Aktywność naukowa pracowników

Ukazał się nowy, specjalny tom "Z badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi"

Zachęcamy do lektury nowego, specjalnego tomu "Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi" (publikacja WDIB UW) zawierającego kilkadziesiąt artykułów autorów polskich i zagranicznych dotyczących materiałów polskich i z Polską związanych przechowywanych głównie w bibliotekach zagranicznych (zob. skan spisu treści). Tom powstał pod red. nauk. Jacka Puchalskiego, Agnieszki Chamery-Nowak i Doroty Pietrzkiewicz. 
Spis treści do tomu: http://docdro.id/QeY4wM7

Ciekawa "perełka" z dziedziny bibliologii!

Ukazała sie niezwykle ciekawa "perełka" z dziedziny bibliologii: prof. Jacek Puchalski i mgr Elżbieta Maruszak (oboje WDIB UW) odnaleźli w Gruzji i opracowali wstęp i indeksy do dziewiętnastowiecznego rękopisu wykładu bibliologii (zwanej wówczas "bibliografią") autorstwa Łukasza Gołębiowskiego! Całość wykładu jest zapisana na płycie CD dołączonej do publikacji.

 

Nowa książka wykładowczyni WDIB UW: dr Katarzyna Seroka "Biblioteka Polska w Paryżu...."

Z przyjenościa informujemy o nowości wydawniczej związanej z naszym Wydziałem - dr Katarzyna Seroka opublikowała nową ksiązkę "Biblioteka Polska w Paryżu (1838-1871). Studium bibliologiczne".

Książka dostępna na stronie: http://www.edukram.pl/biblioteka-polska-w-paryzu-1838-1871-studium-bibliologiczne.html

Zachęcamy do lektury!

 

Konkurs w ramach Działalności Statutowej Młodych

Sekretariat Prodziekana ds. badań naukowych i współpracy informuje, że ogłoszono konkurs na finansowanie tematów badawczych realizowanych w ramach Działalności Statutowej Młodych (DSM). Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie:

 https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWDiB/Lists/Dziennik/monitor.aspx?ID=101

 Zgodnie z art.2. pkt.19 ustawy o zasadach finansowania nauki z dn. 30 kwietnia 2010 r. oznacza „młody naukowiec – osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat” 

Nowy wykonawca usług na zakup biletów lotniczych

Szanowni Państwo,
w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, od 2 kwietnia został wybrany nowy wykonawca usług: na zakup biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów - Biuro WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn).

Umowa będzie obowiązywała przez 3 lata, od 2 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2020 r.

Lista kontaktowa z Biurem WhyNotTravel
Formularze zgłoszeniowe

Kolejny sukces prof. Dariusza Kuźminy - koordynator do realizacji grantu "Zachować - udostępniać i promować polskie dziedzictwo narodowe"

Kolejny sukces prof. Dariusza Kuźminy, który otrzymał w konkursie Senatu RP "Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.", jako koordynator do realizacji grant "Zachować - udostępniać i promować polskie dziedzictwo narodowe" w wysokości 240 988 zł.

Projekt obejmuje kwerendy naukowe i digitalizację poloników w: Australii, Brazylii, Izraelu i Meksyku dla potrzeb Polonijnej Biblioteki Cyfrowej.