USOS - aktualności

dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak

Chamera 2

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                          

Dyżury w semestrze letnim:                                                                                                                          

czwartek  g. 13.15-14.15.

piątek g. 14.00-15.00 (w terminach 6 i 7  zjazdu studiów zaocznych)

Przynależność do katedry: Katedra Książki i Historii Mediów
Nowy Świat 69, p. 139.

 

 

Studia bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie również uzyskała tytuł doktora bibliologii.
Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz czasopisma „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” oraz sekretarz naukowy Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa.
W dorobku ma kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych oraz książki: Książka a stalinizm. Centralny Urząd Wydawbictw Przemysłu Graficznego i Księgarzyłamstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-ksiegarskiego w Polsce w latach 1951-1956 (Warszawa 2019), Biblioteka, której nie ma… Andrzej Edward Koźmian i jego książki (Warszawa 2015) i Bajka jak lekarstwo. Zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej (Warszawa 2015, współautorstwo). Współredaktorka książek: Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku (Warszawa 2015) oraz Policies, their Implementation and Results (Frankfurt am Main 2015), Polonika w ziorach obcych (Warszawa 2017).

Zainteresowania badawcze:

funkcjonowanie ruchu wydawniczego i księgarskiego w Polsce w latach 1945-1956;

kolekcje, księgozbiory i biblioteki w XIX wieku;

biblioteki w Polsce w latach 1945-1956;

współczesne media w Polsce, szczególnie prasa;

terapia czytelnicza.

 

Prowadzone przedmioty:

Na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (wcześniej Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych) prowadziłam i prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów:

I i II stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo:

Wstęp do edytorstwa

Sztuka książki

Zagadnienia wydawnicze i księgarskie

Terminologia specjalistyczna

Dystrybucja i promocja książki

Problemy runku wydawniczego

Przygotowanie publikacji cyfrowych

Terapia czytelnicza

Seminarium magisterskie 

Seminarium licencjackie 

I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Publikowanie współczesne

Podstawy typografii

Pismo-tradycja i współczesność

Estetyka książki i prasy

Analiza edytorska

Problemy dystrybucji

Terminologia specjalistyczna

Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa

Terapeutyczne funkcje książki

Fakultety:

Współczesny rynek mediów w Polsce

Biblioteki XIX-wieczne studiów

Biblioterapia


Monografie:

1. Chamera-Nowak A., (2019),  Książka a stalinizm. Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego w Polsce 1951-1956, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019, ss. 444. ISBN 978-83-65741-32-5.

2. Chamera-Nowak A., (2015), Biblioteka, której nie ma… Andrzej Edward Koźmian i jego książki, Warszawa: Wyd. SBP, ss. 430. ISBN 978-83-64203-51-0. 

Rozdziały w monografiach:

Chamera-Nowak A., (2016), Badania czytelnictwa płatnych treści przez wydawców prasowych, [w:] Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników, red. M. Góralska, A. Wandel, Wrocław, s. 163-180.

Chamera-Nowak A., (2016), Realizacja „niepisanego testamentu duchowego” braci Załuskich w XIX wieku, [w:] Wkład Polaków w kulturę Europy i świata. Skromni ludzie - wielkie dokonania, red. A. Kamler, T. 1, Warszawa 2016, s. 17-32. (5 pkt)

Chamera-Nowak A., (2015), Rola Rady Czytelnictwa i Książki w upowszechnianiu czytelnictwa w l. 50. XX wieku w Polsce [w:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej; pod red. R. Aleksandrowicz, H. Rusińska- Giertych, Wrocław, s. 155- 172. (5 pkt)

Chamera-Nowak A., (2015), Books in the Hands of Stalinists (1948-1956), [w:] Books versus Power. Stydies in Relations between Politics and Culture in Polish History, eds. J. Soszyński, A. Chamera-Nowak, Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2015, s. 219-238. (5 pkt)

Chamera-Nowak A., (2015), Problemy czytelnicze Polaków w czasach stalinizmu, [w:] „Na co dzień i od święta”. Książka w życiu Polaków w XIX - XXI wieku, red. nauk. A. Chamera-Nowak, D. Jarosz, Warszawa, ASPRA, s. 499-522. (5 pkt)

Chamera-Nowak A., (2015), Wpływ rozwoju cyfrowych technologii na projektowanie ścieżek edytorskich na kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, [w:] LaTeI. Z Badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, pod red. M. Ochmańskiego, G. Gmiterka, M. Roszkowskiego, Warszawa, Wyd. SBP, s. 201-216. (5 pkt)

Chamera-Nowak A., (2014), Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa jako epizod w biografii Karola Kuryluka, [w:] Biografia w literaturze i sztuce, red. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, E. Kuryluk, Lublin, s. 225-239. (5 pkt)

Chamera-Nowak A., (2014), Sytuacja książki w Nowej Hucie w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, [w:] Kraków- Lwów, T. 11, Książki XIX-XX wieku, pod red. W. M. Kolasy, I. Pietrzkiewicz, M. Rogoża, Kraków, s. 77-85. (5 pkt)

Chamera-Nowak A., (2012), Kolekcje książkowe gazet codziennych, [w:] 350 lat prasy polskiej, red. nauk. Marek Jabłonowski, Urszula Jakubowska, Dariusz Kuźmina, Marek Tobera, Warszawa, s. 171-185. (4 pkt)

Chamera-Nowak A., (2012), Roman i Andrzej Tomaszewscy w niewoli książek, [w:] W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, pod red. Małgorzaty Komzy, Wrocław, (Acta Universitatis Wratislaviensis; no 3442), s. 217- 231. (4 pkt)

Chamera-Nowak A., (2010), Reportaż jako produkt, na przykładzie dodatku reporterskiego „Gazety Wyborczej”, [w:] Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, pod red. Igora Borkowskiego, Wrocław, s. 121-134.

Chamera-Nowak A., (2006), Gazety przyszłości: obecne kierunki i tendencje rozwoju rynku prasy, [w:] Gazety: zasoby, opracowanie, ochrona, digitalizacja, promocja/informacja: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Poznań, 19-21 października 2006, red. nauk. Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, Poznań 2006, s. 455-465. (6 pkt)

Wersję angielską artykułu pt. Newspapers of the future : current directions and development tendencies of the press market opublikowano na s. 467-478.

Chamera-Nowak A., (2006), Gazetka szkolna to także wyzwanie dziennikarskie i edytorskie, [w:] Edukacja medialna w społeczeństwie wiedzy: publikacja podsumowująca projekt, red. Teresa Ankudewicz-Blukacz, Igor Borkowski, Maria Stankiewicz, Wrocław, s. 92-101. (6 pkt)

Artykuły naukowe w czasopismach:

Chamera-Nowak A., (2018), Biblioteki związków zawodowych w l. 50. XX wieku, Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2018, t. 12, s. 327-343. 

Chamera-Nowak A., (2017), Biblioteki brajlowska i czarnodrukowa Zakładu dla Niewidomych w Laskach, „Przegląd Biblioteczny” 2017, z. 3, s. 305-323. 

Chamera-Nowak A., (2016), Wpływ technologii na produkcję książki brajlowskiej na przykładzie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, „Acta Poligraphica” 2016, nr 7, s. 49-65. 

Chamera-Nowak A., (2016), Biblioteki i bibliotekarze partyjni w województwie warszawskim w latach 1949- 1954 w świetle dokumentów Komitetu Centralnego PPR oraz Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2016, t. 10, s. 279-294. (9 pkt)

Chamera-Nowak A., (2014), Książka zawsze pomoże. Działalność Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, „Bibliotheca Nostra”, nr 3 (37), s. 105-113. (7 pkt)

Chamera-Nowak A., (2014), Z pola bitwy o budowę socjalistycznej kultury. Sytuacja przemysłu graficznego w Polsce w latach 1945-1956, „Acta Poligraphica”, nr 3, s. 59-72.

Chamera-Nowak A., (2013), Książki, biblioteki i bibliotekarze na wsi polskiej w okresie stalinizmu w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 5/16, s. 15-30. (4 pkt)

Chamera-Nowak A., (2013), Problemy złej jakości wykonania książek w latach pięćdziesiątych XX wieku w Polsce: stalinowskie diagnozy, rzeczywiste przyczyny, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2013, t. 7-8, s. 115-131. (3 pkt

Chamera-Nowak A., (2012), „Książki, szwarc, mydło i powidło… Dystrybucja książek na wsi w latach pięćdziesiątych XX wieku w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, t 6, s. 127-142.

Chamera-Nowak A., (2011), Popularyzatorskie audycje radiowe i telewizyjne Alodii Kaweckiej- Gryczowej, czyli o tym jak Wietor pod Krakowem w błocie utknął, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, t 5, s. 139-151.

Chamera-Nowak A., (2008), Zarys problematyki dotyczącej Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego, „Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich”, z. 18/19, s. 55-64.

Chamera-Nowak A., (2006), Zespół biblioteczny Zakładu dla Niewidomych w Laskach, „Acta Universitatis Wratislaviensis” Bibliotekoznawstwo, 26, Wrocław, s. 153-168.

Chamera-Nowak A., (2004), Biblioteka Andrzeja Edwarda Koźmiana w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich”, z. 15, s. 183-252.

Raporty:

Chamera-Nowak, J. Puchalski, (2017), Report on the International Conference “Polish/The Polish Diaspora’s Writing Heritage in Foreign Collections: Issues and Research Methods, Results and Research Prospects” Warsaw, May 25–26, 2017, "Slavic & East European Information Resources", T 18, z. 3-4, s. 231-241.

Inne:

Chamera- Nowak A., Ippoldt L. (2015), Bajka jak lekarstwo. Zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej, Warszawa: Wyd. SBP, ss.99. ISBN: 978-83-64203-58-9

Redakcje naukowe:

Books versus Power. Studies in Relations between Politics and Culture in Polish History, eds. J. Soszyński, A. Chamera-Nowak, Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2015, ss. 357. ISBN 978-3-631-65701-0 (Print). (5 pkt)

„Na co dzień i od święta”. Książka w życiu Polaków w XIX - XXI wieku, red. nauk. A. Chamera-Nowak, D. Jarosz, Warszawa, ASPRA, 2015, ss. 780. ISBN 978-83-7545-626-4. (5 pkt)

Polonika w zbiorach obcych, red. naukowa J. Puchalskiego, A. Chamery-Nowak, D. Pietrzkiewicz, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017, tom specjalny, ss. 598. (5 pkt)

„Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2014, nr 3, tom tematyczny „Biblioterapia”, redaktor tematyczny: Agnieszka Chamera Nowak, Teresa Wilkoń.


Czytanie, czytanie, czytanie i twórcze "nicnierobienie"

 

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska

Przynależność do katedry: Katedra Komunikacji Społecznej i Public RelationsMonika02 2019 1 WDIB
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
www.monikakaczmarek-sliwinska.pl   
 
 
 

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, doradca i trener w obszarze komunikowania się i public relations. Autorka trzech monografii autorskich ("Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się" (Warszawa 2015), "Public relations w przestrzeni mediów społeczniościowych. Działania organizacji i jej pracowników" (Koszalin 2013), „Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci” (Koszalin 2010))  i ponad 90-ciu artykułów na temat komunikowania się organizacji i public relations.

Koordynatorka oraz uczestniczka projektów badawczych.

Jest biegłą sądową z zakresu mediów i komunikacji społecznej oraz ekspertką KRRiT w zakresie edukacji medialnej.  Członkini Zespołu ds. Alimentów Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, w którym zajmuje się problematyką kampanii społecznych. Członkini grup roboczych: ds. etyki i standardów oraz ds. oraz edukacji i popularyzacji CSR Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Rozwoju.
W okresie 2011-2013 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (PSPR). W okresie 2010-2014 zasiadała w Radzie Etyki Public Relations (dwie kadencje). Jest członkinią Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Public Relations, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. 

Więcej: www.monikakaczmarek-sliwinska.pl


1. Zarządzanie komunikowaniem się organizacji - strategie, audyty.

2. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

3. Komunikacja społeczna (m.in. komunikowanie polityczne).

4. Etyka komunikowania się, w tym szczególnie public relations.

5. Nowe media.


Zajęcia w sem. letnim 2019/2020 - studia stacjonarne

Poniedziałek

godz. 8.00-9.30 | Seminarium magisterskie, II rok, s. 0.30

godz. 9.45-11.15 | Komunikowanie polityczne, s.2.06

godz. 11.30-13.00 | Seminarium licencjackie / specj. PR, III rok, s. 0.40 - do 07.04.2020 włącznie

godz. 13.15-14.45 | Proseminarium magisterskie / specj. PRiMM, s. -1.10

Wtorek

godz. 8.00-9.30 | Komunikacja w nowych mediach / specj. PRiMM, s. 2.06

godz. 9.45-11.15 | Nowe media w perspektywie przestrzeni medialnej, s. 0.05

godz. 11.30-13.00 | Konwersatorium specjalistyczne II / lab. / Komunikacja w biznesie, s. 0.04 – do 07.04.2020 włącznie

godz. 13.15-14.45 | Aspekty prawne i etyczne PR / specj. PRiMM, s. 0.04 – do 07.04.2020 włącznie

 

Zajęcia w sem. letnim 2019/2020 - studia niestacjonarne

Piątek

16.45-19.00 | Proseminarium magisterskie, s. 0.07 | 21.02; 6.03; 20.03; 3.04; 22.05; 19.06

19.15-21.35 | Seminarium licencjackie, s. 0.07 | 21.02; 6.03; 20.03; 3.04;  22.05; 19.06 ; zajęcia z 24.04 oraz 5.06 – terminy spotkań z seminarzystami wg indywidualnych ustaleń

Sobota

8.15-10.30 | Seminarium magisterskie, s. 0.07 | 22.02, 7.03; 21.03; 4.04; 25.04; 23.05; 6.06; 20.06

10.45-13.00 | Podstawy public relations, s. 0.05 | 22.02, 7.03; 21.03; 4.04; 25.04; 23.05; 6.06; 20.06

13.15-15.30 | Komunikacja w nowych mediach, s.2.06 | 22.02, 7.03; 21.03; 4.04; 25.04; 23.05; 6.06; 20.06

15.45-18.00 | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie PR, s. 2.06 | 22.02, 7.03; 21.03; 4.04; 25.04; 23.05; 6.06; 20.06

18.15-20.30 | odrabianie/sem. licencj. z 24.04 i 5.06 | terminy odrabiania: 21.03 i 25.04

   

Dyżur w sem. letnim 2019/2020

poniedziałek, godz. 14.45-15.15, sala-1.10 | do 07.04.2020 włącznie

wtorek, godz. 14.45-15.15, sala-1.10 | do 07.04.2020 włącznie

poniedziałek, godz. 11.15-12.15, sala-1.10 |od 14.04.2020 włącznie

 


Materiały do zajęć, zasady zaliczenia, warunki egzaminów


 

 


2019

 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2019). Specyfika zarządzania sytuacją kryzysową w przestrzeni mediów społecznościowych w perspektywie typologii Situational Crisis Communication Theory W.T. Coombsa W: "Studia Medioznawcze" Nr 4(79)/2019, ISSN 2451-1617, s. 318-332.
  Wersja polska i angielska tekstu
 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2019). Organisational communication in the age of artificial intelligence development. Opportunities and threats W: "Social Communication " Nr 2/2019, DOI: 10.2478/sc-2019-00010, s. 62-68.

2018

 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2018). Aspekty public relations w strategiach wyborczych kandydatów na urząd Prezydenta USA w 2016 roku, W: J. Misiuna, M. Molęda-Zdziech, S. Łubiarz (red.), Amerykańskie wybory w erze postprawdy - aktorzy, strategie, konteksty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 277-290.

2016

 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2016). Etyka zawodowa dziennikarzy radiowych - zbędny balast czy warunek profesjonalizacji zawodu?, W: Nierenberg B., Kania J., Kreft J. (red.). Przyszłość dziennikarstwa radiowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 2016, s. 67-76 .
 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2016). Zarządzanie komunikacją kryzysową w przestrzeni mediów społecznościowych w kontekście zjawiska hejtingu. W: "Kultura - Media - Teologia" Nr 25/2016, ISSN 2081-8971, s. 46-58.

2015

 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się. Difin, Warszawa: 2015.
 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Educational leadership in a changing media space. Social Media Policy as an element of an educational institution's activity management. W: "Contemporary Educational Leadership" Vol.2 No. 1/2015, Uniwersytet Jagielloński.
 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. red. (2015). Organizacje i idee – komunikowanie się w przestrzeni tradycyjnych i nowych mediów. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin: 2015.
 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Muzeum firmowe jako forma komunikowania się marki z otoczeniem, W: Kaczmarek-Śliwińska, M. red. (2015). Organizacje i idee – komunikowanie się w przestrzeni tradycyjnych i nowych mediów. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin: 2015.
 5. Kaczmarek-Śliwińska, M., Szczudlińska-Kanoś, A. (2015). Dyrektor szkoły jako lider w zmieniającej się przestrzeni mediów, W: Mazurkiewicz, G. red. (2015). Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 2015.
 6. Szczudlińska-Kanoś, A., Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Dyrektor szkoły jako lider w środowisku lokalnym, W: Mazurkiewicz, G. red. (2015). Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 2015.
 7. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Kompetencje medialne pracowników w dobie social media W: "Kultura popularna" nr 3(41), Wydawnictwo SWPS Academica, s. 68-77.
 8. Kaczmarek-Śliwińska, M. Etyka public relations - zapisy kodeksowe a praktyka działań branży PR W: "Studia medioznawcze", nr 2 (61), Uniwersytet Warszawski, s. 29-40.
 9. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Rola i możliwości public relations w tworzeniu wartości współczesnego forum dialogu społecznego w przestrzeni social media, W: Media w dialogu. Mury czy mosty, red. M. Drożdż, Biblos, Tarnów 2015.
 10. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Dyskurs polityczny w mediach instytucjonalnych i społecznościowych podczas kampanii wyborczej, W: M. K. Zwierżdżyński, M. Lakomy, K. Oświecimski (red.), Technopolityka w świecie nowych mediów, Wydawnictwo Ignatianum i WAM, Kraków

2014

 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2014). Etyka zawodowa PR - potrzeba triangulacji respondentów, W: T. Gackowski (red.), Metodologie badań medioznawczych, Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2014). Skuteczność i etyka public relations - rozważania o praktyce i aksjologii W: M. Drożdż (red.),. Wydawnictwo: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

2013

 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2013). Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2013). Przestrzeń nowych mediów a etyka komunikowania. Problemy metodologiczne w badaniach kwestii wrażliwych dotyczących zachowań online, W: T. Gackowski (red.), Nowe media. Wyzwania i ograniczenia, Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2013). Wizerunek szkoły w nowych mediach W: R. Uździcki, V. Korim (red.), Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń. Zarządzanie – Kompetencje – Kreatywność, Toruń 2013.
 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2013). Funkcjonowanie polityków w nowych mediach – pomiędzy kreowaniem wizerunku a agresją elektroniczną W: Politeja nr 25, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2012

 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Przestrzeń nowych mediów w kontekście swobody działań pracowników vs. wizerunek firmy W: A. Ogonowska (red.), Socjologia nr 6, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Możliwości nowych mediów w promowaniu postaw społecznych sprzyjających rozwojowi zrównoważonemu W: G. Piechota (red.), Public relations wobec wyzwań współczesności, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Firmowy luzak w SM, Marketing w praktyce nr 03 (169), s. 52-54.
 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Możliwości edukacyjne instrumentów nowych mediów na przykładzie lip dub’a W: Studia Edukacyjne, nr 23, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 249-265.
 5. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Mimikra i mimezja komunikacyjna jako formy nieetycznej komunikacji online W: A. Baczyński, M. Drożdż (red.), Wartość mediów - od wyzwań do szans, (313-328), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.
 6. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Skuteczne zarządzanie komunikacją zapośredniczoną organizacji w kontekście etyki biznesu W: M. Biedroń, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja - (Po)rozumienie - Obecność społeczna, (237-251), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 7. Kaczmarek-Śliwińska, M., Pyżalski J. (2012). New dimensions of PR ethics In the era of New media W: A. Baczyński, M. Drożdż (red.), Convergence: Media in Future, (159-177), Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
 8. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Zarządzanie sytuacją kryzysową w przestrzeni social media W: A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.), Public relations. Doskonalenie procesu komunikowania, (72-90), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 9. Kaczmarek-Śliwińska, M., Piechota G. (2012). Priorytety promocji polskich miast na prawach powiatu w kontekście realizacji działań promocyjnych i wykorzystania governance w samorządzie W: „Marketing i Rynek”, nr 4, PWE.
 10. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2012). Media społeczne: szansa dla wychowania

2011

 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Social media w działaniach Internet PR przedsiębiorstw polskiego rynku. W: J. Olędzki (red.), Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni jako nowy sposób uzyskiwania poparcia społecznego. W: A. Zorska (red.), Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, s. 229-246.
 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. , Pyżalski, J. (2011). Konwergencja mediów jako mechanizm wiktymizacji dziennikarzy w obszarze agresji elektronicznej. W: W. Machura, J. Sobczak (red.), Media - czwarta władza? , t. III cz. 1, Opole: Wydawnictwo Naukowe SCRIPTIORIUM, s. 133-150.
 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Social media w Polsce i za granicą. Różnice w korzystaniu dla budowania wizerunku i innych działań PR. W: G. Piechota (red.), Public relations. Konteksty międzykulturowe i międzynarodowe (69-98), Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 5. Kaczmarek-Śliwińska, M. , Pyżalski, J. (2011). Media społeczne (social media) jako narzędzie realizacji agresji elektronicznej. W: K. Augustyniak, A. Piotrowski (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Cywilizacyjne problemy bezpieczeństwa, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 61-68.
 6. Pyżalski, J., Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Młodzi ludzie a nowe media – obszary szans i zagrożeń. W: K. Augustyniak, A. Piotrowski (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Cywilizacyjne problemy bezpieczeństwa, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 111-126.
 7. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Zarządzanie wizerunkiem polityka w obszarze "social media". W: A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.), Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach (377-393), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 8. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Odciąć czarny od PR Marketing w praktyce, 09.
 9. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Media relations w erze social media. W: M. Gołda-Sobczak, W. Machura, J. Sobczak (red.), Media – czwarta władza?, tom 2, , Poznań – Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, s. 193 - 206.
 10. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Czy public relations można się nauczyć? W: K. Stasiuk-Krajewska, D. Tworzydło, Z. Chmielewski (red.), Public relations. Doświadczenia, badania, wątpliwości, Rzeszów: Newsline Sp. z o.o., s. 283-298.
 11. Kaczmarek-Śliwińska, M. , Machura W.(2011). Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WOLNOŚĆ A/I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. PROBLEMY FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNYCH MEDIÓW Opole 5–6.11.2010 r. W: J. Jarowiecki (red.), Rocznik historii prasy polskiej, TOM XIV (2011), ZESZYT 1–2 (27–28), Polska Akademia Nauk, s. 275-283.
 12. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2011). Zarządzanie komunikacją organizacji w obszarze social media W: G. Rosa (red.), Współczesne wyzwania zarządzania, finansów i marketingu, Zeszyty Naukowe nr 659. Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 18, Uniwersytet Szczeciński, s. 63-74.

2010

 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
 2. Kaczmarek-Śliwińska, M., Machura, W. (red.) (2010). Sztuka skutecznej komunikacji w praktyce , Poznań-Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium.
 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Internet PR sportu. W: P. Godlewski, J. Trębecki, W. Rydzak (red.), PR w sporcie (215 - 244), Poznań: SPORTWIN Sp. z o.o.
 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Zarządzanie wizerunkiem uczelni poprzez edukację ustawiczną. W: E. Kobyłecka, I. Nowosad, M. Szymański (red.), Edukacja. Jakość czy równość? (326-342), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Pomiędzy zasadami etyki a praktyką public relations. Przypadek szczególny: internet. W: R. Maćkowska (red.) Public relations. Efektywne komunikowanie w teorii i praktyce (441-459), Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 6. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Jakość kształcenia public relations w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. W: K. Czerwiński, J. Mika, R. Uździcki (red.) Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji. Kontekst, struktura, środowisko (123-140), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 7. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Praktyka public relations w internecie. O zasadach etycznych, normach branżowych i rozdźwięku pomiędzy nimi w działaniach PR. W: J. Olędzki (red.) Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu (161-174), Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 8. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Dziennikarstwo obywatelskie jako przejaw demokratyzacji mediów. W: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa (red.), Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009 (154-163), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 9. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Realia pracy rzecznika prasowego w dobie komunikacji internetowej. W: K. Gajdka, Z. Widera (red.), Rzecznictwo prasowe. Teoria Praktyka Konteksty, Unikat2.
 10. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Etyka public relations. Standardy zawodu specjalisty ds. PR w świetle kodeksów branżowych. W: D. Tworzydło, Z. Chmielewski (red.), Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem (91-98), Kraków-Rzeszów-Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 11. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). O zasadach etycznych i normach branżowych w działaniach Internet Public Relations. W: W. Machura (red.), Etyka w mediach. Wokół zagadnień normatywnych (54-64), vol.3, Poznań-Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium.

2009

 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2009). Internet a konsumpcjonizm. W: Edukacja Humanistyczna. Dział „Studia i rozprawy”, nr 2, Szczecin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechniej w Szczecinie.
 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2009). Internet PR w komunikacji kryzysowej. Marketing w praktyce, 01.
 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2009). Blogi w public relations - kwestie etyczne. W: R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (448-454), tom I, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

2008

 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2008). Public relations Kościoła - moda czy wymóg czasów. W: K. Łuszczek (red.), Kościół i media w perspektywie komunikacyjno-pastoralnej (187-199), Studia i rozprawy nr 19, Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2008). Kształtowanie wizerunku Policji za pomocą instrumentów Internet Public Relations. W: H. Przybylski (red.), Public relations. Teoria i praktyka komunikowania (145-155), Katowice: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2008). Blogi korporacyjne w działaniach public relations. W: D. Tworzydło, Z. Chmielewski (red.), Public relations w czasach mp3 i Internetu (117-125), Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

2007

 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2007). Kasza, która promuje Trzebiatów. W: K. Gajdka, Z. Widera (red.), Lokalne specjały kulinarne jako element strategii promocyjnych regionów (21-32), Katowice: Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach.
 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2007). Monitoring internetu elementem programu działań public relations. W: H. Przybylski (red.), Public relations. Teoria i praktyka komunikowania (83-94), Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2007). Internet Public Relations w kształtowaniu polityki komunikacji samorządu. W: W. Urbanik (red.), Problemy kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Czy demokracja potrzebuje public relations? (63-72), "Pedagogium", Szczecin: Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie.
 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2007). Monitoring Internetu na potrzeby public relations. W: D. Tworzydło, T. Soliński (red.), Pracownicy i media w procesie komunikacji (81-88), Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki z siedzibą w Rzeszowie.
 5. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2007). Monitoring Internetu na potrzeby działań PR. Raport z badań – fragmenty.
 6. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2007). Blogi internetowe jako instrument Internet PR. W: R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (378-384), tom I, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

2006

 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2006). Witryna internetowa uczelni jako świadomy instrument public relations. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2, 31-38.
 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2006). Problematyka pomiaru efektywności działań Internet PR. W: H. Przybylski (red.), Public relations. Skuteczna komunikacja w teorii i praktyce (253-262), Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2006). "Internet Public Relations" uczelni publicznych w Polsce. Marketing i Rynek, 5.
 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2006). Analiza działań wyższych uczelni w Polsce w zakresie Internet Public Relations. W: D. Tworzydło, T. Soliński (red.), Public relations w teorii i praktyce (399-409), Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 5. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2006). Wykorzystanie Internetu w działaniach kontrolnych programów public relations. W: R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (567-574), tom I, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

2005

 1. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2005). Efektywność Internet PR - próba ujęcia metodologicznego w świetle badań.
 2. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2005). Witryna internetowa uczelni jako instrument Internet Public Relations. W: T. Porębska-Miąc (red.), Prace naukowe. Systemy wspomagania organizacji (211-218), Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 3. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2005). RSS - optymalny sposób zarządzania informacją. W: E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (174-182), Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 4. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2005). Rola instrumentów internetowych w realizacji działań Internet Public Relations uczelni. W: Marketing Przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku (643-648), cz. II, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Kaczmarek-Śliwińska, M. , Andziak J., Falkowski R. (2005). BIP – powszechny dostęp do informacji publicznej. E-mentor, 2(9).
 6. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2005). Internet jako narzędzie public relations i jego rola w procesie polskiej transformacji. W: W. Jarmołowicz (red.), Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro i mikroekonomiczne (400-409), Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 7. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2005). Poziom rozwoju e-government w Polsce. W: R. Knosala (red.), Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

1998-2004

 1. Stan e-government w Polsce,  [w:] e-mentor [dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie; Marcin Dąbrowski (redaktor naczelny); ISSN 1731-6758], Nr 5(7)/2004 wersja internetowa - http://www.e-mentor.edu.pl/artykul.php?numer=7&id=100 lub http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/ementor7.pdf (cały numer), ISSN 1731-7428
 2. Witryna www przedsiębiorstwa jako instrument Internet Public Relations przedsiębiorstw,  [w:] Tworzydło D., Soliński T. (red.), Public relations w zarządzaniu firmą, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004
 3. Informatyczne narzędzia public relations,  Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1044, Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004
 4. Internet PR in a Transition Economy – The Case of Poland,   współautor (R. Ławniczak), [w:] BledCom 2004. The 11th International Public Relations Research Symposium [Słowenia], 06/2004
 5. Ekonomiczne aspekty Internet PR polskich przedsiębiorstw,  [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004
 6. Internet Public Relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa,  [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2003, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wrocław 2003
 7. Internet Public Relations polskich przedsiębiorstw,  [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003
 8. PR okresu transformacji - próba systematyki,  [w:] Public relations - Materiały z II Kongresu PR, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2003
 9. Społeczeństwo informacyjne a e-demokracja,  [w:] Internet w społeczeństwie informacyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2003
 10. Internet public relations międzynarodowych koncernów,  Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, zbiór prac pod red. Ryszarda Knosali, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003
 11. Systemy e-CRM – filozofia i strategia,  Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002
 12. e-Learning – wspomaganie kształcenia w przedsiębiorstwach,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, Rzeszów 2002; wersja internetowa - http://www.wsiz.rzeszow.pl/e-uni/referaty/EUR25.doc, 2002
 13. Electronic Customer Relationship Management - pomiędzy wymaganiami a rzeczywistością,  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Automatyka z.135, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
 14. Sytuacje kryzysowe firm a działania public relations w Internecie,  Wydawnictwa Naukowo- Techniczne Warszawa 2002
 15. Podpis elektroniczny – krok ku rozwojowi społeczeństwa informatycznego,  współautor, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne Warszawa 2002
 16. Sieć Internet jako medium i instrument profesjonalnej komunikacji i informacji,  Zbiór referatów dotowany z funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Politechnika Śląska 2001
 17. Sieć Internet jako narzędzie wspomagające zabiegi Public Relations w firmie,  Zbiór referatów dotowany z funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Politechnika Śląska 2001
 18. Wykorzystanie sieci Internet do kreowania polityki marketingowej w firmie,  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
 19. Reklama w Internecie,  Materiały Konferencyjne Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, Koszalin 1999
 20. Funkcjonowanie marketingu internetowego w nowoczesnej firmie,  Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1999
 21. Internet a zarządzanie firmą,  współautor, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999
 22. Sugestia w reklamie,  Zeszyty Naukowe nr 4/98, Politechnika Koszalińska 1998


 

Aktywność sportowa, a szczególnie: trekking w górach, Krav Maga, jogging; twórczość Witkacego, ogrody japońskie, kultura Inków i historia Peru.

prof. ucz. dr hab. Dariusz Tworzydło

tworzydlo

Przynależność do katedry: Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations

E-mail: dariusz at tworzydlo.pl 

Telefon: 602 44 55 96

Dyżury: środy, godz. 9.30 - 10.30

Strona: www.tworzydlo.pl


Dr hab. Dariusz Tworzydło, (2003-2006: prof. WSIiZ), ekspert z zakresu ekonomii, badań społecznych i public relations. Absolwent UMCS w Lublinie, a także studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, WSB-National Louis University oraz Politechnice Rzeszowskiej. Absolwent London School of Public Relations. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach 2010 -2014 pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2010-11 pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes zarządu Exacto sp. z o.o. oraz Newsline sp. z o.o. Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców „Klastry Polskie”.

W latach 1997-2010 pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, min. na stanowisku Pełnomocnika Rektora ds. PR oraz Kierownika Zakładu Public Relations. Wykładał na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

W latach 2009-2010 ekspert ds. public relations Polskiej Organizacji Turystycznej. W latach 2009-2011 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. W latach 2008 – 2012 (dwie kadencje) członek Rady Etyki Public Relations. Autor teorii macierzy celów wizerunkowych. W roku 2010 laureat nagrody branży public relations „PRotony” w kategorii Edukacja, zaś w 2008 roku nominowany do nagrody „Łby PR 2008” przyznawanej osobom o największym dorobku praktycznym w dziedzinie PR. W roku 2013 nominowany do nagrody PRotony. Doradca zarządów firm i polityków. Współtworzył zwycięskie kampanie wyborcze, na szczeblu regionalnym i lokalnym. 

Doradca, trener i konsultant. Prowadzi szkolenia oraz kursy. Wykonuje ekspertyzy i badania marketingowe. Opracowuje strategie public relations i marketingu. Przygotował kilkadziesiąt projektów takich jak: studia wykonalności, biznes plany, analizy rynku i konkurencji dla firm oraz banków. Zrealizował wiele szkoleń, w większości z zakresu kompetencji miękkich: komunikacja interpersonalna, negocjacje, techniki sprzedaży oraz projekty badawcze dla takich podmiotów jak: PeKaO S.A., PKO Bank Polski S.A., Lubelski Bank Regionalny, Komex sp. z o.o. w Warszawie, Polska Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Kancelaria Senatu RP, Katowicki Holding Węglowy SA, AVON, Kompania Piwowarska SA, Carrefour Polska Sp. z o.o., Kirchhoff, Stream Communications Kraków, Mikrotech S.A. w Krośnie, Commit Polska, ICN Polfa Rzeszów S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Instytut Gospodarki, European Conferences United Marketing Polska, meble.pl, ARVATO Services Bertelsmann, Totalizator Sportowy, Agencja PR Partner of Promotion, ZETO Rzeszów sp. z o.o., Ideo Sp. z o.o., Fundacja Bliźniemu Swemu, Euroregion Karpacki, Informedia Polska i inne.

Współautor Strategii Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, zrealizowanej na zamówienie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Od roku 2004 członek jury Ogólnopolskiego Konkursu „Złote Spinacze” na najlepszą kampanię public relations organizowanego przez Związek Firm Public Relations. Członek Komisji Etycznej konkursu „Złote Spinacze” w roku 2015. Pomysłodawca oraz organizator Kongresu Public Relations, który na podbudowie konferencji PR realizowany jest od roku 2001. 


 • public relations
 • analizy strategiczne
 • komunikowanie w sieci z zastosowaniem nowoczesnych technologii

W przygotowaniu.


Autor ponad 210 artykułów naukowych i publicystycznych, skryptu, prac badawczych oraz książek. Wydał min.: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju (PWN 2006) Public relations. Studium przypadków (WSIiZ 2005), Akademia samorządowego wizerunku (INFOR 2005), Leksykon Public Relations (Newsline 2009), Badania i pomiar efektów w public relations (Newsline 2009). Publikował w takich czasopismach jak: Media i Marketing Polska, Marketing w praktyce, Piar.pl, AIDA Media, Gazeta Samorządu i Administracji, Forum Akademickie, Firma i Rynek, Studia Medioznawcze, Marketing Serwis, Resovia Sacra, i inne. Ekspert Wirtualnej Polski SA. Był członkiem Rady Naukowej Gazety Piar.pl oraz współpracownikiem Home&Market (w latach 2004-2006). Członek Rady Naukowej Kwartalnika Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych Instytutu Lotnictwa w Warszawie.


 • Wspinaczka i turystyka górska. Narciarstwo i wspinaczkę górską (uprawiam czynnie),
 • Jazda konna;
 • Psychologia (szczególny obszar zainteresowań: neuropsychologia, neurolingwistyczne programowanie);
 • Kino (filmy szczególnie z kategorii psychologicznych thrillerów).

 

prof. dr hab. Grzegorz Dąbkowski

nofoto
Przynależność do katedry: Katedra Języka Mediów
E-mail: g.dabkowski@uw.edu.pl

1978 – magister filologii polskiej;
1987 – doktor nauk humanistycznych;
1998 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa;
2015 – profesor nauk humanistycznych.

Terminologia muzyczna. Sposoby konceptualizacji muzyki. Kultura języka polskiego. Języki specjalistyczne w praktyce dziennikarskiej. 

Język wypowiedzi dziennikarskiej
Stylistyka praktyczna
Języki specjalistyczne w praktyce dziennikarskiej
Seminarium magisterskie

KSIĄŻKI
 1. Polska terminologia z zakresu teorii muzyki, Wydawnictwo WSP w Kielcach, Kielce 1991, 179 s.
 2. Z zagadnień terminologii muzycznej, Wydawnictwo WSP w Kielcach, Kielce 1994, 97 s.
 3. Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny. Nie tylko dla młodzieży, pod red. A. Markowskiego, WN PWN, Warszawa 1995, 480 s. (współautorstwo – opracowanie ok. 1400 haseł),
 4. Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Kurs dla średnio zaawansowanych, tom 1. Teksty, 118 s., tom 2. Komentarz językowy i ćwiczenia, 309 s., Wydawnictwo TAKT, Kielce 1994, wyd. II, Kielce 1998 (współautorzy: B. Bartnicka, W. Jekiel)
 5. Europejska terminologia muzyczna, Wydawnictwo WSP w Kielcach, Kielce 1997, 156 s.
 6. Czy na pewno wiesz, jak to powiedzieć? 3500 testów językowych, opracowanych na podstawie „Praktycznego słownika poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego”, Wydawnictwo TAKT, Kielce 1998, 187 s. 
 7. Popularny słownik synonimów i antonimów, Wydawnictwo „Wilga”, Warszawa 2002 (współautor: M. Marcjanik), 443 s.
 8. Nauka o języku. Bibliografia dla studentów dziennikarstwa (współautor: W. Gruszczyński), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003, 73 s.
 9. Siedmiojęzyczny słownik terminów muzycznych włosko-francusko-angielsko-niemiecko-rosyjsko-czesko-polski, seria „Semiosis Lexicographica”, vol. XXII, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Wydawnictwo TAKT, Warszawa 2004, 330 s.
 10. Język polski. Popularny słownik synonimów i antonimów, Wydawnictwo „Langenscheidt”, Warszawa 2007, 443 s. (współautor: M. Marcjanik)
 11. Jak opisujemy muzykę. Zbiór studiów, seria „Semiosis Lexicographica”, vol. XLV, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Wydawnictwo TAKT, Warszawa 2008, 148 s.
 12. Redakcja naukowa tomu Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, Wydawnictwo „Plejada”, Warszawa 2008, 379 s.
 13. Redakcja naukowa tomu Polszczyzno moja... Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Bralczyka (przy współudziale D. Lewandowskiej-Jaros), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, 334 s.
 14. Kształtowanie się polskiej terminologii muzycznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, 233 s.
ARTYKUŁY NAUKOWE
 1. Słownictwo zawodowe środowiska muzyków warszawskich, „Przegląd Humanistyczny” 1979/6, s. 97–106
 2. Perspektywy badań nad polską terminologią muzyczną, w: Język. Teoria – dydaktyka. Materiały IV Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Kielce 1980, Wydawnictwo WSP, s. 152––158
 3. Polska terminologia związana z notacją muzyczną, „Prace Filologiczne” XXXIII, Warszawa 1986, s. 105–112
 4. Problem zapożyczeń w polskim słownictwie muzycznym [polemika z artykułem M. Grynkiewicza Najnowsze zapożyczenia w polskim słownictwie muzycznym, „Język Polski” 1987, s. 211–216], „Język Polski” 1989/3–5, s. 209–212
 5. Z badań nad polską terminologią muzyczną, „Poradnik Językowy” 1988/1, s. 24–29
 6. Stylizacja językowa w powieści Andrzeja Makowieckiego „Noc saksofonów”, „Poradnik Językowy” 1988/8, s. 602–605
 7. O normie potocznej, „Poradnik Językowy” 1989/5, s. 315–318
 8. Tendencje normatywne we współczesnej polskiej terminologii  z zakresu teorii muzyki, „Poradnik Językowy” 1990/3, s. 207–216
 9. Terminologia muzyczna w „Słowniku języka polskiego” pod redakcją W. Doroszewskiego, „Poradnik Językowy” 1990/6, s. 449–454
 10. Rozwój historyczny polskiej terminologii muzycznej, „Prace Filologiczne” XXXVI, Warszawa 1991, s. 259–265
 11. Jak opisywać muzykę elektroniczną?, „Poradnik Językowy” 1991, z. 1-2, s. 58-61
 12. Perspektywy badań porównawczych nad terminologią muzyczną w różnych językach europejskich, „Poradnik Językowy” 1991/7–8, s. 283–286
 13. Prof. dr hab. Danuta Buttler (1930–1991), „Język Polski w Szkole Średniej” 1991/1992/1, s. 82–86
 14. Odbicie europejskiej wspólnoty kulturowej w terminologii muzycznej, w: Opisać słowa. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej w rocznicę śmierci Profesor Danuty Buttler Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia leksykologii” Warszawa 4–5 marca 1992 r., red. A. Markowski, Warszawa 1992, „Elipsa”, s. 32–36
 15. Tłumaczenie marsza żałobnego Szopena” K. Ujejskiego w sądach krytyków i historyków literatury. Przyczynek do dyskusji nad semiotycznością muzyki, „Studia Kieleckie” 3/75, 1992, s. 29–35
 16. Wpływ hierarchii cech definicyjnych desygnatów na kształt różnojęzycznych terminów muzycznych, w: O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1993, s. 357–363
 17. Grecko-łacińskie źródła współczesnej terminologii muzycznej, „Poradnik Językowy” 1993/3, s. 101–107
 18. Komputerowe badania poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1993/7, s. 397–401
 19. Komputerowe wspomaganie „Praktycznego słownika poprawnej polszczyzny. Nie tylko dla młodzieży” pod red. A. Markowskiego, „Poradnik Językowy” 1995/10, s. 54–57
 20. Z badań nad słowiańską terminologią muzyczną, „Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 10, Kielce 1996, s. 55–61
 21. Funkcje akustycznych cech muzyki i mowy, w: Studia językoznawcze, red. W. Kupiszewski, Kielce–Warszawa 1998, Wydawnictwo TAKT, s. 169–172
 22. XIV Konkurs Chopinowski w zwierciadle języka mediów, „Studia Medioznawcze” nr 2 (3) 2001, Warszawa 2001, s. 19–24
 23. Słownictwo specjalne w praktyce dziennikarskiej, „Studia Medioznawcze” nr 4 (9) 2002, Warszawa 2002, s. 11–17
 24. Czy w encyklopedii potrzebna jest precyzja filologiczna? Na marginesie drugiego wydania „Encyklopedii muzyki” PWN, w: „Semiosis Lexicographica”, t. 11, Warszawa 2002, Wydawnictwo TAKT, s. 11–13
 25. Język muzyków u progu III tysiąclecia, w: Język trzeciego tysiąclecia II, tom 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, seria Język a komunikacja 4, Kraków 2002, s. 221–224
 26. O gołkach, ogonatkach, fuzach prostych i chromych. Z dziejów polskich nazw znaków notacji muzycznej, w: Słowa jak mosty nad wiekami, red. U. Sokólska, P. Wróblewski, red. U. Sokólska, P. Wróblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, s. 91–100
 27. O wieloznaczności w węższym i szerszym kontekście, „Poradnik Językowy” 2003, z. 1, s. 13–19
 28. Polskie słowniki w Internecie, „Studia Medioznawcze” 3 (13) 2003, s. 62–73
 29. Stefana Kisielewskiego język muzycznej międzyepoki, „Poradnik Językowy” 2004, z. 1, s. 39–43
 30. Bralczyk – Markowski – Miodek. O sposobach popularyzacji kultury języka w mediach, „Studia Medioznawcze” 4 (19) 2004, s. 11–16
 31. Słownictwo muzyczne w M. Arcta słowniku ilustrowanym języka polskiego, „Prace Filologiczne”, t. LIII, Warszawa 2007, s. 139–144
 32. O języku pism muzycznych Karola Szymanowskiego, „Poradnik Językowy” 2007, z. 10, s. 77-82
 33. O Początkach muzyki opata z Nieświeża Antoniego Arnulfa Worońca, w: Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, Wydawnictwo „Plejada”, Warszawa 2008, s. 93-98
 34. O kłopotliwych terminach muzycznych, w: Polszczyzno moja... Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Bralczyka, red. G. Dąbkowski przy współudziale D. Lewandowskiej-Jaros, Warszawa 2009, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 67-76
 35. O nazwach dźwięku muzycznego, w: Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, pod red. Iwony Burkackiej, Radosława Pawelca, Doroty Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010, s. 39-45
 36. Język muzyków – profesjolekt czy socjolekt?, w: Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa. Gdańsk, 9-11 października 2008 roku, pod redakcją M. Milewskiej-Stawiany i Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 354–360
 37. Hasła z kwalifikatorem „pospolite” w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny pod red. Andrzeja Markowskiego, w: Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2011, s. 543-546
 38. Wielojęzyczny słownik muzyczny, w: Problemy leksykografii. Historia – metodologia – praktyka, red. W. Gruszczyński, L. Polkowska, Warszawa – Kraków, Wydawnictwo Lexis 2011, s. 89-93
 39. Homonimia w najnowszych słownikach języka polskiego, w: Słowa i ich opis. Na drogach współczesnej leskykologii, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2012, wydano nakładem Wydziału Polonistyki UW, s. 123-130
 40. Potoczność w nagłówkach polskich i czeskich prasowych portali internetowych, „Poradnik Językowy” 2014, z. 3, s. 47-60
 41. Kontrowersje wokół big-beatu w publicystyce lat 60., „Kultura Popularna” 2014, nr 2, s. 56-65
 42. Grzeczność w słownikach języka polskiego, w: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, red. J. Bloch, D. Lewandowska-Jaros, R. Pawelec, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 79-86
 43. O wartości muzyki popularnej, „Przegląd Kulturoznawczy” 2014, nr 2 (20), s. 265-270
 44. O metaforyzacji słownictwa muzycznego, w: Język a muzyka. Ujęcie filologiczne i muzykologiczne, red. J. Kuć, K. Wojtczuk, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2014, s. 11-21
 45. Miejski słownik slangu i mowy potocznej, w: Dialog pokoleń, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 371-378
 46. „Wstręt”, „obrzydzenie” i „odraza” w badaniach językoznawczych, w: A fe! Społeczno-kulturowe konteksty wstrętu i obrzydliwości, red. A. Drzał-Sierocka, M. Kowalewska, seria Kontinuum, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 15-40
 47. Czy piosenka to ‘pieśń o małych rozmiarach’? Rozważania językowo-muzyczne, „Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy” IX/2015, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, s. 15-28
 48. Szkolne podręczniki muzyczne okresu PRL, w: W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty, red. K. Bittner, D. Skotarczak, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Historii UAM, Poznań 2016, s. 289-296
 49. Minimum terminologii muzycznej – propozycja hasłownikograficzna, w: Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii, red. J. Wawrzyńczyk, P. Wierzchoń, BEL Studio Sp. z o.o, Warszawa 2017, s. 55-60
 50. Od ilości do jakości. Analiza porównawcza leksyki dwóch powieści Wacława Holewińskiego , Prace Filologiczne" 2017, s. 89-99
 51. Fałszywi przyjaciele tłumacza tekstów muzycznych, w: Wokół homonimii międzyjęzykowej, red. M. Majewska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, s. 19-26

Tatry.

dr hab. Jacek Dobrowolski

nofoto

Przynależność do katedry: 

E-mail: 

Dyżury: 


W przygotowaniu.


W przygotowaniu.


W przygotowaniu.


W przygotowaniu.


W przygotowaniu.

 

dr hab. Joanna Szylko-Kwas

szylko1a

Przynależność do katedry: Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury:         

środa, 15.00 - 16.00, ul. Bednarska 2/4, sala 0.07

Osoby potrzebujące kontaktu bezpośredniego zapraszam do skorzystania z możliwości rozmowy przez Skype. Proszę o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółów. 

 

 

            

              

 

 


Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (pedagogika zdolności i informatyka) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (dziennikarstwo i komunikacja społeczna).

Z wykształcenia i zamiłowania trener twórczości. Krótko związana z redakcjami radiowymi i prasowymi. Poza uczelnią wykonuje także zawód PR Managera. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Redaktor w periodykach naukowych „Studia Medioznawcze” oraz „Naukowy Przegląd Dziennikarski”.

W latach 2006–2010 studentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (tytuł pracy doktorskiej: „Analiza telewizyjnego wywiadu dziennikarskiego w kontekście teorii twórczego myślenia”). Od 2011 r. adiunkt w Zakładzie Historii Mediów, a od 2016 r. w Katedrze Fotografii i Genologii Dziennikarskiej. W 2020 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego przedstawiając prace pod wspólnym tytułem "Fotografia jako wypowiedź dziennikarska. Funkcje i odmiany gatunkowe w  prasie  współczesnej".

Dr hab. Joanna Szylko-Kwas is a media expert in the Department of Journalistic Genres and Press Photography at University of Warsaw. She hold a PhD in political science (2010, University of Warsaw) and has been co-editor of the scientific journals 'Media Studies' and 'Journalism Research Review Quarterly'. She is a member of the Polish Communication Association and the Polish Association of Creativity. Her specialism are journalism genres (especially interviews and talk shows) and press photography.


 • gatunki dziennikarskie (szczególnie wywiad dziennikarski oraz talk show);
 • fotografia prasowa (fotograficzne gatunki dziennikarskie oraz funkcja fotografii w prasie);
 • internetowe formy dziennikarskie;
 • zawód dziennikarza.

 

Scientific interests

 • journalism genres (especially interviews and talk shows);
 • press photography;
 • online journalism and genres in online journalism;
 • journalism as a profession. 

 • Gatunki i formaty we współczesnych mediach (kier. dziennikarstwo i medioznawstwo, I stopień, stacjonarne);
 • Gatunki i formy dziennikarskie w mediach (kier. logistyka i administrowanie w mediach, II stopień, stacjonarne);
 • Gatunki dziennikarskie (I stopień, niestacjonarne);
 • Gatunki fotografii w mediach (spec. fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, I stopień, stacjonarne);
 • Interpretacje fotografii (spec. fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, II stopień, stacjonarne);
 • Trening kreatywności (kier. dziennikarstwo i medioznawstwo, II stopień, stacjonarne);
 • Proseminarium magisterskie
 • Seminarium licencjackie.

 


W przygotowaniu.

 

 

dr hab. Teresa Święćkowska

Święćkowska 1

Przynależność do katedry: Katedra Informatologii

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury

   wtorki: 15.30-16-30

 Wydział Dziennikarstwa, Informacji  i Bibliologii, Nowy Świat 69  00-927 Warszawa

p. 310


W 1994 r. uzyskała stopień magistra z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1999–2003 odbyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

W 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy „Public relations. Demokratyzacja czy dominacja komunikowania społeczno-politycznego”.

W 2019 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o komunikacji społecznej i mediach na podstawie monografii Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w dziewiętnastowiecznej Polsce, Kraków: Universitas 2018.

W latach 1994–1998 pracowała jako specjalista ds. przetwarzania informacji w firmie marketingowej AMER Nielsen Research, specjalista ds. baz danych w wydawnictwie „Twój Styl” oraz jako kierownik ds. informacji w firmie doradztwa personalnego Naj International. W latach 1998–1999 pracowała w dziale obsługi użytkowników w Bibliotece Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.

Od 1.02.2006 do 31.08.2016 pracowała jako adiunkt w Zakładzie Systemów Informacyjnych Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W semestrze zimowym 2011/2012 prowadziła badania (w ramach wizyty badawczej) w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

W 2009 r. otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego „Clio” za książkę Public Relations a demokracja.

W 2011 r. otrzymała stypendium badawcze DAAD na realizację projektu „Kto się boi Open Access? Polityki Mandatoryjne i nowe formy własności intelektualnej” (Wer hat Angst vor Open Access? Verpflichtende OA- Politiken und neue Formen von geistigem Gemeineigentum).

W 2015 r. uzyskała grant badawczy Narodowego Centrum Nauki na realizację trzyletniego projektu „Własność literacka i prawo autorskie na ziemiach polskich w dobie Konwencji Berneńskiej”.


 • prawo autorskie w społecznej historii książki i ruchu wydawniczego;
 • społeczno-ekonomiczne aspekty prawa autorskiego;
 • informacja i technologie cyfrowe.

 • Podstawy prawa autorskiego w  działalności bibliotecznej i informacyjnej

 • Problematyka prawna w działalności bibliotecznej i informacyjnej

 • Etyka w działalności bibliotecznej i informacyjnej

 • Kierunki badawcze w informacji naukowej i bibliologii

 • Proseminarium metodologiczne


Ważniejsze publikacje:

Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce, Universitas 2018.

Szlachecka versus kupiecka. Postrzeganie książki i autora w Polsce w XIX wieku, w:  "Kultura książki w humanistyce współczesnej", Wydawnictwo UWr 2018, s. 187-195.

Relacje autorów z wydawcami w drugiej połowie XIX w. na przykładzie korespondencji z firmą wydawniczą Gebethner & Wolff,  "Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi"
T. 11, s. 135-154. (współautorstwo z Katarzyną Seroką).

Digital Libraries and Copyright in Poloand, Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne nr 2, 2015 s. 106-115

Choroba sieroca humanistyki cyfrowej, czyli o problemach z niewyjaśnionymi prawami autorskimi, w: Nauka o informacji w okresie zmian. Informatologia i humanistyka cyfrowa. Praca zb. pod. red. B. Sosińskiej-Kalaty przy udziale M. Przastek-Samokowej i Z. Wiorogórskiej. Warszawa: Wydaw. SBP 2016. Miscellanea Informatologica Varsoviensia vol. VIII. ISBN 978-83-64-203-67-1, s. 109-120.

Kobieca podmiotowość czytania. Książka w życiu i pracy Narcyzy Żmichowskiej na podstawie analizy jej korespondencji, w: Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku, red. Agnieszka Chamera-Nowak, Dariusz Jarosz, Oficyna Wydawnicza ASPRA 2015.

"Gazeta Polska" przeciw "Kłosom". Studium przypadku społecznej historii mediów i prawa autorskiego, w: Społeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów, pod red. M. Kaczmarczyka, D. Rotta, M. Boczkowskiej, M. Koszembar-Wiklik, Sosnowiec 2015.

Autor i jego funkcje w komunikacji naukowej, w: Nauka o informacji w okresie zmian, red. Barbara Sosińska-Kalata, SBP 2014, s. 127-136.

Książka jako przedmiot i akt komunikacji w sporach o własność intelektualną, w: Kulturowa tożsamość książki, red. Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2014, s. 65-73.

Prawo autorskie w działalności bibliotecznej i informacyjnej w: Nauka o informacji w okresie zmian, red. Barbara Sosińska-Kalata, Ewa Chuchro, Warszawa: SBP 2013, s. 207-225.

Modele Open Access i ich realizacja w Polsce, w: Książka, Biblioteka, Informacja i Internet 2012, Lublin Wydawnictwo UMCS 2013, s. 11-24.

Open Access w Niemczech, "Przegląd Biblioteczny" 2012, nr 3, s. 337-351.

Kobiety i technologie w kontekście społeczeństwa informacyjnego, [w:] Społeczeństwo i sieć informacyjna, praca zbiorowa pod re. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro, Warszawa: Wydaw. SBP 2012, s. 41-52.

Migracja i gender z perspektywy pracy domowej i opiekuńczej, Instytut Spraw Publicznych 2009, dostępny elektronicznie: http://www.isp.org.pl/files/20805115360883641001265983595.pdf

Public relations a demokracja, Warszawa: WUW 2008.

Dostęp do wiedzy wobec rozwoju rynku publikacji cyfrowych. Zagrożenia i nadzieje, W: Organizowanie środowiska informacji i wiedzy, red. Ewa Chuchro, Barbara Sosińska -Kalata, Warszawa: SBP 2008, s. 41-59.

Wolne oprogramowanie i Open Access . Utopie internetowe, czy fenomeny informacyjnego kapitalizmu? W: Spotkania z utopią w XXI wieku, red. Piotr Żuk, Warszawa: Oficyna Naukowa 2008, s. 130-142.

Europejczycy mają głos. Szkice do problematyki europejskiego ruchu antyneoliberalnego, w: Europa w działaniu. O szansach i zagrożeniach dla projektu europejskiego, red. Piotr Żuk, Warszawa: Oficyna Naukowa 2007, s. 230-250.

Rynkowe środki przekazu – ekonomia polityczna, ideologia, dominacja. Subsydiowanie informacji jako forma jej kontroli na przykładzie praktyk public relations, w: Media i władza, red. Piotr Żuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2006, s. 65-78.

Ważniejsze konferencje i wystąpienia międzynarodowe:

The 2017 annual SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing) conference,"Technologies of the Book", 9-12.07.2017,  Victoria, BC, Canada
tytuł referatu: The Author and the Medium. How Serialization Changed the Literary Field

The 2016 annual SHARP conference "Languages of the Book" / "Les langues du livre", Paris 18-22.07.2016

tytuł referatu: Mission, Friendship and Business. Relationships between Polish authors and publishers and their verbal expressions in correspondences from the late 19th century.

Arts and Literature. Copyrighted, Centrum Studiów Humanistycznych UJ, Kraków, 5-6 czerwca 2015 tytuł referatu: In whose interest? Authors, publishers, and courts in the first Polish lawsuit regarding copyright and literary property

Geographies of the Book, 21st annual Conference of the Society for the History of Authorship, Reading & Publishing, University of Pennsylvania, Philadelphia (USA), ( 18 -21. 07, 2013),

tytuł referatu: Polish writers in 18th and 19th century European geographies of authorship

Berliner Bibliothekswissenschaftlichen Kolloquium, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität, Berlin, 13.12.2011,

tytuł wykładu: Verpflichtende OA-Politiken und geistiges Eigentum in der Wissenschaft am Beispiel von Polen und Deutschland

Third International PKP Scholarly Publishing Conference", Berlin,September 26 - 28, 2011,

tytuł referatu: Open Access in Poland

Globalization and the Management of Information Resources, 12-14 Listopad 2008,

The School of Library & Information Management, Emporia State University, Kansas, USA; the Department of Library and information Sciences, “St. Kliment Ohridski” University of Sofia, Sofia, Bulgaria,

tytuł referatu: Access to information in times of “informatics of domination”. Ethics entangled in a network of hierarchies and power relations.

"Kulturen der Selbständigkeit. Frauen im erweiterten Europa”, Evangelischen Stadtakademie in Frankfurt, Frankfurt nad Menem, 18-19 stycznia 2008,

tytuł referatu: Selbstständigkeit zwischen Autonomiebestrebungen und neoliberaler Rationalität. Widersprüche feministischer Organisationen und Alltagsprobleme von Frauen in Polen nach 1989.


W przygotowaniu.

dr hab. Michał Zaremba

Zaremba 1

Przynależność do katedry: 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: środy w godz. 11:15-12:15.


W przygotowaniu.


W przygotowaniu.


W przygotowaniu


W przygotowaniu.


W przygotowaniu.

 

 

dr hab. Paweł Żak

P Zak

Przynależność do katedry: 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: środa 10:30 - 11:30 po uprzednim kontakcie mailowym, ul. Nowy Świat 69 klatka B parter


W przygotowaniu.


W przygotowaniu.


W przygotowaniu


W przygotowaniu.


W przygotowaniu.

 

 

dr hab. Anna Mierzecka

Mierzecka 1

Przynależność do katedry: Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: wtorki 10.30-11.30, pok. 314 (budynek Nowy Świat 69, III pietro)


Doktor nauk humanistycznych, informatolog, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu badawczego Centrum Cyfrowego: Projekt Polska. Specjalizuje się w badaniu szeroko rozumianych zachowań informacyjnych, wykorzystywaniu cyfrowych technologii informacyjnych do komunikacji: naukowej, problemami wykluczenia i aktywizacji cyfrowej.

Autorka książki Badania zachowań informacyjnych (nagroda Clio 2014, Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego) oraz artykułów związanych z tą tematyką.

Uzyskała grant promotorski NCN na badania z zakresu wykorzystywania cyfrowych źródeł informacji w pracy naukowej prowadzone w ramach pracy doktorskiej. Współpracuje m.in. z CIBER Research Ltd., Saxion University of Applied Sciences.

Jest członkiem polskiego oddziału International Society for Knowledge Organization. Koordynowała i brała udział w licznych projekty badawczych, m.in. na zlecenia takich organizacji jak Google Polska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju czy Orange Polska S.A.


 • teoria zachowań informacyjnych;
 • teoria komunikacji naukowej;
 • problemy wykluczenia i aktywizacji cyfrowej;
 • cyfrowe zasoby informacyjne;
 • biblioteki akademickie i naukowe.

W przygotowaniu


W przygotowaniu.


Uwielbia podróżować i zwiedzać nowe miejsca, nawet jeśli wiąże się to z nocowaniem pod gołym niebem. Żałuje, że Open’er jest tylko raz w roku, przez resztę czasu pociesza się innymi rockowymi koncertami. Poza tym w miarę możliwości: książki, narty, żeglarstwo.

 

 

dr hab. Iwona Pugacewicz

Pugacewicz

Przynależność do katedry: Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: piątek, godz. 11:15-13:15

Miejsce odbywania dyżurów: ul. Nowy Świat 69, III piętro, pokój 306.


Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwentka białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska), paryskiej Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales i Uniwersytetu Warszawskiego (praca doktorska), stypendystka rządu francuskiego (1995/1996) i innych grantów pozwalających na badania prowadzone we Francji (m.in. dr M. Zdziarskiej-Zaleskiej w 2012 r.), uczestnik licznych konferencji naukowych w tym współorganizatorka trzech odbywających się we Francji (2008, 2011, 2012).

Współredaktor czterech książek naukowych, autorka licznych artykułów w językach: polskim, francuskim i angielskim.


 • wielokulturowość, migracje, procesy adaptacyjne;
 • polskie dziedzictwo narodowe na emigracji;
 • funkcjonowania instytucji kultury  w Polsce i na emigracji XIX–XX w.;
 • oświata i kultura polska na Zachodzie w ujęciu współczesnym i historycznym;
 • historia i kultura krajów romańskich.

W przygotowaniu


W przygotowaniu.


 • kuchnia francuska, kultura i turystyka kulinarna;
 • enologia.

 

 

dr hab. Agnieszka Helman-Ważny

Helman Wazny

Przynależność do katedry: Katedra Książki i Historii Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: po uzgodnieniu e-mailem


Bibliolog, historyk papieru, konserwator zabytków. W 2001 uzyskała stopień magistra sztuki w zakresie konserwacji i restauracji książki, grafiki i skóry zabytkowej oraz dyplom na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2007 uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce nadany uchwałą Rady Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2015 adiunkt naukowy w Katedrze Książki i Historii Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu „SONATA BIS 4” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pracowała ze studentami i naukowcami w instytucjach badawczych, reprezentujących różne dyscypliny, środowiska naukowe i kulturowe w Europie, Azji i USA, m.in. w Universität Hamburg/Asien-Afrika-Institut w Niemczech; w University of Arizona, Tucson, AZ, USA; oraz Cornell University, Department of Anthropology, Ithaca NY, USA.

Autorka monografii, katalogów i artykułów naukowych, także kurator wystaw współpracujący z muzeami i bibliotekami, podejmująca w swojej pracy zagadnienia historii książki i papieru w Azji Środkowej i rejonie Himalajów, kultury materialnej Tybetu, kodykologii manuskryptów z Jedwabnego Szlaku i historii kolekcji tybetańskich książek w Polsce i na świecie. Autorka książek: Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych (2009), A Preliminary Report on the Wanli Kanjur Kept at the Jagiellonian Library, Kraków (2010, wspólnie z Markiem Mejorem i Thuptenem Chashabem), Archaeology of Tibetan Books (2014), Codicology, Paleography, and Orthography of Early Tibetan Documents: Methods and a Case Study (2016, wspólnie z Brandonem Dotsonem).


 • Historia książki w Azji Środkowej i rejonie Himalajów
 • Historia i produkcja papieru w Azji
 • Kultura materialna Tybetu
 • Historia kolekcji tybetańskich książek w Polsce i na świecie
 • Dziedzictwo kulturowe: badania i konserwacja zabytków na podłożu papierowym

Warsztaty konserwacji zbiorów na Podyplomowych Studiach Bibliotekoznawstwa

Celem zajęć jest zaprezentowanie wybranych zabytków kultury polskiej jakie zostały poddane procesowi konserwacji. Przedstawienie najnowszych technik konserwacji zabytków na papierze i działalności profilaktycznej prowadzonej przez ośrodki wyspecjalizowane. Poznanie norm obowiązujących w profilaktyce i konserwacji książki.


Monografie:

 1. Dotson, Brandon, Agnieszka Helman-Ważny: Codicology, Paleography, and Orthography of Early Tibetan Documents: Methods and a Case Study. Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, (Vienna: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, 2016).
 2. Helman-Ważny, Agnieszka: Archaeology of Tibetan Books, (Leiden: Brill, 2014), ISBN 978-90-04-27504-1 oraz ISBN 978-90-04-27505-8 (e-book).
 3. Mejor, Marek, Agnieszka Helman-Ważny, Thupten Kunga Chashab: A Preliminary Report on the Wanli Kanjur Kept at the Jagiellonian Library, Kraków. Studia Buddhica 1, (Warsaw: Research Centre of Buddhist Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, 2010), ISBN 978-83-903229-3-3.
 4. Helman-Ważny, Agnieszka: Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, (Warszawa: TRIO Publications, 2009), ISBN 978-83-7436-187-3.

 

Artykuły recenzowane w czasopismach naukowych:

 1. Helman-Ważny, Agnieszka, Charles Ramble: “Tibetan documents in the archives of the Tantric Lamas of Tshognam in Mustang, Nepal: An interdisciplinary case study,” Revue d’Études Tibétaines, (Paris: CRCAO, forthcoming).
 2. Helman-Ważny, Agnieszka:“More than meets the eye: Fibre and Paper Analysis of the Chinese Manuscripts from the Silk Roads,” STAR: Science & Technology of Archaeological Research, Published online: 05 Aug 2016. DOI: 10.1080/20548923.2016.1207971
 3. Durkin-Meisterernst, Desmond, Michael Friedrich, Oliver Hahn, Agnieszka Helman-Ważny, Renate Nöller, and Simone-Christiane Raschmann: “Scientific methods for philological scholarship: Pigment and paper analyses in the field of manuscriptology,” Journal of Cultural Heritage, Published online 7 July 2015: doi:10.1016/j.culher.2015.06.004
 4. van Schaik, Sam, Agnieszka Helman-Ważny, Renate Nöller: “Writing, painting and sketching at Dunhuang: Assessing the materiality and function of early Tibetan manuscripts and ritual items,” Journal of Archaeological Science 53 (2015): 110–132.
 5. Helman-Ważny,Agnieszka, Liubov Kriakina, Alexander Zorin: “The First Tibetan Leaves Acquired by the St. Petersburg Academy of Sciences: Conservation Issues, Contents and Paper Analysis,” Written Monuments of the Orient 2, (Moscow: Vostochnaya literatura, 2015): 61–76.
 6. Helman-Ważny, Agnieszka, Sam van Schaik: “Witnesses for Tibetan Craftsmanship: Bringing Together Paper Analysis, Palaeography and Codicology in the Examination of the Earliest Tibetan Manuscripts,” Archaeometry 55.4 (2013): 707–41 (DOI: 10.1111/j.1475-4754.2012.00687.x).
 7. Helman-Ważny, Agnieszka:“The Tibetan Kanjur: Regional patterns and preliminary paper typology of manuscripts and xylographs,” Manuscript Cultures 5, (Hamburg: Centre for the Study of Manuscript Cultures, University of Hamburg, 2012/13): 76–86.
 8. Pakhoutova, Elena, Agnieszka Helman-Ważny: “Tools of Persuasion: The Art of Sacred Books,” Orientations Magazine 43.2 (2012): 124–129.
 9. Helman-Ważny, Agnieszka: “Recovering a Lost Literary Heritage: Preliminary Research on the Wanli Kanjur from Berlin," Journal of the International Association of Tibetan Studies 5 (2009), 27 pp. (http://www.thlib.org/collections/texts/jiats/#!jiats=/05/helmanwazny/).
 10. Helman-Ważny, Agnieszka: “Asian Paper in Works of Art: a Comparative Fiber Analysis,” Hand Papermaking 21.2 (2006): 3–9.
 11. Helman-Ważny, Agnieszka: “Tybetańskie złote manuskrypty w zbiorach polskich jako szczególna forma rękopisu,” Toruńskie studia o sztuce Orientu, t. 2 (2005): 181–191.
 12. Helman-Ważny, Agnieszka, Tomasz Ważny, Nam-Seok Cho and Tae-Ho Choi: “Scientific Evaluation of 16–19th Century Historic Paper Artifacts from Chungbuk National University Museum,” Journal of Conservation Science 16 (2004): 27–38.
 13. Helman-Ważny, Agnieszka, Nam-Seok Cho: “Hanji. Tradycyjne metody produkcji papieru w Korei i jego zastosowanie w dziełach sztuki, Toruńskie studia o sztuce Orientu, t. 1 (2004): 103–111.
 14. Helman-Ważny, Agnieszka: “The Diamond Sutra in the Collection of the Pomeranian Library of Szczecin in the Historical and Artistic Context of Buddhist Books from Central Asia,” Journal of Conservation-Restoration 14.3–4 (2003): 49–57. 
 15. Helman-Ważny, Agnieszka, Won-kyu Park: “Anatomical Characteristics and Trace Elements of Historical Papers and Cloth from Neunggasa Temple in Korea,” Journal of Conservation Science 10.1 (2001): 1–9.
 16. Helman-Ważny, Agnieszka: “Traditional Papermaking in Mountains of Central Asia.”  Conservator-Restorers’ Bulletin 12.2 (2001): 50–55.
 17. Ważny, Tomasz, Agnieszka Helman-Ważny: “Analiza dendrochronologiczna drewna ze studni w Bocheniu, stan. 16, gmina Łowicz [Dendrochronological analysis of the well in Bochen],” Archeologia Polski 46.1–2 (2001): 195–198.

 

Rozdziały w książkach (pracach zbiorowych):

 1. Helman-Ważny, Agnieszka:“The Choice of Materials in Early Tibetan Printed Books.” W: Tibetan Printing: Comparison, Continuities and Change, red. Hildegard Diemberger, Franz-Karl Ehrhard, Peter Kornicki, (Leiden; Boston: Brill, 2016. Series: Brill’s Tibetan Studies library; t. 39): 532–554.
 2. Helman-Ważny, Agnieszka: “Healing Artefacts: Tibetan Pharmacopeia from the Ethnographic Museum in Kraków.” W: Tibetan and Himalayan Healing: an Anthology for Anthony Aris, red. Charles Ramble, Ulrike Roesler, (Kathmandu: Vajra Books, 2015): 329–344.
 3. Helman-Ważny, Agnieszka: “Tibetan Paper and other Supports.” W: Buddha's Words. The Life of Books in Tibet and Beyond, pod red. Mark Elliot, Hildegard Diemberger, Michela Clemente, (Cambridge: Museum of Archaeology and Anthropology, 2014): 99–102.
 4. Helman-Ważny, Agnieszka:“Tibetan manuscripts: Between History and Science.” W: Manuscript Cultures: Mapping the Field, red. Jörg Quenzer, Dmitry Bondarev, Jan-Ulrich Sobisch, (Berlin: de Gruyter, 2014): 275–298.
 5. Helman-Ważny, Agnieszka, Mirosława Wojtczak: „Zbiór drzeworytów tybetańskich z Muzeum Okręgowego w Toruniu.” W: Mnisi i bóstwa na Dachu Świata. Katalog drzeworytów tybetańskich ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, red. Katarzyna Lewandowska, Agnieszka Helman-Ważny, Mirosława Wojtczak, Katarzyna Paczuska (Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2008): 10–15.

 

Katalogi wystaw:

 1. Pakhoutova, Elena, Agnieszka Helman-Ważny: Illuminated: The Art of Sacred Books, (New York: Rubin Museum of Art, 2012).
 2. Lewandowska, Katarzyna, Agnieszka Helman-Ważny, Mirosława Wojtczak, Katarzyna Paczuska (red.): Mnisi i bóstwa na Dachu Świata. Katalog drzeworytów tybetańskich ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, (Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2008). ISBN 978-83-60324-18-9.

 

Recenzowane publikacje w materiałach konferencyjnych:

 1. Helman-Ważny, Agnieszka: “Overview of Tibetan Paper and Papermaking: History, Raw Materials, Techniques and Fibre Analysis.” W: The proceeding of the conference on Tibetan Manuscript and Xylograph Tradition red. Orna Almogi, Hamburg Series for Indian and Tibetan Studies ed. by Harunaga Isaacson and Dorji Wangchuk, (Hamburg, forthcoming).
 2. Helman-Ważny, Agnieszka, Anna-Grethe Rischel, Claude Laroque: “Research program for the identification of Asian papers.” W: IPH Congress Book 20/2014: The Memory of Paper, red. Franco Mariani, (Fabriano: International Paper Historians Association and Museo della Carta, forthcoming).
 3. Helman-Ważny, Agnieszka, Józef Dąbrowski: “Hanji Paper. Unique technologies of ancient Korean craft.” W: Korea. Art and Artistic Relations with Europe, red. Agnieszka Kluczewska-Wójcik, (Warszawa: Polish Institute of World Art Studies,
 4. Helman-Ważny, Agnieszka: “Drukarstwo w Tybecie w służbie religii.” W: Bibliologia polityczna, red. Dariusz Kuźmina, (Warszawa: Wydawnictwo Bibliotekarzy Polskich, 2011): 34–42.
 5. Helman-Ważny, Agnieszka:“Historical, Art-Historical, and Natural Science Approaches to Dating Tibetan Books—Possibilities and Limitations.” W: Tibetan studies: an anthology. PIATS 2006: Tibetan Studies; proceedings of the eleventh seminar of the International Association for Tibetan Studies, Königswinter 2006, red. Saadet Arslan and Peter Schwieger, (Halle: International Institute for Tibetan and Buddhist Studies, 2010): 279–295.
 6. Helman-Ważny, Agnieszka:“Local papermaking, paper trade and book-culture promotion in Inner Asia.” W: IPH Congress Book 17/2008, red. Jan-Erik Levlin, (Stockholm: International Paper History Association, 2009): 173–186.
 7. Helman-Ważny, Agnieszka:“Tibetan manuscripts: scientific examination and conservation approaches.” W: Edinburgh Conference Papers 2006: Proceedings from the Fifth International Conference of the Institute of Paper Conservation and First International Conference of the Institute of Conservation, Book and Paper Group, red. Shulla Jaques, (London: Institute of Conservation ICON, 2007): 247–256.
 8. Helman-Ważny, Agnieszka: “Historical, art-historical, and natural science used for dating of Tibetan books - possibilities and limitations.” Book of abstracts from the 11th Seminar of the International Association for Tibetan Studies (IATS) held in Bonn-Königswinter, Germany, August 27th – September 2nd 2006, published on CD.
 9. Helman-Ważny, Agnieszka: “Tibetan manuscripts: scientific examination and conservation approaches.” Preprints of the IPC/ICON Conference held in Edinburgh, Scotland, (Edinburgh 2006).
 10. Helman-Ważny, Agnieszka, Mirosława Wojtczak: “The re-conservation of Tibetan woodcuts from the District Museum of Torun,” IPC/ICON Conference in Edinburgh Preprints, (Edinburgh 2006).
 11. Helman-Ważny, Agnieszka: “Tibetan Historic Manuscripts as a Source of Information on Past Papermaking in Inner Asia.” W: IPH Congress Book 15/2004 red. Bożena Schweizer-Makowska, Maciej Szymczyk, (Duszniki Zdrój: International Paper History Association, 2005): 27–37.
 12. Helman-Ważny, Agnieszka: “Recent research on historical paper components in East Asian art objects.” W: Scientific Research on the Pictorial Arts of Asia: Proceedings of the Second Forbes Symposium at the Freer Gallery of Art, red. Paul Jett, John Winter, and Blythe McCarthy, (London: Archetype Publications with the Freer Gallery of Art, 2005): 58 – 64.
 13. Helman-Ważny, Agnieszka, Tomasz Ważny, Tae-Ho Choi, Nam-Seok Cho: “Historic papers from Chungbuk National University Museum in South Korea – the first attempt to their scientific evaluation.” W: Proceedings of the 5th International Symposium on the New Horizon of Bioscience in the Field of Forest Products,Nam-Seok Cho, (Cheongju: Chungbuk National University,.
 14. Tomasz Ważny, Agnieszka Helman-Ważny: “Wood as a time capsule.” W: New Horizon of Bioscience in Forest Products Field red. Nam-Seok Cho, (Cheongju: Chungbuk National University, 2001): 26–33.
 15. Helman-Ważny, Agnieszka, Tae-Ho Choi, Nam-Seok Cho, Won-kyu Park: “Identification and characteristics of traditional papers as the first step of conservation treatment in Korea.” W: Symposium on the identification and characteristics of archaeological woods and traditional papers, red. Won-Kyu Park, (Cheongju: Chungbuk National University 2000): 8–17.

 

Inne

 1. Renate Nöller, Agnieszka Helman-Ważny:“The Materials of Turfan and Dunhuang Manuscripts: Analysis of Paper, Pigments and Dyes.” International Dunhuang Project News, Issue No. 41 (2013): 6–7.
 2. Helman-Ważny, Agnieszka:“A Preliminary Study of the Paper of the Diamond Sutra (Or.8210/P.2).”International Dunhuang Project News Issue No. 38 (2011–12): 6–7.
 3. Helman-Ważny, Agnieszka:“A Chronology of Tibetan Bookbinding.”International Dunhuang Project News Issue No. 29 (2007): 4–5.

 • Podróżnictwo;
 • Czytelnictwo;
 • Kultura flamenco;
 • Muzyka rockowa;

 

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska

AJG

Przynależność do katedry: Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DYŻUR: 11.30-12.30, sala -1.10.


W przygotowaniu.


W przygotowaniu.


W przygotowaniu


W przygotowaniu.


W przygotowaniu.

 

 

dr hab. Kamila Kamińska-Chełminiak

kaminskachelminiak

Przynależność do katedry: Katedra Książki i Historii Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W sprawie praktyk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: preferowany kontakt online

Skany zaświadczeń  o odbyciu praktyk (bez przesłanego na mejla skanu/zdjęcia nie rozliczę Państwu praktyk) proszę przesyłać na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (proszę nie wrzucać ich do mojej szafki a jedynie przysyłać na mejla). Zgodnie z poleceniem Pani Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych, prof. UW, dr hab. Anny Kamler -  praktyki można rozliczać wówczas, kiedy otwierane są protokoły w usosie. Planując obronę pracy licencjackiej w czerwcu, proszę rozliczyć się z praktyk do końca piątego semestru. Zaświadczenia o odbytych praktykach proszę przesyłać wyłącznie pod koniec semestru. 


Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach (od 2019 r.). W pracy naukowej zajmuje się cenzurą w Polsce (1944–1990), twórczością i życiem polskich publicystów/redaktorów XX wieku, zarówno w kraju, jak i na emigracji (przede wszystkim twórczością Stefana Kisielewskiego, Adama Ciołkosza, Jerzego Giedroycia i Stanisława Cata-Mackiewicza), różnymi aspektami działalności Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa oraz historią mediów w Polsce XX w. W latach 2014-2019 wykonawca merytorycznym w grancie badawczym pt. „Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 1952–1975”, przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod kierownictwem prof. dr hab. Rafała Habielskiego. Recenzent periodyku naukowego „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”. 


 • Dominująca część publikacji i wystąpień konferencyjnych stanowi rezultat prowadzenia badań
  w trzech głównych obszarach tematycznych:

  1. Cenzura w Polsce 1944–1990 (działalność Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk/Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk oraz urzędów terenowych).
  2. Twórczość i życie polskich publicystów/redaktorów XX wieku, zarówno w kraju, jak
   i na emigracji (przede wszystkim twórczość i życie Stefana Kisielewskiego, Adama Ciołkosza, Jerzego Giedroycia i Stanisława Cata-Mackiewicza).
  3. Stan wojenny w Polsce oraz sposób postrzegania tego wydarzenia w polskich i zagranicznych mediach.

Ćwiczenia:

 • Świat współczesny po 1945 roku (studenci dzienni, wieczorowi oraz zaoczni I stopnia)
 • Historia Polski XX w. (studenci dzienni)
 • Historia powszechna po 1945 r.
 • Seminarium licencjackie
 • Wybrane zagadnienia z historii Polski - konwersatorium (sylabus)
 • Wybrane zagadnienia z historii Powszechnej - konwersatorium (sylabus)
 • Piśmiennictwo polskie poza granicami kraju (sylabus)

Wykłady:

 • Świat Współczesny po 1945 roku (studenci wieczorowi oraz zaoczni I stopnia)
 • Publicyści polscy XX wieku
 • Popkultura w PRL (Wykład monograficzny dla studentów dziennych, wieczorowych oraz zaocznych I stopnia). 
 • Cold War (wykład w języku angielskim dla studentów stacjonarnych)
 • Cold War (wykład w jezyku angielskim dla studentów programu ERASMUS)
 • Historia Powszechna XX wieku
 • Historia Polski XX wieku
 • Polska publicystyka XX wieku

 Wybrane publikacje:

 Monografie:

Cenzura w Polsce 1944-1960. Organizacja-kadry-metody pracy, Warszawa 2019, ss. 430.

Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1989 roku, red. Z. Romek, K. Kamińska-Chełminiak, Warszawa 2018, ss. 262.

Cenzura w PRL. Analiza zjawiska, red. Z. Romek, K. Kamińska-Chełminiak, Warszawa 2017, ss. 406.

Stanisław Mackiewicz. Pisarz polityczny, red. R. Habielski, K. Kamińska-Chełminiak, Warszawa 2015, ss. 280. 

K. Kamińska, Debata nad stanem wojennym w Polsce. Publicystyka „Gazety Wyborczej”, „Naszego Dziennika”, „Rzeczpospolitej”, „Trybuny” oraz „Życia” w latach 1989-2008, Warszawa 2013, ss. 376.

 

Edycje źródeł:

Korespondencja z lat 1952–1975. Jan Nowak-Jeziorański–Adam Ciołkosz–Aleksander Bregman, wstęp R. Habielski, opracowanie K. Kamińska–Chełminiak, P. Swacha, Wrocław 2018, ss. 646.

 

Artykuły w książkach i czasopismach:

K. Kamińska-Chełminiak, Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w ocenie Polaków zza żelaznej kurtyny w latach 50. i 60. XX wieku (w świetle badań własnych radiostacji), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2020, nr 2, s. 11-34.

Kamińska-Chełminiak, Cenzura państwowa wobec „Tygodnika Powszechnego” w okresie Października '56 [w:] Nie tylko „Po Prostu”. Prasa w dobie odwilży 1955–1958, red. M. Przeperski, P. Sasanka, Warszawa 2019, s. 202–214.

K. Kamińska-Chełminiak, Adam Ciołkosz i Radio Wolna Europa w świetle jego korespondencji z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, „Studia Medioznawcze” 2018, nr 3, s. 151–159.

K. Kamińska-Chełminiak, Cenzura PRL wobec „Hańby domowej” Jacka Trznadla (1989–1990), „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2018, t. 12, s. 345–357.

K. Kamińska-Chełminiak, Adam Ciołkosz – pisarz, publicysta, socjalista walczący [w:] Wkład Polaków w kulturę Europy i świata. Skromni ludzie – wielkie dokonania, t. II, red. A. Kamler, I. Pugacewicz, Warszawa 2018, s. 139–160.

K. Kamińska-Chełminiak, Jerzy Giedroyc and Ukraine. “Ukrainian case” in “Kultura” [w:] The Polish-Ukrainian Partnership. Security – Politics – Society, eds. T. Astramowicz-Leyk, W. Tomaszewski, Y. Turchyn, K. Sygidus, Olsztyn-Lwów 2017, s. 96–105.

K. Kamińska-Chełminiak,"Wy jesteście aparatem, który ma demaskować wroga". Polscy cenzorzy w latach 40. XX wieku, Zeszyty Prasoznawcze" 2017, nr 4, s. 904-921.

K. Kamińska-Chełminiak, Stefana Kisielewskiego związki z paryską „Kulturą”, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 3, s. 581-595.

 K. Kamińska-Chełminiak, „Mieć dwie twarze, podwójne życie”. O cenzurze w „Dziennikach” Stefana Kisielewskiego [w:] Cenzura w PRL. Analiza zjawiska, red. Z. Romek, K. Kamińska-Chełminiak, Warszawa 2017, s. 47–60.

K. Kamińska-Chełminiak, Central Office of Press Control/ Main Control Office of Press, Publication and Performances – background, audit scope and Staff, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 7, s. 309-316.

K. Kamińska-Chełminiak, Institutional censorship in relation to Catholic press during the decline of People’s Republic of Poland (1989–1990), „Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 7 (37), s. 221–235.

K. Kamińska-Chełminiak, O publicystyce Adama Ciołkosza, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, nr 4, s. 690–705.

K. Kamińska-Chełminiak, Stefan Kisielewski on the Polish Section of RFE [w:] Media–Business–Culture. The faces of media communication, red. M. Łosiewicz, A. Ryłko-Kurpiewska, Doorus Park, Kinvara, Co. Galway Ireland 2016, tom II.

K. Kamińska-Chełminiak, Stefana Kisielewskiego rozbrat z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 4, s. 99–111.

Służba Bezpieczeństwa wobec Stanisława Cata-Mackiewicza (1956–1966), [w:] Stanisław Mackiewicz. Pisarz polityczny, red. R. Habielski, K. Kamińska-Chełminiak, Warszawa 2015, s. 173‒200.

Korespondencja Jerzego Giedroycia i Stanisława Mackiewicza (wybór), wybór i opracowanie K. Kamińska-Chełminiak, [w:] Stanisław Mackiewicz. Pisarz polityczny, red. R. Habielski, K. Kamińska-Chełminiak, Warszawa 2015, s. 253‒264.

K. Kamińska, Cenzura instytucjonalna w przededniu Okrągłego Stołu – analiza tematyczna i statystyczna ingerencji, [w:] Zakazane i niewygodne. Ograniczanie wolności słowa od XIX do XXI wieku, red. D. Degen, G. Gzella, J. Gzella, Toruń 2015, s. 245‒261.

K. Kamińska, Stan wojenny w Polsce na łamach dziennika „The Times”, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 2, s. 89–102.

K. Kamińska, Central Office of Controll of the Press, Publications and Performance against the Catholic press in the late 50th and 60th. The case of “Tygodnik Powszechny”, [w:] Social and Political Role of the Media, ed. M. Łosiewicz, A. Ryłko-Kurpiewska, Kinvara Co. Galway–Gdynia 2015, tom II, s. 145–161.

K. Kamińska, „Felieton mocno jątrzący”, czyli cenzura wobec publicystyki Stefana Kisielewskiego (1957-1961), „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, nr 4, s. 725–748.

K. Kamińska, Koniec cenzury w PRL (1989–1990), „Studia Medioznawcze” 2014, nr 3, s. 113–131.

K. Kamińska, Początki cenzury [w:] Zwrot polityczny’48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym, red. M. Jabłonowski, W. Jakubowski, A. Krawczak, Warszawa 2013, t. 1, s. 225–235.

K. Kamińska, Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wobec „Tygodnika Powszechnego” na przełomie lat 50. i 60. ub. wieku, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 4, s. 95–112.

K. Kamińska, Ogólnokrajowe dzienniki informacyjno-publicystyczne w Polsce po 1989 roku [w:] 350 lat prasy polskiej, red. Marek Jabłonowski, Urszula Jakubowska, Dariusz Kuźmina, Marek Tobera, Warszawa 2012, s. 113–130.

K. Kamińska, Polish Crisis and the Soviets, 1980-1981, „InterMarium” 2011, No. 2-3, Volume 14, ss. 16, http://www.columbia.edu/cu/ece/research/intermarium/intermarium-vol14.html

K. Kamińska, „Życie”- próba charakterystyki, „Zeszyty Prasoznawcze” 2011, nr 1-2, s. 163–174.

Recenzje i sprawozdania:

K. Kamińska-Chełminiak (rec.), Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura, oprac. Maria Wrede, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2018, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2018, t. t. 12, s. 458–463.
K. Kamińska-Chełminiak (rec.), Evelina Kristanova: W kręgu zagadnień literackich Tygodnika Powszechnego (1945–1956), „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 3, s. 677–679.

K. Kamińska-Chełminiak, P. Swacha, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Cenzura w PRL”, Warszawa, 27–28 października 2016, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 1.

K. Kamińska-Chełminiak, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Cenzura w PRL”, Warszawa, 27–28 października 2016, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 4, s. 148–151.
K. Kamińska, (rec.) Media wobec śmierci, red. K. Kwasik, J. Jaroszyński, G. Łęcicki, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 4, s. 214-218.
K. Kamińska, (rec.) G. Kucharczyk, Strachy z Gazety. Dwadzieścia lat przestróg dla Polski, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2, s. 178-182.
K. Kamińska, (rec.) Radio i gazety. Transformacja mediów regionalnych po 1989 roku, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg oraz Joanna Marszałek-Kawa, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 1, s. 177-180.
K. Kamińska, (rec.) P. Legutko, D. Rodziewicz, Mity czwartej władzy, „Zeszyty Prasoznawcze” 2011, nr 3/4, s. 224-227.
K. Kamińska, (rec.) Wolne media? Środowisko dziennikarskie w 1989 roku, red. Paweł Szulc, Tadeusz Wolsza, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 2, s. 166-169.
K. Kamińska, (rec.) L. Taylor, A. Willis, Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, „Studia Polityczne” 2007, s. 308-314.

Kwerendy naukowe oraz staże w kraju i zagranicą:

Francja, Maisons-Laffitte, kwerenda archiwalna w Archiwum Instytutu Literackiego, 5–11 XI 2018 roku.

Wielka Brytania, Londyn, kwerenda archiwalna w Studium Polski Podziemnej w dniach 29.01-5.02.2018 r. 

• USA, Nowy Jork, kwerenda archiwalna w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku w dniach 13.08–3.09.2017 r.
RFN, Berlin, kwerenda naukowa na Freie Universität, Humboldt-Universität, Landesarchiv Berlin, Berliner Stadtbibliothek w dniach 5–23.08.2016 r.
Wrocław, kwerenda archiwalna w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w dniach 3–6.04.2016 r.
Francja, Paryż, kwerenda archiwalna w Instytucie Literackim Kultura w Maisons-Laffitte w dniach 12-19.09.2015 r.
Wielka Brytania, Londyn, kwerenda archiwalna w Studium Polski Podziemnej oraz Instytucie Polskim i Muzeum im. Generała Sikorskiego a także biblioteczna w London Library i Bibliotece Polskiej w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w dniach 7-20.06.201
Federacja Rosyjska, Kaliningrad, staż naukowy w Instytucie Technologii Socjalno-Humanistycznych i Komunikacji na Federalnym Uniwersytecie im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie w dniach 8-14.12.2014 r.
Węgry, Budapeszt, kwerenda archiwalna w Open Society Archives (Archiwum Otwartego Społeczeństwa) przy Central European University (Uniwersytecie Środkowoeuropejskim) w dniach 1-15.09.2014 r.
Wrocław, kwerenda archiwalna w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w dniach 21-25.07.2014 r.
Wielka Brytania, Londyn, kwerenda naukowa w London School of Economics and Political Sciences oraz London Library, 5-12.08.2013 r.

 

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach:  

 • Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 1952-1975 (0070/NPRH3/H11/82/2014), okres realizacji: VI 2014–VII 2019. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Rafał Habielski. Charakter udziału – wykonawca merytoryczny.
 • Z dziejów cenzury w PRL, okres realizacji: X 2018–V 2019. Uniwersytet Warszawski, konkurs „Strategia doskonałości–uczelnia badawcza”. Charakter udziału – kierownik.
 • O działalności naukowej, politycznej i publicystycznej Adama i Lidii Ciołkoszów, okres realizacji: XII 2017–VIII 2018, Uniwersytet Warszawski, konkurs „Strategia doskonałości–uczelnia badawcza”. Charakter udziału – kierownik.
 • Stefan Kisielewski na antenie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, okres realizacji: VI–XII 2017. Grant badawczy przyznawany dla młodej kadry w ramach środków na Badania Statutowe Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Charakter udziału – kierownik.
 • Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w warunkach zimnej wojny (1952-1975), okres realizacji: VI–XII 2016. Grant badawczy przyznawany dla młodej kadry w ramach środków na Badania Statutowe Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Charakter udziału – kierownik.
 • Stefana Kisielewskiego związki z „Kulturą”, okres realizacji: VI–XII 2015. Grant badawczy przyznawany dla młodej kadry w ramach środków na Badania Statutowe Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Charakter udziału – kierownik.
 • Jan Nowak-Jeziorański: kurier Armii Krajowej, człowiek radia, polityk, okres realizacji: IV–VIII 2015. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (PJ/1730), VII edycja konkursu Muzeum Historii Polski – „Patriotyzm Jutra”. Charakter udziału – wykonawca merytoryczny.
 • Prasa brytyjska wobec stanu wojennego w Polsce”, okres realizacji: V–XII 2013. Grant badawczy przyznawany dla młodej kadry w ramach środków na Badania Statutowe Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Charakter udziału – kierownik.

 • W przygotowaniu.

dr hab. Krzysztof Kaszewski

Kaszewski

Przynależność do katedry: Katedra Języka Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur w semestrze letnim 2019/20:

czwartek 11.15-12.15, sala 308 (CIUW)


 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2019, Wydział Polonistyki UW).

W latach 2005–2010 – pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Polonistyki UW; w 2010–2016 – pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Od 2016 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Członek Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, członek współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, rzeczoznawca MEN-u w zakresie językowym.


 • polszczyzna w mediach (zwłaszcza językowe elementy autopromocyjne);
 • edukacja medialna (kompetencje medialne, metodyka edukacji medialnej);
 • genologia lingwistyczna;
 • metodyka języka polskiego;
 • psychologia pamięci i uczenia się;
 • praktyczna stylistyka.

Język wypowiedzi medialnej (ćwiczenia)

Stylistyka praktyczna (ćwiczenia)

Edukacja medialna (wyklad)


Monografie:

* Krzysztof Kaszewski, 2018, Media o sobie. Językowe elementy autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia i telewizji, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.

* Krzysztof Kaszewski, 2006, Język dyskusji radiowej. Analiza wypowiedzi słuchaczy w Programie III Polskiego Radia, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.

Redakcja naukowa monografii:

* Krzysztof Kaszewski, Grzegorz Ptaszek, red., 2009, „W czym mogę pomóc?” Zachowania komunikacyjnojęzykowe konsultantów i klientów call center, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.

Artykuły naukowe (wybrane):

* Krzysztof Kaszewski, 2017, Wiedza o mediach jako składowa kompetencji medialnych młodego pokolenia Polaków – rekonesans [w:] „Studia Medioznawcze” 2/2017, s. 75-90.

* Krzysztof Kaszewski, 2017, Wstęp do rozprawki – oczekiwania a rzeczywistość [w:] „Kształcenie Językowe” 15 (25), s. 83-99.

* Krzysztof Kaszewski, 2016, Formy pierwszej osoby liczby mnogiej w radiowym serwisie informacyjnym [w:] Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta, red., 2016, Współczesne media. Media informacyjne t.1., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 101-118.

* Krzysztof Kaszewski, 2015, Nazwa stacji radiowej jako składnik tytułu audycji [w:] „Studia Medioznawcze” 2/2015, s. 107-120.

* Krzysztof Kaszewski, 2015, Metody nauczania a kształcenie kompetencji medialnych. Analiza scenariuszy zajęć [w:] Ogonowska Agnieszka, Ptaszek Grzegorz, red., 2015, Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 51-67.

* Krzysztof Kaszewski, 2015, Recenzja gry komputerowej – między techniką a kulturą [w:] Ostaszewska Danuta, Przyklenk Joanna, red., 2015, Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5. Gatunek a granice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 107-117.

* Krzysztof Kaszewski, 2015, Ewolucja wzorca gatunkowego recenzji gry komputerowej (1995-2015) [w:] Godzic Wiesław, Kozieł Andrzej, Szylko-Kwas Joanna, red., 2015, Gatunki i formaty we współczesnych mediach, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 101-115.

* Krzysztof Kaszewski, 2014, Co niezadowolony klient pisze o sprzedawcy? Analiza komentarzy negatywnych w serwisie Allegro.pl, „Poradnik Językowy” 1/2014, s. 81-90.

* Krzysztof Kaszewski, 2013, Linery polskich stacji radiowych – analiza językowa [w:] Jupowicz-Ginalska Anna, red., 2013, O własnej promocji środków przekazu w Polsce – między teorią a praktyką, Oficyna Wydawnicza APSRA-JR, Warszawa, s. 93-113.

* Krzysztof Kaszewski, 2009, „Niestety nie ma takiej możliwości”, czyli jak przekazać klientowi złe wieści [w:] Kaszewski Krzysztof, Ptaszek Grzegorz, red., 2009, „W czym mogę pomóc?” Zachowania komunikacyjnojęzykowe konsultantów i klientów call center, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, s. 53-86.

* Krzysztof Kaszewski, Magdalena Trysińska, 2009, Ćwiczenia (nie)uczące pisania szkolnej recenzji – na przykładzie podręczników i „szkółek pisarskich” dla gimnazjum [w:] Tomaszewska Grażyna, Kapela-Bagińska Beata, Pomirska Zofia, red., 2009, Jestem – więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 256-272.

 


Znaleźć czas :)

 

 

dr hab. Jagoda Bloch

Przynależność do katedry: Katedra Języka Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: poniedziałek 12:00-13:00, sala s. 0,28


Doktor nauk humanistycznych (temat rozprawy: „Taktyki nieudzielania odpowiedzi dziennikarzom przez osoby publiczne”). Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, kierunek – logopedia, Podyplomowego Studium Wymowy (Akademia Teatralna), Podyplomowego Dziennego Studium Dziennikarstwa (WDiNP).

Adiunkt. Członek zespołu Języka w Mediach Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z instytucjami publicznymi i komercyjnymi, prowadzi szkolenia dotyczące wystąpień publicznych, techniki mowy oraz konsultacje logopedyczne w zakresie mówienia do mikrofonu (w telewizji i radiu). Autorka książki Bez komentarza, czyli jak unikać odpowiedzi na pytania dziennikarzy.


 • logopedia artystyczna;
 • technika mowy; 
 • prozodia współczesnej polszczyzny – radio, telewizja, scena;
 • komunikacja niewerbalna – szczególnie komunikacja wokalna, semantyka dźwięku; 
 • pragmatyka językowa; 
 • retoryka wystąpień publicznych.

1. „Konsultacje logopedyczne”;

2. „Technika mówienia”;

3. „Głosowa interpretacja tekstu”;

4. „Mowa mikrofonowa (specjalizacja radiowa, telewizyjna, PR)”.


W przygotowaniu.

 • logopedia artystyczna;
 • technika mowy;
 • prozodia współczesnej polszczyzny – radio, telewizja, scena;
 • komunikacja niewerbalna – szczególnie komunikacja wokalna, semantyka dźwięku;
 • pragmatyka językowa;
 • retoryka wystąpień publicznych.

W przygotowaniu.

prof. ucz. dr hab. inż. Wiesław Cetera

cetera

Przynależność do katedry: Katedra Technologii Informacyjnych Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: Wtorki – 13.15 – 14.45 p. 034


Wykształcenie

 1. Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii - doktor habilitowany w zakresie nauk o mediach
 2. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu,
 3. Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa – Wycena Nieruchomości – Studia Podyplomowe,
 4. Uniwersytet Warszawski, Pomagisterskie Dzienne Studia Dziennikarskie na WDiNP,
 5. Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Religioznawstwa - Metodologia Religioznawstwa
 6. Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej - projektowanie i organizacja systemów informacyjnych (mgr inż.).

W przygotowaniu.


W przygotowaniu


 •  Monografie

  1. Przedsiębiorczość poligraficzna – statystyka sektora 2000-2006. Promocja XXI. Warszawa 2008. ss. 192
  2. Poligrafia – wymiana handlowa 2000-2007. Promocja XXI. Warszawa 2009.
  3. IKS – Informatyka, Komputery, Systemy. 1986-1989. Studium przypadku. SFB, ID UW. Warszawa 2016, ss.228
  4. Przedsiębiorczość poligraficzna Polsce 1989-2015. SFB, ID UW. Warszawa 2016, ss.200
  5. Logistyka mediów. Poligrafia. SFB. WDIiB Warszawa 2017. ss 220

 • Artykuły

  1. Rozwój przemysłu poligraficznego w Polsce. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”. 2007(2), s. 58 - 63.
  2. Leasing kapitał wysokiego ryzyka,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług”, Nr 13, Szczecin, 2008.strony
  3. Sprawozdanie z konferencji SUMMIT 2014, Rochester 15-16 października 2014. [w] Studia Medioznawcze, 2014/4, s.170-174,
  4. Polish Printing in Transition. [w] Economics and Organization of Enterprise, 2015/ 2(781), s. 90-103,
  5. Polish printing in the transition period. [w] Studia Medioznawcze, 2015/3, s.170-174,
  6. TV licence fee or the mission – a step towards economic. . [w] Economics and Organization of Enterprise, 2015/ 11, s. 110-121,
  7. Logistyka Mediów [w] Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. [w] EiOP 2016/2, s. 26-35,
  8. The effectiveness of innovations in the Polish printing industry. [w] EiOP 2016/7, s.19-30.
  9. Sprawozdanie z Konferencji Logistyka Mediów 2016 [współautor: Agata Opolska-Bielańska], Studia Medioznawcze.
  10. The Polish printing industry after 1945: with a case-study of the Buszczyński printing house. Journal of the Printing Historical Society, t 29. c. 71-83
  11. Kondycja sektora poligraficznego – produkcja opakowań. Opakowania (2019)

 • Artykuły w wydawnictwach zbiorowych

  1. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji polskiej gospodarki. [w] A.H. Jasiński [red.]: Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Promocja XXI. Warszawa 2008, s. 90-110.
  2. Leasing kapitał wysokiego ryzyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług”, Nr 13, Szczecin, 2008.
  3. Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach poligraficznych w świetle badań empirycznych. [w] A.H. Jasiński [red.]: Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Promocja XXI. Warszawa 2008, s. 111-153.
  4. Zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji na przykładzie sektora poligraficznego. [w] M. Lisiecki [red.]: Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej. Warszawa 2008, s. 481-500.
  5. The availability of Internet services for people with disabilities. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ergonomia Niepełnosprawnym – integracja społeczna i zawodowa”. Łódź 2015,
  6. Prasa informatyczna dla młodzieży 1986-1989. IKS – Informatyka, Komputery, Systemy – studium przypadku. HIGH-TECH za Żelazna Kurtyną, elektronika, komputery, i systemy sterowania w PRL. Katowice 23-24.09.2015.
  7. Logistyka i mediów – tożsamość dyscypliny. Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne, tożsamość – cyfryzacja – poligrafia. Cetera, A. Opolska-Bielańska [red.] WDiNP UW, Warszawa 2016
  8. Koniunktura w sektorze poligraficznym badanie ankietowe. [w] Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce. Edycja VII. KPMG, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. Warszawa 2018. s.29-69

   

   Współautorstwo artykułów w wydawnictwach zbiorowych

  1. Dynamika zmian w sektorze poligraficznym. Ziewiec, J. Grzegorek, M. Suskiewicz [w] Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne. W. Cetera, K. Kowalik [red]. WDiNP UW, Warszawa 2015.
  2. Widownia TV – prognoza. W. Cetera, J. Grzegorek, [w:] Logistyka i administrowanie w mediach. Aspekty teoretyczne i aplikatywne. Nowe media - informacja – fonetyzacja. W. Cetera, A. Opolska-Bielańska [red] WDIiB, Warszawa 2018.
  3. Sieć vs niepełnosprawni. W. Cetera, J. Grzegorek. [w] Ergonomia Niepełnosprawnym. Interakcyjne projektowanie ergonomicznie stanowisk pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu, [red] A. Polak-Sopińska, J. Lewandowski, M. Wróbel-Lachowska. Monografie Politechniki Łódzkiej. Łódź 2017.
  4. Identyfikacja innowacji za pomocą analizy big data. W. Cetera, W. Gogołek. [w] Innowacyjność polskiej gospodarki: wybrane aspekty. [red] K. Opolski, J. Górski. Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2018. s. 93-105.

 • Sprawozdania z badań

  1. Koniunktura w sektorze poligraficznym. Ośrodek Badań i Analiz SFB, Warszawa 2013, ss. 16.
  2. The Economic Situation In the polish Printing Industry in the years 2012- Centre for Research and Analysis. SFB Warszawa 2013, ss 20.

   

 • Leksykony tematyczne

  1. Expert – kompendium rzeczoznawcy [red.]. Ośrodek Badań i Analiz SIMP, Warszawa 2011, ss. 280.
  2. Leksykon tematyczny. Zarządzanie, IT. W. Gogołek, W. Cetera. WDiNP UW. Warszawa 2014, ss. 246.

 • Redakcja prac zbiorowych

  1. Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne. W. Cetera, Kowalik [red]. WDiNP UW, Warszawa 2015.
  2. Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne, tożsamość – cyfryzacja – poligrafia. Cetera, A. Opolska-Bielańska [red.] WDiNP UW, Warszawa 2016
  3. Logistyka i administrowanie w mediach. Aspekty teoretyczne i aplikatywne. Nowe media - informacja – monetyzacja. Cetera, A. Opolska-Bielańska [red.] WDiNP UW, Warszawa 2017
  4. Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce. Edycja VII. KPMG, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. Warszawa 2018 (red. I. Malanowska, J. Kuśmierczyk, J. Malczewski, K. Krzyżanowski, W. Cetera)

   

 • Publikacje popularno-naukowe

  1. Lepiej to wiedzieć - pułapki leasingu, [w] Świat Druku, 2007/4, s. 82-84.
  2. Poligrafia w liczbach wg GUS, [w] Poligrafika, 2006/07, s. 22-23.
  3. Dlaczego upadły? [w] Poligrafika, 2006/07, s. 34-35.
  4. Czego boją się drukarze? [w] Poligrafika 2006/08, s. 56-57.
  5. Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach poligraficznych, [w] Poligrafika 2006/10, s. 64-66.
  6. Pieniądze na inwestycje, [w] Poligrafika, 2006/12, s. 62-63.
  7. IT w przedsiębiorstwach poligraficznych, [w:] Poligrafika, 2007/1, s. 72-73.
  8. Ryzykowne inwestycje, [w] Świat Druku, 2007/01, s.72-73.
  9. Leasing w przedsiębiorstwach poligraficznych, [w:] Świat Druku, 2007/01, s. 64-66.
  10. Jak reklamuje się branża, [w] Poligrafika, 2007/02, s. 58-59.
  11. Innowacje w przedsiębiorstwach poligraficznych, [w] Świat Druku, 2007/06, s. 86-88.
  12. Rynek poligraficzny, [w] Poligrafika, 2007/06, s. 32-36.
  13. Rynek drukarń cyfrowych w USA, [w] Świat Druku, 2007/7-8, s. 72-73.
  14. Polish printing initiatives, [w] Świat Druku, 2008/05, s. 88.
  15. Finansowanie inwestycji w sektorze poligraficznym, [w:] Poligrafika, 2010/06, s. 20-22.
  16. Słabe wsparcie bliskiej perspektywy, [w] Poligrafika, 2010/5, s. 14-15.
  17. Czy kryzys coś zmieni? [w] Poligrafika, 2010/4, s. 14-15.
  18. Reperkusje światowego kryzysu, [w] Poligrafika, 2009/12, s. 20-21.
  19. Kryzys czy presja zmian? [w] Poligrafika, 2010/1, s. 14-16.
  20. Sektor poligraficzny – raport ekonomiczny Wyd. Ośrodek Badań i Analiz SIMP, Warszawa 2011.
  21. Koniunktura w sektorze poligraficznym. [w] Świat Druku, 2012/04, s. 74-76.
  22. Koniunktura w sektorze poligraficznym. [w] Świat Druku, 2012/12, s. 27.
  23. Great Changes in the Printing Industry. [w] The World of Printing, 2013, s.17.
  24. Sytuacja w sektorze poligraficznym. [w] Świat Druku, 2013/10, s. 70-72.
  25. Ewolucja mediów, ewolucja druku. SUMMIT 2014. [w] Świat Druku, 2014/12, s.19-21.
  26. Transformacja na rynku mediów. [w] Świat Druku, 2015/1, s. 19-22,
  27. 25 lat transformacji sektora poligraficznego (Polish Printing In Transition). Świat Druku 4/2015, s19-25.
  28. Dynamika zmian w sektorze poligraficznym. [w] Świat Druku, 2015/5
  29. Logistyka i administrowanie w mediach. [w] Świat Druku, 2015/11
  30. Logistyka i zarządzanie w mediach. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa. [w] Świat Druku, 2016/12
  31. Changes, Changes, Changes…[w] Świat Druku, 2018/Jubilee Edition s. 7-8
  32. Sektor poligraficzny – metryka ekonomiczna 1. [w:] Świat Druku. 2019/3
  33. Sektor poligraficzny – metryka ekonomiczna 2. [w:] Świat Druku. 2019/5

 • Współautorstwo programów edukacyjnych

  1. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, studia II stopnia Logistyka mediów.
  2. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, studia II stopnia Zarządzanie Big Data – program zakwalifikowany do realizacji w programie POWER
  3. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, szkoła letnia „Academia Inkubatora Big Data” – zakwalifikowany do realizacji  
  4. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, kierunek: Zarządzanie Big Data – program zakwalifikowany do realizacji w programie POWER
  5. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii wraz z Wydziałem Geografii, kierunek: Strategie dziedzictwa kulturowego – program zakwalifikowany do realizacji w programie POWER

 • Autorstwo programu studiów

  1. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, program studiów inżynierskich Logistyka Mediów
  2. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, program studiów podyplomowych Technologie Informacyjne Mediów.

 • DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

  Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

 • Ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki

  1. Ekspertyza w zakresie szczegółowego określenia stanu maszyn i urządzeń istniejącego w przedsiębiorstwie „Drukarnia S. Buszczyńskiego” w Toruniu, ul. Mostowa 3 w dniu 5 lutego 1946 r., Warszawa 2011.
  2. Opinia w zakresie szczegółowego określenia faktycznej (rzeczywistej) zdolności zatrudnienia pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji, na jedną zmianę roboczą w przedsiębiorstwie pn. „ST. BURTAN I Sp.” zakłady ceramiczne w Krakowie, ul. Basztowa 17, Cegielnia – Zielonki, w dniu 5 lutego 1946 roku”, Warszawa 2011.

    

  Ekspertyzy dla Ministerstwa Edukacji

  1. Opinia w zakresie technologii produkcji podręcznika do nauczania początkowego. Warszawa, 2016.
  2. Opinia w zakresie technologii produkcji podręcznika do nauki matematyki. Warszawa 2016

 • Ekspertyzy dla Wydawnictwa i Księgarni św. Wojciecha, Kurii Archidiecezjalnej w Poznaniu

  1. Opinie wskazująca na stan ilościowy maszyn i urządzeń (środków trwałych) w przedsiębiorstwie „Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu zlokalizowaną w Poznaniu przy ul. Piotra Wawrzyniaka 37,39,41, ul. Jackowskiego 30 i al. K. Marcinkowskiego 21. na dzień 5 luty 1946 roku. Recenzja W. Gogołek, W. Cetera, Warszawa 2014.

 • Ekspertyzy dla organizacji i podmiotów gospodarczych (opinie o innowacyjności)

  1. Innowacyjna technologia oprawy kieszonkowych nośników informacji w okładkach magnetycznych. Warszawa 2011.
  2. Innowacyjna technologia produkcji książek w oprawie z zastosowaniem wyklejek nakładkowych. Warszawa 2011.
  3. Wytwarzania druków lakierowanych z nadrukiem i uszlachetnianiem o najwyższych parametrach jakościowych. Warszawa 2011.
  4. Innowacyjna linia do produkcji matryc i patryc grawerowanych w tym również strukturalnych stosowanych jako oprzyrządowanie w produkcji poligraficznej: druków dziełowych, akcydensów, opakowań w tym umożliwiającym aplikacje w alfabecie Braille’a. Warszawa 2011.
  5. Zwiększenie konkurencyjności Drukarni Multipress w skali kraju poprzez zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego., Warszawa 2011.
  6. Innowacyjnego systemu naświetlania matryc offsetowych za pomocą technologii lasera czerwonego 830 nm w urządzeniu Suprasetter 105 – generacja Ipex 2010 wraz z systemem work flow. Warszawa 2011.
  7. Innowacyjna technologia szczelinowego wykrawania kart o najwyższych parametrach jakościowych. Warszawa 2011.
  8. Innowacyjna technologia wytwarzania druków akcydensowych z nadrukiem i uszlachetnianiem o najwyższych parametrach jakościowych”. Warszawa 2011,
  9. Innowacyjna technologia druku offsetowego z lakierem o najwyższej jakości odwzorowania barw. Warszawa 2011.
  10. Innowacyjnego systemu naświetlania matryc offsetowych za pomocą technologii lasera czerwonego 830 nm w urządzeniu Suprasetter 105 – generacja Ipex 2010 wraz z systemem work flow (łańcuch technologiczny) oparty na programie Signa Station. Warszawa 2011.
  11. Innowacyjności maszyny drukującej KIP C7800 drukującej w technologii LED. Warszawa 2012.
  12. Technologia produkcji opakowania uzupełniona uszlachetnioną techniką druku z użyciem folii hot-stampingowej. Warszawa 2014.
  13. Nowa technologia zadrukowywania i uszlachetniania powierzchni opakowań artykułów luksusowych. Warszawa 2014.
  14. Opinia o wdrożeniu innowacyjnej technologii – Drukarnia MULTIPRESS Sp. z o.o. (działanie 4.3), Warszawa, marzec 2014.
  15. Opinia ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy. Sąd Gospodarczy XXVI Wydział, Warszawa, listopad 2014.
  16. Opinia dotycząca weryfikacji przyczyn i konsekwencji ekonomicznych awarii maszyny poligraficznej. Open Expert, czerwiec 2014.
  17. Opinia o innowacyjności technologii. KEA, Warszawa, luty 2014.
  18. Opinia o innowacyjności nowej technologii, Polski Druk Publishing, Warszawa, październik 2014.
  19. Opinia o innowacyjności Technologia produkcji opakowań z tektur powlekanych i niepowlekanych o podwyższonych parametrach użytkowych nadruku. Warszawa, październik 2015.
  20. Opinia o innowacyjności produkcji wysokojakościowych książek i katalogów branżowych zawierających połączenie do trójwymiarowej rozszerzonej rzeczywistości. Warszawa 2015.
  21. Opinia dot. innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i sprzętowych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów poligraficznych w ramach realizacji projektu pt: „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności CGS Drukarnia Sp. z o.o. poprzez inwestycję w maszynę drukarską LED UV w celu produkcji wysokojakościowych książek i katalogów branżowych zawierających połączenie do trójwymiarowej rozszerzonej rzeczywistości”. Warszawa 2015.
  22. System kontroli produkcji opakowań in-line. Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa „ORGMASZ”. Warszawa 2016
  23. Wdrożenie w praktyce produkcyjnej innowacyjnej technologii wytwarzania jednostkowo wykrawanych etykiet kształtowych, klejonych na mokro (wet glue label) w technice fleksograficznej. Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa „ORGMASZ” . Warszawa 2016

    

   Projekty

  1. Badanie Koniunktury w sektorze poligraficznym 2012-2014, Ośrodek Badań i Analiz SIMP, 400000zł + VAT

  Kierownik Projektu: Wiesław Cetera

  1. Badanie koniunktur w sektorze poligraficznym 2018. Stowarzyszenie Kawalerowie Gutenberga, KPMG, UW.

  Kierownik projektu badawczego: Wiesław Cetera

 • Projekty Big Data (współautorstwo)

  1. Opracowanie rozwiązania dotyczącego pozyskiwania i analizowania informacji ze źródeł BigData z zakresu B+R+I. Numer grantu/projektu 2/17/PN. Instytucja (podmiot realizujący) Uniwersytet Warszawski. Źródło finansowania NCBiR. Wysokość przyznanych środków etap I - 540 020 zł+ VAT; etap II - 939 000 zł + VAT. Członek zespołu.
  2. Opracowanie rozwiązania dotyczącego monitorowania trendów technologicznych. Numer grantu/projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 26/18/PN. Kierownik projektu badawczego (konsorcjum Uniwersytet Warszawski, Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o.) : Wiesław Cetera. Wysokość przyznanych środków 3 198 000 zł.
 • Raporty projektu Big Data (współautorstwo)

  1. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - cloud computing.  
  2. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - energia.    
  3. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - przemysł drzewny.   
  4. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - włókiennictwo.   
  5. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - lotnictwo.   
  6. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - materiały konstrukcyjne.   
  7. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - materiały fotoniczne  i nanoelektroniczne.   
  8. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - elektromobilność i przemysł stoczniowy.    
  9. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - sztuczna inteligencja (AI) cz. 1.
  10. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - sztuczna inteligencja (AI) cz. 2. 
  11. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I -  przemysł 4.0 cz.1.
  12. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I -  przemysł 4.0 cz.2.
 • Konferencje

  1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Poligraficznej, (16-18 listopad 2011 r.),
  2. Sekretarz Rady Naukowej Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Poligraficznej, (16-18 listopad 2011 r.),
  3. Konferencja Summit 2014, RIT, Rochester 2014: Transformation of the Polish printing industry (1989-2014).
  4. Konferencja Logistyka Mediów, ID UW, Warszawa 2014, członek rady naukowej.
  5. Międzynarodowa Konferencja Produkt and Packaging – udział, prowadzenie panelu, Łódź 24-25.11.2014.
  6. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ergonomia Niepełnosprawnym – integracja społeczna i zawodowa”. Politechnik Łódzka. 2015
  7. HIGH-TECH za Żelazna Kurtyną, elektronika, komputery, i systemy sterowania w PRL. Katowice 23-24.09.2015. Prasa informatyczna dla młodzieży 1986-1989. IKS – Informatyka, Komputery, Systemy – studium przypadku.
  8. Konferencja Logistyka Mediów – Media regionalne, ID UW, Warszawa 2015, członek rady naukowej.
  9. Metodologiczne Inspiracje 2016 – Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Wyzwania i Problemy. 28-30 wrzesień 2016, Jabłonna. Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  10. Konferencja Logistyka Mediów – Media regionalne. Między kasą a widownią.{współautor]Jan Grzegorek.
  11. Konferencja Logistyka Mediów – Media regionalne, Monetyzacja WDIiB UW, Warszawa 2016, Przewodniczący komitetu organizacyjnego.
  12. Konferencja Logistyka Mediów – Media regionalne, Monetyzacja WDIiB UW, Warszawa 2016, członek rady naukowej.
  13. Konferencja Logistyka Mediów - Big Data. WDIiB UW, Warszawa 2017, Członek rady naukowej, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
  14. MKEN 2017 Międzynarodowa Konferencja Ergonomia Niepełnosprawnym, Politechnika łódzka, Łódź 2018, 21-22.11. 2018. Sieć vs niepełnosprawni.
  15. Sympozjum Historia spółki Święty Wojciech w świetle walki o niepodległość i zachowanie polskiej tożsamości. Poznań. UAM, UW, 19.04.2018. Technologiczne artefakty nacjonalizacji Księgarni i Drukarni św. Wojciech.
  16. Kongres Książki. Warszawa 8-9.05.2018 WDIiB. Prowadzenie panelu Rola poligrafii w tworzeniu książki na przestrzeni ostatnich lat w Polsce. Kierunki Rozwoju i nowe perspektywy w najbliższych latach.
  17. Sympozjum naukowe Drukarnia 4.0. Gdańsk 2018.07.09 „Wiarygodność i wartość informacji w procesach biznesowych”.
  18. 25 lat Świata druku. Łódź09.05 „Transformacja polskiego sektora Poligraficznego”
  19. Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej. Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Warszawa 13-14 września 2018. Referat: Identyfikacja innowacji za pomoca analizy big data.
  20. Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce. Prezentacja VII edycji Raportu. Warszawa, 18.09.2018 (referat: Koniunktura w sektorze poligraficznym)
  21. 50th Conference of the International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and Monagement. 4-7. 10.2018
  22. 50 lat tradycji kształcenia poligrafów na Politechnice Warszawskiej. Warszawa 4-7. 10.2018 
  23. V Konferencja Naukowa Logistyka i Zarządzanie w mediach, WDIiB, Warszawa XII. 2018. Udział w komitecie naukowym. Referat: Ukraina w statystyce Big Data.

   

   

   


W przygotowaniu.

 

dr hab. Tomasz Gackowski

GAckowski 1

Tytuł administracyjny: Kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury w semestrze letnim: czwartek godz. 13.00-14.00, s. 033 (LBM UW)


dr hab. Tomasz Gackowski – medioznawca i historyk, doktor habilitowany nauk społecznych (nauki o mediach), adiunkt w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW (www.lbm.uw.edu.pl), koordynator Centrum Analiz Medialnych UW (www.cam.uw.edu.pl) oraz wicedyrektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (kadencja 2012-2016). Autor licznych artykułów i książek z zakresu metodologii badań medioznawczych i społecznych, analiz dyskursu i narracji, komunikacji politycznej i giełdowej, badań eyetrackingowych oraz biometrycznych. Współorganizator wielu konferencji, zjazdów, kongresów oraz warsztatów badawczych (Ogólnopolskich Konferencji Metodologicznych Medioznawców czy Ogólnopolskich Zjazdów Analityków Mediów na Uniwersytecie Warszawskim. Czterokrotny stypendysta MNiSW (2006–2010) oraz Programu Start 2013 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureat stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015-2018 r. Tomasz  Gackowski jest głównym koordynatorem badań prowadzonych w Polsce w związku z grantem ERC Starting Grants prof. Magdaleny Wojcieszak z Uniwersytetu w Amsterdamie (The School of Communication). „Europeans Exposed to Dissimilar Views in the Media: Investigating Backfire Effects”, EXPO 756301 (perspektywa porównawcza: Stany Zjednoczone, Holandia i Polska). Wspólnie prowadzą także projekt poświęcony stronniczości mediów orac 'fake news' na rzecz Facebooka. Członek kapituły konkursu FAMELab Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

About researcher

Tomasz Gackowski, PhD with habilitation, is a media expert, historian and associate professor in the Department of Communication an Public Relations at University of Warsaw, Chief of Laboratory of Media Studies (www.lbm.uw.edu.pl/en)) and Coordinator of Media Analysis Centre at University of Warsaw (www.cam.uw.edu.pl/en). He was also Deputy Director for Research and International Cooperation at the Institute of Journalism at Warsaw University (2012-2016). He has written numerous articles and books on research methodology, media studies, sociology, political communication, eyetracking and biometric research, investor relations and stock exchange communication. He has co-organized several conferences, conventions, and research workshops (such as the Nationwide Methodological Conference of Media Experts and the Nationwide Convention of Media Analysts at Warsaw University). Four-time scholar of Ministry of Science and Higher Education (2006–2010) and also a winner in prestigious Program Start 2012 organized by the Foundation for Polish Science. Laureate of prestigious scholarship for remarkable young academics of Polish Ministry of Higher Education and Science (2015 - 2018). Originator of the first, polish media studies vertical portal so-called www.medioznawca.com. He is a principal coordinator for research conducted in Poland under the ERC grant of prof. Magdalena Wojcieszak from University of Amsterdam (The School of Communication) – „Europeans Exposed to Dissimilar Views in the Media: Investigating Backfire Effects”, EXPO 756301 (comparative perspective U.S, Netherlands and Poland). They are also cooperating in a project dedicated to media bias and 'fake news' for Facebook. Member of jury - competition FAMELabm - for Copernicus Science Center in Warsaw

Konferencje z zakresu medioznawstwa

Zobacz: www.medioznawca.com (fanpage na FCB, konto na Twitterze, Scribd, Slide Share oraz kanał na YouTube)

 • Organizator ogólnouniwersyteckich debat pt. Dziennik: gatunek zagrożony? – udział wzięli: red. Piotr Gursztyn, red. Piotr Gabryel, red. Krzysztof Lubczyński (maj 2008 r.) oraz pt. Tygodniki na wirażu – udział wzięli: red. Tomasz Sommer, red. Tomasz Sakiewicz, red. Piotr Aleksandrowicz, red. Jerzy Domański (maj 2007 r.).
 • Prelegent – Media, władza, propaganda w dawnych kulturach i świecie współczesnym, 9–11 kwietnia 2008 r. w Warszawie (Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”).
 • Prelegent podczas międzynarodowej konferencji pt. Rzeczywistość medialna i realna – szanse i zagrożenia, 28 listopada 2008 r. w Urzędzie Miasta Legionowo (Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Urząd Miasta Legionowo, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 • Organizator i prelegent I Ogólnopolskiego Zjazdu Analityków Mediów pt. Mediokracja i demokracja (maj 2009 r.) oraz organizator, prelegent i prowadzący podsumowującą obrady debatę II Ogólnopolskiego Zjazdu Analityków Mediów pt. PR w RP (maj 2010 r.).
 • Uczestnik – w ramach delegacji Instytutu Dziennikarstwa UW, na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej – międzynarodowej konferencji pt. Development of Agenda-Setting Theory and Research. Between West and East, 22–24 listopada 2009 r. we Wrocławiu. Honorowym gościem konferencji był ojciec teorii agenda-setting – prof. Maxwell McCombs z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin (USA).
 • Prelegent podczas II Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. Autonomia nauki o komunikowaniu, 15–17 września 2010 r. w Lublinie.
 • Organizator i prelegent I Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. Zawartość mediów – metody, badania, postulaty, 19 listopada 2010 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Prelegent podczas konferencji z cyklu Rewolucja w finansach pt. Banki w social media różne oblicza działalności, 19 stycznia 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Prelegent i współorganizator III Ogólnopolskiego Zjazdu Analityków Mediów pt. Manipulacja w RP, czyli wszystko o manipulacji w polskich mediach, 10 maja 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Współorganizator i sekretarz międzynarodowej konferencji Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, International Communication Association Political Communication Division oraz European Communication Research and Education Association pt. Political Communication in the Era of New Technologies, 22–23 września 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Organizator (również pierwszej edycji warsztatów metodologicznych) i prelegent II Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. Interdyscyplinarne horyzonty badań mediów, 17–18 listopada 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Prelegent konferencji pt. Stefan Kisielewski (referat: W świetle teczek Służby Bezpieczeństwa), 2 grudnia 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Prelegent IV Ogólnopolskiego Zjazdu Analityków Mediów pt. Blog wszechmogący, 10 maja 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Medioznawczej pt. Tożsamość nauk o mediach, 21–22 czerwca 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Organizator, prowadzący i prelegent III Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. Nowe media: nowe problemy i metody badawcze? oraz drugiej edycji warsztatów metodologicznych, 22–23 listopada 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Ekspert, autor raportu otwarcia oraz opiekun panelu pt. Czy Unia Europejska przeżyje bez mediów publicznych podczas Europejskiego Forum Nowych Idei 2012, 26–28 września 2012 r. w Sopocie.
 • Uczestnik III Ogólnopolskiego Seminarium Medioznawczego pt. Media publiczne w epoce cyfrowej w Europie i na świecie – przyszłość czy przeszłość?, 22 marca 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Współorganizator i panelista podczas konferencji Na nieznanych lądach po raz pierwszy o własnej promocji środków przekazu w Polsce, 11 kwietnia 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Uczestnik V Ogólnopolskiego Zjazdu Analityków Mediów pt. Z czego znani są znani?, 8 maja 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Prelegent oraz szef sekcji poświęconej barierom w komunikacji politycznej podczas międzynarodowej konferencji International Conference on Media, Communication, Technology and Desing w Famaguście (Cypr Północny), 2–4 maja 2013 r.
 • Uczestnik międzynarodowych warsztatów badawczych European Science Foundation Exploratory Workshop Scientific Review Group for the Social Sciences (SOC) pt. Public Service Media Managment. In Search for New Models of Public Service Media in The Era of Social Change and New Technologies, 12–14 maja 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Prelegent i panelista w jednym z głównych paneli – Sounds and Images, but not in Government – międzynarodowej konferencji pt. Languages of Power / Languages of Theatre and Art, 1–4 sierpnia 2013 r. (Uniwersytet Gdański oraz Teatr Szekspirowski).
 • Szef i moderator sekcji pt. International Mass Media in (about) Crisis, panelista podczas 8. Paneuropejskiego Kongresu Stosunków Międzynarodowych nt. One International Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple Crises, 18–21 września 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Prelegent III Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. Mediatyzacja życia, kultury, polityki, 26–28 września 2013 r. w Krakowie.
 • Organizator, przewodniczący sesji i warsztatów oraz prelegent IV Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców oraz trzeciej edycji warsztatów metodologicznych, 21–22 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Uczestnik międzynarodowej konferencji - „Opening Science to Meet Future Challenges” organizowanej przez ICM UW i DELab UW - 11 marca 2014 r., BUW.
 • Uczestnik ogólnopolskiej konferencji - „CYFROWE WYZWANIA. Kompetencje Polaków w obliczu rozwoju nowych technologii” organizowanej przez ICM UW i DELab UW - 1 kwietnia 2014 r., BUW. 
 • Prelegent ogólnopolskiej konferencji - „„Współczesne Media. Medialne obrazy świata", UMCS, 10-11 kwietnia 2014 r.
 • Uczestnik konferencji ogólnopolskiej z cyklu "Tożsamość nauk o mediach" - Rola mediów w edukacji społecznej – 17–18 czerwca 2014 roku, Uniwersytate Warszawski;
 • Współorganizator i prelegent konferencji - Eurowybory w TV: obraz i (wy)dźwięk - WDiNP UW, LBM UW oraz KRRiT - 22 września 2014 r., Klub Bankowca
 • Uczestnik-prelegen w ogólnopolskim seminarium - Demokratyzacja polityki medialnej w ekosystemach cyfrowych - 17 października 2014 r., Uniwersytet Warszawski;
 • Uczestnik ogólnopolskiej konferencji  - I z cyklu Logistyka i administrowanie w mediach - 24 października 2014 r., Uniwersytet Warszawski;
 • Prelegent I Międzynarodowej Konferencji Humanistyki Cyfrowej – DARIAH-PL. Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych, 27 listopada 2014 r., Uniwersytet Warszawski. pt. "Badania behawioralne w ujęciu medioznawczym – Laboratorium Badań Medioznawczych UW"
 • Organizator, przewodniczący sesji i warsztatów oraz prelegent V Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. Internetowość mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji – nowa ekologia mediów oraz czwartej edycji warsztatów metodologicznych, 20–21 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Dr Karolina Brylska, dr Tomasz Gackowski (Uniwersytet Warszawski), Dyskurs audycji publicystycznych w kampanii eurowyborczej 2014 r. – stacje ogólnopolskie vs regionalne stacje kablowe
 • Prelegent, kooperant międzynarodowego konsorcjum organizatorów - miedzynarodowa konferencja - The Ukraine crisis in the modern-day information space, 4 grudnia 2014 r., Uniwersytet Wileński (Wilno, Litwa), Dr T. Gackowski, Dr K. Brylska, Dr Ł. Szurmiński, From the escape of Viktor Yanukovych to the annexation of the Crimea by the Russian Federa-tion. Events in the Crimea in the Polish national newspapers and periodicals in Feb-ruary and March 2014. Contexts, metaphors and meanings.
 • Uczestnik ogólnopolskiej III Konferencji Eyetrackingowej, 5-6 marca 2015 r., SWPS w Warszawie
 • Prelegent ICCMTD, Dubai, May 2015, T. Gackowski - Thematization in Polish Current Affairs TV Programmes During 2014 European Election Campaign: Autopoiesis In Polish Media System
 • Prelegent ICA Łódź (UŁ), April 2015 , T. Gackowski, K. Brylska - Polish TV current affairs programmes during the European election campaign –  comparative study
 • Uczestnik - Interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Narracje w życiu jednostki i grupy” Kino jako medium - 25–27 września 2015 roku, Dom Pracy Twórczej, Zagajdzie 17A
 • Prelegent Konferencja naukowa "Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji" (16-17.10.2015 r.), UKSW, Warszawa,
 • Organizator, przewodniczący sesji i warsztatów oraz prelegent VI OKMM, listopad 2015 - »Grywalizacja mediów«, czyli o zmianach w komunikacji społecznej – referat: T. Gackowski, K. Brylska, Grywalizacja debaty publicznej przed wyborami – problem autoreferencji dyskursu politycznego
 • Prelegent konfernecji "Nowe Media. Kultura w świecie wirtualnym" - 12-13 maja 2016 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - "Memy krymskie. Konflikt na Ukrainie w oczach internautów"
 • Uczestnik I Ogólnopolskiej Konferencji Analityków Mediów, 20 maja 2016 r., Uniwersytet Warszawski 
 • Prelegent konfernecji oraz członek Komitetu Organizacyjnego "Communication and information sciences in network society: experience and insights. III" - 9-10 czerwca 2016 r., Uniwersytet Wileński, Wilno - "The Quality of Journalistic Programmes during Parliamentary Elections
  2015 in Poland"
 • Prelegent konfernecji "2016 9th International Conference on Human System Interactions (HSI)" - 6-8 lipca 2016 r., University of Portsmouth, UK - "“My Little Pony” in adults' eyes. How do men and women watch cartoons? An eye-tracking experiment" - z dr Karoliną Brylską. 
 • Prelegent konfernecji "IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej" - 15-17 września 2016 r., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - "Zmetaforyzowany świat medialny. Konflikt krymski na łamach polskiej prasy w latach 2014-2015"
 • Organizator, przewodniczący sesji i warsztatów oraz prelegent VII OKMM, listopad 2016 - »Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu – referat: T. Gackowski, K. Brylska, Krytyka polityczna w memach internetowych.
 • Organizator, prowadzący, prelegent podczas ogólnopolskiego seminarium Wydarzenia na Ukrainie w polskich mediach i odbiorze społecznym, Laboratorium Badań Medioznawczych i Koło Naukowe Analiz Medioznawczych UW, 28 lutego 2017 r., Warszawa, Uniwersytet Warszawski 
 • Uczestnik II Ogólnopolskiej Konferencji Analityków Mediów - Pokoleniowe spojrzenie na media -  19 maja 2017 r., Uniwersytet Warszawski 
 • Uczestnik 2nd European Virtual Reality Congress - Centrum Nauki Kopernik / Agora, Warszawa, 23-24 maja 2017 r. 
 •  Prelegent - Gackowski, T., Brylska, K. pt. Image of Ukraine in the Context of Crimea 2014/2015 - Polish and International Perspective in Media Discourse and Social Reception, lipiec 2017 r.,międzynarodowa konferencja The European Conference on Media, Communication & Film, która odbyła się w dniach 11-12 lipca 2017 roku w Brighton (Wielka Brytania). EuroMedia2017 to jedno z ważnych wydarzeń cyklu konferencji organizowanych przez International Academic Forum (IAFOR).
 • Uczestnik IV KONFERENCJA NAUKOWA – LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE W MEDIACH RAFINACJA BIG DATA – NOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI, Warszawa, 26 października 2017 r., Uniwersytet Warszawski.
 • Prelegent - Gackowski, T., Czy widzieć znaczy rozumieć? Memy krymskie w oczach dwóch pokoleń, Międzynarodowa Konferencja - Media - Biznes Kultura - Pomorze 2017 r., Gdańsk, 12-13 października 2017 r., Uniwersytet Gdański
 • Uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji - 25-lecie Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Wydziału Teologicznego UKSW, Warszawa, 24-25 października 2017 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
 • Uczestnik 3rd European Virtual Reality Congress - Centrum Nauki Kopernik / Agora, Warszawa, 23-24 listopada 2017 r.
 • Organizator, przewodniczący sesji i warsztatów oraz prelegent VIII OKMM, listopad 2017 - »Komunikowanie w świecie aplikacji– referat: T. Gackowski, J. Wasilewski, Aplikacje w czasach UX Desing - między intuicją a dezorientacją. 
 • Prelegent - referat: T. Gackowski, Potencjały wirtualnej rzeczywiścitości – kompetencje przyszłości, Międzynarodowa Konferencja - Przyszłość kompetencji – kompetencje przyszłości. Ekonomia i społeczeństwo w XXI wieku. Warsztaty badawcze, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 8 grudnia 2017 r.
 • Prelegent (recenzent abstraktów) – referat: T. Gackowski, Facebook’s vs Snapchat’s subgenerations: how media generations differ in using social media? - empirical approach, EMMA 2018, Media Management in the Age of Big Data and High-tech, University of Warsaw, 14-15 June 2018 r.
 • Prelegent – KEY NOTE SPEAKER referat: T. Gackowski, K. Brylska, FIFA 18 players – how do they feel and what do they see? Eyetracking, GSR/EDA, ECG, and facetracking – research reconnaissance (vide: wystąpienie na You Tube), International 6th Polish Eyetracking Conference & 2nd Earli SIG 27 Conference, 15-17 June 2018 r., Warsaw.
 • Prelegent – referat: T. Gackowski, Trump’s Twiplomacy: How Are Trump’s Tweets Resonating in Polish Press Discourse?, III International Conference on Communication & Media Studies”, University of Berkeley (USA), 18-19 October 2018 r.
 • Prelegent, organizator, pomysłodawca – referat: T. Gackowski, Jak badać człowieka hipermedialnego? Rudymenty metodologii (vide: wystąpienie na You Tube), IX Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców: Człowiek hipermedialny. Komunikowanie w czasach gier video, social mediów i doświadczeń VR, 15-16 listopada 2018 r., Uniwersytet Warszawski.
 • Prelegent - KEYNOTE SPEAKER - Humanistyka Cyfrowa na Uniwersytecie Wrocławskim - referat: "Nowoczesne narzędzia badawcze w naukach humanistycznych i społecznych – od eyetrackingu, przez EDA/GSR po facetracking" - 11 stycznia 2019 r. vide: http://phc.uni.wroc.pl/spotkanie_7.html
 • Prelegent - CEECOM 2019, 19-21.06.2019 Sofia, Bulgaria - 'The Concept of Tweetocracy. What we have learned from Donald Trump’s Twitter Account?' 
 • Prelegent - IAMCR 2019, 7-10.06.2019 Madrid, Spain - 'Trump Metaphorized. Metaphors of 45th president of the United States in the Polish press at the beginning of his presidency' 
 • Współorganizator oraz prelegent - Kongres PTKS 2019 - 'Siła mediów" - 19-21.09.2019 r., Warszawa - 'Koncepcja analizy danych biometrycznych na przykładzie gry komputerowej FIFA 2018 & 2019'
 • Prelegent - 4th  International Conference on Communication & Media Studies (ICCMS) "The Future of Democracy in Digital Age" and workshops (25-29 września 2019) - 'FIFA 18 players – what do they see while they are wining or loosing? Eyetracking experiment'.
 • Pomysłodawca, organizator prelegent - referat wraz z M. Paterą - 'Człowiek w sieci – humanizm vs robotyzm' - X Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców: Społeczeństwa sieci. Czym są i jak je badać?, 21-22 listopada 2019 r., Uniwersytet Warszawski.

Wybrane prezentacje - materiały wideo oraz ppt - zob. medioznawca.com


 • metodologia badań medioznawczych;
 • metodologia badań społecznych;
 • badania eyetrackingowe i biometryczne;
 • komunikacja polityczna – politycy vs. media (normatywność, postulatywność, ekspektatywność/spekulatywność);
 • komunikowanie masowe, komunikacja społeczna;
 • komunikacja giełdowa;
 • semiologia komunikowania;
 • marketing polityczny;
 • polski system medialny;
 • media w rękach władzy – historyczne perspektywa dróg do wolności mediów;
 • komunikacja Web 2.0 i 3.0.

In English:

Scientific Interests

 • methodology of media studies and sociology;
 • eyetracking and biometric research;
 • political communication – politicians vs. mass media;
 • mass communication – theoretical paradigms vs. research reports;
 • advertising (aspect of narrative, rhetoric);
 • investor relations vs. marketing business (stock exchange communication);
 • semiology of communication;
 • foreign media systems;
 • political marketing.

Prowadzone zajęcia: teoria komunikacji społecznej, teoria komunikowania masowego, metody badań medioznawczych, socjologia, a także autorskie wykłady monograficzne – komunikacja polityczna oraz komunikacja giełdowa oraz seminarium warsztatowe – analiza wizerunku w mediach.

In English:

Theory of Social Communication (class/lecture)
Theory of Mass Communication (class/lecture)
Knowledge about Communication (class/lecture)
Methodology of media researches (lecture)
Sociology (common) (class/lecture)
Sociology of mass media (class/lecture)
Social aspects of mass media functioning (lecture)
Polish mass media system (class/lecture)
Foreign mass media systems (class/lecture)
Local and specialist mass media (class/lecture)
Political communication (lecture)
Political marketing (lecture)
Investor relations (lecture)
Psychology of stock exchange in communication (lecture)
History of mass media (class/ lecture)
History of media studies (lecture)
Image in mass media – research workshop
Journalistic seminar (every week meetings with media staff)


Publikacje z zakresu medioznawstwa – zob. www.medioznawca.com (fanpage na FCB, konto na Twitterze, Scribd, Slide Share oraz kanał na YouTube). Dostęp do niemal wszystkich publikacji – zob. scribd.com oraz Ceon Repozytorium.

I. Publikacje książkowe (monografie autorskie)

REDA

I a. Publikacje książkowe (monografie redaktorskie)

KCE:

 

II. Prace oryginalne (rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach)

 

 

III. Prace przeglądowe (raporty, suplementy, recenzje naukowe, opracowania źródłowe)

OPRACOWANIA I EKSPERTYZY:

RECENZJE:

 

IV. Doniesienia zjazdowe

SPRAWOZDANIA:

 In English: 

PUBLICATIONS

See: www.medioznawca.com (fanpage at FCB, account at Twitterze, Scribd.com, Slide Share and also YouTube). Access to almost all publications you can find at scribd.com – account Medioznawca_com and also in Ceon Repository.

I. Books (monographies)

EDITED BY:

In progress:

II. Genuine works (chapters in books, articles in periodicals)

 

III. Inspection (reports, supplements, scientific reviews, sources)

STUDIES AND SURVEYS:

REVIEWS:

IV. Reports on conferences

REPORTS:

Nagrody i wyróżnienia [Awards and Distinctions]

1) Laureat wyróżnienia na najlepszą pracę doktorską 2011 r. według branżowego periodyku naukowego – „Studiów Medioznawczych” – nagrodę wręczono podczas ogólnopolskiej konferencji Instytutu Dziennikarstwa UW pt. Tożsamość nauk o mediach, 21–22.06.2012 r. [Winner of Award for the best PhD thesis 2011, according to specialist journal – Media Studies – the award was presented at the national conference of the Institute of Journalism at the University of Warsaw - "Identity of media studies", 21–22.06.2012].
2) Laureat finału konkursu im. Artura Rojszczaka organizowanego przez Klub stypendystów Fundacji Nauki Polskiej – maj 2012 r. [Laureate of the Arthur Rojszczak's competition, organized by Club of Fellows of the Foundation for Polish Science – May 2012].
3) Czterokrotny laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011) [Four-time winner of the scholarship from the Ministry of Science and Higher Education].
4) Laureat PROGRAMU START 2012 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej [Winner of the scholarship in Foundation for Polish Science's PROGRAM START 2012].

5) Laureat Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2015-2018 [Winner of the scholarship for outstanding young academic - Ministry of Science and Higher Education 2015-2018].

Author of course module in www.openschoolofjournalism.com (IRC)


 

dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab

Gajlewicz 1

Przynależność do katedry: Katedra Systemów Medialnych

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: poniedziałek, godz. 10.30-11.30, sala -1.06


Absolwentka (2003 r.) Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Pracowała w wielu redakcjach (m.in.: Tok FM, Radio Bis, TVP S.A.) oraz współpracowała w licznymi tytułami prasowymi i agencjami fotograficznymi.
Od 2004 r. doktorantka w Zakładzie Systemów Medialnych w Instytucie Dziennikarstwa. Pracę doktorską pod tytułem „Francuskie tygodniki opinii wobec muzułmanów we Francji” obroniła w 2009 r. Od grudnia 2009 r. do września 2014 r. pełniła funkcję p.o. Kierownika Zakładu Praktyki Dziennikarskiej.
Od 2014 r. członek międzynarodowej grupy badawczej (LEMEL) monitorującej rynek mediów on-line w Europie. Od 2015 roku koordynator polskiego korpusu tej grupy. Członek PTKS i PTEM.


 • francuski system medialny;
 • zagraniczne systemy medialne;
 • polski system medialny;
 • celebrytyzacja;
 • konwergencja mediów;
 • tabloidyzacja mediów.

Przedmiot „Media a celebryci” – praca projektowa.


W przygotowaniu.


 • kino;
 • brytyjska literatura z XIX w.;
 • kultura Francji;
 • polityka francuska;
 • literatura kulinarna i gotowanie.

 

prof. ucz. dr hab. Michał Głowacki

Głowacki 1

Katedra Systemów Medialnych, kierownik

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.creativemediaclusters.com 

 

 


Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o mediach. W pracy naukowej zajmuje się polityką medialną, mediami publicznymi, systemami odpowiedzialności mediów i kulturą innowacji. W 2010 r. w Departamencie Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego w Radzie Europy w Strasburgu koordynował pracami grupy ekspertów w zakresie zarządzania mediami publicznymi (Ad hoc Advisory Group on Public Service Media Governance, MC-S-PG). Prowadził badania w ramach projektu NCN pt. "Kultura organizacyjna mediów publicznych: ludzie, wartości procesy" (2015-2018); celem projektu było zdiagnozowanie w jakim stopniu kultury organizacyjne mediów publicznych w Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Kanadzie, Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wspierają innowację i kreatywność (www.creativemediaclusters.com). Od 2019 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma "Central European Journal of Communication". W 2019 roku otrzymał stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w programie Bekkera na realizację projektu badawczego "Media and Creative Cultures in the Neighbourhood" na Vrije Universiteit Brussel, Belgia (2020-2021).  

W latach 2007–2014 stypendysta Duńskiej Agencji do spraw Międzynarodowej Edukacji (CIRIUS), Instytutu Szwedzkiego (Svenska Institutet), Norweskiej Rady do spraw Badań Naukowych (Norges Forskningsråd) oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta – Senior Advanced Research Awards. Uczestniczył w międzynarodowych projektach badawczych: „Media Accountability and Transparency in Europe” (finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej) (2010-2013), „Journalism in Change: Professional Journalistic Cultures in Russia, Poland and Sweden” (wspierany przez Fundację na rzecz Studiów w Krajach Bałtyckich i Europie Wschodniej) (2011-2014) oraz "Ukraine and Information War" (finansowany przez Swedish Civil Contingencies Agency) (2015). 

Członek stowarzyszeń i sieci badawczych m.in.: The European Expert Network on Culture and Audiovisual (Creative Europe Programme, Komisja Europejska), Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS) i European Media Management Association (EMMA). Jest członkiem rad redakcyjnych czasopism "Communication Today", "World of Media", "Journal of Media Management and Entrepreneurship", "Global Media Journal: The Slovak Edition".  


 • polityka medialna;
 • media publiczne;
 • zarządzanie mediami;
 • system odpowiedzialności mediów;
 • kreatywność i innowacje w mediach.

 • współczesne modele systemów medialnych;
 • polski system medialny;
 • media publiczne;
 • media and democracy;
 • comparative media systems;
 • journalism culture.

Udział w projektach naukowych:

2020–2021: "Media i kultury kreatywne w sąsiedztwie", Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – Stypendium M. Bekkera; Vrije Universiteit Brussel, Belgia.

2015–2019: “Kultura organizacyjna mediów publicznych w ekosystemach cyfrowych: ludzie wartości, procesy”, Narodowe Centrum Nauki, SONATA8, kierownik projektu.

2014–2015: “Ukraine and Information War”, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), koordynator prac polskiego zespołu badawczego.

2013–2014: "The Role of Creativity in Contemporary Media Management: The Case of Social Media and Online Games Industries", stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisja Fulbrighta, American University, Washington, DC, kierownik i wykonawca projektu. 

2012: “Public Service Media Management: In Search for New Models of Public Service Media in the Era of Social Change and New Technologies”, European Science Foundation (ESF), uzyskanie grantu na organizację warsztatów ESF Exploratory Workshop na Uniwersytecie Warszawskim, koordynator i współautor zgłoszenia (współautor: Prof. Lizzie Jackson).

2011–2014: “Journalism in Change: Professional Journalistic Cultures in Russia, Poland and Sweden”, Fundacja na rzecz Studiów w Krajach Bałtyckich i Europie Wschodniej, członek polskiego zespołu badawczego.

2010–2013: “Media Accountability and Transparency in Europe (MediaAcT)”, 7. Program Ramowy Komisji Europejskiej, członek polskiego zespołu badawczego.

2011: “PSB Digital: Redefining and Repositioning Public Service in the Digital and Multiplatform Scenario”, projekt dr Roberto Suarez Candela, Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development, ekspert krajowy – Polska.

2010: “Future or Funeral? The Dual System at the Crossroads. Defining Legislative Standards for the Survivability of Public Service Media”, Stowarzyszenie Wolnego Słowa we współpracy z Open Society Foundation, Robert Bosch Stiftung oraz OSCE – the Representative of Freedom of the Media, członek zespołu badawczego.

Publikacje:

Monografie i redakcja prac zbiorowych:

Głowacki, M., Jaskiernia, A. (red.) (2017), Public Service Media Renewal. Adaptation to Digital Network Challenges,Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing.

Dobek-Ostrowska, B., Głowacki, M. (red.) (2015), Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing.

Głowacki, M., Lauk, E., Balcytiene, A. (red.) (2014), Journalism That Matters: Views from Central and Eastern Europe, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing.

Głowacki, M., Jackson, L. (red.) (2014), Public Media Management for the Twenty–First Century: Creativity, Innovation, and Interaction, New York, London: Routledge.

Głowacki, M. (2011), Polityka medialna Danii, Norwegii i Szwecji. Analiza porównawcza interwencji państwa w systemy telewizyjne, Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne. 

Dobek-Ostrowska, B., Głowacki, M. (red.) (2011), Making Democracy in 20 Years. Media and Politics in Central and Eastern Europe, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Dobek-Ostrowska, B., Głowacki, M., Jakubowicz, K., Sükösd, M. (red.) (2010), Comparative Media Systems. European and Global Perspectives, Budapest: Central European University Press.

Dobek-Ostrowska, B., Głowacki, M. (red.) (2008), Comparing Media Systems in Central and Eastern Europe. Between Commercialization and Politicization, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Głowacki, M. (2007), MTV wobec społecznych problemów współczesnego świata, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 

Artykuły w czasopismach naukowych:

Nygren, G., Głowacki, M., Hok, J., Kiriya, I., Orlova, D., Taradai, D. (2016), Journalism in the Crossfire: Media Coverage of the War in Ukraine in 2014, Journalism Studies, doi: 10.1080/1461670X.2016.1251332.

Głowacki, M. (2016), Inside the Polish Media Firms: Accountability and Transparency in the Newsrooms, Central European Political Studies/Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne, Volume 2/2016: 91–105. 

Głowacki, M. (2015), Governance of Public Service Media in Poland: The Role of the Public, Media and Communication, Volume 3, no.4: 26–34.

Fengler, S., Eberwein, T., Alsius, S., Baisnée, O., Bichler, K., Dobek-Ostrowska, B., Evers, H., Głowacki, M., Groenhart, H., Harro-Loit, H., Heikkilä, H., Jempson, M., Karmasin, M., Lauk, E., Lönnendonker, J., Mauri, M., Mazzoleni, G., Pies, J., Porlezza, C., Powell, W., Radu, R., Rodriguez, R., Russ-Mohl, S., Schneider-Mombaur, L., Splendore, S., Väliverronen, J., Vera Zambrano, S. (2015), How Effective is Media Self-regulation? Results from a Comparative Survey of European Journalists, European Journal of Communication, 30 (3): 249–266.

Głowacki, M. (2013), Dziennikarze polscy w świetle studiów porównawczych systemów odpowiedzialności mediów w Europie, Studia Medioznawcze, Nr 1 (52): 29–44.

Głowacki, M., Kuś, M. (2012), How Much Media Accountability in Bulgaria, Poland and Serbia? A Comparative Approach to Online Innovations, Media Transformations, Vol 7: 36–57.

Balcytiene, A., Głowacki, M. (2012), Editors’ Introduction: How to Approach Change in Modern Communications, Central European Journal of Communication, Vol 5, No 1 (8): 5–10.

Nord, L., Głowacki, M. (2010), Editors’ Introduction: Public Service Media in Central and Northern Europe. Does the State Still Matter? Central European Journal of Communication, Vol 3, No 1 (4): 7–20.  

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Głowacki, M. (2020). The Fabric of Creative Cultures: How Creative Clusters Connect with the Neighbourhood in Warsaw's Districts of Praga, [in:] M. Komorowski, I. Picone (red.), Creative Clusters Development: Governance, Place-Making and Entrepreneurship. Routledge, 145-155.

Jackson, L., Głowacki, M. (2019), Watching People: Observations, [w:] H. Van Del Bulck, M. Puppis, K. Donders, L. Audenhove (red.), The Palgrave Handbook of Methods for Media Policy Research. Palgrave Macmillan, 215-231. 

Głowacki, M., Kuś, M. (2019), Media Accountability Meets Media Polarization, [w:] T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin (red.), Media Accountability in the Era of Post-truth Politics. Oxon, New York: Routledge, 100-115.

Głowacki, M. (2018), Poland: A Country of Contradictions, [w:] P. Bajomi-Lazar (red.), Media in Third-Wave Democracies. Southern and Central/Eastern Europe in a Comparative Perspective. Budapest: L'Harmattan, 164-181.

Głowacki, M. (2018), Public Service Media Ecology: Tallinn, Estonia,[w:] M. Głowacki, A. Jaskiernia (red.), Public Service Media Renewal. Adaptation to Digital Network Challenges,Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing, 61-80.

Głowacki, M., Jaskiernia, A. (2017), Conclusions: Towards Public Service Media Renewal, [w:] M. Głowacki, A. Jaskiernia (red.), Public Service Media Renewal. Adaptation to Digital Network Challenges,Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing, 213-220.

Dobek-Ostrowska, B., Głowacki, M., Kuś, M. (2017), Poland: Accountability in the Making, [w:] T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin (red.), The European Handbook of Media Accountability. Routledge International Handbooks, 190-196.

Zankova, B., Głowacki, M. (2017), Bulgaria: Regaining Media Freedom, [w:] T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin (red.), The European Handbook of Media Accountability. Routledge International Handbooks, 24-30.

Głowacki M., Smolak, R. (2016), Polen: Stod for Ukraine och radsla for rysk expansion [Polska: Wsparcie dla Ukrainy i obawa przed rosyjską ekspansją]; [w:] G. Nygren, J. Hok (red.), Ukraina och informationskriget - journalistic mellan ideal och sjalvcensur [Ukraina i wojna informacyjna - dziennikarze między ideałami a samocenzurą]. Karlstadt: MSB, 131–160.

Głowacki, M., Kuś, M. (2016), Internet w służbie odpowiedzialności? Analiza wybranych praktyk w mediach online, [w:] A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab (red.), Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW, 259–270.

Głowacki, M. (2016), Zmiana w dziennikarstwie: stan obecny, wyzwania i perspektywy, [w:] B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn (red.), Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji: Analiza porównawcza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 191–197.  

Głowacki, M. (2015), Mapping the Outcomes of Media Transformation in Central and Eastern Europe, [w:] B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki (red.), Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing, 255–270.  

Głowacki, M. (2015), Who is a Journalist Today? Mapping Selected Dimensions for Comparative Study on Journalism, [w:] G. Nygren, B. Dobek–Ostrowska (red.), Journalism in Change. Professional Journalistic Cultures in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing, 63–95.

Głowacki, M. (2014), New Public+New Media=New Leadership? The Council of Europe’s Approach to Governance in Public Service Media, [w:] M. Głowacki, L. Jackson (red.), Public Media Management for the Twenty-First Century: Creativity, Innovation, and Interaction. New York, London: Routledge, 181–197.

Głowacki, M., Jackson, L. (2014), Towards a Twenty-First Century Public Media: Conclusions, [w:] M. Głowacki, L. Jackson (red.), Public Media Management for the Twenty-First Century: Creativity, Innovation, and Interaction. New York, London: Routledge, 271–288.

Głowacki, M., Jackson, L. (2014), Introduction, [w:] M. Głowacki, L. Jackson (red.), Public Media Management for the Twenty-First Century: Creativity, Innovation, and Interaction. New York, London: Routledge, xxv–xxxiv.

Stępińska, A., Głowacki, M. (2014), Professional roles, context factors and responsibility across generations of Polish journalists, [w:] M. Głowacki, E. Lauk, A. Balcytiene (red.), Journalism that Matters: Views from Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing, 79–95.

Balcytiene, A., Lauk, E., Głowacki, M. (2014), Roller coasters of social change, democracy and journalism in Central and Eastern Europe, [w:] M. Głowacki, E. Lauk, A. Balcytiene (red.), Journalism that Matters: Views from Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing, 9–19.

Heikkilä, H., Głowacki, M., Kuś, M., Pies, J. (2014), Innovations in Media Accountability, [w:] S. Fengler, T. Eberwein, G. Mazzoleni, C. Porlezza, S. Russ-Mohl (red.), Journalists and Media Accountability: an International Study on News People in the Digital Age. New York: Peter Lang Publishing, 51–64.

Dobek-Ostrowska, B., Głowacki, M., Kuś, M. (2014), Context Factors for Media Self-regulation and Media Accountability, [w:] S. Fengler, T. Eberwein, G. Mazzoleni, C. Porlezza, S. Russ-Mohl (red.), Journalists and Media Accountability: an International Study on News People in the Digital Age. New York: Peter Lang Publishing, 149–165.

Baisnée, O., Głowacki, M. (2014), In the Journalistic Fields: The Dynamics of Developing Media Accountability, [w:] I. Carpentier Reifova, T. Pavlickova (red.), Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Cambridge: Cambridge Publishing, 159–164.

Głowacki, M., Urbaniak, P. (2011), Poland: Between Accountability and Instrumentalization, [w:] T. Eberwein, S. Fengler, E. Lauk, T. Leppik-Bork (red.), Mapping Media Accountability in Europe and Beyond. Dortmund/Jyväskylä: Herbert von Halem Verlag, 131–141.

Głowacki, M. (2011), Public Service Media in Europe: Future or Funeral? [w:] O. Steenfadt (red.), Future or Funeral? A Guide to Public Service Media Regulation in Europe. Stowarzyszenie Wolnego Słowa: 10–26.

Głowacki, M. (2011), Towards an Understanding of the Public Service Media Remit Today - A Pan-European Consensus? [w:] O. Steenfadt (red.), Future or Funeral? A Guide to Public Service Media regulation in EuropeStowarzyszenie Wolnego Słowa: 27–42.

Dobek-Ostrowska, B., Głowacki, M. (2008), Introduction: Central European Media Between Commercialization and Politicization, [w:] B. Dobek–Ostrowska, M. Głowacki (red.), Comparing Media Systems in Central Europe. Between Commercialization and Politicization. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 9–26.

Głowacki, M. (2008), Political Pressure on Public Television in Poland: The Case of the National Broadcasting Council, [w:] B. Dobek–Ostrowska, M. Głowacki (red.), Comparing Media Systems in Central Europe. Between Commercialization and PoliticizationWrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 111–122.

Głowacki, M. (2007), Rola i pozycja koncernów CBS Corporation i Viacom w amerykańskim systemie medialnym, [w:] B. Dobek–Ostrowska (red.), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 81–98.

Raporty i ekspertyzy:

Głowacki, M. (2016), It’s Just the Starting Point! ORF Public Value Report - TEXTE “Why Independence Matters”: 12–14.

Głowacki, M., (2015), Sposoby badania społecznego odbioru oferty programowej mediów publicznych w wybranych krajach europejskich. Warszawa: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Głowacki, M. (2014), Reflections on Culture and Public Service Media in the Digital Ecosystems, ORF Public Value Report - TEXTE 2013/2014: 89–92.

Garlicki, J., Głowacki, M., Klimkiewicz, B., Mider, D., Terlikowski, W. (2014), Pluralizm mediów z perspektywy użytkownika. Narzędzie dla analizy różnorodności treści informacyjnych. Warszawa: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Głowacki, M., Jackson, L. (2013), Public Service Media Management - In Search of New Models of Public Service Media in the Era of Social Change and New Technologies, Report from European Science Foundation Exploratory Workshop (Warsaw, May 12-14, 2013). Warszawa: European Science Foundation.

Głowacki, M. (2012), Pluralizm własności i kontroli mediów, [w:] J. Garlicki, O. Annusewicz, I. Biernacka-Ligięza, B. Biskup, M. Głowacki, Pluralizm w polskich mediach elektronicznych. Warszawa: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Heikkilä, H., Domingo, D., Głowacki, M., Kuś, M., Baisnée, O. (2012), Media Accountability Goes Online: A Transnational Study on Emerging Practices and Innovations. MediaAcT Working Paper No 14/2012. Journalism Research and Development Center, 1–75.

Głowacki, M., Kuś, M. (2011), From One Transformation to Another. Towards and Understanding of Challenges for Media Accountability Online in Serbia. MediaAcT Working Paper No 9/2011. Journalism Research and Development Center, 1–22.

Głowacki, M. (2011), ‘A Sleeping Mechanism for the Time Being’? Media Accountability Online in Bulgaria. MediaAcT Working Paper No 1/2011. Journalism Research and Development Center, 1–23.

Głowacki, M. (2010), In Search for the Future Modalities of Public Service Media in Europe, La Gazette Cournot, nr 54: 13–14.

Sprawozdania:

Głowacki, M., (2016), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji “The Future of Public Service Media in the Western Balkans: Never–ending Transition?”, Studia Medioznawcze, nr 3 (66): 149–152.

Głowacki, M. (2015), Sprawozdanie z kongresów światowych towarzystw ds. badań nad komunikacją i mediami: International Communication Association (ICA), San Juan (Portoryko), 21–25 maja 2015 oraz International Association for Media and Communication Research (IAMCR), Montreal (Quebec, Kanada), 12–16 lipca 2015, Studia Medioznawcze, nr 3 (62): 143–148.

Jaskiernia, A., Głowacki, M. (2015), Democratization of Media Policy in the Digital Mediascapes. Report from Scientific Seminar at the University of Warsaw (October 17, 2014) / Demokratyzacja polityki medialnej w ekosystemach cyfrowych. Raport z seminarium naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (17 października 2014). Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR.

Głowacki, M. (2014), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji RIPE@2014 “Public Service Media Across Boundaries”, Tokio, 26-29 sierpnia 2014, Studia Medioznawcze, nr 4 (59): 167–169.

Głowacki, M. (2014), Sprawozdanie z 64. Konferencji International Communication Association (ICA) – “Communication and ‘The Good Life’”, Seattle, 22-26 maja 2014, Studia Medioznawcze, nr 3 (58): 155–157. 

Głowacki, M. (2013), O zarządzaniu mediami publicznymi – warsztaty Europejskiej Fundacji Naukowej na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 12–14 maja 2013 roku, Studia Medioznawcze, nr 3 (54): 168–172.

Barczyszyn, P., Głowacki, M., Michel, A. (2011), Projekt 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej (2010-2013) we Wrocławiu: Odpowiedzialność i przejrzystość mediów w Europie: MediaAcT, Studia Medioznawcze, nr 2: 129–134.

 


Muzyka elektroniczna, street art.

 

dr hab. Tadeusz Kononiuk

kononiuk

Przynależność do katedry: 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: wtorek godz. 10.30 - 11.30, ul. Bednarska 2/4, sala -1,07

 

 


Profesjonalizacja w dziennikarstwie, etyka dziennikarska, problemy etyczno-prawne zawodu dziennikarza, opowiedzialność dziennikarzy

Etyka dziennikarska,

Etyka zawodowa,

Profesjonalizacja w dziennikarstwie,

Seminaria licencjackie i magisterskie,


W przygotowaniu.


Teatr, filozofia, jazda na rowerze, wspinaczka górska

 

dr hab. Dariusz Grygrowski

Grygrowski

Przynależność do katedry: Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury w semestrze letnim 2019-2020: p. 306 (ul. Nowy Świat 69, III p.)

czwartki:  13.00-14.00

     

Absolwent Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego z 1988 r. Doktorat w zakresie bibliologii obroniony na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 2001 r. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologii uzyskany na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 2016 r. Adiunkt w Katedrze Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury. Autor książek: Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece (Warszawa: Wydaw. SBP, 2001), Biblioteki i pieniądze (Warszawa: Wydaw. SBP, 2015). W kadencji 2012-2016 przewodniczący Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 r. członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Biblioteczny”.


 • narzędzia i metody opracowania rzeczowego dokumentów;
 • zagadnienia finansowania działalności bibliotek;
 • dokumenty nieksiążkowe w bibliotekach;
 • zintegrowane systemy biblioteczne;
 • problemy prawa bibliotecznego.

NA STUDIACH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

1. "Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji" (wykład na studiach licencjackich) – egzamin pisemny po I semestrze. Zestaw kilkunastu pytań otwartych, zamkniętych i wielokrotnego wyboru. By uzyskać zaliczenie, należy poprawnie odpowiedzieć na więcej niż połowę pytań.

2. "Kierunki rozwoju bibliotekarstwa" (konwersatorium na studiach licencjackich) – na łączną ocenę po VI semestrze składają się oceny uzyskane za wygłoszenie referatów, z prac domowych i za aktywność podczas dyskusji na zajęciach.

3. "Klasyfikacja i organizacja wiedzy" (ćwiczenia na studiach licencjackich) – pisemne zaliczenie po IV semestrze polegające na przydzieleniu podanym tematom właściwych symboli klasyfikacyjnych.

4. "Metadane dokumentów" cz. 2 (konwersatorium na studiach magisterskich) – pisemne zaliczenie po I semestrze. Zestaw pytań otwartych, zamkniętych i wielokrotnego wyboru. By uzyskać zaliczenie, należy poprawnie odpowiedzieć na więcej niż połowę pytań.

NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

1. "Biblioteki w systemie nauki" - wykład dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa.

2. "Opracowanie rzeczowe dokumentów" - wykład dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa.


W przygotowaniu.


W przygotowaniu.

 

dr hab. Małgorzata Kisilowska

nofoto

Przynależność do katedry: Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury:

Urlop wypoczynkowy w dniach:

- 27-28 lipca 2020,
- 30 lipca - 18 sierpnia 2020,
- 21-28 sierpnia 2020,
- 4-11 września 2020. 
 

 

dr hab. Robert Kotowski

kotowski

Przynależność do katedry: Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: p. 306 (Nowy Świat 69, III p.) czwartki godz. 16.30-18.00


Absolwent Instytutu Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1994. Ukończył również podyplomowe studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, oraz podyplomowe studia w zakresie administracji. Doktorat w 1998 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na podstawie dysertacji zatytułowanej Sandomierz i mieszkańcy w latach 1918-1939, pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Radzika. W 2014 na podstawie monografii pt. Dziewczęta w mundurkach. Młodzież żeńska szkół średnich w Polsce w latach 1918-1939 oraz dorobku naukowego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2010 roku dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, (wcześniej w-ce dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie). Redaktor naczelny Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach. Członek Rad Muzeów m.in. Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Autor artykułów i opracowań w zakresie historii oraz muzealnictwa m.in. Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność, Kielce 2010, (wspólnie z R. Batko); Dziewczynka z obrazu. Historia życia Józi Oderfeldówny, Kielce 2014. 


 • dziedzictwo kulturowe,
 • historia społeczna XX wieku
 • historia kobiet
 • muzealnictwo i nowoczesne systemy zarządzania instytucjami muzealnymi

W przygotowaniu


W przygotowaniu.


W przygotowaniu.

 

dr hab. Andrzej Kozieł

Kozieł 1

Przynależność do katedry: Katedra Książki i Historii Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury na semestr zimowy: środa 11:30-12:30, sala 0,07, Bednarska 2/4


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Pomagisterskiego Dziennego Studium Dziennikarstwa UW, doktor habilitowany nauk humanistycznych.

Ważniejsze publikacje: Za chwilę dalszy ciąg programu... Telewizja polska czterech dekad (1952–1989), Warszawa 2003; Studium o polityce prasowej PZPR w latach 1948–1957, Warszawa 1991; Prasa Radio i Telewizja w Polsce. Zarys dziejów (współautor) Warszawa 2001; O gatunkach i formatach telewizyjnych, [w:] E –gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, Warszawa 2015.

Promotor ponad 350 prac magisterskich i dyplomowych.


 • historia prasy i dziennikarstwa;
 • dzieje radia i telewizji;
 • historia i teoria gatunków dziennikarskich.

W przygotowaniu


W przygotowaniu.


W przygotowaniu.

 

dr hab. Małgorzata Pietrzak

nofoto

Przynależność do katedry: Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: poniedziałek 15.00-16.00

Urlop: 17.07.2019 - 31.08.2019


Doktor habilitowany nauk humanistycznych (Wydział Polonistyki UW), literaturoznawca, badaczka retoryki w teatrze, filmie, kulturze. Absolwentka Wydziału Aktorskiego PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi, Podyplomowego Studium Wymowy (Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza w Warszawie), Studiów Podyplomowych w IINiSB UW w zakresie bibliotekoznawstwa.

Autorka książek: Retoryka artystyczna wobec wyzwań kulturowych, edukacyjnych i pedagogicznych XXI w. (2016), Retoryka tolerancji (2015), Między tekstem a czytelnikiem. Żywe słowo w bibliotece – tradycja i współczesność (2012), Retoryka. Narzędzie w twórczej komunikacji. Teatr i film (2012). Autorka publikacji z zakresu praktyki retorycznej i wykonawczej: Kultura języka Retoryka praktyczna, Człowiek retoryczny, Interpretacje oraz scenariuszy teatralnych Teatrzyk na cały rok.

Artykuły, rozprawy, eseje zamieszcza w czasopismach „Artis Forum Rhetoricae”, „Wychowanie Na Co Dzień”, „Poradnik Bibliotekarza”. Członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego, Towarzystwa Kultury Języka, Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. Pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. 


Interesuje się wykorzystaniem retoryki i sztuki żywego słowa w pracy nauczyciela, animatora, bibliotekarza, w amatorskim ruchu teatralnym.


W przygotowaniu


W przygotowaniu.


W przygotowaniu.

 

dr hab. Piotr Tafiłowski

tafiłowski

Przynależność do katedry: Katedra Informatologii

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: Środy w godzinach 13.00-14.00, Nowy Świat 69, p. 313.

Studia magisterskie odbyłem w latach 1993-1998 w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 tamże obroniłem rozprawę doktorską pisaną pod kierownictwem Profesora Edwarda Potkowskiego (tytuł rozprawy: „Działalność fundacyjna prymasa i kanclerza Jana Łaskiego. Studium bibliologiczne”, uzyskany stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii). W 2014 r. uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nadany przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (tytuł rozprawy: „Imago Turci: studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce (1453-1572)”, stopień naukowy w zakresie bibliologii i informatologii). W latach 1998-2007 pracowałem w Bibliotece Głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a następnie, do 2016 r., w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie.


 • informatologia;
 • bibliologia (w tym głównie bibliologia historyczna);
 • komunikacja społeczna (w tym także komunikacja naukowa) - dzieje i współczesność;
 • problemy społeczeństwa informacyjnego;
 • historia.

Cyfrowa komunikacja naukowa;

Podstawy warsztatu researchera;

Technologie informacyjne;

Infobrokering;

Historia informacji i komunikacji;

Informacja specjalistyczna;

Problemy publikowania materiałów źródłowych;

Metody interpretacji informacji źródłowych.


Mój życiorys naukowy można znaleźć pod tym adresem. Moje konto na Academia.edu.


Po godzinach bibliofil i miłośnik podróży. Jestem także twórcą blogu „O historii” (http://ohistorii.blogspot.com/).

 

dr hab. Marek Tobera

Przynależność do katedry: Katedra Książki i Historii Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury we wtorki, godz. 13-14

W miarę możliwości proszę o uprzednie maile.

 

 

 

 

 

 

 


Bibliolog, historyk prasy. Ukończył studia historyczne na UW w 1979 r. W latach 1980–2000 był pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN. W 1986 r. obronił rozprawę doktorską na temat dziejów prasy satyrycznej w Królestwie Polskim na początku XX w. (promotor prof. Wiesław Władyka). W 2000 r. podjął pracę w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. W 2015 r. uzyskał habilitację na podstawie cyklu opracowań poświęconych przemianom na polskim rynku książki w latach 1989–2000. Opublikował m.in. Wesołe gazetki. Prasa satyryczno-humorystycza Królestwa Polskiego w latach 1905–1914, Warszawa 1988; Prasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej (1901–1914). Dokumenty, Warszawa 2013 (wspólnie z J. Kosteckim); W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989–2000), Warszawa 2013 (wspólnie z B. Klukowskim); a także artykuły na temat dziejów cenzury, prasy, publicystyki politycznej, satyry i komizmu oraz księgarstwa, rynku książki w PRL i współcześnie.

Prócz pracy naukowej i dydaktycznej dotychczas zawodowo zajmował się także księgarstwem, dziennikarstwem, sprawami wydawniczymi i redakcyjnymi. W latach 1993–2003 związany z redakcją prywatnego branżowego periodyku „Notes Wydawniczy” (m.in. jako redaktor naczelny i prezes spółki), przez pewien czas przewodniczył kapitule Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego „Ikar”, współpracował z II Programem Polskiego Radia („Nowości Wydawnicze”) i PR Bis ("Ranking wydawniczy"), pisał recenzje do czasopism społeczno-kulturalnych, redagował biuletyn Niezależnej Agencji Prasowej, był księgarzem. W PRL zajmował się społecznie kolportażem książek i prasy drugiego obiegu (1979-1989), współpracował z Ośrodkiem Badań Społecznych NSZZ Solidarność (1981). Otrzymał odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej (2011). Jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, w 2017 r. został wybrany do Zarządu Głównego SKP.  


 • historia prasy polskiej XIX i XX w.
 • rynek książki w Polsce XX-XXI w.
 • transformacje polskiego rynku książki w PRL, 1989-2000 i współcześnie
 • dzieje księgarstwa polskiego w XX w. i współcześnie
 • historia i teraźniejszość mediów branży wydawniczo-księgarskiej
 • dzieje cenzury w zaborze rosyjskim i w Rosji na przełomie XIX i XX w.
 • polska publicystyka polityczna w XX w
 • prasa satyryczna, satyra polityczna, komizm w polityce i życiu społecznym
 • 1905 r. jako cezura w historii Polski i w relacjach polsko-rosyjskich.

W przygotowaniu


W przygotowaniu.


W przygotowaniu.

 

dr hab. Jacek Wasilewski

nofoto

Przynależność do katedry: Katedra Antropologii Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: czwartek 11.30-12.30 sala nr 8


Absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Gender Studies UW oraz Scenariopisarstwa na Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Pracę doktorską pt „Retoryka dominacji” pod kierunkiem Jerzego Bralczyka obronił na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w 2004. Habilitację uzyskał w 2014 roku, na podstawie pracy „Opowieści o Polce. Retoryka narracji”.

Od 2011 roku kieruje specjalnością dokumentalistyka, której celem jest rozwijanie multimedialnych dziennikarskich form narracyjnych.

Członek Komisji Żywego Słowa Rady Języka Polskiego. W latach 2008–2010 był dyrektorem Szkoły Retoryki SWPS. Prowadził gościnnie zajęcia z komunikacji publicznej i w zakresie kształtowania wizerunku na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zajmuje się ekspertyzami dla sadów, KRRiTV, stacji medialnych i innych podmiotów publicznych.

W latach 2007-2014r. współpracował z Krajową Szkołą Sędziów i Prokuratorów w zakresie przygotowania środowiska prawniczego do komunikacji medialnej i dotyczącej wizerunku instytucji państwa. W ciągu niemal dekady prowadził zajęcia z retoryki w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.


 • Retoryka - mówienie publiczne oraz konstrukcja i funkcjonowanie komunikatu medialnego
 • Storytelling w polityce i w biznesie
 • Sposoby badania dyskursu medialnego
 • Narracje w dyskursie politycznym
 • Struktura komunikacji i komunikatów perswazyjnych - od orędzia do plotki
 • Językowe efekty mediatyzacji polityki i innych sfer życia społecznego
 • Teksty użytkowe – teksty, które mają być zrozumiałe, perswazyjne i nieść założone wartości

 • Retoryka i erystyka
 • Teorie narracji
 • Analiza dyskursu i narracji medialnych. Aspekty psychologiczne, komunikacyjne i polityczne
 • Scenariusz
 • Oblicza propagandy

Książki:

 • Wasilewski J., Retoryka dominacji, wyd. TRIO 2006.
 • Wasilewski J.,  Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, wyd. Diffin 2008.
 • Wasilewski J., Instrukcja Obsługi tekstu.(red.), wyd. GWP 2011.
 • Wasilewski J., Stół z powyłamywanymi nogami. Bralczyk, humor, polszczyzna., wyd. Academica 2011.
 • Wasilewski J., Opowieści o Polsce. Retoryka narracji, wyd. Headmade 2012.

Tłumaczenia książek:

 • Lakoff G.,  Nie myśl o słoniu. Jak język kształtuje debatę publiczną (oryg. Don’t think of elephant), wyd. Łośgraf 2011 (wraz z Anną Nitą).
 • Fogg K. i in., Storytelling. Narracje w reklamie i biznesie (oryg. Storytelling – Branding in practice), wyd. Saatchi&Saatchi 2011 (wraz z Bartłomiejem Brachem).

Artykuły naukowe:

 • Wasilewski J., Narracje o Okrągłym Stole, w: Narracyjność języka i kultury, red. D. Filar, D. Piekarczyk, Lublin 2013, s. 185-203 J. Wasilewski, Narracje o Okrągłym Stole, w: Narracyjność języka i kultury, red. D. Filar, D. Piekarczyk, Lublin 2013, s. 185-203.
 • Wasilewski J., Jak premierzy opowiadali Polskę [w:] Gabinet luster. O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, str. 158-176, SCHOLAR, r. 2013.
 • Wasilewski J. Drogowska K.,, Czy warto rozmawiać? Analiza blogów polityków [w]: Gabinet luster. O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, str. 178-201, SCHOLAR, r. 2013
 • Wasilewski J., Jak estetyka opowieści medialnej wpływa na prawdę? VISNIK HARKIVS'KOGO NACIONAL'NOGO UNIVERSITETU r. 2012, str. 995 / 182-190.
 • Wasilewski J., Posłom frykasy, dzieciom ochłapy. Tworzenie podziałów społecznych w mediach  [w:] Retoryka mediów. Retoryka w mediach, str. 11-22, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, r. 2012
 • Wasilewski J.,  Wodzowie kontra gracze. Analiza pentadyczna [w:] Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, str. 65-76, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, r. 2012.
 • Wasilewski J., Granice retoryki. O modelu nauczania w świecie zmedializowanym [w:] Dydaktyka retoryki, str. 75-85, Wydawnictwo Poznańskie, r. 2011.
 • Wasilewski J., Drogowska K., Media a street art [w:] Street art. Między wolnością a anarchią, str. 109-125, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, r. 2011.
 • Wasilewski J., Bloch J., Rola serwisów informacyjnych w tworzeniu wspólnoty z odbiorcą [w:] Radio i społeczeństwo, str. 201-215, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, r. 2011.
 • Wasilewski J., Od Buzka do Tuska. Opowieści o Polsce w exposé premierów SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 8 r. 2010, str. 179-212.
 • Wasilewski J., Dominacja retoryki. Perswazyjność narracji o Okrągłym Stole [w:] Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, str. 71-84, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2010.
 • Wasilewski J., Bralczyk J., O języku preambuły do Konstytucji 1997. Retoryczna inżynieria zgody [w:] Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji, str. 83-128, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, r. 2010.
 • Wasilewski J., Gwiezdne wojny – biurokracja przeciw etosowi rycerskiemu. [w:] Dawno temu w galaktyce popularnej., str. 37-63, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, r. 2009.
 • Wasilewski J., Od wolności do marketingu. [w:] Polszczyzno moja... Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. Jerzego Bralczyka, str. 311-323, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2009.
 • Wasilewski J., Jawłowski J., Rusfufu pisze list do gazety, str. 302-320, [w:] Słowo w kulturze współczesnej., str. 300-312, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, r. 2009.
 • Wasilewski J, Bralczyk J., Język w mediach. Medialność języka. [w:] Dziennikarstwo i świat mediów., str. 379-401, Universitas, r. 2008.
 • Wasilewski J., Drogowska K., Retoryczne wymiary wspólnoty wobec śmierci Jana Pawła II w relacjach prasowych. [w:] Odchodzenie Jana Pawła II do domu Ojca w polskich mediach., str. 232-239, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, r. 2008.
 • Wasilewski J., Synchronizacja czyli retoryczna magia w przemawianiu. [w:] Reverendissmae Halinae Satkiewicz cum magna aestione., str. 353-366, Wydawnictwo PLEJADA, r. 2008.
 • Wasilewski J., Co nas łączy, co nas dzieli. [w:] Kreowanie światów w języku mediów., str. 17-154, Wydawnictwo UMCS, r. 2007.
 • Wasilewski J., Bralczyk J., Polityka w retoryce, retoryka w polityce. Analiza dyskursu parlamentarnego. [w:] Perspektywy polskiej retoryki., str. 115-128, Wydawnictwo Poznańskie, r. 2007.
 • Wasilewski J., Radość w popularnych piosenkach polskich. [w:] Fenomen radości., str. 241-254, Wydawnictwo Naukowe UAM, r. 2007.
 • Wasilewski J., Retoryka użytkowa. [w:] O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej., str. 81-122, Wszechnica Polska EFS, r. 2007.
 • Wasilewski J., Fallocentryzm szarego człowieka. [w:] Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków., str. 285-306, Wydawnictwo TRIO, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce).
 • Wasilewski J., Wasilewska K., Retoryka pigułki, czyli o człowieku jako chemicznej maszynerii. [w:] Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków., str. 307-322, Wydawnictwo TRIO, r. 2006.
 • Wasilewski J., Wasilewska K., Dżbik J., ,Tak się nie mówi... czyli o dominacji społecznej i teorii zagłuszanej grupy na przykładzie ograniczeń językowych ze względu na płeć, [w:] Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją., str. 785-817, Krakowskie Towarzystwo Tertium, r. 2006.
 • Wasilewski J., Kloc Konkołowicz J.,  Zagrożenie debaty publicznej - fragmentaryzacja i mitologizacja informacji dziennikarskiej., Studia Medioznawcze Nr 4(27) r. 2006, str. 92-103.

Opracowania i ekspertyzy:

 • Gackowski T., Wasilewski J., ARC Rynek i Opinie oraz Departament Monitoringu KRRiT, Marsz «Obudź się, Polsko!» w relacjach medialnych, grudzień 2012 r.
 • Bralczyk J., Wasilewski J., Wizerunek sądu i sędziów. Stan obecny, przyczyny, perspektywy, [w:] Media i sądy pro bono et malo. Wzajemne relacje w służbie demokratycznego państwa prawa – materiały z konferencji KRS w Warszawie 13 czerwca 2008 r., s. 44–62.

 • Badmington i scriptdoctoring
 • Nowe drogi interdyscyplinarności w nauce i sztuce
 • neofolklor, polska szkoła plakatu, polska kuchnia średniowieczna
 • Legendy warszawskie i nowe miejsce warszawskie opowieści
 • Piosenka literacka