Rada naukowa dyscypliny

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH

Rady naukowe dyscyplin to organy wprowadzone przez Statut UW uchwalony 26 czerwca 2019 r. Na Uniwersytecie Warszawskim powołane zostały 22 rady naukowe dyscyplin.

Zadania rad można podzielić na cztery kategorie:

  1. Nadawanie stopni doktora i doktora habilitowanego;
  2. Dbanie o wysoki poziom działalności badawczej w danej dyscyplinie na UW (ustalanie kryteriów dla oceny osiągnięć naukowych pracowników oraz koordynacja działań związanych z ewaluacją danej dyscypliny, ocena poziomu dyscypliny w odniesieniu do standardów międzynarodowych, wskazywanie kryteriów, jakie muszą spełniać pracownicy, aby zostać powołanymi do rady przez rektora);
  3. Zapewnianie, aby kształcenie na uczelni było oparte na najnowszych wynikach badań (udział w powoływaniu rad dydaktycznych);
  4. Dbanie o transparentny i rzetelny proces zatrudniania nauczycieli akademickich, oparty o wysokie wymagania merytoryczne (kierowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowych i komisji ds. zatrudnień, udział w ocenie okresowej nauczycieli akademickich).

Więcej informacji o Radzie w serwisie Rady Naukowe Dyscyplin UW.

Search