Rada dydaktyczna dla DiM, LAM, ZBD

Rady dydaktyczne działają na podstawie § 68 i 69 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, § 5 Regulaminu studiów na UW, Zarządzenia nr 169 Rektora UW z dn. 12.11.2019 r. w sprawie utworzenia rad dydaktycznych na UW oraz uchwał Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, w tym przede wszystkim Uchwały nr 2 URK z dn. 27.01.2020 w sprawie zasad działania rad dydaktycznych na UW. Każdy kierunek studiów jest przyporządkowany jednej Radzie dydaktycznej.

W skład rady dydaktycznej wchodzą (§ 69 Statutu UW):

1)  nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych;

2)  przedstawiciele doktorantów związani z dyscypliną naukową wiodącą dla danych kierunków studiów;

3)  przedstawiciele studentów danych kierunków studiów, łącznie w liczbie stanowiącej co najmniej 25% składu rady, ale nie mniej niż jeden student każdego z tych kierunków studiów.

W jej posiedzeniach mogą uczestniczyć również zaproszeni goście. Dla realizacji części zadań Rada może również tworzyć komisje, w których skład wchodzą zarówno członkowie Rady, jak i osoby spoza tego grona.

Kompetencje rady dydaktycznej (§ 5 Regulaminu studiów na UW):

1.  Rada dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK projektuje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności:

1)  opracowuje koncepcję kształcenia zgodną z misją i strategią Uniwersytetu;

2)  formułuje propozycje zasad rekrutacji;

3)  przygotowuje propozycje zmian w programach studiów;

4)  określa maksymalną liczbę przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów;

5)  określa szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez studenta;

6)  określa zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych;

7)  określa zasady przeprowadzania egzaminów oraz zasady przystąpienia do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną;

8)  określa szczegółowe zasady procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego [w tym także zatwierdza tematy prac dyplomowych - dop. RD];

9)  uwzględnia wnioski z akredytacji zewnętrznych i wewnętrznej ewaluacji jakości kształcenia.

2.  Rada dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK monitoruje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności analizuje:

1)  przebieg i wyniki rekrutacji;

2)  przebieg i wyniki sesji egzaminacyjnej;

3)  wyniki ankiet studenckich i hospitacji zajęć;

4)  przebieg i wyniki egzaminów dyplomowych;

5)  system wsparcia dydaktycznego dla studentów, w szczególności infrastruktury i zasobów bibliotecznych wykorzystywanych w procesie kształcenia;

6)  zgodność kompetencji naukowych i dydaktycznych osób prowadzących zajęcia z przypisanymi do zajęć efektami uczenia się;

7)  umiędzynarodowienie procesu kształcenia;

8)  losy absolwentów;

9)  wsparcie działalności uczelnianych organizacji studenckich związanej z kierunkiem studiów.

Kompetencje wymienione w punkcie 1 są realizowane w formie uchwał, które uszczegóławiają postanowienia Regulaminu studiów odpowiednio do specyfiki danego kierunku studiów. Zastępują dotychczas obowiązujące szczegółowe zasady studiowania.