Komunikat KJD w sprawie wskazania jednolitych narzędzi informatycznych

Realizując obowiązek wskazania jednolitych narzędzi informatycznych oraz określenia formy prowadzenia zajęć zdalnych, na podstawie §9 ust. 1 Zarządzenia Nr 206 Rektora UW z dnia 

7 września 2020 r., zostały podjęte następujące decyzje:

 

1/. Narzędziami informatycznymi dopuszczonymi na WDIB są :

a/. narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni” ( w szczególności Google Meet i Google Clasroom),

b/ narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowa „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, w tym Big Blue Button,

c/. platforma ZOOM.

2/. Zajęcia prowadzone zdalnie, w szczególności wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria,  powinny być prowadzone w formie synchronicznej, czyli w kontakcie prowadzącego z uczestnikami  w czasie rzeczywistym, w dniach i godzinach określonych planem studiów. Wymóg synchroniczności nie dotyczy zajęć prowadzonych na platformie „Kampus”.

3/. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć online przez pracowników i współpracowników WDIB oraz szczegółowe zasady uczestnictwa studentów w zajęciach na wszystkich kierunkach oraz rodzajach studiów określają uchwały Rad Dydaktycznych.

 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej prof. Anna Kamler

w porozumieniu

z kandydatką na KJD dr hab. M. Łoszewską-Ołowską