Postępowanie habilitacyjne - dr Anna Lusińska

29 stycznia 2020 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Warszawskiego podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Lusińskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.