Aktywność naukowa pracowników

"Theatrum Historiae" - artykuł autorstwa dra hab. Piotra Tafiłowskiego pt. "The Duels of Monarchs: the Issue of Ritual Communication from Antiquity to the Present Day"

skanowanie0001W najnowszym numerze czeskiego czasopisma "Theatrum Historiae" ukazał się artykuł autorstwa dra hab. Piotra Tafiłowskiego pt. "The Duels of Monarchs: the Issue of Ritual Communication from Antiquity to the Present Day". Serdecznie gratulujemy!

"Skromni ludzie − wielkie dokonania"

ksiazka649b"Skromni ludzie − wielkie dokonania"  red. prof. UW dr hab Anna Kamler
 

Tom 1. serii "Wkład Polaków w kulturę Europy i świata".

Publikacja ma prezentować wiedzę o dokonaniach rodaków zepchniętych niekiedy na margines historii, wszystkich zainteresowanych inspirować do dalszych badań i poszukiwań, ale też pomagać w dydaktyce akademickiej, dostarczając studentom konkretnych, udokumentowanych źródłowo informacji. Oczekuje tego od nas współczesne wychodźstwo, poszukujące własnej tożsamości, również to wywodzące się ze starej emigracji, z którą od lat współpracujemy, a także młodzi ludzie, obecnie opuszczający Polskę na krócej lub dłużej. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto ma coś nowego do powiedzenia o wkładzie Polaków we wspólne europejskie czy światowe dziedzictwo. Autorami pierwszego tomu są w większości pracownicy Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, ale są też wśród nich reprezentanci innych instytucji krajowych i zagranicznych. Jan Ławicki to absolwent IINiSB, który obecnie pracuje w wydawnictwie „Nasza Księgarnia”; Piotr Daszkiewicz jest związany z Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu; Barbara Kłosowicz-Krzywicka jest od lat członkiem Towarzystwa Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji.

 

Spis treści:

“Academic library website functions in the context of users’ information needs”, w "Journal of Librarianship and Information Science"

dr Anna Mierzecka i dr Andrius Suminas: “Academic library website functions in the context of users’ information needs”, w "Journal of Librarianship and Information Science", http://lis.sagepub.com/content/early/2016/08/24/0961000616664401.abstract

"Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań"

1Redaktorzy: dr hab. Tadeusz Kononiuk i dr Ksenia Kakareko

Oficyna Wydawnicza Aspra, 2016

http://www.aspra.pl/katalog-wydawniczy/book/645

 

Opis ze strony Wydawnictwa:

Recenzowana publikacja składa się z szeregu artykułów dotyczących wykonywanej współcześnie profesji dziennikarskiej. Tematyka zawartych w książce opracowań dotyka budzących współcześnie najwięcej wątpliwości kwestii związanych z praktykowaniem zawodu dziennikarskiego. Część pierwsza poświęcona jest analizie zagadnień odnoszących się do kwestii ochrony prawnoautorskiej utworów dziennikarskich oraz problematyki sprostowania prasowego. Część druga dotyczy kwestii odpowiedzialności prawnej i etycznej za publikacje prasowe. Część trzecia dotyczy statusu prawno-pracowniczego zawodu dziennikarskiego. Część czwarta zaś ochrony prawnej informacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tematy poszczególnych artykułów zostały precyzyjnie dobrane i odzwierciedlają najbardziej istotne współcześnie problemy prawne i etyczne współczesnego dziennikarstwa. Z tego względu recenzowana publikacja stanowi cenny wkład do nauki polskiego prawa prasowego, zawiera wiele rozważań przydatnych nie tylko z punktu widzenia teorii, ale także praktyki prawa. Krąg odbiorów książki to poza prawnikami przede wszystkim sami dziennikarze i wydawcy, a także studenci prawa, dziennikarstwa i politologii. Do rąk Czytelników oddana zostaje ciekawa praca, sprawnie napisana, dotycząca niezwykle ciekawych i aktualnych problemów związanych z współcześnie wykonywanym zawodem dziennikarza. Recenzowana publikacja stanowi zatem cenne kompendium wiedzy dla badaczy mediów oraz pomoc w procesie kształcenia dydaktycznego studentów. Publikacja ta powinna stać się obowiązkową lekturą dla wszystkich praktyków mediów – prawników i dziennikarzy (dr hab. Grzegorz Tylec).

"Socjologiczne dyskursy o konsumpcji"

2Autor: dr Łukasz Iwasiński  

Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016

http://wnkatedra.pl/pl/p/Socjologiczne-dyskursy-o-konsumpcji-Lukasz-Iwasinski/22522493

 

Opis ze strony Wydawnictwa:

Za największy walor socjologicznych dyskursów o konsumpcji uważam zaproponowanie przez autora własnej krytycznej teorii konsumpcji. Oczywiście autor korzysta z bogatej palety apologetycznych i krytycznych ujęć problemu, ale do żadnej teorii nie podchodzi „nabożnie”, nie waha się wytknąć słabości „wielkim teoretykom”, pokazuje, w którym punkcie ich myśl jest już passé. Obficie korzysta z literatury i swobodnie porusza się po różnych dyskursach, dzięki czemu rozprawa ma charakter erudycyjny. [...] Łukasz Iwasiński zaproponował wysokiej jakości „multidyskurs” socjologiczny i interdyscyplinarny, wsparty interesującymi intuicjami intelektualnymi. Rozprawa ma duże walory poznawcze i może stanowić cenną pomoc dydaktyczną w zakresie wiedzy o konsumpcji. Jest udaną próbą teoretycznej refleksji nad nowymi zjawiskami w obszarze ciągle zbyt mało obecnym w polskiej socjologii (prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek).