Czasopisma wydziałowe

Studia Medioznawcze

Studia Medioznawcze 300x145

„Studia Medioznawcze”
Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa,
Telefon: (22) 55 20 240
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www: https://studiamedioznawcze.eu/

 • redaktor naczelny: prof. dr hab. Robert Cieślak
 • redaktor, sekretarz redakcji: mgr Rafał Smoleń

ISSN 1641-0920
Pierwotną wersję „Studiów Medioznawczych” stanowi wersja elektroniczna.
ISSN 2451-1617

„Studia Medioznawcze” to kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, który narodził się w 2000 roku w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

W kręgu jego odbiorców są pracownicy naukowi i studenci dyscypliny nauk o mediach. W profilu tematycznym „SM” mieszczą się zagadnienia poświęcone tożsamości nauk o mediach; nowym mediom; etyce i public relations, prawu w mediach; historii mediów; retoryce, mediom w Polsce – prasie, radiu, telewizji; systemom medialnym za granicą. W skład Rady Naukowej czasopisma wchodzą naukowe autorytety w dziedzinie nauk o mediach – politolodzy, medioznawcy, historycy, językoznawcy, literaturoznawcy z kraju i zza granicy.

Teksty są publikowane i udostępniane na stronie internetowej kwartalnika https://studiamedioznawcze.eu na zasadach otwartego dostępu i nieodpłatnej licencji udzielanej wydawcy (możliwa publikacja w językach kongresowych: rosyjskim, angielski, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim). Tam też można znaleźć roczniki „SM” w formacie .pdf (od numeru 1 (32) 2008), spisy treści w polskiej i angielskiej wersji językowej, wybrane teksty tłumaczone na język angielski. A ponadto opis procedury recenzowania i instrukcję wydawniczą dla autorów. Od numeru 2 (56) 2014 roku pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

„SM” jest indeksowany w bazach EBSCO, CEJSH (weryfikacja w bazie ERIH PLUS w toku).

Nowa lista ministerialna (komunikat MNiSW z 18 grudnia 2019 r.): 20 punktów. Poprzednia lista ministerialna (komunikat MNiSW z 23 grudnia 2015 r.): część B, obszar nauk: S, 12 punktów.

Przegląd Biblioteczny

Przeglad Biblioteczny 300x162

„Przegląd Biblioteczny”
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
http://www.sbp.pl/przeglad
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ISSN 0033-202X

Wersja drukowana czasopisma stanowi jego wersję pierwotną.

 • Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert
 • Redaktor, Redaktor tematyczny: dr hab. Dariusz Grygrowski
 • Sekretarz Redakcji: dr Dorota Grabowska

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie. Zapewnia możliwość publikacji i wymiany poglądów całemu środowisku bibliotekarskiemu i ludziom nauki związanym z naszym zawodem. Świadectwem wysokiego poziomu tego pisma jest decyzja z 2007 r. ministra nauki i szkolnictwa wyższego o umieszczeniu tytułu na liście czasopism punktowanych i przyznanie 9 pkt. w grupie polskich czasopism naukowych. Wersja drukowana czasopisma stanowi jego wersję pierwotną.

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne

ZIN Studia Informacyjne logo 2017

„Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne”
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
http://ojs.sbp.pl/index.php/zin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
E ISSN 2392-2648
PL ISSN 0324-8194

 • Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
 • Zastępca Redaktora Naczelnego i Redaktor Tematyczny: dr Marcin Roszkowski
 • Sekretarz Redakcji: dr Zuzanna Wiorogórska

Czasopismo "Zagadnienia Informacji Naukowej -- Studia Informacyjne" (ZIN) [Journal of Information Science -- Information Studies] jest periodykiem najczęściej cytowanym wśród czasopism bibliologicznych i informatologicznych wydawanych w Polsce. Jest najstarszym polskim czasopismem naukowym zajmującym się problematyką nauki o informacji, które ukazuje się od 1962 r. (do 1971 r. pod tytułem "Biuletyn ODIN PAN", od 1972 r. jako "Zagadnienia Informacji Naukowej", od numeru 2 z 2013 r. pod obecnym tytułem). Zawartość ZIN jest indeksowana w wielu bazach międzynarodowych i krajowych, m.in. w: Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), EBSCO (LISTA), Google Scholar, Worldcat, Polskiej Bibliografii Bibliologicznej (PBB), Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), POL-Index i ICI Journal Master List. Czasopismo jest zarejestrowane w bazie referancyjnej ERIH PLUS i w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Czasopismo "ZIN - Studia Informacyjne" znajduje się w wykazie MNiSW naukowych czasopism punktowanych. Publikacja artykułu naukowego w ZIN w latach 2019-2020 zapewnia 20 pkt.

"ZIN - Studia Informacyjne" jest ogólnopolskim i międzynarodowym forum rozpowszechniania wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) i innych dyscyplin zajmujących się analizami społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służy również krytyce naukowej dotyczącej publikacji z tego zakresu, zamieszczane są tu też problemowe sprawozdania z konferencji poświęconych współczesnym problemom informacyjnym. ZIN jest czasopismem interdyscyplinarnym, jego profil tematyczny obejmuje szeroki zakres problemów teoretycznych i praktycznych, społecznych, kulturowych i technologicznych, związanych z zapewnianiem dostępu do utrwalonych zasobów informacji i wiedzy, potrzebami użytkowników informacji, wykorzystywaniem zasobów informacji i wiedzy przez współczesnego człowieka i współczesne społeczeństwo, społeczną recepcją nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Profil tematyczny ZIN obejmuje również metodologię badań informatologicznych, historię nauki o informacji oraz edukację informacyjną i edukację w zakresie nauki o informacji. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim i w języku angielskim.

Czasopismo „ZIN -- Studia Informacyjne” adresowane jest do międzynarodowego środowiska badaczy nauk o informacji oraz praktyków działalności informacyjnej, krytycznie analizujących metody i narzędzia jej realizacji w różnych środowiskach dziedzinowych i organizacyjnych, a także polityków i donatorów działalności informacyjnej w różnych dziedzinach. Czasopismo może też zainteresować badaczy, wykładowców i studentów innych dyscyplin, które zajmują się różnymi aspektami funkcjonowania informacji we współczesnym świecie.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej; od 2019 r. wersja elektroniczna jest wersją pierwotną. Czasopismo jest publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe w otwartym dostępie z półroczną karencją.  

Archiwalne numery czasopisma dostępne są pod adresem: 

http://ojs.sbp.pl/index.php/zin/issue/archive

oraz w Archiwum Cyfrowym SBP: http://ac.sbp.pl/ .

 

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi

Z badan 300x118

„Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
http://bookhistory.uw.edu.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PL ISSN 1897-0788; eISSN 2544-8739
DOI: https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh

 • Redaktor naczelny: dr hab., prof. UW Jacek Puchalski
 • Zastępca redaktora naczelnego / Sekretarz redakcji: dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak
 • Sekretarz redakcji: dr Dorota Pietrzkiewicz

Kwartalnik (do 2019 r. rocznik) „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” to ogólnopolskie czasopismo naukowe z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach Katedry Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego redagowane od 2006 r. (następca czasopisma „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” wydawanego od 1975 r.). Czasopismo publikuje rezultaty badań z zakresu szeroko pojętej kultury książki w kontekście historycznym.

Czasopismo ukazuje się w modelu open access, na niewyłącznej licencji Creative Commons, zgodnej z aktualnymi wzorami opublikowanymi przez organizację Creative Commons, w szczególności CC BY-NC 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne).