Moduły tematyczne

Koordynator: dr hab. Marek Tobera

 • Wstęp do edytorstwa 60 godz., konwersatorium, egzamin
 • Kultura języka polskiego 30 godz., konwersatorium, zaliczenie
 • Problemy rynku wydawniczego 15 godz., konwersatorium, zaliczenie
 • Problemy organizacji pracy redakcyjnej 30 godz., konwersatorium, zaliczenie
 • Elektroniczny skład tekstu 60 godz., projekty, zaliczenie
 • Zagadnienia antykwaryczno-księgarskie 15 godz., konwersatorium, zaliczenie
 • Sztuka książki 30 godz., konwersatorium, zaliczenie
 • Prasa współczesna 15 godz., konwersatorium, zaliczenie
 • Wybrane zagadnienia kultury książki 30 godz., konwersatorium, zaliczenie
 • Nowoczesne technologie wydawnicze 30 godz., konwersatorium, zaliczenie
 • Dystrybucja i promocja książki 15 godz., konwersatorium, zaliczenie
 • Przygotowanie wydawnictw cyfrowych 60 godz., projekty, godz., zaliczenie
 • Opracowanie redakcyjne tekstu 15 godz., konwersatorium, zaliczenie. 

Poza modułami obowiązkowymi dla specjalizacji, słuchacze Edytorstwa powinni zaliczyć swobodnie wybrane przedmioty opcjonalne (fakultatywne), które zapewnią uzyskanie 30 punktów ECTS.