Moduły tematyczne

 • Tradycje wielokulturowej Polski ( konwersatorium, 30 godz. zaliczenie)
 • Prawo dziedzictwa kulturowego i międzynarodowe instytucje jego ochrony (konwersatorium, 15 godz. zaliczenie )
 • Instytucje kultury polskiej w kraju i za granicą cz. 1 XIX – XX wiek ( konwersatorium, 60 godz. egzamin)
 • Instytucje kultury polskiej w kraju i za granicą cz. 2. XX – XXI wiek ( konwersatorium, 60 godz. egzamin)
 • Edukacja w działalności instytucji kultury ( konwersatorium, 30 godz. zaliczenie)
 • Piśmiennictwo polskie poza krajem ( konwersatorium, 30 godz. zaliczenie)
 • Fundacje ochrony współczesnego dziedzictwa polskiego ( konwersatorium 30 godz. zaliczenie)
 •  Pozyskiwanie grantów na rzecz instytucji kultury (warsztaty, 30 godz. zaliczenie)  
 • Polonijna Biblioteka Cyfrowa ( laboratorium, 15 godz. zaliczenie )
 • Strategie budowania i funkcjonowania społeczności wielo- i międzykulturowych we współczesnym świecie ( projekt, 30 godz. zaliczenie)
 • Europejskie dziedzictwo kulturowe (konwersatorium, 30 godz. egzamin)
 • Polacy w kulturze Europy i świata (konwersatorium, 30 godz. egzamin)
 • Straty polskiego piśmiennictwa na przestrzeni dziejów ( konwersatorium, 30 godz. zaliczenie).

Poza modułami obowiązkowymi dla specjalizacji, studenci powinni zaliczyć wybrane przedmioty opcjonalne (fakultatywne) o łącznej liczbie 32 punktów ECTS.