O nas

XXI Wydział UW na XXI stulecie!

WDIiB UW jest pierwszą i jedyną w Polsce jednostką naukową, której działalność badawcza i dydaktyczna koncentruję się trzech dyscyplinach, definiujących współczesną komunikację międzyludzką: naukach o mediach, informatologii i bibliologii.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW to także najmłodszy wydział na Uniwersytecie Warszawskim: działalność rozpoczął zaledwie 1 września 2016 r. Należy jednak zaznaczyć, że – będąc jednostką innowacyjną w obszarze dydaktyki czy organizacji – czerpie z długoletniej tradycji nauczania kierunkowego z zakresu dziennikarstwa, medioznawstawa, informacji i księgoznawstwa.

WDIiB UW utworzono z Instytutu Dziennikarstwa (części Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) oraz Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (części Wydziału Historycznego). Obydwie jednostki należały do grona najlepszych instytutów kierunkowych w Polsce, co potwierdzały wyniki badań i rankingów, przeprowadzanych przez komisje akredytacyjne i najbardziej opiniotwórcze media w kraju.

Jednak nawet rozpoznawalne, prestiżowe, dobrze funkcjonujące instytuty musiały dbać nie tylko o umacnianie podstaw, na których zostały posadowione, ale i wyznaczyć sobie długofalowe cele działania. Cele, które nie koncentrowałyby się jedynie wokół bieżących wyzwań, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny i doraźne przemiany zachodzące na rynku edukacyjnym. Cele, które mogłyby być w pełni zrealizowane dopiero dzięki wykorzystaniu synergii pokrewnych obszarów badawczych Instytutu Dziennikarstwa UW i Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.

Tak zrodziła się silna potrzeba powołania do życia Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii: nowej jednostki naukowo-dydaktycznej, gotowej podjąć dalekosiężne wyzwania wyznaczone przez chyba najszybciej rozwijające się domeny ludzkiej aktywności – media, komunikowanie i informację.

Kilka słów o historii ID i IINiSB

O nas_ID_logo

Instytut Dziennikarstwa (ID) kontynuował ponad osiemdziesięcioletnią tradycję kształcenia dziennikarzy w Polsce. Pierwsza Szkoła Dziennikarska powstała w Warszawie w 1917 r., niemal równocześnie w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie stworzono Wydział Publicystki i Dziennikarstwa. Także w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1953 – 1960 funkcjonował odrębny, działający jako samodzielna placówka Wydział Dziennikarski.

Bednarska 2/4
Fot. Anna Kornacka
Właściwa historia jednostki rozpoczęła się w 1975, kiedy utworzono Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W jego skład wszedł Instytut Dziennikarstwa i od tego czasu cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Jedną z przyczyn niewątpliwego sukcesu były nowoczesne programy nauczania, dopasowane do zmieniających się mediów i komunikacji oraz dynamiki rynku pracy (tu warto wspomnieć np. specjalistyczną Pracownię Marketingu Medialnego i PR z 1995 r., czyli pierwszą – wśród uczelni publicznych – jednostkę edukacyjną w Polsce, kształcącą studentów dziennikarstwa w zakresie public relations). Przedmiotem szczególnej dumy Instytutu Dziennikarstwa , a obecnie WDIiB, były też trzy profesjonalne studia: fotograficzne (przy ul. Nowy Świat 69), radiowe i telewizyjne (przy ul. Bednarskiej 2/4, gdzie swoją siedzibę ma obecnie Akademickie Radio Kampus, nadające – na przyznanej przez KRRiT częstotliwości 97,1 MHz od 1 czerwca 2005 r. – własny program dla aglomeracji stołecznej).

Instytut Dziennikarstwa był największym w Polsce ośrodkiem uniwersyteckim, którego absolwenci podejmowali prace w prasie, redakcjach radiowych, telewizyjnych, agencjach, wydawnictwach i w instytucjach zajmujących się reklamą, marketingiem, public relations..

 

iinsb1

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (IINSB) był jednym z najstarszych ośrodków akademickiego kształcenia pracowników informacji i bibliotekarzy w Polsce. Tradycja dydaktyki księgoznawczej w naszej uczelni sięgała niemal początków Uniwersytetu. Zainicjowały ją wykłady Joachima Lelewela (1820 – 1821), a następnie Karola Estreichera (1865 – 1868). W 1951 roku, jako druga po katedrze w Łodzi (1945), powołana została Katedra Bibliotekoznawstwa UW, którą kierował profesor Aleksander Birkenmajer.

Nowy Świat 69
Fot. Katedra Genologii i Fotografii
Katedra od początku specjalizowała się w badaniach i kształceniu przede wszystkim w zakresie współczesnej problematyki książki i jej instytucji. W połowie lat sześćdziesiątych specjalizacja poszerzona została o problematykę dokumentacji i informacji naukowej, która stopniowa zaczęła zajmować w niej coraz bardziej eksponowane miejsce. W 1968 roku Katedra przekształcono w Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, działający w ramach Wydziału Historycznego UW. Po wdrożeniu nowego programu nauczania, który w jeszcze większym stopniu ukierunkowano na zagadnienia organizacji zasobów informacji i prowadzenia działalności informacyjnej w zróżnicowanym środowisku współczesnego życia społecznego, naukowego i gospodarczego, w 1997 roku Instytut ponownie zmienił nazwę, tym razem Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych.

W ciągu blisko sześćdziesięciu pięciu lat swego istnienia IINiSB przekształcił się z niewielkiej katedry w duży instytut uniwersytecki, prowadzący rozległą działalność badawczą i wielostronną działalność dydaktyczną. IINSB UW był największym w Polsce uniwersyteckim ośrodkiem kształcenia profesjonalistów w dziedzinie informacji.

 

Misja wydziału

Podstawą działalności WDIiB UW jest:

 • kształcenie studentów w ramach nauk o mediach, informacji naukowej i bibliologii oraz przygotowanie ich do wykonywania cenionych na rynku pracy zawodów,
 • formowanie trwałych więzi współpracy z europejskimi wyższymi instytucjami edukacyjnymi,
 • poszerzanie wkładu w badania naukowe,
 • kształtowanie tożsamości i wizerunku instytucji kształcącej kadrę naukową o wysokich kompetencjach zawodowych.

Wydział Dziennikarstwa i Bibliologii UW realizuje swoją misję w ramach czterech podstawowych celów:

 • Uczelnianego – prowadzenie badań naukowych i nowoczesnej dydaktyki w zintegrowanym polu badawczym (zebrano w nim treści i metody, które wcześniej na UW były rozproszone).
 • Regionalnego – udział w procesie integracji i rozwoju systemu edukacji na Mazowszu i podnoszenie poziomu swej konkurencyjności w świetle procesu bolońskiego.
 • Ogólnokrajowego – dążenie do utrzymania i rozwinięcia swojej pozycji jako wiodącego Wydziału w Polsce w zakresie badań nad informacją, w tym zwłaszcza mediami masowymi i jej nośnikami (w tym książką).
 • Międzynarodowego – rozwijanie otwartego dialogu z europejskimi i pozaeuropejskimi instytucjami naukowymi i edukacyjnymi, zajmującymi się komunikacją, bibliologią i mediami; promowanie studenckiej wymiany akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem wiodących ośrodków szkolnictwa wyższego w Europie i Azji.

 

Wydział w liczbach

Obecnie WDIiB UW to:

 • 95 pracowników naukowo-dydaktycznych
 • prawie 2600 studentów
 • 5 kierunków studiów (Dziennikarstwo i medioznawstwo; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; Logistyka mediów, Logistyka i administrowanie w mediach)
 • 6 specjalności (Dziennikarstwo; Public relations i marketing medialny; Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza; Dokumentalistyka; Zarządzanie i technologie mediów; Logistyka i marketing w mediach)
 • 14 specjalizacji (Architektura informacji i wiedzy; Edytorstwo; Dziedzictwo kulturowe; Informacja w biznesie; Zarządzanie informacją i wiedzą; Organizacja i zarządzanie bibliotekami; Informacja i komunikacja w europejskich instytucjach kultury; Prasowa; Telewizyjna; Radiowa; Dziennikarstwo on-line; Dziennikarstwo multimedialne; Zarządzanie i marketing w mediach; Zarządzanie nowymi technologiami w mediach)
 • 4 studia podyplomowe (Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa; Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa; Podyplomowe Studia Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności; Podyplomowe zaoczne studia „Laboratorium reportażu”)
 • 2 znakomicie wyposażone pracownie komputerowe
 • 1 w pełni profesjonalne studio fotograficzne
 • 1 w pełni profesjonalne studio telewizyjne
 • 1 w pełni profesjonalne studio radiowe

 

Zarządzenie JM Rektora dotyczące organizacji WDIiB UW