Aktywność naukowa pracowników

Konkurs w ramach Działalności Statutowej Młodych

Sekretariat Prodziekana ds. badań naukowych i współpracy informuje, że ogłoszono konkurs na finansowanie tematów badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej Młodych (DSM). Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie:

 https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWDiB/Lists/Dziennik/monitor.aspx?ID=101

 Zgodnie z art.2. pkt.19 ustawy o zasadach finansowania nauki z dn. 30 kwietnia 2010 r. oznacza „młody naukowiec – osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat” 

Nowy wykonawca usług na zakup biletów lotniczych

Szanowni Państwo,
w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, od 2 kwietnia został wybrany nowy wykonawca usług: na zakup biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów - Biuro WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn).

Umowa będzie obowiązywała przez 3 lata, od 2 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2020 r.

Lista kontaktowa z Biurem WhyNotTravel
Formularze zgłoszeniowe