Komunikat KJD z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie listy zajęć realizowanych stacjonarnie i hybrydowo w semestrze letnim na WDIB -aktualizacja

Szanowni Studenci,

zgodnie z treścią zarządzenia nr 9 Rektora UW z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 zajęcia dydaktyczne w nadchodzącym semestrze będą prowadzone zdalnie. Wyjątkiem są zajęcia praktyczne, których realizacja wymaga wykorzystania infrastruktury znajdującej się na Wydziale. Lista tych przedmiotów (prowadzonych stacjonarnie lub w modelu hybrydowym) z informacją o zasadach ich realizacji zamieszczona jest poniżej.

Ze względu na wymogi sanitarne część grup zajęciowych musiała zostać podzielona na mniejsze, co skutkuje brakiem możliwości jednoczesnego prowadzenia zajęć stacjonarnych dla obu grup.

 

Na kierunkach nie uwzględnionych poniżej w załącznikach zajęcia odbywają się wyłącznie online

 

Jednocześnie informujemy, że narzędziami informatycznymi dopuszczonymi na naszym Wydziale pozostają:

-  narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni” ( w szczególności Google Meet i Google Clasroom),

- narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowa „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, 

- platforma ZOOM.

 

Zajęcia prowadzone zdalnie, w szczególności: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria,  powinny być prowadzone w formie synchronicznej, czyli w kontakcie prowadzącego z uczestnikami  w czasie rzeczywistym, w dniach i godzinach określonych planem studiów. Wymóg synchroniczności nie dotyczy jedynie kursów prowadzonych na platformie „Kampus”. W formie asynchronicznej, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, mogą być prowadzone zajęcia za zgodą KJD.