Rada wydziału

Rada Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Jak wskazuje § 26 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Wydziału – a więc także i Rada WDIiB UW – jest organem kolegialnym UW.

W skład Rady Wydziału wchodzą (na podstawie § 39 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego):

 • Dziekan (jako przewodniczący Rady Wydziału) oraz Prodziekani,
 • Samodzielni nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale
 • Przedstawiciele innych nauczycieli akademickich
 • Przedstawiciele doktorantów i studentów
 • Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Kadencja przedstawicieli innych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi trwa cztery lata, natomiast długość kadencji przedstawicieli doktorantów i studentów regulują odpowiednio Regulamin Samorządu Doktorantów UW oraz Regulamin Samorządu Studentów UW.

Kompetencje Rady Wydziału

Na podstawie § 40 Statutu UW do kompetencji Rady WDIiB UW należy:

 1. Uchwalanie regulaminu Wydziału i dokonywanie jego zmian.
 2. Ustalanie ogólnych kierunków działalności Wydziału.
 3. Uchwalanie strategii rozwoju Wydziału opracowanej przez Dziekana.
 4. Tworzenie, przekształcanie i likwidowanie, na wniosek Dziekana, jednostek organizacyjnych Wydziału.
 5. Uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów studiów i programów kształcenia.
 6. Uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów doktoranckich.
 7. Uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
 8. Uchwalanie planu finansowego Wydziału.
 9. Ocena działalności Wydziału, zatwierdzanie rocznego sprawozdania Dziekana, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz ocena działalności Dziekana;
 10. Wyrażanie opinii społeczności Wydziału w sprawach przedłożonych przez Rektora, Dziekana, kierowników lub Rady naukowe jednostek wewnętrznych albo przez grupę co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Rady.
 11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, wynikających z ustaw, Statutu lub regulaminu Wydziału.

Organizacja pracy Rady Wydziału

Na podstawie § 41 Statutu UW Organizacja pracy Rady Wydziału polega na:

 1. Posiedzenia Rady Wydziału zwołuje Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Rady.
 2. Tryb pracy Rady Wydziału określa regulamin Wydziału, z zachowaniem wymagań określonych w Statucie, dotyczących trybu pracy Senatu.
 3. Rada może powołać komisje stałe lub komisje w celu wykonania określonego zadania. Przepisy § 33 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio,

Podejmowanie uchwał przez Radę Wydziału

Na podstawie § 42 Statutu UW, podejmowanie uchwał przez Radę Wydziału

 1. Rada Wydziału podejmuje uchwały na wniosek Rektora, Dziekana, komisji Rady lub grupy co najmniej pięciu członków Rady Wydziału.
 2. W sprawach osobowych, a także na wniosek co najmniej jednego członka Rady Wydziału, z wyłączeniem głosowania w sprawach formalnych, Rada Wydziału podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 3. Uchwały Rady Wydziału podaje się do wiadomości społeczności Wydziałowej, z tym że sposób ich podawania określa Rektor w drodze zarządzenia.
 4. Od uchwał Rady Wydziału Rektorowi i Dziekanowi służy odwołanie do Senatu w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę, chyba że Rada uchyli wcześniej uchwałę w całości. Nie dotyczy to uchwał Rady Wydziału podejmowanych na podstawie ustawy, o której mowa w § 11 ust. 2 Statutu. Uchwała Rady, w stosunku do której Rektor lub Dziekan złożyli odwołanie, nie wchodzi w życie do czasu rozpatrzenia odwołania przez Senat. Senat rozpatruje odwołanie nie później niż na drugim kolejnym posiedzeniu licząc od dnia wniesienia odwołania.