Aktywność naukowa pracowników

"Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań"

1Redaktorzy: dr hab. Tadeusz Kononiuk i dr Ksenia Kakareko

Oficyna Wydawnicza Aspra, 2016

http://www.aspra.pl/katalog-wydawniczy/book/645

 

Opis ze strony Wydawnictwa:

Recenzowana publikacja składa się z szeregu artykułów dotyczących wykonywanej współcześnie profesji dziennikarskiej. Tematyka zawartych w książce opracowań dotyka budzących współcześnie najwięcej wątpliwości kwestii związanych z praktykowaniem zawodu dziennikarskiego. Część pierwsza poświęcona jest analizie zagadnień odnoszących się do kwestii ochrony prawnoautorskiej utworów dziennikarskich oraz problematyki sprostowania prasowego. Część druga dotyczy kwestii odpowiedzialności prawnej i etycznej za publikacje prasowe. Część trzecia dotyczy statusu prawno-pracowniczego zawodu dziennikarskiego. Część czwarta zaś ochrony prawnej informacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tematy poszczególnych artykułów zostały precyzyjnie dobrane i odzwierciedlają najbardziej istotne współcześnie problemy prawne i etyczne współczesnego dziennikarstwa. Z tego względu recenzowana publikacja stanowi cenny wkład do nauki polskiego prawa prasowego, zawiera wiele rozważań przydatnych nie tylko z punktu widzenia teorii, ale także praktyki prawa. Krąg odbiorów książki to poza prawnikami przede wszystkim sami dziennikarze i wydawcy, a także studenci prawa, dziennikarstwa i politologii. Do rąk Czytelników oddana zostaje ciekawa praca, sprawnie napisana, dotycząca niezwykle ciekawych i aktualnych problemów związanych z współcześnie wykonywanym zawodem dziennikarza. Recenzowana publikacja stanowi zatem cenne kompendium wiedzy dla badaczy mediów oraz pomoc w procesie kształcenia dydaktycznego studentów. Publikacja ta powinna stać się obowiązkową lekturą dla wszystkich praktyków mediów – prawników i dziennikarzy (dr hab. Grzegorz Tylec).

"Socjologiczne dyskursy o konsumpcji"

2Autor: dr Łukasz Iwasiński  

Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016

http://wnkatedra.pl/pl/p/Socjologiczne-dyskursy-o-konsumpcji-Lukasz-Iwasinski/22522493

 

Opis ze strony Wydawnictwa:

Za największy walor socjologicznych dyskursów o konsumpcji uważam zaproponowanie przez autora własnej krytycznej teorii konsumpcji. Oczywiście autor korzysta z bogatej palety apologetycznych i krytycznych ujęć problemu, ale do żadnej teorii nie podchodzi „nabożnie”, nie waha się wytknąć słabości „wielkim teoretykom”, pokazuje, w którym punkcie ich myśl jest już passé. Obficie korzysta z literatury i swobodnie porusza się po różnych dyskursach, dzięki czemu rozprawa ma charakter erudycyjny. [...] Łukasz Iwasiński zaproponował wysokiej jakości „multidyskurs” socjologiczny i interdyscyplinarny, wsparty interesującymi intuicjami intelektualnymi. Rozprawa ma duże walory poznawcze i może stanowić cenną pomoc dydaktyczną w zakresie wiedzy o konsumpcji. Jest udaną próbą teoretycznej refleksji nad nowymi zjawiskami w obszarze ciągle zbyt mało obecnym w polskiej socjologii (prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek).

"Jak czytają Polacy? Raport "

4Autorzy:  prof. Małgorzata Kisilowska , mgr Magdalena Alicja Paul, dr Michał Zając  

Centrum Cyfrowe, 2016

http://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2016/06/Jak-czytaj%C4%85-Polacy-raport-ko%C5%84cowy.pdf

Opis ze strony:

Badanie, wynikiem którego jest raport „Jak czytają Polacy?” zostało zrealizowane przez Centrum Cyfrowe w latach 2015-2016. Celem badania było określenie, jak kontakt z technologiami cyfrowymi wpływa na czytanie dłuższych tekstów, lecz wyłącznie w kontekście spędzania wolnego czasu, czyli czytania dla przyjemności.

Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się określić, że czytanie książek, na różnych nośnikach, stanowi połowę wszystkich aktywności czytelniczych podejmowanych dla przyjemności. Oznacza to, że skupiając się tylko na tym aspekcie, pomija się połowę aktywności czytelniczej. Ponadto 1/4 lektur książkowych odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, głównie tabletów i czytników.

Określiliśmy również, jak zmienia się czytanie na różnych nośnikach w ciągu dnia: zaczynamy od czytania na smartfonach artykułów, do których docieramy „odbijając się” o linków w serwisach społecznościowych, w połowie dnia czytamy gazety w druku i na ekranie komputera stacjonarnego, a wieczorem sięgamy po książkę drukowaną.

Badanie zrealizowano w wykorzystaniem metod badań jakościowych: wywiadów indywidualnych, wywiadów grupowych oraz badań dzienniczkowych. Analizie poddano również szeroki zasób piśmiennictwa naukowego oraz dyskurs medialny.

 

Raport powstał w ramach projektu „Zmiany kultury czytelniczej w Polsce w kontekście upowszechnienia e‑tekstów i urządzeń pozwalających z nich korzystać”, realizowanego z programu Obserwatorium Kultury 2015 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu Fundacji Orange.

"Nauka o informacji w okresie zmian: informatologia i humanistyka cyfrowa. Informatologia i humanistyka cyfrowa"

5Nauka o informacji w okresie zmian: informatologia i humanistyka cyfrowa. Informatologia i humanistyka cyfrowa

Redaktorzy: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, dr Maria Przastek-Samokowa, dr Zuzanna Wiorogórskia

Wydawnictwo SBP, Warszawa 2016

http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=295

Opis ze strony Wydawnictwa:

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi informatologów. Dotychczas nowoczesna, oparta na nowych technologiach, działalność informacyjna w nauce w znacznie większym stopniu dostosowywana była do potrzeb badaczy z zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych aniżeli do potrzeb humanistów, długo manifestujących przywiązanie do tradycyjnych źródeł informacji i metod badawczych. Zmiana tej postawy, z jednej strony widoczna w zachowaniach i praktykach nowego pokolenia badaczy humanistyki, a z drugiej – ewokowana przez coraz szerszy i coraz łatwiejszy dostęp do kolekcji cyfrowych kopii źródeł do badań humanistycznych oraz technologii informatycznych do ich eksploracji, stawia przed informatologami nowe wyzwanie: ustalenie potrzeb e-humanistów w zakresie usług informacyjnych oraz  wypracowanie dostosowanych do nich metod, narzędzi i praktyk w zakresie działalności informacyjnej.(…)

Zebrane w książce artykuły podejmują różne wątki i aspekty dopiero kształtujących się powiązań między rozwijającą się humanistyką cyfrową i informatologią, która w coraz większym zakresie włącza do obszaru swoich badań potrzeby tej nowej dziedziny z obszaru usług informacyjnych, narzędzi informacyjnych i edukacji informacyjnej. Nie ulega wątpliwości, że dostosowanie usług informacyjnych i ich instrumentarium do potrzeb dynamicznie rozwijającej się cyfrowej nauki, w tym humanistyki cyfrowej, jest zagadnieniem dużej wagi i będzie przedmiotem coraz liczniejszych badań także polskich informatologów.

(ze wstępu)

„Bibliografi@ Historia, teoria, praktyka”

3Bibliografi@. Historia, teoria, praktyka

Redaktorzy: Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, dr hab. Jerzy Franke

Wydawnictwo SBP, Warszawa 2016

http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=299 

 

Opis ze strony Wydawnictwa:

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli bibliografii jako specyficznej formy zachowania dziedzictwa kulturowego oraz komunikacji, zwłaszcza naukowej. Czytelnicy znajdą tu zarówno rozważania teoretyczne i terminologiczne, jak i wątki dotyczące historii bibliografii oraz dwu wielkich edycji historycznych, tj. Bibliografii historii polskiej oraz Bibliografii historii Śląska. Intensywnie rozwijające się bibliografie specjalne, między innymi regionalne i lokalne, twórczo łączące najlepsze praktyki bibliograficzne z tym, co wnoszą technologie informacyjne i komunikacyjne, są szczególnie licznie i wieloaspektowo reprezentowane w publikacji. Zapewne warto, nie tylko dla poprawy nastroju, przeczytać artykuł o żarcie i humorze bibliograficznym. Tak jak wypowiedzi na temat bibliografii narodowej prowadzone w kontekście historycznych i statutowych obowiązków Biblioteki Narodowej. Osoby zainteresowane znajdą również relacje z badań dotyczących funkcjonalności polskich bibliografii dziedzinowych; internetowych zasobów bibliograficznych instytutów badawczych i jednostek PAN; zasobów baz bibliograficzno-abstraktowych na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w bibliotekach.

Mamy nadzieję, że każdy z zamieszczonych tu artykułów znajdzie swoich czytelników, że staną się one inspiracją do dyskusji, prac i twórczego spierania się o bibliografię przyszłości, o to jak ma wyglądać ta szczególna droga do wiedzy. Bibliografia bowiem się zmienia, ale nie kończy!

Załączniki:
Pobierz plik (Bibliografia.pdf)Bibliografia.pdf114 kB

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW po raz kolejny zwyciężył w Rankingu Kierunków Studiów

Z ogromną dumą i radością informujemy, że Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW po raz kolejny zwyciężył w Rankingu Kierunków Studiów w grupie kierunków dziennikarstwo i komunikacja, przygotowanym w ramach jubileuszowego – 20. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019. Nagrodę tę Wydział odbiera rokrocznie od 2014 roku. Jesteśmy także częścią najlepszej uczelni w Polsce! Uniwersytet Warszawski po raz kolejny okazał się nieprześcigniony!

Nasz Wydział przewyższył w notowaniach m.in. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (II miejsce), czy Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (III miejsce).
Kryteriami w konkursie są prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał dydaktyczny i akademicki, efektywność naukowa oraz umiędzynarodowienie.

Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 12 czerwca, nagrodę odebrał Dziekan naszego Wydziału, prof. dr hab. Janusz Adamowski.

Wykładowczyni WDIB UW, dr Izabela Bogdanowicz-Piesik, laureatką w XIV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy!

Dr Izabela Bogdanowicz-Piesik uzyskała wyróżnienie w XIV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronione w 2016r. za rozprawę doktorską „Wpływ kodeksów etyki na wzorce komunikowania się jednostek samorządu terytorialnego z mediami”.

Organizatorem konkursu są Wolters Kluwer SA i redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny”.

W tej edycji przyjmowane były prace prawnicze, a ponadto prace z innych dyscyplin, zwłaszcza ekonomii i finansów, socjologii i politologii, historii oraz nauki o administracji publicznej i zarządzania.

Jednym z warunków dopuszczenia pracy do konkursu było dołączenie dokumentacji poświadczającej wysoki poziom pracy. Zgłoszenie rozprawy doktorskiej dr Izabeli Bogdanowicz zawierało recenzje z przewodu doktorskiego (prof. dr hab. Teresy Sasińskiej-Klas z UJ oraz prof. dr hab. Grażyny Ulickiej z UW) oraz uchwałę Rady Wydziału o uhonorowaniu rozprawy wyróżnieniem.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Załączniki:
Pobierz plik (DOC(5).PDF)DOC(5).PDF170 kB

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW zwyciężył w Rankingu Kierunków Studiów w grupie kierunków dziennikarstwo i komunikacja, przygotowanym w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017!

Z ogromną radością informujemy, że Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW zwyciężył w Rankingu Kierunków Studiów w grupie kierunków dziennikarstwo i komunikacja, przygotowanym w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017 (pierwsze miejsca zestawienia w latach 2014-2017)!

Nasz Wydział przewyższył w notowaniach m.in. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (II miejsce) i Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (III miejsce).
Kryteriami w konkursie były: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał dydaktyczny i akademicki, efektywność naukowa oraz innowacyjność.

Zachęcamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z rozdania nagród.

Dr hab. Alicja Jaskiernia, prof. UW, laureatką nagrody im. dr. Pawła Stępki!

W poniedziałek, 5 czerwca, odbyło się uroczyste wręczenie nagród im. dr. Pawła Stępki organizowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Laureatką szóstej edycji Konkursu na najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych została dr hab. Alicja Jaskiernia, prof. UW, nagrodzona za publikację „Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej”.

Ideą Nagrody im. dr. Pawła Stępki przyznawanej od 2011 roku jest promowanie wartościowych prac i ich autorów podejmujących w interesujący sposób tematykę mediów elektronicznych, a także wyróżnianie zasługujących na to wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny mediów elektronicznych.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!

Wyróżnienia naszych publikacji na Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017

Książka pt. "Aplikacje mobilne nie tylko w w bibliotece" (Wydawnictwo SBP), której współautorem jest dr Grzegorz Gmiterek pracownik Naszego Wydziału, otrzymała wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017.

W ramach tego samego Konkursu, wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych otrzymała książka pt. "Nauka o informacji" (Wydawnictwo SBP) pod red. prof. dr. hab. Wiesława Babika. Praca ta zawiera rozdziały przygotowane przez pracowników Naszego Wydziału: prof. dr hab. Jadwigę Woźniak - Kasperek, prof. dr hab. Barbarę Sosińską - Kalatę, dr. Marcina Roszkowskiego oraz dr. Grzegorza Gmiterka.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Link do informacji o Konkursie: http://www.muratorexpo.pl/targi/academia/konkurs-academia/