Rada wydziału

W skład rady wydziału wchodzą:

 1. dziekan jako przewodniczący z zastrzeżeniem ust. 7;
 2. prodziekan do spraw studenckich, jeżeli wydział organizuje i realizuje kształcenie na kierunku studiów, oraz pozostali prodziekani, jeżeli regulamin wydziału przewiduje ich powołanie;
 3. przedstawiciele:
  1. profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych, stanowiący łącznie nie mniej niż 60% składu rady,
  2. pozostałych nauczycieli akademickich, stanowiący nie mniej niż 10% składu rady,
  3. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący nie więcej niż 5% składu rady.

Regulamin wydziału może przewidywać udział przedstawicieli studentów i doktorantów w radzie wydziału.

W przypadku gdy doktoranci prowadzą badania naukowe na wydziale, udział przedstawicieli doktorantów jest obligatoryjny.

W przypadku gdy wydział organizuje i realizuje kształcenie, udział przedstawicieli studentów wynosi co najmniej 10% składu rady wydziału.

Tryb wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz ich liczbę określa regulamin wydziału. Do przedstawicieli, o których mowa w ust. 2, postanowienia § 42 stosują się odpowiednio.

Regulamin wydziału może przewidywać, że w skład rady wydziału wchodzą wszyscy profesorowie, profesorowie uczelni i osoby mające stopień doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem § 36 ust. 7. W takim przypadku liczbę przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b i c oraz w ust. 2, określa na całą kadencję wydziałowa komisja wyborcza z zachowaniem proporcji określonych w ust. 1 pkt 3 z zachowaniem postanowień ust. 3 i 4 oraz regulaminu wydziału.

W sprawach, o których mowa w § 62 ust. 1 pkt 9 i 10, funkcję przewodniczącego rady wydziału sprawuje najstarszy wiekiem członek rady wydziału z grupy określonej w ust. 1 pkt 3 lit. a.

W posiedzeniu rady wydziału biorą udział z głosem doradczym zatrudnieni na Uniwersytecie przedstawiciele wydziałowych struktur związków zawodowych oraz osoby zaproszone przez dziekana.

Kompetencje Rady Wydziału

Rada wydziału:

 1. przedstawia opinię w sprawie regulaminu wydziału i jego zmian;
 2. monitoruje działania w zakresie doskonalenia kadry badawczej i dydaktycznej;
 3. monitoruje organizację badań naukowych na wydziale;
 4. opiniuje plan rozwoju wydziału, o którym mowa w § 60 ust. 1 pkt 2;
 5. opiniuje sprawozdanie dziekana;
 6. opiniuje wnioski w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego;
 7. opiniuje wnioski w sprawie rozpisania konkursu;
 8. opiniuje kandydatury na stanowiska kierownicze na wydziale;
 9. ocenia co najmniej raz w roku wykonywanie przez dziekana jego obowiązków;
 10. może wystąpić do Rektora z wnioskiem o odwołanie dziekana;
 11. wykonuje inne czynności przewidziane w regulaminie wydziału i w innych przepisach obowiązujących na Uniwersytecie;
 12. wyraża stanowisko w sprawach przedłożonych przez Rektora, dziekana, kierowników lub rady naukowe jednostek wewnętrznych, komisje lub przez grupę co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków rady, w szczególności w sprawach dotyczących kształcenia organizowanego i realizowanego na wydziale;
 13. występuje z inicjatywą tworzenia komórek lub struktur organizacyjnych, o których mowa w § 13 ust. 4.

Wniosek o odwołanie dziekana nie może być głosowany na tym samym posiedzeniu rady, na którym go zgłoszono.

Do trybu działania rady wydziału oraz sposobu podejmowania przez nią uchwał § 26 stosuje się odpowiednio.