Specjalność dziennikarska

Wobec coraz większej konkurencji na rynku pracy i zmieniających się wymogów stawianych adeptom dziennikarstwa WDIiB UW proponuje program specjalizacji dziennikarskiej uwzględniający specyfikę warsztatową różnych typów dziennikarstwa: agencyjnego, prasowego, radiowego i telewizyjnego oraz dziennikarstwa on-line.

Wyodrębnienie specjalności dziennikarskiej na studiach pierwszego stopnia powinno pozwolić absolwentom na realizowanie samodzielnie zadań merytorycznych zlecanych przez pracodawcę (np. redagowanie serwisów agencyjnych, nagrywanie migawek radiowych, wykonywanie funkcji w zespołach realizacyjnych telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych).

W ciągu trzech lat studiów licencjackich absolwent – poza wiedzą ogólnohumanistyczną z zakresu podstaw prawa, historii, filozofii, socjologii, komunikowania masowego i ekonomii – zapozna się z przedmiotami kierunkowymi (m.in. Polski system medialny, Zagraniczne systemy medialne, Etyka dziennikarska) oraz specyfiką warsztatu dziennikarskiego. Proces przygotowywania do zawodu rozpoczynają zajęcia z zakresu teorii i genologii gatunków dziennikarskich oraz ćwiczenia z redagowania tekstów informacyjnych i publicystycznych, a kończy wybór jednej z 5 specjalizacji.

Ważne miejsce w procesie kształcenia zawodowego zajmują także różne formy współpracy z mediami, agencjami PR i reklamy oraz przewidziana w programie praktyka zawodowa.

Absolwent studiów licencjackich powinien dysponować – poza wiedzą ogólną – umiejętnościami pozwalającymi na podjęcie stażu lub współpracy z redakcjami prasowymi, jako samodzielny reporter lub asystent przygotowujący dokumentację dla starszych doświadczonych kolegów. Dzięki wiedzy warsztatowej i umiejętnościom obsługi sprzętu, absolwenci będą przygotowani do wykonywania takich zadań jak: gromadzenie informacji pochodzących z różnych źródeł, nagrywanie materiału na nośniki, montowanie i emitowanie programów.

W ramach specjalności dziennikarskiej student dokonuje wyboru jednej z następujących specjalizacji (w zależności od trybu studiów):

  • specjalizacja dziennikarstwo on-line
  • specjalizacja dziennikarstwo multimedialne
  • specjalizacja prasowa
  • specjalizacja radiowa
  • specjalizacja telewizyjna