Specjalizacja zarządzanie i marketing w mediach

W ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także umiejętności menedżerskich.

Nabywają również umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, a w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania; zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia.

Absolwenci studiów dysponują umiejętnościami niezbędnymi w każdej instytucji medialnej w zakresie logistyki. Ich wiedza obejmuje kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów - zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych.  

Ponadto absolwenci kierunku Logistyka i administrowanie w mediach posiadają wiedzę w zakresie: funkcjonowania mediów, PR, zarządzania firmą medialną, w tym problemów infrastruktury, bezpieczeństwa, zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami instytucji medialnej.