WYDARZENIE

Szczegóły dotyczące wydarzenia

23 Cze, 2023
Forum Naukowo – Społeczne „Lepsze prawo, lepsza Polska”

Forum Naukowo – Społeczne „Lepsze prawo, lepsza Polska”

  • piątek, 23 czerwca 2023 9:00 - sobota, 24 czerwca 2023 15:15
  • ul. Bednarska 2/4, Warszawa; ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa; ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa; ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

O WYDARZENIU

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach dwudniowego Forum Naukowo – Społecznego „Lepsze prawo, lepsza Polska”, organizowanego przez Uniwersytet Warszawski - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uczelnię Łazarskiego w Warszawie - Centrum Badań Procesu Legislacyjnego oraz Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, pod patronatem Wicemarszałka Sejmu RP Piotra Zgorzelskiego.

Forum odbędzie się na terenie Uczelni będących współorganizatorami (23 czerwca 2023 r.) oraz w Sali Kolumnowej Sejmu RP (24 czerwca 2023 r.). Obrady będą transmitowane kanałami medialnymi współorganizatorów.

Nadrzędnym założeniem Forum jest integracja różnych środowisk – naukowców, młodzieży akademickiej, organizacji społecznych, profesjonalistów zajmujących się na co dzień tworzeniem projektów legislacyjnych, przedstawicieli świata polityki i wykorzystanie ich potencjału do sformułowania pozytywnego programu najpilniejszych działań prawotwórczych, jakie powinien podjąć Sejm X kadencji. Lista postulatów legislacyjnych, jaka będzie stanowiła podsumowanie obrad dokonane w drugim dniu Forum, w Sali Kolumnowej Sejmu RP, zostanie przygotowana w oparciu o krytyczną ocenę aktywności legislacyjnej Sejmu RP VIII i IX Kadencji, przeprowadzoną z punktu widzenia społeczno – gospodarczych przyczyn i skutków uchwalanych w latach 2016 – 2023 ustaw. Kanwą rozważań będą m.in. najnowsze wyniki badań procesu ustawodawczego, prowadzonych przez Centrum Badań Procesu Legislacyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy zastosowaniu unikalnej metody badawczej – lexometrii. Ujawnia ona głębokie, nieraz niedostrzegalne dla konwencjonalnych narzędzi poznawczych, tendencje długookresowych zmian w zakresie ustroju państwa, gospodarki, stosunków społecznych.

Udział w Forum jest bezpłatny, liczba miejsc jest jednak limitowana z uwagi na pojemność Sali Kolumnowej Sejmu RP. Ze względu na powyższe, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wzięcie pod uwagę, w ramach kwalifikacji zgłoszeń, zasady prior tempore potior iure.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie akcesu do osobistego („na żywo”) udziału w obradach organizowanych przez jedną, wybraną Uczelnię. Udział on-line nie jest przewidywany. Obecność w panelach realizowanych pierwszego dnia obrad umożliwi wstęp do Sejmu RP w ramach drugiego dnia Forum. Zapraszamy do aplikacji poprzez dedykowane strony i moduły rejestracyjne współorganizatorów. Rejestracja na obrady w Sejmie RP dnia 24 czerwca (drugi dzień Forum) została zamknięta. Zapraszamy do wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych w dniu 23 czerwca!

Formularz do rejestracji na panele na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW: https://forms.gle/4MsYhyfE1uFCMRGn8

Formularz do rejestracji na panele na Uczelni Łazarskiego: https://form.lazarski.pl/pl/lepsze-prawo-lepsza-polska/rejestracja/

Formularz do rejestracji na panele na Akademia Finansów i Biznesu Vistula: https://vistula.edu.pl/nasze-osiagniecia/forum-naukowo-spoleczne-lepsze-prawo-lepsza-polska/rejestracja/


Harmonogram wydarzenia


Dzień I
piątek, 23 czerwca 2023 r.


Panele na Uczelni Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, sala 130

Panel I. Podział i równoważenie władz. Problem gwarancji ustrojowych dla judykatury - 09:30 - 11:30
Moderator: prof. Paweł Chmielnicki Dyrektor Centrum Badań Procesu Legislacyjnego

Główni paneliści:

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak – Kamysz
Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Marcin Wiącek prof. UW
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 2016 - 2022 prof. dr hab. Marek Zirk -Sadowski
Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk

Paneliści i dyskutanci podejmą problem oceny jednych z najbardziej newralgicznych dla ustroju państwa i – zarazem – kontrowersyjnych kierunków zmian legislacyjnych, podejmowanych od samego początku VIII kadencji Sejmu RP, jakimi są regulacje oddziałujące na rolę judykatury i status sędziego. Działania te doprowadziły do otwartego konfliktu Polski z organami Unii Europejskiej i krytykowane są jako godzące w samą istotę demokratycznego ustroju państwa. Powstaje pytanie, jakie działania legislacyjne może podjąć Sejm X kadencji, aby trwale wzmocnić pozycję sądownictwa, jako realnie równorzędnej, względem egzekutywy i legislatywy, władzy.

Panel II. Edukacja i szkolnictwo wyższe, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a kształtowanie świadomego wyborcy - 12:00 14:00
Moderator: Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Główni paneliści:

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz
JM Rektor UŁa prof. dr hab. Maciej Rogalski
Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Tadeusz Stanisławski prof. KUL,
Rzecznik Praw Studenta przy Parlamencie Studentów RP mgr Mateusz Kuliński

W ramach panelu planowane jest przeprowadzenie dyskusji nad efektami zmian dokonanych w prawnych podstawach funkcjonowania systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Sejm VIII i IX kadencji przyjął w tym zakresie zupełnie nowe, sektorowe regulacje. Rodzi się wątpliwość, w jakim zakresie mogą się one przyczynić do nabywania przez uczniów i studentów kompetencji potrzebnych w świecie współczesnym? Czy wprowadzony przez Zjednoczoną Prawicę model kształcenia skutkuje formowaniem nowoczesnego, świadomego złożoności otaczającego świata i znaczenia podejmowanych decyzji, obywatela i wyborcy?

Panel III. Dystrybucja władzy a rola samorządów powszechnych. Problem finansowych gwarancji samodzielności jednostek samorządu terytorialnego - 14:30 16:30
Moderator: dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK

Główni paneliści:

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
Dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH
Dyrektor Instytutu Samorządności przy Związku Powiatów Polskich Marek Wójcik
Naczelnik Wydziału Analiz Systemowych Departamentu Skutków Regulacji Prawnych KPRM Anna Lewicka

Panel poświecony jest analizie wytworzonej przez Sejmy dwóch ostatnich kadencji sytuacji prawnej i faktycznej samorządów powszechnych, nazywanych często „czwartą władzą”. W ostatnich latach dostrzegalny jest coraz większa dowolność działań administracji rządowej kierowanych wobec jednostek samorządu terytorialnego. Nakładane są nowe zadania, redukowane zaś źródła finansowania, co stawia pod znakiem zapytania realność konstytucyjnych gwarancji samodzielności samorządów powszechnych. Czy Sejm X kadencji może doprowadzić do odwrócenia tych tendencji i wzmocnienia ustrojowych gwarancji funkcjonowania wspólnot lokalnych i regionalnych?

Panele na Akademii Finansów i Biznesu Vistula
ul. Stokłosy 3, Aula 2A


Panel I. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo państwa - 09:30 - 11:30
Moderator: dr hab. Wawrzyniec Konarski, profesor i rektor AFiB Vistula

Główni paneliści:

dr Małgorzata Bonikowska - prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych,
prof. dr Tomasz Orłowski - ambasador tytularny, wykładowca KAAFM w Krakowie,
dr hab. Paweł Kowal - poseł na Sejm RP, profesor ISP PAN,
dr Agnieszka Bryc - adiunkt W Katedrze Europeistyki Instytutu Politologii UMK.
Na treść tego panelu złoży się najpierw omówienie zjawiska podporządkowania polskiej polityki zagranicznej uwarunkowaniom wynikającym z polityki wewnętrznej.

Następnie zostaną poruszone działania Polski na rzecz wzmocnienia swojej pozycji
w regionie kosztem prowadzenia polityki globalnej.

I wreszcie, uwypuklone zostanie wzmacnianie sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, co sprzyja osłabianiu relacji z partnerami w Unii Europejskiej.

W dalszej kolejności zostaną poczynione odniesienia do uchwałodawczej roli Sejmu w kształtowaniu polskiej polityki zagranicznej.

Osobnej analizie zostanie poddane wystąpienie Polski o reparacje ze strony Niemiec
z tytułu strat poniesionych przez nasz kraj podczas II wojny światowej, a także zostanie zarysowana potrzeba podjęcia przez rząd analogicznych działań w sprawie odszkodowań
ze strony Rosji.

Na kolejną sekwencję złoży się analiza wpływu nowych rozwiązań prawnych - w tym szczególnie nowej ustawy o służbie zagranicznej - na skuteczność działań polskiej dyplomacji i na proces ograniczania kompetencji MSZ w prowadzeniu polityki zagranicznej.

Panel zostanie zamknięty rozbudowaną pod kątem wątków refleksją nad polską polityką zagraniczną wobec państw Bliskiego Wschodu, włączając w to Izrael.

Panel II. Segment małej i średniej przedsiębiorczości w świetle legislacji VIII i IX kadencji Sejmu - 11:30 - 13:00
Moderatorka: dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. AFiB Vistula.

Główni paneliści:

dr Artur Kwasek - wykładowca w AFiB Vistula,
dr Małgorzata Maliszewska - wykładowczyni w AFiB Vistula,
Kamila Pinczyńska - przedsiębiorczyni,
dr Włodzimierz Zydorczak - przedsiębiorca.

Uczestnicy panelu przeanalizują szereg zagadnień wynikających z obszaru tematycznego, wprowadzanych systematycznie przez ustawodawcę do sfery aktywności gospodarczej.

Na początku zostaną omówione wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Następnie zostaną poddane analizie zagadnienia skupione wokół:

zasad ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez jej wspólników;
obowiązków i lojalności władz wobec spółki;
roli doradców rad nadzorczych jako nowego podmiotu w strukturze organizacyjnej spółek prawa handlowego;
roli Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
wprowadzenia prostej spółki akcyjnej jako nowego podmiotu prawa handlowego.

Kolejne zagadnienia będą dotyczyły możliwości przyjęcia rozwiązań prawnych na rzecz utworzenia Powszechnych Samorządów Gospodarczych. Dzięki takiemu typowi samorządu, społeczność przedsiębiorców, będąca zbiorowością indywidualnych, rozproszonych jednostek, może stać się zorganizowaną zbiorowością publicznoprawną, czyli wspólnotą samorządową, wyposażoną we władztwo administracyjne.

Panel III. Status kobiet i grup mniejszościowych w świetle legislacji VIII i IX kadencji Sejmu - 14:00 - 15:30
Moderatorka: dr hab. Agata Włodkowska, prof. AFiB Vistula

Główni paneliści:

Joanna Burnos - wykładowczyni AFiB Vistula, LEADERIS Institut,
prof. dr hab. Paweł Chmielnicki - dyrektor Centrum Badań Procesu Legislacyjnego UŁa.
dr Joanna Talewicz - założycielka i prezes „Fundacji w Stronę Dialogu”,
dr hab. Przemysław Żukiewicz, prof. UWr - wykładowca w Uniwersytecie Wrocławskim.

W pierwszej kolejności, w ramach panelu zostanie poddana analizie praktyka legislacyjna Sejmu VIII i IX kadencji, która charakteryzowała się bezprecedensowym przyrostem regulacji ograniczających prawa słabszych stron stosunków społeczno-gospodarczych i redukujących szereg praw podmiotowych, praw obywatelskich, a także praw pracowniczych i konsumenckich.

Następnie przedstawiona zostanie analiza dyskursu parlamentarnego na poziomie plenarnym na temat równouprawnienia osób LGBT+. Jest on podejmowany incydentalnie, przy czym istnieje wyraźna dysproporcja pomiędzy obozem władzy a obozem opozycji
w odniesieniu do postaw wyrażanych wobec osób należących do mniejszości seksualnych. Rejestr merytoryczny dyskursu parlamentarnego odnotowywany jest na niższych szczeblach prac parlamentarnych tj. w wybranych komisjach oraz w zespole ds. równouprawnienia społeczności LGBT+.

W dalszej kolejności podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania dotyczące wyzwań wobec mniejszości romskiej w Polce oraz odpowiedzi polskiego rządu na te wyzwania. Podjęta zostanie również kwestia kształtowania dialogu oraz współpracy z organizacjami oraz liderami i liderkami reprezentującymi Romów w Polsce.

Wystąpienie zamykające panel dotyczyć będzie sytuacji kobiet w Polsce, a w tym wyzwań z jakimi się mierzą. Podjęta zostanie również refleksja na temat przywództwa kobiet w Polsce oraz kosztów niewykorzystywania potencjału ekonomicznego i społecznego Polek.

Panele na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (nazwiska poszczególnych panelistów będą jeszcze dodawane)
ul. Bednarska 2/4, Sala Kolumnowa (I piętro)


Panel I. Działalność legislacyjna Sejmu RP VIII i IX kadencji widziana z perspektywy środowiska prawników - badaczy środków przekazu - 10:00 - 12:30
Moderator: Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW prof. dr hab. Janusz Adamowski

Główni paneliści:

prof. dr hab. Jacek Sobczak
prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski 
dr hab. Ksenia Kakareko
dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM

W ramach bloku tematycznego realizowanego pod wspólnym hasłem „O skuteczną kontrolę społeczną. Rola mediów w zakresie ujawniania realnych przyczyn i sygnalizowania konsekwencji prawa tworzonego w okresie VIII i IX kadencji Sejmu RP” ukazane zostaną, w trakcie dwóch sesji panelowych konsekwencje, a zwłaszcza ewentualne pozytywy i niedostatki działalności legislacyjnej tego okresu, w tym także te, które odnosiły się do sfery aktywności rodzimych środków przekazu (jak np. tzw. lex TVN, powołanie do życia nowego regulatora rynku mediów audiowizualnych w postaci Rady Mediów Narodowych, czy też zaniechania w zakresie tak pilnych spraw, jak np. nowa ustawa Prawo prasowe, czy też szeroka nowelizacja Ustawy o radiofonii i telewizji, uwzględniająca zwłaszcza zmiany zachodzące w sferze komunikacji społecznej bazującej na Internecie). Panel pierwszy dedykowany będzie debacie specjalistów nad efektami wspomnianej aktywności izby niższej polskiego parlamentu obu kadencji. Udział w tej dyskusji panelowej wezmą wybitni prawnicy reprezentujący przede wszystkim subdyscypliny prawa związane z szeroko pojmowanymi środkami przekazu i komunikacją społeczną.

Panel II. Działalność legislacyjna Sejmu RP VIII i IX kadencji (pozytywy i negatywy) widziana z perspektywy praktyków środowiska mediów masowych - 13:15 - 15:45
Moderator: Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW prof. dr hab. Janusz Adamowski

Główni paneliści:

Prezes Izby Wydawców Prasy Marek Frąckowiak
Prezes Polskiej Izby Druku Jacek Kuśmierczyk
Członek Zarządu Związku Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych "MOC TV" Przemysław Broniszewski 

W ramach panelu drugiego, podjęte zostaną m.in. kwestie bezpośrednio odnoszące się do bolączek tych środowisk, które były, lub są nadal przedmiotem ich troski, a wynikły z tytułu działań bądź też zaniechania odpowiednich prac przez izbę niższą polskiego parlamentu obu wyżej wspomnianych kadencji. Przewidziane są wystąpienia publicystów-komentatorów życia społecznego, jak również przedstawicieli organizacji reprezentujących główne środowiska medialne kraju (jak Izba Wydawców Prasy).


Dzień II
sobota, 24 czerwca 2023 r.

Podsumowanie debaty podczas paneli tematycznych w UŁa oraz sformułowanie pod adresem Sejmu RPX kadencji propozycji kierunków zmian legislacyjnych - 09:30 - 12:00

moderator: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki.

Podsumowanie debaty podczas paneli tematycznych w AFiB Vistula. oraz sformułowanie pod adresem Sejmu RP X kadencji propozycji kierunków zmian legislacyjnych;

moderator: dr hab. Wawrzyniec Konarski, profesor i rektor AFiB Vistula.

Przerwa kawowa  - 12:00 - 12:30

Podsumowanie debaty podczas paneli tematycznych w UW oraz sformułowanie pod adresem Sejmu RP X kadencji propozycji kierunków zmian legislacyjnych; 12:30 - 15:15

moderator: prof. dr hab. Janusz Adamowski.

Podsumowanie dyskusji przeprowadzonej w ramach każdego z trzech paneli. Sformułowanie wniosków de lege ferenda w postaci listy kluczowych postulatów pod adresem Sejmu RP X kadencji;

moderator: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki z udziałem dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB Vistula i prof. dr hab. Janusz Adamowski.

GOŚCIE

Lokalizacja

Search