.researchgate.net/publication/324747766_VISUAL_INFORMATION_AND_VISUAL_PERSUASION_TECHNIQUES_IN_PUBLIC_RELATIONS_ACTIVITIES_PROMOTING_LIBRARIES 

J. Jasiewicz; A. Jupowicz-Ginalska; M. Kisilowska; A. Waszkiewicz-Raviv, Młodzież a cyfrowe kompetencje operacyjne – na podstawie modelu dostępu do nowych mediów Jana van Dijka, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 32) nr 1, s. 8-24 Typ publikacji: artykuł naukowy

 

A. Waszkiewicz-Raviv, Visual messages and their affordances in the process of institutionalization on the example of the Polish Vodka Museum. Pictorial representations of the product’s past, presence, and future in the organizational museum. “Studia Ekonomiczne” 2018 Vol. 376: 225-241. Typ publikacji: artykuł naukowy http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-8d517e2b-b536-4fc8-8986-d85fde967d20 

 

A. Waszkiewicz-Raviv, Alfabetyzm wizualny odbiorców działań PR w przestrzeni medialnej - postulaty, Zarządzanie Mediami 2018, Tom 6 nr 3, s. 209-220. Typ publikacji: artykuł naukowy  http://www.ejournals.eu/ZM/2018/3-2018/art/14490/

 

Walencja emocjonalna on-line. Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji emocjonalnych w świetle badań jakościowych i biometrycznych. Autorzy Alicja Waszkiewicz-Raviv, Justyna Jasiewicz, Anna Jupowicz-Ginalska, Studia de Cultura 2018 10 (4) Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura; red. prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska; s.114-124. Typ publikacji: artykuł naukowy. https://kometa.edu.pl/biblioteka-cyfrowa/publikacja,772,walencja-emocjonalna-online-kompetencje-cyfrowe-a-pomiar-reakcji-emocjonalnych-w-swietle-badan-jakosciowych-i-biometrycznych

 

A. Waszkiewicz-Raviv, Odwołania do sztuki jako narzędzie wizualnej perswazji w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Naukowy Przegląd Dziennikarski 2018, 3(27), s.51-61. Typ publikacji: artykuł naukowy http://naukowy-przeglad-dziennikarski.org/nr/2018.3/04.%20Alicja%20Waszkiewicz-Raviv.pdf

A. Waszkiewicz-Raviv, Okiem odbiorcy. Perspektywa medioznawstwa w świetle metodologii biometrycznych. w: W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach. Red. K. Wolny-Zmorzyński, Arkadiusz Lewicki. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2019. s.145-157.  Typ publikacji: rozdział w monografii naukowej.

A. Waszkiewicz-Raviv, Wizualne public relations w świetle badań ankietowych specjalistów ds. komunikacji; W: Dynamika przemian w mediach, Red. A. Hess, M. Nowina Konopka, W. Świerczyńska-Głownia, IDMIKS Uniwersytet Jagielloński, Wyd. ToC, 2019. Typ publikacji: rozdział w monografii naukowej.   Plik dostępny na Researchgate

A. Waszkiewicz-Raviv, The semiotic manifestation of Donald and Ivanka Trump's brand archetype in an eye-tracking experiment; In: Semiotics and Visual Communication III: Cultures of branding; Evripides Zantides (Ed), Cambridge Scholar Publishing, 2019 pp 128-146. Typ publikacji: rozdział w monografii.

A. Waszkiewicz-Raviv, Brand aesthetics in visual communication – a Polish case study of Disney's anniversary even, Res Rhetorica Vol 6, No 4 (2019), pp 23-35. Typ publikacji: artykuł. https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/366/213 

A. Waszkiewicz-Raviv, Afordancje obiektów instytucji kultury. Badanie wizualnej oferty muzeum organizacji z perspektywy strategii komunikacyjnej, Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s.455-570; Typ publikacji: artykuł  http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/  

A. Waszkiewicz-Raviv, Żegnaj reklamo. Nowe przekazy filmowe w promocji organizacji i marek osobowych – próba typologii w ujęciu funkcjonalnym; w: Marginesy głównych nurtów  red. Arkadiusz. Lewicki, Roman Wróblewski; Wyd. ATUT, Wrocław 2020; s.11-33 Typ publikacji: rozdział w książce.