Informacja o organizacji zajęć w semestrze zimowym w roku 2021/22

W dniu 16 września 2021 Rektor UW wydał dwa zarządzenia: w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (nr 111) oraz w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021 /22 (nr 112). Obowiązuje także uchwała URK z 3 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dokumenty te pozwalają na realizację zajęć na wcześniej ustalonych zasadach, określonych w maju/czerwcu i przekazanych studentom z planami zajęć. W szczególności wykłady prowadzone będą online, a ćwiczenia stacjonarnie. Seminaria licencjackie i magisterskie mogą być prowadzone zarówno stacjonarnie, zdalnie, jak i hybrydowo. Decyzję ws. sposobu prowadzenia seminarium podejmują prowadzący je pracownicy. Poza decyzją WDIB  pozostaje prowadzenie zajęć ogólnouniwersyteckich wskazanych przez inne wydziały, prowadzenie lektoratów i WF.

Zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczynają się w poniedziałek – 4 października, na studiach zaocznych w terminie tzw. pierwszego zjazdu.

 

Zasady prowadzenia zajęć zdalnych

Realizując zajęcia online działamy wg. ustalonego planu zajęć, na dotychczasowych zasadach. Pracownicy będą łączyć się ze studentami w dniach i godzinach wskazanych w planie, prowadząc je synchronicznie. Wymóg prowadzenia zajęć w formie synchronicznej nie dotyczy kursów prowadzonych na platformie „Kampus”. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za zgodą Kierownika Jednostki Dydaktycznej, zajęcia zdalne mogą być prowadzone w formie asynchronicznej – umożliwiającej uczestnikom zajęć odtworzenie materiału udostępnionego przez prowadzącego zajęcia.

 

Kontakt ze studentami przed pierwszymi zajęciami zdalnymi

Prowadzący zajęcia online przed pierwszymi zajęciami wyślą link do spotkania poprzez USOS-mail.  Jeśli student nie otrzyma linku do zajęć realizowanych zgodnie z planem online powinien skontaktować się z prowadzącym mailowo (adres wskazany w systemie USOS).

 

Narzędzia do prowadzenia zajęć zdalnych

Analogicznie do ubiegłego roku akademickiego na WDIB dopuszcza się wykorzystywanie następujących narzędzi informatycznych do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym:

1). narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”,
w szczególności Google Meet i Google Clasroom;

2). narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus”, prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW;

3). platforma ZOOM.

 

Sale przeznaczone dla studentów, którzy w dni stacjonarne będą też odbywali zajęcia zdalne (np. OGUNY)

Do dyspozycji studentów zostaje oddana aula kolumnowa (ul. Bednarska 2/4)  oraz sala  307 w budynku na ul. Nowy Świat 69 (III piętro)

Prosimy o przychodzenie z własnym sprzętem i słuchawkami.

 

Zakrywanie ust i nosa

Zgodnie z treścią  zarządzenia Rektora nr 112 na zajęciach odbywanych w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Prowadzący zajęcia może zdecydować, że ze względu na charakter zajęć uczestnicy mogą nie używać maseczki.

Prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa.

 

Okresowe prowadzenia zajęć stacjonarnych w trybie zdalnym

Zajęcia dydaktyczne, które z założenia miały odbywać się stacjonarnie, mogą przez określony czas być prowadzone zdalnie, za zgodą odpowiednio KJD.

O przejściu na tryb zdalny uczestnicy zajęć muszą zostać poinformowani z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

 

Obrony i egzaminy

Do końca września obrony prac licencjackich i magisterskich odbywają się wg. zasad z kończącego się roku akademickiego, czyli online. W nowym roku, tj. 2021/22 obrony będą przeprowadzane  w trybie stacjonarnym, przy czym KJD może na wniosek kierującego pracą zdecydować o obronie zdalnej.

W nowym roku akademickim przewiduje się też, co do zasady, powrót do stacjonarnego egzaminowania i zaliczania.

 

Uczestnicy zajęć z grup zagrożonych

Studenci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym, mogą wystąpić do kierownika jednostki dydaktycznej o zgodę na indywidualną organizację studiów.

Nieobecność na zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym wynikająca ze skierowania na kwarantannę lub izolację będzie usprawiedliwiona.

 

Posiadanie adresu mailowego w studenckiej domenie UW i korzystanie z poczty uniwersyteckiej

Przypominamy o obowiązku posiadania adresu mailowego w domenie UW.

Zarówno łączenie się na zajęcia prowadzone zdalnie, jak i mailowa komunikacja z pracownikami i Wydziałem powinna odbywać się z wykorzystaniem tego adresu.