Studia Podyplomowe Komunikacja Korporacyjna

Charakterystyka studiów i ich cel

Oferta tematyczna studiów obejmuje kluczowe obszary komunikacyjne, koncentrując się na najważniejszych i najnowszych dziś trendach. Głównymi filarami zakresu tematycznego są zajęcia poświęcone public relations, budowie i zarządzania marką oraz sponsoringowi, które są najważniejszymi i oferującymi najszerszy wachlarz działań, kanałami komunikacyjnymi wykorzystywanymi w praktyce. Uzupełniają je m.in. zajęcia z komunikacji wewnętrznej, coraz szerzej stosowanego CSR oraz reklamy. Wyodrębniona została tematyka nowych mediów opartych o komunikację internetową, szczególnie w zakresie wykorzystania w praktyce mediów społecznościowych.

Zajęcia kładą nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy i w dużej mierze oparte są na przykładach biznesowych, analizach kampanii komunikacyjnych i tworzeniu własnych przekazów i kampanii. Zajęcia nastawione są na trening umiejętności i praktyczne zastosowanie zasobów, technik i kanałów komunikacyjnych w dotarciu z efektywnym przekazem do wybranych grup docelowych. Przedstawiane są podczas nich zarówno sposoby zarządzania organizacją wydarzeń promocyjnych i sponsoringu, promocja wydarzeń, metody pozyskiwania sponsorów i patronów, jak i pomiary efektywności prowadzonych działań. Komunikacja z dziennikarzami i innymi grupami odbiorców prezentowana jest jako kompleksowy proces informacyjny kierowany zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz organizacji.

Tematyka studiów podyplomowych „Komunikacja korporacyjna” ma odzwierciedlać rzeczywiste
tendencje rynkowe. Dlatego większość wykładowców to doświadczeni praktycy, którzy na
bieżąco obsługują ten rynek w agencjach reklamowych, agencjach public relations, korporacjach i
firmach badawczych. Nie zabrakło również nauczycieli akademickich Uniwersytetu
Warszawskiego dobieranych pod kątem zarówno dorobku naukowego zbieżnego z profilem
studiów, jak i doświadczeń zawodowych uzyskiwanych na równi z praca naukową.

Program studiów:

 1. Komunikacja korporacyjna
 2. Corporate identity
 3. Budowa, zarządzanie i komunikacja marki
 4. Public relations
 5. Media relations
 6. E-PR a social media
 7. Prezentacje i wystąpienia publiczne
 8. Komunikacja wewnętrzna i budowa wizerunku pracodawcy
 9. Marketing sponsoringowy
 10. Reklama i promocja
 11. CSR
 12. Badania efektywności
 13. Zarządzanie w PR
 14. Public affairs i lobbing
 15. Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach kryzysowych


Do kogo skierowane są studia - profil studenta
Studia są adresowane do wszystkich zainteresowanych nabyciem praktycznej i najnowszej wiedzy z zakresu kompleksowej komunikacji organizacji z jej otoczeniem i wszystkimi grupami interesariuszy. Kierowane są przede wszystkim do Absolwentów wszelkich kierunków, pragnących nabyć kompetencji komunikacyjnych użytecznych w public relations, sponsoringu, CSR, reklamie, budowie i zarządzaniu marką oraz do managerów i pracowników:

 • departamentów komunikacji korporacyjnej, działów zarządzania marką
 • komórek PR w korporacjach, instytucjach i organizacjach
 • działów sponsoringowych oraz organizacji zajmujących się sponsoringiem
 • agencji PR i agencji sponsoringowych
 • stowarzyszeń i instytucji
 • działów komunikacji, informacji i promocji jednostek budżetowych zarówno centralnych, jak i samorządowych


Jaką wiedzę uzyska Absolwent/ka podyplomowych studiów „Komunikacja Korporacyjna”?

Absolwent/ka posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą funkcji, celów, narzędzi i kanałów komunikacyjnych oraz grup interesariuszy. Ma również wiedzę z zakresu budowy i zarządzania marką, znajomość sposobów definiowania grup docelowych, sposobów pozycjonowania marki, procesów wprowadzania marek na rynek, czynników wpływających na wartość i siłę marki oraz zagadnienia rebrandingu. Potrafi prawidłowo diagnozować i interpretować procesy komunikacyjne w ramach komunikacji korporacyjnej i ich role w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z grupami interesariuszy. Potrafi wybrać najlepsze sposoby pozycjonowania marki i ma umiejętności przygotowania strategii marki i jej komunikacji. Ma wiedzę dotyczącą narzędzi komunikacyjnych i definiowania celów, programów i grup docelowych, a także rozeznanie w tematyce identyfikacji wizualnej i jej elementów.
Ma również wiedzę dotyczącą sponsoringu, public relations i komunikacji reklamowej i ich roli w komunikacji korporacyjnej. Ma znajomość koncepcji, pojęć i rodzajów sponsoringu, reklamy oraz determinantów ich skuteczności oraz ich umiejscowienia w procesie komunikacji, związków z PR i komunikacją marketingową oraz pozycjonowaniem marki. Potrafi przygotowywać oferty sponsorskie, budować pakiety praw, harmonogramy negocjacji. Ma znajomość technik perswazyjnych, negocjacyjnych, budowy relacji win-win, komunikatów reklamowych, oddziaływania reklamy. Ma podstawową wiedzę dot. budżetowania i ewaluacji projektów. Ma również podstawową umiejętność planowania, doboru narzędzi i zespołu oraz przeprowadzenia działań sponsoringowych. Absolwent/ka studiów podyplomowych potrafi efektywnie komunikować się z jednostkami i grupami, a także nawiązać i podtrzymywać dobre relacje z grupami interesariuszy. Właściwie planuje i przeprowadza procesy komunikacyjne, w tym dokonuje prawidłowej diagnozy, odpowiednio dobierając narzędzia i sprawnie posługując się nimi, uwzględniając specyficzne potrzeby określonych grup klientów.
Absolwent/ka rozumie potrzebę rozwoju osobistego i uczenia się przez całe życie oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a także motywować innych do podejmowania kreatywnych działań. W pracy zawodowej przyjmuje postawę aktywną, potrafi wyznaczać zadania i efektywnie je realizować, skutecznie współpracuje w grupie zadaniowej. Jest przygotowany/a do podjęcia pracy w strukturach komunikacji korporacyjnej, działach i departamentach zarządzania marką, sponsoringowych oraz komórkach PR i CSR w korporacjach, instytucjach i organizacjach. Rozumiejąc specyfikę kompleksowego zarządzania informacją w ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jest przygotowana do pracy zarówno w jednostkach biznesowych, jak i budżetowych, samorządowych oraz non-profit.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA : https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2018/programme/SP-DM-SPKK/?from=field:DZ

INFORMACJE I ZAPISY

Kierownik Studiów –dr Jarosław Kończak

Sekretarz Studiów – mgr Robert Brzóska – dyżury 11-13 wtorek, środa i piątek
w pok. 038, ul. Bednarska 2/4, tel. +48 0-22 55-20-283. (e-mail: r.brzoska[at]uw.edu.pl)
[urlop 1-18.VIII.2019 r.]

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo: według kolejności zgłoszeń i analizy dokumentów.

Etap 1. Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej rejestracji kandydatów:

https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/pl/

Terminy rejestracji: II tura –do 30 września 2019 r.

Etap 2. Po zarejestrowaniu się dostarczenie dokumentów wg poniższych terminów:

- do 30 września b. r. (w przypadku I i II tury zapisów),

Komplet dokumentów proszę składać osobiście lub wysyłać na adres:

Podyplomowe Studia Komunikacja Korporacyjna
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa
pokój 0.38

UWAGA!

Osoby zapisane na studia będą mogły je podjąć jedynie gdy dostarczą komplet dokumentów.

Komplet dokumentów obejmuje:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich bądź magisterskich) lub poświadczona kopia
 3. Kserokopię dowodu osobistego.
 4. Deklaracja z adresem do korespondencji
 5. Wypełniona i podpisana Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe PSKK wydrukowana dwustronnie – 1 egz.

UWAGA! (w załączniku pod tekstem)

W przypadku rezygnacji po złożeniu dokumentów należy rozwiązać umowę na piśmie.

Koszty:
świadectwo końcowe 30 zł;
Czesne – cena całości: 5800 zł (2-sem 200 godz.).