Aktywność naukowa pracowników

prof. dr. hab. Dariusz Kuźmina otrzymał grant z MKiDN z zakresu "Ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą 2018"

Prof. dr hab Dariusz Kuźmina, Prodziekan WDIB UW otrzymał w konkursie MKiDN z zakresu "Ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą 2018" grant na realizację kwerendy, katalogowania i digitalizację polskiego dziedzictwa narodowego w Fundacja Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu (Szwajcaria). 
Uczestnikami projektu m.in będą dwaj studenci i jedna doktorantka z naszego Wydziału.

Marka korporacyjna i jej komunikacja - nowa publikacja Dra Jarosława Kończaka i Pawła Bylickiego

IMG 6357„Marka korporacyjna i jej komunikacja” to monografia, która m.in. pokazuje, że komunikacja korporacyjna jest wyższą i bardziej efektywną formą zarządzania komunikacją w dużych organizacjach niż tradycyjne public relations. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że pojawiły się nowe formy, nowe kanały wymiany informacji i dotarcia do interesariuszy, ale przede wszystkim dlatego, że jest coraz większa potrzeba integracji przekazu budującego obraz firmy. Konieczne jest zarządzanie komunikacją na wszystkich poziomach, tak by organizacja mówiła jednym głosem, miała całościowy, spójny przekaz, pozycjonujący markę w umysłach konsumentów. Samo public relations nie wystarcza dziś by zbudować wiedzę o marce, doprowadzając do zmiany opinii, poglądów, a na końcu zachowań klientów.

Nie sposób pisać o komunikacji korporacyjnej bez skupienia się na zagadnieniach związanych z marką korporacyjną. To ona stanowi podstawę do komunikacji organizacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Jest bazą, na którą składają się te mniej widzialne i trudniejsze do uchwycenia elementy, takie jak: wizja, misja, kultura organizacyjna firmy, a także te, z którymi konsumenci spotykają się na co dzień, np. identyfikacja wizualna. Marka korporacyjna jest nie tylko naszym przewodnikiem w świecie masy podobnych do siebie produktów, ale również jednoczy m.in. wartość produktu, obsługi oraz obietnicy złożonej przez organizację. Jest ona tym bardziej wartościowa, że w przeciwieństwie do produktów i usług, jest trudna do podrobienia i skopiowania przez innych. Poza tym trzeba pamiętać, że klienci sami poszukują swoich ulubionych marek, kupują je świadomie, ponieważ mają do nich zaufanie, lub po prostu je lubią. Inaczej by ich nie kupowali.

Książka jest do nabycia m.in. w księgarni newsline pod poniższym linkiem. http://wydawnictwo.newsline.pl/strona-glowna/32-marka-korporacyjna-i-jej-komunikacja.html

IMG 6227

Autorzy

 • Dr Jarosław Kończak, adiunkt w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations, Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Paweł Bylicki, Prezes Zarządu agencji public relations Public Dialog, należącej do międzynarodowej sieci International Public Relations Network.

Książka ma pomóc w zrozumieniu m.in.:

 • jakie są najważniejsze elementy budowy marki?
 • czym jest tożsamość, wizerunek i reputacja organizacji?
 • dlaczego marki bez strategicznie zarządzanej komunikacji korporacyjnej nie nawiążą relacji ze wszystkimi interesariuszami?
 • dlaczego wizja, misja, wartości i kultura korporacyjna składają się na silną tożsamość marki, bez której nie da się zbudować dobrego wizerunku i reputacji?
 • jaki wpływ na budowę marki ma wizja, misja i kultura organizacyjna firmy?
 • dlaczego tak istotna jest identyfikacja wizualna?
 • czym jest komunikacja korporacyjna? jaka jest jej rola, cele i funkcje? dlaczego tak ważny jest spójny przekaz wysyłany przez markę do otoczenia?
 • kto i w jaki sposób powinien zarządzać komunikacją korporacyjną?
 • jak miejsce powinna ona zajmować w strukturze organizacji?
 • dlaczego osoba zajmująca się komunikacją korporacyjną, żeby spełniać swoją rolę, musi być umocowana bezpośrednio pod zarządem albo wchodzić w skład zarządu?
 • jak planować komunikację korporacyjną i jak układać strategię?
 • jakie procesy w działaniach strategicznych i komunikacyjnych są kluczowe?
 • dlaczego o sukcesie marki decydują w coraz większym stopniu interesariusze, a nie sami klienci?
 • jaki identyfikować i mapować interesariuszy?
 • w jaki sposób prowadzić z nimi efektywny dialog?
 • dlaczego rola komunikacji korporacyjnej będzie sukcesywnie rosła?

Adresaci

Książka jest adresowana do osób zainteresowanych marką produktową i korporacyjną oraz do tych, którzy zajmują się komunikacją na poziomie całej organizacji. Mogą to być pracownicy korporacji, ale opisane tu zasady komunikacji są użyteczne również dla osób pracujących w jednostkach budżetowych, samorządowych, zawiązkach, fundacjach i stowarzyszeniach. Publikacja może być użyteczna zarówno dla specjalistów, jak i managerów różnych szczebli, którzy w swojej pracy związani są z różnymi formami komunikacji marki. W szczególny sposób może być ona również użyteczna dla tych, którzy na co dzień związani są marketingiem, gdyż może znacznie poszerzyć horyzont związany ze współpracą marketingu
i innych obszarów komunikacji marki. Monografia adresowana jest również do pracowników naukowych badających obszary komunikacji, public relations, marki zarówno produktowej, jak i korporacyjnej, a także marketingu. Może również stanowić kompendium wiedzy dla studentów uczelni wyższych, którzy będą chcieli poszerzyć swoją wiedzę i znaleźć inspiracje w poruszanych tu obszarach.

IMG 6384

Artykuł w "Nauce w Polsce" o badaniach w dziedzinie Big Data prowadzonych we WDIB UW

W serwisie Nauka w Polsce został opubliokowany artykuł o badaniach dotyczących Big Data, które prowadzą we WDIB UW prof. Włodzimierz Gogołek (kierownik projektu) i prof. Wiesław Cetera :

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C28963%2Cpolscy-badacze-analizuja-big-data-i-przewiduja-wyniki-wyborow.html 

Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina w Komitecie Naukowym obchodów 100-lecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między RP i Stolicą Apostolską

W Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce, w czwartek, 15 lutego miało miejsce ukonstytuowanie Komitetu Naukowego obchodów 100-lecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między Państwem Polskim i Stolicą Apostolską. Tego dnia odbyło się też pierwsze robocze spotkanie tego gremium. W jego skład weszło 16 osób. Jedną z nich jest Prodziekan WDIB UW, prof. dr hab. Dariusz Kuźmina.

http://episkopat.pl/powstal-komitet-naukowy-obchodow-100-lecia-przywrocenia-relacji-dyplomatycznych-miedzy-panstwem-polskim-i-stolica-apostolska/  

Wyróżnienie dla książki prof. Piotra Tafiłowskiego!

Miło nam poinformować, że książka, którą napisał wykładowca WDIB UW, prof. Piotr Tafiłowski "Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich" otrzymała na 22 Poznańskich Targach Książki Naukowej i Popularnonaukowej wyróżnienie w konkursie na najlepszą ksiązkę akademicką w roku 2018.

Autorowi i Wydawnictwu gratulujemy!


Ukazał się nowy, specjalny tom "Z badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi"

Zachęcamy do lektury nowego, specjalnego tomu "Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi" (publikacja WDIB UW) zawierającego kilkadziesiąt artykułów autorów polskich i zagranicznych dotyczących materiałów polskich i z Polską związanych przechowywanych głównie w bibliotekach zagranicznych (zob. skan spisu treści). Tom powstał pod red. nauk. Jacka Puchalskiego, Agnieszki Chamery-Nowak i Doroty Pietrzkiewicz. 
Spis treści do tomu: http://docdro.id/QeY4wM7

Ciekawa "perełka" z dziedziny bibliologii!

Ukazała sie niezwykle ciekawa "perełka" z dziedziny bibliologii: prof. Jacek Puchalski i mgr Elżbieta Maruszak (oboje WDIB UW) odnaleźli w Gruzji i opracowali wstęp i indeksy do dziewiętnastowiecznego rękopisu wykładu bibliologii (zwanej wówczas "bibliografią") autorstwa Łukasza Gołębiowskiego! Całość wykładu jest zapisana na płycie CD dołączonej do publikacji.

 

Nowa książka wykładowczyni WDIB UW: dr Katarzyna Seroka "Biblioteka Polska w Paryżu...."

Z przyjenościa informujemy o nowości wydawniczej związanej z naszym Wydziałem - dr Katarzyna Seroka opublikowała nową ksiązkę "Biblioteka Polska w Paryżu (1838-1871). Studium bibliologiczne".

Książka dostępna na stronie: http://www.edukram.pl/biblioteka-polska-w-paryzu-1838-1871-studium-bibliologiczne.html

Zachęcamy do lektury!

 

Konkurs w ramach Działalności Statutowej Młodych

Sekretariat Prodziekana ds. badań naukowych i współpracy informuje, że ogłoszono konkurs na finansowanie tematów badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej Młodych (DSM). Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie:

 https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWDiB/Lists/Dziennik/monitor.aspx?ID=101

 Zgodnie z art.2. pkt.19 ustawy o zasadach finansowania nauki z dn. 30 kwietnia 2010 r. oznacza „młody naukowiec – osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat”