Specjalizacja dziedzictwo kulturowe

Specjalizacja „Dziedzictwo kulturowe” skierowana jest do wszystkich zainteresowanych polskim i emigracyjnym wkładem w europejską i światową kulturę instytucjonalno-piśmienniczą, migracjami i ich znaczeniem w budowaniu społeczności wielokulturowych, polskim i polonijnym dziedzictwem diaspory, wychodźczą tradycją oraz ochroną i promocją własnej tożsamości, jak  również  ochroną mniejszości religijnych czy narodowych.

Podczas studiów student nabywa wiedzę dotyczącą dawnych i współczesnych rodzajów migracji, ich wkładu w rozwój cywilizacyjny Europy i świata, poznaje  formy promocji, organizacji i ochrony współczesnego dziedzictwa kulturowego zarówno polskiego a także mniejszości etnicznych i narodowych. Przygotowany jest  do pracy w krajowych i międzynarodowych instytucjach nauki i kultury, zna ich struktury, organizację i zasady funkcjonowania. Specjalizacja zapewnia wiedzę o lokalnych i światowych organizacjach zajmujących się waloryzacją i ochroną dziedzictwa narodowego, pokazuje rolę Polonii i jej dorobek dziennikarsko-literacki i kulturowy, uczula na uwarunkowania cywilizacyjne związane z globalizacją, terroryzmem czy zmianami tożsamościowymi. Tematyka odnosząca się do współcześnie rozumianego i różnorodnie  wykorzystywanego dziedzictwa narodowego sięga zarówno po tradycyjne jak i nowoczesne metody pracy ze studentem, pozostawiając mu szerokie pole do własnych poszukiwań i interpretacji naukowych. Zajęcia prowadzone  są metodą aplikacji w ramach modułów procesowych a prowadzący często organizują dyskusje panelowe, otwarte wykłady i konferencje. W oparciu o najnowsze techniki informacyjno-wyszukiwawcze i coraz bardziej dostępną światową bazę źródłową, w połączeniu z niekonwencjonalnymi metodami nauczania, powstają interesujące projekty, prace i artykuły  publikowane w różnych czasopismach naukowych. Uzyskaną wiedzę teoretyczną mogą studenci zweryfikować podczas praktyk, które odbywają w Bibliotece Polskiej w Paryżu.