Aktywność naukowa pracowników

VII Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców - Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu

W 2000 roku włoski badacz mediów Giovanni Sartori w książce pt. Homo videns. Televisione e post-pensiero rozpoznał i zdefiniował zjawisko polegające na zmianie sposobu myślenia współczesnego człowieka wywołane oddziaływaniem mediów masowych (przede wszystkim mediów elektronicznych, oczywiście z telewizją na czele), silnie poszerzającym wpływy kultem obrazu, a także przypisywaniu określonych wartości i ocen nie tylko rzeczom, relacjom, ale także ludziom w oparciu o to, co jest widoczne, a w konsekwencji widziane przez użytkowników danego przekazu, ergo przyjmowane i rozumiane. Innymi słowy, Sartori zwrócił uwagę na postępującą utratę wśród ludzi – odbiorców mediów – zdolności rozumienia i użytkowania pojęć abstrakcyjnych, tendencję do spłycania refleksyjności oraz ograniczania myślenia o danym przekazie do jego spostrzeżenia, zobaczenia. Sartori zauważa, że dawny homo sapiens stał się dzisiaj homo videns. Istotą jest to, co zostało zobaczone, a nie przemyślane. Można patrzeć, ale nie widzieć, jednak owe widzenie wprost jest dzisiaj utożsamiane ze zrozumieniem, co przecież nie jest bynajmniej oczywiste. Chodzi o to, że coraz częściej nie jest tak ważne to, co ktoś mówi, lecz jak wygląda, jak jest widziany. Przywołana rozprawa Sartoriego zwiastowała ekspansywny rozwój badań nad materiałami wizualnymi, ich metodologią oraz terminologią. Wydaje się, że od początku XXI wieku obraz zawładnął współczesną kulturą. Część badaczy – kulturoznawców oraz etnografów – uważa, że na naszych oczach obserwujemy powrót kolejnych pokoleń użytkowników przekazów medialnych z kultury słowa i pisma do kultury piktogramu, obrazka. Gillian Rose we wprowadzeniu do swojej świetnej książki Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Material (2007) słusznie zauważa, że początek lat dwutysięcznych zaowocował licznymi publikacjami z obszaru tzw. kultury wizualnej. Powstało również czasopismo naukowe „Journal of Visual Culture”. Bez wątpienia można dzisiaj swobodnie mówić o całej dziedzinie naukowej badań nad kulturą wizualną, która pełnymi garściami czerpie zarówno z metod niereaktywnych (socjologicznych, kulturoznawczych czy etnograficznych) jaki i reaktywnych, albo inaczej behawioralnych, biometrycznych. Ważnym punktem odniesienia we współczesnej kulturze obrazu zaczyna być mem internetowy, który – niczym w soczewce – skupia w sobie różnorodność życia społecznego, spaja różne perspektywy, uruchamia przekonujące skojarzenia. Staje się niezwykle ciekawą i inspirująca instancją poznawczą – zwłaszcza dla pokolenia Y.

Czytaj więcej...

dr hab. Robert Kotowski - „Dziennik Maryi S.”

W ostatnich dniach ukazała się publikacja pt. „Dziennik Maryi S.”, której autorem jest wykładowca WDIB UW dr hab. Robert Kotowski (Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury).
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do lektury !

Zapraszamy także do wysłuchania audycji radiowej poświęconej publikacji :
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Dziennik-zony-Henryka-Sienkiewicza/48145

Załączniki:
Pobierz plik (okladka- dziennik.pdf)okladka- dziennik.pdf5346 kB

Artykuł prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert w książce „Muzeum etyczne” (Kraków 2017)

1W książce pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej „Muzeum etyczne…” (Kraków 2017) wśród tekstów wybitnych polskich humanistów i muzealników ukazał się ilustrowany pięknymi zdjęciami artykuł prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert pt. „Polacy i Droga Krzyżowa w Jerozolimie” będący rezultatem prac badawczych prowadzonych w Izraelu w ramach programu dotyczącego ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego zainicjowanego przez prof. dr hab. Dariusza Kuźminę.

Nowy "Magazyn Medioznawcy"!

okadkafrontOddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Magazynu Medioznawcy” – numer szczególny, bo po raz pierwszy afiliowany przy nowo powstałym Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W murach nowego Wydziału kontynuujemy nasze poszukiwania medialnych sensów, mechanizmów i interesujących, złożonych zjawisk. Zadajemy pytania o zasady funkcjonowania współczesnych mediów oraz roli, jaką odgrywają w społeczeń- stwach XXI wieku.

Jak zapewne zauważyli już stali Czytelnicy, na łamach „Magazynu Medioznawcy” gościmy coraz szersze grono także młodych autorów (nie tylko akademików), które przyrasta wraz z rozwojem środowiska Laboratorium Badań Medio- znawczych UW. Nowi autorzy „Magazynu Medioznawcy” to studenci i doktoranci na stałe współpracujący z LBM UW, zaangażowani w rozmaite projekty badawcze, przygotowujący osadzone empirycznie prace dyplomowe, a przede wszystkim ciekawi świata (zwłaszcza świata mediów) młodzi ludzie. Młodzi badacze, pod okiem doświadczonych opiekunów naukowych i recenzentów, przygotowują krótkie analizy dotyczące zawartości i mechanizmów działania mediów.

Czytaj więcej...

Uwaga, udostępniamy całą książkę pt. "Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne" pod redakcją dra Wiesława Cetery i dra Krzysztofa Kowalika!

0001Uwaga, udostępniamy całą książkę pt. "Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne" pod redakcją dra Wiesława Cetery i dra Krzysztofa Kowalika! Plik w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Logistyka mediów - 2014 mono.pdf)Logistyka mediów - 2014 mono.pdf1949 kB

Dr Wiesław Cetera i dr Agata Opolska-Bielańska - "Logistyka i administrowanie w mediach: aspekty teoretyczne i aplikatywne, tożsamość – cyfryzacja – poligrafia"

I okladka Log i Adm w mediachUwaga, udostępniamy wersję PDF książki pod redakcją naukową dra Wiesława Cetery i dr Agaty Opolskiej-Bielańskiej pt. "Logistyka i administrowanie w mediach: aspekty teoretyczne i aplikatywne, tożsamość – cyfryzacja – poligrafia". Miłej lektury!

"Gry w komunikacji" - T. Gackowski, K. Brylska

gryPierwsza, wydana pod auspicjami Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, monografia redakcyjna (T. Gackowski, K. Brylska) z zakresu nauk o mediach - "Gry w komunikacji". Seria „Media początku XXI wieku", t. 30, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2016

Recenzje z okładki:
„Grywalizacja czy democratainment to funkcjonujące od niedawna pojęcia dotyczące zastosowania mechanizmu gier i zabawy w działaniach marketingowych, politycznych, wykorzystywania formy rozrywkowej w komunikacji nie tylko medialnej. Terminy te to słowa kluczowe w prezentowanej książce. Wszystkie teksty prezentują wyniki badań empirycznych ostatnio przeprowadzonych. Wszystkie dotyczą pierwiastka zabawy w komunikacji i zostały napisane nie tylko ciekawie, ale mogą służyć studentom jako dobry przykład profesjonalnie prezentowanego warsztatu naukowego. Polecam zatem szczególnie opiekunom wszystkich prac dyplomowych z zakresu medioznawstwa i komunikacji społecznej”. 
Prof. dr hab. JERZY OLĘDZKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
„Książka Gry w komunikacji to interesujący przyczynek do dyskusji nad funkcjonowaniem współczesnych systemów medialnych w kontekście gier i grywalizacji. Praca jest adresowana do Czytelnika, któremu nieobce są problemy szeroko rozumianych koncepcji gier, popularnych przecież jako metafora wyjaśniająca zachowania ludzkie w naukach społecznych i humanistycznych. Tematyka przyjętą jako główna oś rozważań dominuje w tomie i wszystkie artykuły są jej konsekwentnie poświęcone,
co sprawia, że tom należy uznać za udaną próbę poszukiwania wyjaśnienia funkcjonowania współczesnych mediów w kontekście gier. Książka będzie istotną pomocą dydaktyczną dla wszystkich studentów kierunków akademickich: dziennikarstwo, projektowanie komunikacji, politologia, socjologia. Otrzymaliśmy tu ciekawą pracę, sprawnie napisaną, dotyczącą ważnego zakresu tematycznego”.
Prof. dr hab. MAREK JEZIŃSKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Monografia dra W. Cetery pt. "Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989-2014” - recenzja w magazynie "Poligrafika"

I okladkaMONOW załączniku pod artykułem zamieszczamy recenzję monografii dra W. Cetery pt. "Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989-2014” oraz okładkę wraz ze stroną tytułową. 

Recenzja z okładki:

„Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989 – 2014” autorstwa dr inż. Wiesława Cetery to bardzo interesujące dzieło analizujące rozwój i transformację polskiej poligrafii w okresie zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Czytelnik znajdzie tu nie tylko rzetelnie przeprowadzone analizy danych statystycznych, ale również naukowo opracowane i opatrzone wnioskami badania licznych przedsiębiorstw poligraficznych w latach 1989 – 2014. Bardzo ciekawe są też informacje dotyczące historii tego przemysłu w okresie międzywojennym i bezpośrednio po II Wojnie Światowej. Praca napisana jest tak, że zainteresuje nie tylko fachowców z dziedziny, ale będzie cennym materiałem do przemyśleń dla szerszego grona czytelników.

prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski