Czasopisma wydziałowe

Studia Medioznawcze

Studia Medioznawcze 300x145

„Studia Medioznawcze”
Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pok. …
Telefon: (22) 55 20 240
Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strony www:
http://studiamedioznawcze.pl  (PL)
http://mediastudies.eu  (EN)

 • Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Marek Jabłonowski
 • Zastępca redaktora naczelnego / Sekretarz: mgr Teresa Maciszewska
 • Zastępca redaktora naczelnego / Sekretarz: prof. dr hab. Robert Cieślak

ISSN 1641-0920
Pierwotną wersję „Studiów Medioznawczych” stanowi wersja elektroniczna.
ISSN 2451-1617

Lista ministerialna: B, obszar nauk: S, 12 punktów (komunikat z 23 grudnia 2015 roku).

„Studia Medioznawcze” to kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, który narodził się w 2000 roku w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Do września 2016 roku ukazało się 66 numerów czasopisma.

W kręgu jego odbiorców są pracownicy naukowi i studenci dyscypliny nauk o mediach. W profilu tematycznym „SM” mieszczą się zagadnienia poświęcone tożsamości nauk o mediach; nowym mediom; etyce i public relations, prawu w mediach; historii mediów; retoryce, mediom w Polsce – prasie, radiu, telewizji; systemom medialnym za granicą. W skład Rady Naukowej czasopisma wchodzą naukowe autorytety w dziedzinie nauk o mediach – politolodzy, medioznawcy, historycy, językoznawcy, literaturoznawcy z kraju i zza granicy.

Teksty są publikowane i udostępniane na stronie internetowej kwartalnika http://studiamedioznawcze.pl/ na zasadach otwartego dostępu i nieodpłatnej licencji udzielanej wydawcy (możliwa publikacja w językach kongresowych: rosyjskim, angielski, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim). Tam też można znaleźć roczniki „SM” w formacie .pdf (od numeru 1 (32) 2008), spisy treści w polskiej i angielskiej wersji językowej, wybrane teksty tłumaczone na język angielski. A ponadto opis procedury recenzowania i instrukcję wydawniczą dla autorów. Od numeru 2 (56) 2014 roku pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

„SM” jest indeksowany w bazach EBSCO, CEJSH (weryfikacja w bazie ERIH PLUS w toku).

Kwartalnik w 2015 roku znalazł się na liście MNiSW w wykazie części B czasopism, co oznacza, że za publikację na łamach „Studiów Medioznawczych” można otrzymać 12 pkt.

Przegląd Biblioteczny

Przeglad Biblioteczny 300x162

„Przegląd Biblioteczny”
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
http://www.sbp.pl/przeglad
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ISSN 0033-202X

Wersja drukowana czasopisma stanowi jego wersję pierwotną.

 • Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert
 • Redaktor, Redaktor tematyczny: dr hab. Dariusz Grygrowski
 • Sekretarz Redakcji: dr Dorota Grabowska

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie. Zapewnia możliwość publikacji i wymiany poglądów całemu środowisku bibliotekarskiemu i ludziom nauki związanym z naszym zawodem. Świadectwem wysokiego poziomu tego pisma jest decyzja z 2007 r. ministra nauki i szkolnictwa wyższego o umieszczeniu tytułu na liście czasopism punktowanych i przyznanie 9 pkt. w grupie polskich czasopism naukowych. Wersja drukowana czasopisma stanowi jego wersję pierwotną.

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne

ZIN Studia Informacyjne logo 2017

„Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne”
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
http://www.sbp.pl/zin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
E ISSN 2392-2648
PL ISSN 0324-8194

 • Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
 • Zastępca Redaktora Naczelnego i Redaktor Tematyczny: dr Marcin Roszkowski
 • Sekretarz Redakcji: dr Zuzanna Wiorogórska

Czasopismo "Zagadnienia Informacji Naukowej -- Studia Informacyjne" (ZIN) [Journal of Information Science -- Information Studies] jest periodykiem najczęściej cytowanym wśród czasopism bibliologicznych i informatologicznych wydawanych w Polsce. Jest najstarszym polskim czasopismem naukowym zajmującym się problematyką nauki o informacji, które ukazuje się od 1962 r. (do 1971 pod tytułem "Biuletyn ODIN PAN", następnie jako "Zagadnienia Informacji Naukowej", od mumeru 2 z 2013 r. pod obecnym tytułem). Zawartość ZIN jest indeksowana w wielu bazach międzynarowowych i krajowych, m.in. w: Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), EBSCO (LISTA), Google Scholar, Worldcat, Polskiej Bibliografii Bibliologicznej (PBB), Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), POL-Index i ICI Journal Master List. Czasopismo jest zarejestrowane w bazie referancyjnej ERIH PLUS.

Czasopismo "ZIN - Studia Informacyjne" znajduje się w wykazie MNiSW naukowych czasopism punktowanych. Publikacja artykułu naukowego w ZIN w latach 2019-2020 zapewnia 20 pkt.

"ZIN - Studia Informacyjne" jest ogólnopolskim i międzynarodowym forum rozpowszechniania wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) i innych dyscyplin zajmujacych się analizami społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służy również krytyce naukowej dotyczącej publikacji z tego zakresu, zamieszczane są tu też problemowe sprawozdania z konferencji poświęconych współczesnym problemom informacyjnym. ZIN jest czasopismem interdyscyplinarnym, jego profil tematyczny obejmuje szeroki zakres problemów teoretycznych i praktycznych, społecznych, kulturowych i technologicznych, związanych z zapewnianiem dostępu do utrwalonych zasobów informacji i wiedzy, potrzebami użytkowników informacji, wykorzystywaniem zasobów informacji i wiedzy przez współczesnego człowieka i współczesne społeczeństwo, społeczną recepcją nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Profil tematyczny ZIN obejmuje również metodologię badań informatologicznych, historię nauki o informacji oraz edukację informacyjną i edukację w zakresie nauki o informacji. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim i w języku angielskim.

Czasopismo „ZIN -- Studia Informacyjne” adresowane jest do międzynarodowego środowiska badaczy nauk o informacji oraz praktyków działalności informacyjnej, krytycznie analizujących metody i narzędzia jej realizacji w różnych środowiskach dziedzinowych i organizacyjnych, a także polityków i donatorów działalności informacyjnej w różnych dziedzinach. Czasopismo może też zainteresować badaczy, wykładowców i studentów innych dyscyplin, które zajmują się różnymi aspektami funkcjonowania informacji we współczesnym świecie.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej. Od 2019 r. wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma.

Archiwalne numery czasopisma do numeru 2018/2 dostępne są pod adresem: 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=2885&prev=497

oraz w Archiwum Cyfrowym SBP.

 

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi

Z badan 300x118

„Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
http://www.lis.uw.edu.pl/badan 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PL ISSN 1897-0788; eISSN 2544-8739

 • Redaktor naczelny: dr hab., prof. UW Jacek Puchalski
 • Zastępca redaktora naczelnego / Sekretarz redakcji: dr Agnieszka Chamera-Nowak
 • Sekretarz redakcji: dr Dorota Pietrzkiewicz

W roku 2013 „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” zostało włączone do wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B) z liczbą 9 punktów za publikację na jego łamach.

Rocznik powstał w wyniku przekształcenia serii wydawniczej, ukazującej się pod tytułem „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, założonej w połowie lat siedemdziesiątych z inicjatywy prof. dr hab. Barbary Bieńkowskiej. Pierwotny zamysł wydawnictwa był bardzo skromny – chodziło o stworzenie forum dla ogłaszania efektów prac badawczych prowadzonych przez grono uczniów redaktorki i osób związanych z jej seminarium i pracami naukowymi. Okazało się jednak, że seria spotkała się z pozytywnym odzewem środowiska i że pierwsze trzy numery nie wyczerpały „podaży” prac. W ten sposób seria rozwinęła się, osiągając wśród badaczy książki w Polsce opinię poważnego przedsięwzięcia naukowego.

Ukazujące się  co rok tomy, od numeru czwartego przybrały charakter tematyczny – każdy miał za zadanie zgrupować artykuły związane z konkretną, choć dość szeroko zakreśloną tematyką badawczą. Barbara Bieńkowska redagowała stworzoną przez siebie serię do początku lat dziewięćdziesiątych, wydając piętnaście tomów. Odchodząc na emeryturę przekazała kierowanie profesorowi Józefowi Wojakowskiemu, który zrezygnował z pomysłu kompletowania tomów tematycznych. Po ponad dwuletniej przerwie, którą zamknęła generalna reforma wydawnictwa przeprowadzona przez dr hab. Jacka Soszyńskiego, prof. UW, powołano do życia czasopismo, które ma za zadanie jednocześnie kontynuować myśl i intencje założycielki serii i rozszerzyć zakres zainteresowań, dostarczając forum dla prezentacji indywidualnych i zespołowych dokonań, a także dyskusji dotyczących historii kultury książki rękopiśmiennej i drukowanej od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Od pażdziernika 2016 r. czasopismo prowadzi obecny zespół redakcyjny.