Studenci

04.02.2020 - zebrania wyborcze członków Kolegium Elektorów, które wybierze Rektora UW

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW ogłasza, że w dniu 4.02.2020 r. (wtorek) odbędą się zebrania wyborcze członków Kolegium Elektorów, które wybierze Rektora UW:

 • o godzinie 11.00 dla nauczycieli akademickich ze stopniem doktora (sala 2.13)
 • o godzinie 12.00 dla nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego (sala 2.06).
 • o godzinie 12.00 dla nauczycieli akademickich z tytułem profesora oraz profesora uczelni (sala 2.13).
 • o godzinie 15.30 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi WDIB UW (sala 2.13).

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WDIB UW
dr Ksenia Kakareko

Informacja o rejestracji na lektoraty dla studentów studów niestacjonarnych (zaocznych) na semestr letni

Studenci uczestniczący w lektoratach w semestrze zimowym na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, chyba że wydział zdecyduje inaczej.

Dotyczy to również sytuacji, w której student nie dysponuje już żetonami,co będzie łączyło się z koniecznością uiszczenia opłaty za kolejny semestr lektoratu!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (tylko z semestru letniego!) w terminie:

31.01. – 18.02.2020 r.

 

Rejestracja na e-lektoraty odbędzie się w tym samym terminie.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

 • Wszyscy nowi studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – rejestracja żetonowa:

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php

 • Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły:

http://szjo.uw.edu.pl/132-2/

Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 10.01. – 27.02.2020

pod adresem: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=28

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

 • Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Student może się zapisać do wybranej grupy, nawet jeśli ma ona inny poziom, niż wynik uzyskany w teście poziomującym.
 • Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.
 • Studentom, którzy nie zapiszą się samodzielnie na lektorat w USOS, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.
 • Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania nie tylko z grup dla nich dedykowanych, ale również z innych „żetonowych” lektoratów na UW, jeśli są w stanie uczestniczyć w zajęciach, które odbywają się w tygodniu, a nie w weekendy. Jeśli w USOS jest grupa, która ma odpowiedni poziom językowy i pasujące terminy, a są w niej jeszcze wolne miejsca, w celu dopisania się na listę student zaoczny powinien zwrócić się do Biura Pełnomocnika Rektora UW ds. organizacji nauczania języków obcych (http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=61).

Nagrody SDP 2019

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyzna nagrody za najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i Internecie, opublikowane lub wyemitowane w mediach w roku 2019. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze, fotoreporterzy i fotografowie. Termin składania prac mija 10 lutego br.

W tym roku nagrody i wyróżnienia przyznane będą w 15 kategoriach. Najstarsza nagroda - Główna Nagroda Wolności Słowa dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka; ufundowana jest przez Zarząd Główny SDP w najwyższej w tym konkursie wysokości 20 tys. zł. Stowarzyszenie jest również fundatorem Nagrody Watergate, przyznawanej za najlepsze prace z zakresu dziennikarstwa śledczego.

Pozostałe kategorie konkursowe: Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie, Nagroda im. Krystyny Grzybowskiej za publicystykę o tematyce europejskiej, Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy, Nagroda im. Janusza Kurtyki za publikacje o tematyce historycznej, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne, Nagroda im. Aleksandra Milskiego dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności, Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej, Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego skierowana do młodych dziennikarzy (do 30 roku życia) za wyróżniające się dokonania dziennikarskie, Nagroda im. Kazimierza Wierzyńskiego za publikacje o tematyce sportowej. SDP zaprasza fotoreporterów i fotografów do dwóch kategorii konkursowych: Nagroda im. Eugeniusza Lokajskiego za fotografię o tematyce sportowej oraz Nagroda im. Erazma Ciołka za fotografię społecznie zaangażowaną.

W ramach konkursu SDP organizowana jest również nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” (afiliowanego przy SDP) - Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego, przyznawana za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.

W tym roku SDP wprowadziło do regulaminu Nagrodę Specjalną Fundacji Solidarności Dziennikarskiej jako piętnastą kategorię konkursową.

Oceniając nadesłane publikacje, Jury konkursu o Nagrody SDP 2019 będzie brało pod uwagę następujące kryteria: oryginalność i nowatorstwo prac, śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych, atrakcyjność formalną przekazu i jego komunikatywność, walory dydaktyczne i estetyczne, rzetelność - zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy, odkreślanie, co jest własną oceną, a co cytatem, wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikację podanych treści, zachowanie proporcji i kontekstu sprawy. Nagradzane będą przede wszystkim prace autorskie - indywidualne lub zespołowe, ale nagroda może być przyznana również redakcji.

Laureatów najlepszych publikacji wybierze Jury Główne Nagród SDP, natomiast nagrody za zdjęcia i fotoreportaże przyzna odrębny skład jurorów – ekspertów fotografii prasowej. Jury Główne opierać się będzie na rekomendacjach Jury Selekcyjnego, które dokona przeglądu i oceny wszystkich nadesłanych prac. Rekomendacje Jury Selekcyjnego nie są jednak wiążące dla Jury Głównego.

Ocena prac zgłoszonych do nagród fotograficznych również będzie przebiegać dwuetapowo: selekcji dokona zespół jurorów powołany przez Klub Fotografii Prasowej SDP, w drugim etapie laureatów wybierze Jury Główne Nagród Fotograficznych.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w regulaminie https://sdp.pl/wp-content/uploads/2020/01/Regulamin-Nagrody-SDP-2019.pdf

Karta zgłoszenia: https://sdp.pl/wp-content/uploads/2020/01/Karta-zg%C5%82oszenia-Nagrody-SDP-2019.pdf

Laureatów Nagród SDP 2019 poznamy podczas uroczystej gali wręczenia nagród w marcu br., na którą zapraszamy do Domu Dziennikarza w Warszawie.

Komunikaty dotyczące przebiegu konkursu podawane będą na bieżąco na portalu www.sdp.pl

Nie żyje nasz Współpracownik i Przyjaciel redaktor Janusz Walczak

Pracował jako dziennikarz, fotoreporter wojenny, redaktor naczelny. Od 2018 roku był współpracownikiem naszego Wydziału - prowadził zajęcia ze studentami logistyki mediów.

Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Koleżanki i Koledzy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Dyżur dra Ł. Przybysza w zimowej sesji egzaminacyjnej 2020 / L. Przybysz - office hours surfing Winter eram session 2020

Mój dyżur w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej 2020:

- środa, 29.01.2020, godz. 13:00-14:30, s. -1.10 (Bednarska 2/4)

Proszę o email przynajmniej dzień przed przyjściem.

dr Łukasz Przybysz

***

My office hours during the winter exam session 2020:

- Wednesday, 29/01/2020, 1-2:30 pm, room: -1.10 (Bednarska 2/4)

Please email me at least the day before.

Lukasz Przybysz, PhD

K.Kaszewski - dyżury w sesji zimowej 2019/20

Uprzejmie informuję, że w zimowej sesji egzaminacyjnej dyżuruję:

* w środę 29 stycznia, godz. 14.00-15.00, pok. -1.08 (Bednarska)

* we wtorek 4 lutego, godz. 12.00-13.00, pok. -1.08 (Bednarska)

Krzysztof Kaszewski

 

UWAGA, zmiana w godzinach dyżuru dr hab. Anny Jupowicz-Ginalskiej (29 stycznia 2020)!

Szanowni Państwo, ze względu na sprawy organizacyjne, musiałam zmienić godziny środowego dyżuru.
Jeszcze raz podaję informacje na temat zaliczeń/egzaminów i dyżurów właśnie:
 
- LOGISTYKA (GRUPA 2700-L-LM-D5MAME-LMM) pisze test 29 stycznia (środa), sala 0.04, godz. 8.30 - 9.00.
- PRMM (GRUPA 2700-L-DM-D3WSMM-PRM) pisze test 29 stycznia (środa), sala 0.04, godz. 10.30 - 11.00.
Proszę, aby Państwo przybywali z kwadrans wcześniej, abyśmy mogli punktualnie rozpocząć pracę.

NOWE godziny dyżurów (dwa 29 stycznia, -1.10).
- 12.00-12.50 oraz 15.00-16.00 (na drugi dyżur zapraszam głównie Panie, które tego dnia miały egzamin językowy).

Z poważaniem,
Anna Jupowicz-Ginalska

Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisem Regulaminu Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego §5 ust. 4 termin Zgromadzenia Przedstawicieli Organizacji Studenckich został wyznaczony na 31 stycznia br. W załączeniu treść zawiadomienia w powyższej sprawie.

lista osób przyjętych na specjalizację radiową (magisterskie)

Szanowni Państwo,
 
bardzo miło mi poinformować, że wszyscy pozytywnie przeszli kwalifikacje. Poniżej znajdą Państwo numery albumów osób, które zostały przyjęte:
 
390380
390385
375349
387378
376694
390287
390612
418247
424395
420337
420650
378271
 
Do zobaczenia na zajęciach
Marcin Lewicki

Wybory 2020 na UW

Wiosną 2020 roku na Uniwersytecie odbędą się m.in. wybory rektora uczelni na kadencję 2020-2024, a także wybory członków Senatu UW. Wcześniej odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów, którzy wybiorą rektora. O terminach zebrań wyborczych w poszczególnych okręgach będą informowały właściwe komisje wyborcze.

Informacje na temat terminarza wyborczego, okręgów wyborczych, liczby elektorów reprezentujących poszczególne grupy społeczności akademickiej oraz wszelkich innych kwestii związanych z wyborami publikowane są na bieżąco na stronie: www.uw.edu.pl/wybory-2020-na-uw.

Zaproszenie na cykl otwartych pokazów filmów dokumentalnych

Nowy Folder i Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego" we współpracy z Millenium Docs Gravity zapraszają na II już seans w ramach cyklu otwartych
pokazów filmów dokumentalnych na WDIiB . Pokazujemy filmy aktualne, nagradzane i odważne, a pokazy wzbogacą dyskusje z zaproszonymi gośćmi.

W grudniu wyświetlaliśmy film "Bellingcat: prawda w czasach post prawdy" (Nagroda Emmy 2019 w kat. Najlepszy Dokument). W styczniu zapraszamy na "Zjadanie zwierząt/Eating Animals" (reż. Christopher Dillon Quinn, USA, 2017), poruszający temat hodowli przemysłowej zwierząt. Po filmie odbędzie się dyskusja z przedstawicielem ProVeg International – Marcinem Tischnerem.

Darmowy pokaz będzie miał miejsce już w tę środę 15.01 o godzinie 18.30 w sali 2.13. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie wydarzenia na Facebooku: „Nowy Folder x Against Gravity - otwarte pokazy dokumentów”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do śledzenia magazynu Nowy Folder wraz z jego nowo otworzonym działem, poświęconym kinie dokumentalnemu.

Załączniki:
Pobierz plik (20200108_142724_0000.png)20200108_142724_0000.png3937 kB

Informacje dotyczące egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych sesja zimowa 2020 r.

Uprzejmie przypominamy, że  :

 • rejestracja na egzaminy certyfikacyjne z języków obcych kończy się w dniu 22 stycznia 2020 o godz. 23.59. Po tym terminie nie będzie możliwości zapisania się na egzamin.
 • harmonogram części ustnej i pisemnej egzaminów (data, godzina i miejsce) znajduje się pod adresem http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/terminy-rejestracji/
 • na część ustną egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 obowiązują zapisy przez USOS.
 • wszystkie najważniejsze informacji dotyczące sesji znajdują się na stronie Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/
 • na platformie COME UW dostępne są dodatkowe materiały szkoleniowe: opisy formatów, przykładowe testy, ćwiczenia językowe (język angielski) https://kampus.come.uw.edu.pl

SPECJALIZACJA RADIOWA - KWALIFIKACJE dla studentów I roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia (magisterskie)

Szanowni Państwo,

kwalifikacje odbędą się w studiu radiowym przy ul. Bednarskiej 2/4 w piątek, 17 stycznia 2020.

Rozpoczniemy je w sali nr 040 punktualnie o godz. 17:00 od krótkiego zebrania informacyjnego oraz rozdania tekstów do czytania. 

Po spotkaniu każdą osobę zaprosimy na indywidualną rozmowę w studiu.

Zgłoszenia – cv (maksimum 2 strony) i list motywacyjny (maksimum 1500 znaków) - proszę przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do środy, 15 stycznia 2020.

W temacie wiadomości e-mail proszę wpisać: „specjalizacja radiowa – magisterskie, imię i nazwisko, nr albumu”. Zgłoszenia przesłane po terminie lub nie spełniające podanych wyżej kryteriów nie będą brane pod uwagę.

Pierwszeństwo w przyjęciu do grupy (oczywiście pod warunkiem pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej) przysługuje osobom, które nie uczestniczyły w zajęciach specjalizacji radiowej na studiach l stopnia.

Z poważaniem

Marcin Lewicki, koordynator specjalizacji radiowej