Czasopisma wydziałowe

Studia Medioznawcze

Studia Medioznawcze 300x145

„Studia Medioznawcze”
Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pok. …
Telefon: (22) 55 20 240
Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strony www:
http://studiamedioznawcze.pl  (PL)
http://mediastudies.eu  (EN)

 • Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Marek Jabłonowski
 • Zastępca redaktora naczelnego / Sekretarz: mgr Teresa Maciszewska
 • Zastępca redaktora naczelnego / Sekretarz: prof. dr hab. Robert Cieślak

ISSN 1641-0920
Pierwotną wersję „Studiów Medioznawczych” stanowi wersja elektroniczna.
ISSN 2451-1617

Lista ministerialna: B, obszar nauk: S, 12 punktów (komunikat z 23 grudnia 2015 roku).

„Studia Medioznawcze” to kwartalnik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, który narodził się w 2000 roku w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Do września 2016 roku ukazało się 66 numerów czasopisma.

W kręgu jego odbiorców są pracownicy naukowi i studenci dyscypliny nauk o mediach. W profilu tematycznym „SM” mieszczą się zagadnienia poświęcone tożsamości nauk o mediach; nowym mediom; etyce i public relations, prawu w mediach; historii mediów; retoryce, mediom w Polsce – prasie, radiu, telewizji; systemom medialnym za granicą. W skład Rady Naukowej czasopisma wchodzą naukowe autorytety w dziedzinie nauk o mediach – politolodzy, medioznawcy, historycy, językoznawcy, literaturoznawcy z kraju i zza granicy.

Teksty są publikowane i udostępniane na stronie internetowej kwartalnika http://studiamedioznawcze.pl/ na zasadach otwartego dostępu i nieodpłatnej licencji udzielanej wydawcy (możliwa publikacja w językach kongresowych: rosyjskim, angielski, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim). Tam też można znaleźć roczniki „SM” w formacie .pdf (od numeru 1 (32) 2008), spisy treści w polskiej i angielskiej wersji językowej, wybrane teksty tłumaczone na język angielski. A ponadto opis procedury recenzowania i instrukcję wydawniczą dla autorów. Od numeru 2 (56) 2014 roku pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

„SM” jest indeksowany w bazach EBSCO, CEJSH (weryfikacja w bazie ERIH PLUS w toku).

Kwartalnik w 2015 roku znalazł się na liście MNiSW w wykazie części B czasopism, co oznacza, że za publikację na łamach „Studiów Medioznawczych” można otrzymać 12 pkt.

Przegląd Biblioteczny

Przeglad Biblioteczny 300x162

„Przegląd Biblioteczny”
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
http://www.sbp.pl/przeglad
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ISSN 0033-202X

Wersja drukowana czasopisma stanowi jego wersję pierwotną.

 • Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert
 • Redaktor, Redaktor tematyczny: dr hab. Dariusz Grygrowski
 • Sekretarz Redakcji: dr Dorota Grabowska

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie. Zapewnia możliwość publikacji i wymiany poglądów całemu środowisku bibliotekarskiemu i ludziom nauki związanym z naszym zawodem. Świadectwem wysokiego poziomu tego pisma jest decyzja z 2007 r. ministra nauki i szkolnictwa wyższego o umieszczeniu tytułu na liście czasopism punktowanych i przyznanie 9 pkt. w grupie polskich czasopism naukowych. Wersja drukowana czasopisma stanowi jego wersję pierwotną.

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne

ZIN Studia Informacyjne logo 2017

„Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne”
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/czasopisma_sbp/zin
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PL ISSN 0324-8194
E ISSN 2392-2648

 • Redaktor naczelny: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
 • Zastępca redaktora naczelnego i redaktor tematyczny: dr Marcin Roszkowski
 • Sekretarz Redakcji: mgr Monika Halasz-Cysarz

Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne" są najstarszym polskim czasopismem informatologicznym. Znajduje się ono na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 punktów). Czasopismo jest indeksowane w bazach: Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Library and Information Science and Technology Abstracts (LISTA), Polska Bibliografia Bibliologiczna (PBB). Czasopismo wpisane jest też do indeksu ERIH PLUS.

Głównym celem czasopisma jest zapewnienie forum dla rozpowszechniania artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) i innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służyć ma również rozpowszechnianiu krytycznych recenzji i omówień publikacji z tego zakresu oraz problemowych sprawozdań z ważnych konferencji poświęconych współczesnym problemom informacyjnym. W nowej formie czasopismo ukazuje się pod rozszerzonym tytułem: „ZIN – Studia Informacyjne”. Dodany podtytuł podkreśla interdyscyplinarny charakter jego profilu tematycznego, który obejmuje szeroki zakres problemów podejmowanych przez dyscypliny akademickie i dziedziny działalności zawodowej związane z zapewnianiem dostępu do utrwalonych zasobów informacji i wiedzy oraz ich wykorzystywaniem przez współczesnego człowieka i współczesne społeczeństwo. Czasopismo publikuje też artykuły prezentujące teoretyczną refleksję o praktycznej działalności informacyjnej prowadzonej w różnych dziedzinach i obszarach życia społecznego, a także wyniki badań służących poznaniu różnych uwarunkowań tej działalności oraz doskonaleniu jej metod i narzędzi. Na łamach ZIN publikowane są także artykuły poświęcone metodologii badań informatologicznych, historii nauki o informacji oraz edukacji w zakresie nauki o informacji. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim i angielskim.

„ZIN – Studia Informacyjne” adresowane są do międzynarodowego środowiska badaczy nauki o informacji, a także praktyków działalności informacyjnej, krytycznie analizujących metody i narzędzia jej realizacji w różnych środowiskach dziedzinowych i organizacyjnych oraz polityków i donatorów działalności informacyjnej w różnych dziedzinach. Lektura czasopisma może też zainteresować wykładowców, studentów i badaczy innych dyscyplin, które zajmują się równymi aspektami funkcjonowania informacji we współczesnym świecie.

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi

Z badan 300x118

„Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
http://www.lis.uw.edu.pl/badan 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PL ISSN 1897-0788

 • Redaktor naczelny: dr hab., prof. UW Jacek Puchalski
 • Sekretarz redakcji: dr Agnieszka Chamera-Nowak
 • Sekretarz redakcji: mgr Dorota Pietrzkiewicz

W roku 2013 „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” zostało włączone do wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B) z liczbą 9 punktów za publikację na jego łamach.

Rocznik powstał w wyniku przekształcenia serii wydawniczej, ukazującej się pod tytułem „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, założonej w połowie lat siedemdziesiątych z inicjatywy prof. dr hab. Barbary Bieńkowskiej. Pierwotny zamysł wydawnictwa był bardzo skromny – chodziło o stworzenie forum dla ogłaszania efektów prac badawczych prowadzonych przez grono uczniów redaktorki i osób związanych z jej seminarium i pracami naukowymi. Okazało się jednak, że seria spotkała się z pozytywnym odzewem środowiska i że pierwsze trzy numery nie wyczerpały „podaży” prac. W ten sposób seria rozwinęła się, osiągając wśród badaczy książki w Polsce opinię poważnego przedsięwzięcia naukowego.

Ukazujące się w przybliżeniu co rok tomy, od numeru czwartego przybrały charakter tematyczny – każdy miał za zadanie zgrupować artykuły związane z konkretną, choć dość szeroko zakreśloną tematyką badawczą. Barbara Bieńkowska redagowała stworzoną przez siebie serię do początku lat dziewięćdziesiątych, wydając piętnaście tomów. Odchodząc na emeryturę przekazała kierowanie profesorowi Józefowi Wojakowskiemu, który zrezygnował z pomysłu kompletowania tomów tematycznych. Po ponad dwuletniej przerwie, którą zamknęła generalna reforma wydawnictwa przeprowadzona przez dr hab. Jacka Soszyńskiego, prof. UW, powołano do życia czasopismo, które ma za zadanie jednocześnie kontynuować myśl i intencje założycielki serii i rozszerzyć zakres zainteresowań, dostarczając forum dla prezentacji indywidualnych i zespołowych dokonań, a także dyskusji dotyczących historii kultury książki rękopiśmiennej i drukowanej od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Od pażdziernika 2016 r. czasopismo prowadzi obecny zespół redakcyjny.