Praktyki krok po kroku

1. Student nawiązuje kontakt z instytucją, w której planuje odbyć praktyki. Ustala zakres obowiązków, liczbę godzin i opiekuna praktyk w instytucji.

2. Wydziałowemu opiekunowi praktyk student przedstawia informację o:

  •  miejscu,  w którym planuje odbyć praktyki, 
  • planowanej  liczbie godzin (terminie rozpoczęcia i planowanego zakończenia praktyk), 
  • zakresie obowiązków jakie będzie realizował, 
  • opiekunie praktyk, z którym będzie współpracował w miejscu odbywania praktyk.

3. Wydziałowy opiekun praktyk weryfikuje instytucję i wydaje skierowanie na praktyki zawodowe. [wzór]

4. Student rozpoczyna praktyki we wskazanym miejscu i czasie.

5. Po zakończeniu praktyk, student uzyskuje od firmy, zaświadczenie o odbyciu praktyk wypełnione zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr. 2 do Regulaminu odbywania i zaliczania obowiązkowych praktyk zawodowych na WDIB UW. [wzór] Nie będą uwzględniane zaświadczenia o innej treści.

6. W celu uzyskania zaliczenia praktyk na wydziale, student w semestrze wskazanym w programie studiów, ma obowiązek przedstawić wydziałowemu opiekunowi praktyk:

  • zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych,
  • uzupełnioną ankietę ewaluacyjną [wzór]

oraz wypełnić formularz oceny miejsca odbywania praktyk zawodowych [link do formularza]

Ankietę ewaluacyjną i formularz oceny miejsca odbywania praktyk wykonują studenci, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku 2022/23. Nie dotyczy to studentów rozpoczynających studiach we wcześniejszych latach. 


Studenci wznawiający studia, realizujący (po decyzji o wznowieniu) program studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku 2022/23 lub w latach późniejszych są zobowiązani do zaliczania praktyk wg. zasad obowiązujących od wskazanego rocznika.

kontakt z opiekunami praktyk

  • Dla studentów kierunków: Dziennikarstwo i medioznawstwo

Dr Agata Raczkowska

e-mail: praktykizawodowe@uw.edu.pl


  • Dla studentów kierunków: Zarządzanie Big Data, Logistyka i administrowanie w mediach.

Dr hab. Agata Opolska-Bielańska

e-mail: ak.opolska2@uw.edu.pl


  • Dla studentów kierunków: Architektura przestrzeni informacyjnych, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Publikowanie współczesne.

Dr Dorota Pietrzkiewicz

e-mail: d.pietrzkiewicz@uw.edu.pl

Regulaminy odbywania praktyk i programy kierunkowe

Dokumenty dotyczące procesu odbywania praktyk

Search