Książki i inne publikacje naukowe

"Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator 2. Polonika w bibliotekach obcych".

sWspółczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator 2. Polonika w bibliotekach obcych. Oprac. Barbara Bieńkowska, Elżbieta Maruszak, Jacek Puchalski, MKiDN, Warszawa 2016, 1010 s.

Tom powstał w ramach prac prowadzonych w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego MKiDN (program Rejestracja zbiorów polskich za granicą ze specjalnym uwzględnieniem dziedzictwa zagrożonego). Wyniki kwerendy z lat 2006-2009 zamieszczono w tomie pierwszym (2009), przybliżającym obraz bardzo skomplikowanej i trudnej sytuacji zbiorów polskich w bibliotekach polskich i polonijnych pozostających poza Krajem. Obecna część zawiera materiały rejestrujące kolekcje polskie w zbiorach obcych w latach 2009-2015. Odnotowane polonika pochodzą z 470 książnic w 54 krajach. Przedstawiono je w dwóch blokach. Pierwszy obejmuje opisy zasobów w całości lub w części określanych jako dziedzictwo kulturowe. Mieszczą się w nich zbiory specjalne (rękopisy, stare druki, książki rzadkie, muzykalia, kartografia, ryciny, pamiątki historyczne, archiwalia, dokumenty fotograficzne, fonograficzne i elektroniczne), a także poszczególne obiekty lub ich zespoły związane z osobami oraz wydarzeniami, które pozostawiły ślad polskości w obcym środowisku. Blok drugi skupia skrócone noty książnic, o których udało się zebrać tylko niepełne informacje.

Ochrona dziedzictwa historycznego należy obecnie do priorytetów światowej polityki kulturalnej, realizowanej w wymiarach globalnych jak i narodowych. Skomplikowane i dramatyczne dzieje Polski spowodowały, że znaczna liczba cennych zbiorów, w tym kolekcji o szczególnym znaczeniu, znalazła się poza granicami Kraju. Pogłębiające się zagrożenia dla zachowania polskiego dziedzictwa piśmienniczego za granicą wymagają podejmowania kompleksowych środków zaradczych. Ich podstawą jest dokumentacja istniejących jeszcze zasobów z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych (m.in. digitalizacja obiektów zabytkowych i ich zespołów) oraz możliwości współpracy międzynarodowej ośrodków badawczych. 

"Theatrum Historiae" - artykuł autorstwa dra hab. Piotra Tafiłowskiego pt. "The Duels of Monarchs: the Issue of Ritual Communication from Antiquity to the Present Day"

skanowanie0001W najnowszym numerze czeskiego czasopisma "Theatrum Historiae" ukazał się artykuł autorstwa dra hab. Piotra Tafiłowskiego pt. "The Duels of Monarchs: the Issue of Ritual Communication from Antiquity to the Present Day". Serdecznie gratulujemy!

"Skromni ludzie − wielkie dokonania"

ksiazka649b"Skromni ludzie − wielkie dokonania"  red. prof. UW dr hab Anna Kamler
 

Tom 1. serii "Wkład Polaków w kulturę Europy i świata".

Publikacja ma prezentować wiedzę o dokonaniach rodaków zepchniętych niekiedy na margines historii, wszystkich zainteresowanych inspirować do dalszych badań i poszukiwań, ale też pomagać w dydaktyce akademickiej, dostarczając studentom konkretnych, udokumentowanych źródłowo informacji. Oczekuje tego od nas współczesne wychodźstwo, poszukujące własnej tożsamości, również to wywodzące się ze starej emigracji, z którą od lat współpracujemy, a także młodzi ludzie, obecnie opuszczający Polskę na krócej lub dłużej. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto ma coś nowego do powiedzenia o wkładzie Polaków we wspólne europejskie czy światowe dziedzictwo. Autorami pierwszego tomu są w większości pracownicy Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, ale są też wśród nich reprezentanci innych instytucji krajowych i zagranicznych. Jan Ławicki to absolwent IINiSB, który obecnie pracuje w wydawnictwie „Nasza Księgarnia”; Piotr Daszkiewicz jest związany z Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu; Barbara Kłosowicz-Krzywicka jest od lat członkiem Towarzystwa Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji.

 

Spis treści:

“Academic library website functions in the context of users’ information needs”, w "Journal of Librarianship and Information Science"

dr Anna Mierzecka i dr Andrius Suminas: “Academic library website functions in the context of users’ information needs”, w "Journal of Librarianship and Information Science", http://lis.sagepub.com/content/early/2016/08/24/0961000616664401.abstract

"Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań"

1Redaktorzy: dr hab. Tadeusz Kononiuk i dr Ksenia Kakareko

Oficyna Wydawnicza Aspra, 2016

http://www.aspra.pl/katalog-wydawniczy/book/645

 

Opis ze strony Wydawnictwa:

Recenzowana publikacja składa się z szeregu artykułów dotyczących wykonywanej współcześnie profesji dziennikarskiej. Tematyka zawartych w książce opracowań dotyka budzących współcześnie najwięcej wątpliwości kwestii związanych z praktykowaniem zawodu dziennikarskiego. Część pierwsza poświęcona jest analizie zagadnień odnoszących się do kwestii ochrony prawnoautorskiej utworów dziennikarskich oraz problematyki sprostowania prasowego. Część druga dotyczy kwestii odpowiedzialności prawnej i etycznej za publikacje prasowe. Część trzecia dotyczy statusu prawno-pracowniczego zawodu dziennikarskiego. Część czwarta zaś ochrony prawnej informacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tematy poszczególnych artykułów zostały precyzyjnie dobrane i odzwierciedlają najbardziej istotne współcześnie problemy prawne i etyczne współczesnego dziennikarstwa. Z tego względu recenzowana publikacja stanowi cenny wkład do nauki polskiego prawa prasowego, zawiera wiele rozważań przydatnych nie tylko z punktu widzenia teorii, ale także praktyki prawa. Krąg odbiorów książki to poza prawnikami przede wszystkim sami dziennikarze i wydawcy, a także studenci prawa, dziennikarstwa i politologii. Do rąk Czytelników oddana zostaje ciekawa praca, sprawnie napisana, dotycząca niezwykle ciekawych i aktualnych problemów związanych z współcześnie wykonywanym zawodem dziennikarza. Recenzowana publikacja stanowi zatem cenne kompendium wiedzy dla badaczy mediów oraz pomoc w procesie kształcenia dydaktycznego studentów. Publikacja ta powinna stać się obowiązkową lekturą dla wszystkich praktyków mediów – prawników i dziennikarzy (dr hab. Grzegorz Tylec).