OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ STACJONARNYCH NA WDIB UW – stan na dzień 17.10.2020 r. do odwołania

1. W publicznej przestrzeni wspólnej (korytarze, klatki schodowe, sanitariaty, itp.) należy bezwzględnie korzystać z maseczek ochronnych.
2. Studenci są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych również w salach, w których odbywają się zajęcia.
3. W trakcie zajęć i egzaminów należy zachowywać odstęp 1,5 m – 2 m pomiędzy osobami.
4. Przy wejściu do budynku należy dezynfekować ręce wykorzystując do tego celu dozowniki z płynem odkażającym.
5. Każda osoba zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o podejrzeniu zachorowania na covid19. Studenci informują mailowo Kierownika Jednostki Dydaktycznej, doktoranci – Kierownika studiów doktoranckich, słuchacze studiów podyplomowych i pracownicy – Dziekana Wydziału. Adresy mailowe ww. osób są podane na stronie internetowej WDIB UW.