Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne

ZIN Studia Informacyjne logo 2017

„Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne”
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
http://ojs.sbp.pl/index.php/zin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
E ISSN 2392-2648
PL ISSN 0324-8194

  • Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
  • Zastępca Redaktora Naczelnego i Redaktor Tematyczny: dr Marcin Roszkowski
  • Sekretarz Redakcji: dr Zuzanna Wiorogórska

Czasopismo "Zagadnienia Informacji Naukowej -- Studia Informacyjne" (ZIN) [Journal of Information Science -- Information Studies] jest periodykiem najczęściej cytowanym wśród czasopism bibliologicznych i informatologicznych wydawanych w Polsce. Jest najstarszym polskim czasopismem naukowym zajmującym się problematyką nauki o informacji, które ukazuje się od 1962 r. (do 1971 r. pod tytułem "Biuletyn ODIN PAN", od 1972 r. jako "Zagadnienia Informacji Naukowej", od numeru 2 z 2013 r. pod obecnym tytułem). Zawartość ZIN jest indeksowana w wielu bazach międzynarodowych i krajowych, m.in. w: Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), EBSCO (LISTA), Google Scholar, Worldcat, Polskiej Bibliografii Bibliologicznej (PBB), Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), POL-Index i ICI Journal Master List. Czasopismo jest zarejestrowane w bazie referancyjnej ERIH PLUS i w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Czasopismo "ZIN - Studia Informacyjne" znajduje się w wykazie MNiSW naukowych czasopism punktowanych. Publikacja artykułu naukowego w ZIN w latach 2019-2020 zapewnia 20 pkt.

"ZIN - Studia Informacyjne" jest ogólnopolskim i międzynarodowym forum rozpowszechniania wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) i innych dyscyplin zajmujących się analizami społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służy również krytyce naukowej dotyczącej publikacji z tego zakresu, zamieszczane są tu też problemowe sprawozdania z konferencji poświęconych współczesnym problemom informacyjnym. ZIN jest czasopismem interdyscyplinarnym, jego profil tematyczny obejmuje szeroki zakres problemów teoretycznych i praktycznych, społecznych, kulturowych i technologicznych, związanych z zapewnianiem dostępu do utrwalonych zasobów informacji i wiedzy, potrzebami użytkowników informacji, wykorzystywaniem zasobów informacji i wiedzy przez współczesnego człowieka i współczesne społeczeństwo, społeczną recepcją nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Profil tematyczny ZIN obejmuje również metodologię badań informatologicznych, historię nauki o informacji oraz edukację informacyjną i edukację w zakresie nauki o informacji. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim i w języku angielskim.

Czasopismo „ZIN -- Studia Informacyjne” adresowane jest do międzynarodowego środowiska badaczy nauk o informacji oraz praktyków działalności informacyjnej, krytycznie analizujących metody i narzędzia jej realizacji w różnych środowiskach dziedzinowych i organizacyjnych, a także polityków i donatorów działalności informacyjnej w różnych dziedzinach. Czasopismo może też zainteresować badaczy, wykładowców i studentów innych dyscyplin, które zajmują się różnymi aspektami funkcjonowania informacji we współczesnym świecie.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej; od 2019 r. wersja elektroniczna jest wersją pierwotną. Czasopismo jest publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe w otwartym dostępie z półroczną karencją.  

Archiwalne numery czasopisma dostępne są pod adresem: 

http://ojs.sbp.pl/index.php/zin/issue/archive

oraz w Archiwum Cyfrowym SBP: http://ac.sbp.pl/ .