Organizacja pracy na WDIB - realizacja zajęć, zaliczenia, sesja egzaminacyjna oraz egzaminy dyplomowe

Szanowni Studenci,

zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim powoli dobiegają końca. Chcieliśmy bardzo podziękować za gotowość współpracy, zaangażowanie i zrozumienie tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

            Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące realizacji zajęć, zaliczania przedmiotów, zdawania egzaminów i egzaminów dyplomowych. Przygotowane przez nas zasady i wytyczne zostały opracowane na podstawie Zarządzenia nr 84 Rektora UW z dn. 4.05.2020 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym oraz Zarządzenia nr 105 Rektora UW z dn. 21.05.2020 w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, których zobowiązani jesteśmy przestrzegać.

 Zajęcia:

 • Zajęcia dydaktyczne, prowadzone dotychczas jako zajęcia zdalne, kontynuuje się w tej samej formie – zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
 • Zajęcia praktyczne wymagające zrealizowania w realu będą się odbywały w wyznaczonych terminach. Dotyczy to wyłącznie następujących zajęć:

dziennikarstwo i medioznawstwo, studia stacjonarne oraz niestacjonarne 1 stopnia:

logistyka i administrowanie w mediach, studia niestacjonarne 1 stopnia:

publikowanie współczesne, studia stacjonarne 1 stopnia:

publikowanie współczesne, studia niestacjonarne 1 stopnia:

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia stacjonarne 2 stopnia:

Uwaga! Wszystkie zajęcia praktyczne (oprócz Studia) będą realizowane w budynku przy ul. Bednarskiej 2/4.

 • Zajęcia (inne niż praktyczne), które do tej pory nie zostały zrealizowane zdalnie, zostaną uruchomione on-line. Szczegółowe informacje będą dodane w terminie późniejszym

Zaliczenia i sesja egzaminacyjna:

 • Sesja została wyznaczona na czas między 13 lipca a 2 sierpnia 2020. W tym czasie odbywać się będą egzaminy w pierwszym terminie.

Sesja dotyczy wyłącznie przedmiotów kończących się egzaminem. Zaliczenie na ocenę odbywa się w czasie zajęć, przed rozpoczęciem sesji (tak jak dotychczas).

 • Egzaminy „zerówkowe” będą mogły się odbywać przed sesją, nie wcześniej niż od 1 czerwca 2020, po odbyciu wszystkich zajęć i uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń (jeśli były w ramach przedmiotu), za zgodą prowadzącego wykład. Podejście do egzaminu przed sesją jest prawem studenta, nie obowiązkiem. Otrzymana ocena traktowana jest jak ocena uzyskana w pierwszym terminie.
 • Zasady organizacji egzaminów z języków obcych zostały określone przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej na UW (zob. UCHWAŁA EGZAMINY JĘZYKOWE) (zob. INFOGRAFIKA EGZAMINY JĘZYKOWE).
 • Termin sesji poprawkowej nie ulega zmianie. Przewidziana jest ona pomiędzy 31 sierpnia a 13 września b.r.
 • Nie ulega wydłużeniu rok akademicki, jego koniec przypada na 30 września b.r.
 • Zaliczenia i egzaminy będą odbywać się zdalnie (zarówno w sesji głównej, jak i poprawkowej), z wykorzystaniem technologii informatycznych dopuszczonych przez UW (Google Suite lub platforma Kampus). Zgodnie z informacją otrzymaną od platformy Kampus, dostępność terminów egzaminów pisemnych realizowanych na tej platformie może być ograniczona w zależności od obciążenia systemu. Niestety musimy być przygotowani na to, że w związku z tym termin egzaminu może ulec przesunięciu.
 • W sesji egzaminacyjnej (głównej lub poprawkowej) obowiązuje jedna forma egzaminu z danego przedmiotu.
 • Osoby, które mają problemy z dostępnością narzędzi i/lub Internetu, proszone są o kontakt z prowadzącym zajęcia najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, w celu uzgodnienia warunków umożliwiających im przystąpienie do egzaminu.

Obrony prac licencjackich i magisterskich:

 • Obrony prac dyplomowych będą się odbywały zdalnie, za pośrednictwem narzędzia Google Meet wskazanego do przeprowadzania obron (zob. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBRON).
 • Studenci trzeciego roku studiów licencjackich i drugiego roku studiów magisterskich, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz spełnieniu wymagań formalnych (konieczność kontaktu z Sekcją Toku Studiów), mogą przystąpić, za zgodą promotora, do egzaminu dyplomowego przed sesją.