Architektura przestrzeni informacyjnych

Opis programu studiów

Architektura przestrzeni informacyjnych to zrównoważony program nauczania na temat zastosowania nowoczesnych technologii w tworzeniu i optymalizacji cyfrowych usług informacyjnych dla kultury, edukacji i biznesu.

Treści programowe koncentrują się wokół czterech grup zagadnień: architektura informacji, zarządzanie informacją, użytkownicy informacji i instytucje informacji.

 1. Architektura informacji to działalność badawcza i praktyczna skupiona na projektowaniu sieciowych usług informacyjnych (serwisy www, aplikacje mobilne, kolekcje cyfrowe) oraz analizie ich użyteczności i doświadczeń użytkownika (User Experience). Architektura informacji to wieloaspektowa perspektywa na projektowanie sieciowych usług informacyjnych, która uwzględnia aspekt estetyczny, interakcję człowiek-komputer oraz metody organizacji wiedzy.
 2. Zarządzanie informacją koncentruje się na sterowaniu procesami związanymi z przepływem informacji w organizacjach i systemach informacyjnych. Zagadnienia te obejmują metody i strategie pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w instytucjach i organizacjach również z sektora komercyjnego.
 3. Obok aspektu technicznego i strategicznego jednym z kluczowych obszarów w programie studiów są przedmioty poświęcone człowiekowi i sposobom pozyskiwania i wykorzystania przez niego informacji. Treści te koncentrują się na problematyce potrzeb i zachowań informacyjnych i ulokowane są perspektywie nauki o informacji oraz psychologii poznawczej.
 4. Dopełnieniem tych treści programowych są zagadnienia poświęcone funkcjonowaniu i zarządzaniu tzw. instytucji informacji, czyli wszelkich form organizacyjnych, w których informacja odgrywa kluczową rolę w ich funkcjonowaniu. Dotyczy to zarówno biblioteki, archiwów, galerii i muzeów, ale również administracji publicznej oraz sektora komercyjnego. Ta grupa zagadnień uwzględnia analizę rynku instytucji informacji, ich form organizacyjnych oraz projektowania usług informacyjnych.

Treści programowe realizowane na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych mieszczą się w obszarze nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia, nauki socjologiczne), nauk ścisłych i technicznych (informatyka) oraz nauk humanistycznych (historia, językoznawstwo)

Cechy programu studiów

Program studiów uwzględnia grupy przedmiotów obieralnych, które pozwalają studentowi na pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w obszarach kluczowych dla kierunku. Są to moduły związane zarówno z zastosowaniem nowoczesnych technologii do projektowania serwisów www, analizy i wizualizacji informacji, jak również z badaniami użytkowników i instytucji informacji.

Duży nacisk został położony na wiedzę i umiejętności związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w przetwarzaniu i prezentowaniu informacji.

Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Nowy Świat 69, w którym mieści się część bazy lokalowej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, na którą składają się sale wykładowe, laboratoria komputerowe oraz biblioteka wydziałowa.

Praktyki studenckie

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z podmiotami działającymi na rynku cyfrowych usług informacyjnych oraz umożliwienie nabycia umiejętności komunikowania się ze specjalistami z tej dziedziny. Podmioty, o których mowa mogą funkcjonować zarówno na rynku komercyjnym jak i administracji rządowej i publicznej w sektorze nauki, oświaty czy też kultury. Są to np. firmy świadczące usługi w zakresie projektowania serwisów www, aplikacji mobilnych, badania User Experience, agencje marketingu elektronicznego i mediów społecznościowych, redakcje portali internetowych. Dla sektora publicznego są to instytucje oferujące cyfrowe usługi informacyjne w postaci systemów informacyjnych i baz danych dokumentujących ich działalność statutową, np. biblioteki, galerie, muzea i archiwa a także organy administracji publicznej świadczące tego typu usługi informacyjne.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany m.in. do:

 • identyfikowania kontekstów realizacji procesów informacyjnych;
 • prowadzenia analiz funkcjonalności systemów informacyjnych oraz badań użytkowników;
 • identyfikowania i odpowiadania na potrzeby informacyjne użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych;
 • projektowania systemów i usług informacyjnych;
 • współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych.

Zdobyte kwalifikacje pozwalają absolwentowi studiów na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych podjąć i dobrze wykonywać prace związane z przetwarzaniem, prezentacją i obiegiem informacji w:

 • instytucjach kultury (biblioteki, muzea, galeria, archiwa),
 • instytucjach i organizacjach publicznych (np. samorządy, urzędy, fundacje itp.),
 • organizacjach gospodarczych (przedsiębiorstwa).

Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności pozwolą na pracę jako:

 • architekt informacji,
 • analityk informacji,
 • analityk danych,
 • specjalista ds. metadanych,
 • menedżer informacji,
 • projektant User Experience,
 • redaktor serwisów internetowych,
 • specjalista ds. mediów społecznościowych.