Ogólne zasady dotyczące indywidualnej organizacji studiów (IOS)

Regulamin Studiów na UW stwarza możliwość odbywania studiów w trybie ich indywidualnej organizacji (IOS).

Zgodnie z §26 Regulaminu zgodę na indywidualną organizację studiów wyraża Kierownik Jednostki Dydaktycznej (Prodziekan ds. studenckich), zasięgając uprzednio opinii Kierownika studiów,  w szczególności:

 • studentom wyróżniającym się w nauce
 • studentom wyróżniającym się w działalności sportowej, w której reprezentują UW
 • studentom wyróżniającym się w działalności kulturalnej lub artystycznej
 • studentom studiującym na więcej niż jednym kierunku
 • studentom z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą
 • studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicami
 • w innych uzasadnionych przypadkach, w tym związanych ze zdarzeniami losowymi dotyczącymi studenta.

Generalnie wykonywanie pracy nie stanowi podstawy do przyznawania IOS. Na większości kierunków na Wydziale przewidziane są studia zaoczne, umożliwiające łączenie pracy ze studiowaniem. W razie podjęcia i pojawiającej się kolizji między studiami a świadczeniem pracy, Regulamin Studiów dopuszcza zmianę formy studiów ze stacjonarnej nie niestacjonarną.

Udzielanie IOS w przypadku studentów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą

Studenci z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą podanie o przyznanie indywidualnej organizacji studiów (złożone poprzez USOS) powinni w pierwszej kolejności skierować do Biura Osób z Niepełnosprawnościami, celem zaopiniowania przez wskazaną jednostkę istnienia podstawy do udzielenia IOS. Bez opinii BON podanie nie może być procedowane na Wydziale. Negatywna opinia BON uniemożliwia przyznanie indywidualnej organizacji. Pozytywna opinia zawiera informację o rekomendowanych formach wsparcia akademickiego.

W oparciu o te informacje ustalane są szczegółowe zasady odbywania IOS na Wydziale. Generalnie BON rekomenduje formy wsparcia na dany rok akademicki. Jeśli problemy zdrowotne w kolejnym roku uzasadniają IOS należy kolejny raz wnioskować o jej przyznanie, każdorazowo za pośrednictwem BON. Student, który uzyskał IOS powinien osobom prowadzącym zajęcia okazać kopię podania z zawartą w nim decyzją KJD i określonymi formami wsparcia jakie zostały przyznane.

Udzielanie IOS w przypadku pozostałych studentów

Składając, za pośrednictwem USOS, podanie o IOS należy:

 • wskazać podstawę (jedną ze wskazanych powyżej, tj. w 26 RS) i ją udokumentować (nie jest to konieczne w przypadku osób studiujących drugi kierunek na UW lub powołujących się na wysoką średnią – Sekcja Toku Studiów potwierdza te okoliczności w systemie USOS).
 • określić, czy student występuje o zgodę na:
  • indywidualny tryb zaliczania wymienionych w treści podania przedmiotów
  • indywidualny termin zaliczania wymienionych w treści podania przedmiotów
  • indywidualny program studiów
 • uzasadnić prośbę.

Indywidualny tryb i/lub indywidualny termin zaliczania

W przypadku studenta wnioskującego o indywidualny tryb zaliczania lub/i indywidualny termin zaliczania przedmiotów student zobowiązany jest wskazać o jakie konkretnie zajęcia chodzi. W przypadku specjalizacji audiowizualnej, radiowej, telewizyjnej udzielenie indywidualnego trybu odbywania zajęć nie jest możliwe ze względu na charakter zajęć, a także konieczność osobistego w nich uczestnictwa. Dotyczy to także części innych przedmiotów o charakterze warsztatowym.

Udzielenie IOS przez KJD odbywa się w oparciu o opinię wyrażoną przez Kierownika studiów. W pozytywnie rozpatrzonym podaniu pojawia się zazwyczaj informacja:

„Student jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niż  w początku semestru) skontaktować się z prowadzącym, przedstawiając kopię podania celem ustalenia zasad na jakich będzie odbywało się indywidualne zaliczanie określonych przedmiotów. W szczególności dopuszcza się zwiększoną absencję do poziomu umożliwiającego osiągnięcie kluczowych elementów kursu.”

Indywidualny tryb zaliczania może oznaczać dopuszczenie zwiększenia limitu nieobecności, wykonywanie w związku z tym dodatkowych prac, umożliwienie odbywania części zajęć w innych terminach, itp. ITZ nie jest jednak równoznaczny z nieuczestniczeniem w zajęciach.

Indywidualny tryb zaliczania i indywidualny termin zaliczania dotyczą konkretnych przedmiotów i z tego względu udzielane są zazwyczaj na dany semestr, w którym przedmioty te są realizowane.

Indywidualny program studiów

W przypadku studenta wnioskującego o indywidualny program studiów w podaniu należy zamieścić propozycję tego programu z dołączoną opinią opiekuna naukowego wybranego przez studenta spośród nauczycieli akademickich. Program ten musi spełniać wymagania wynikające z efektów uczenia określonych dla kierunku studiów. KJD wyrażając zgodę na indywidualny program nauczania zatwierdza ten program oraz zatwierdza opiekuna naukowego.

Search