Rady dydaktyczne

Regulamin Rad Dydaktycznych UW

Rady Dydaktyczne działają na podstawie § 68 i 69 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, § 5 Regulaminu studiów na UW, Zarządzenia nr 169 Rektora UW z dn. 12.11.2019 r. w sprawie utworzenia Rad Dydaktycznych na UW oraz uchwał Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, w tym przede wszystkim Uchwały nr 2 URK z dn. 27.01.2020 w sprawie zasad działania Rad Dydaktycznych na UW. Każdy kierunek studiów jest przyporządkowany jednej Radzie Dydaktycznej.

W skład Rady Dydaktycznej wchodzą (§ 69 Statutu UW):

 1. nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych;
 2. przedstawiciele doktorantów związani z dyscypliną naukową wiodącą dla danych kierunków studiów;
 3. przedstawiciele studentów danych kierunków studiów, łącznie w liczbie stanowiącej co najmniej 25% składu rady, ale nie mniej niż jeden student każdego z tych kierunków studiów.

W jej posiedzeniach mogą uczestniczyć również zaproszeni goście. Dla realizacji części zadań Rada może również tworzyć komisje, w których skład wchodzą zarówno członkowie Rady, jak i osoby spoza tego grona.

Kompetencje Rady Dydaktycznej (§ 5 Regulaminu studiów na UW):

1. Rada Dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK projektuje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności:

 1. opracowuje koncepcję kształcenia zgodną z misją i strategią Uniwersytetu;
 2. formułuje propozycje zasad rekrutacji;
 3. przygotowuje propozycje zmian w programach studiów;
 4. określa maksymalną liczbę przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów;
 5. określa szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez studenta;
 6. określa zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych;
 7. określa zasady przeprowadzania egzaminów oraz zasady przystąpienia do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną;
 8. określa szczegółowe zasady procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego [w tym także zatwierdza tematy prac dyplomowych - dop. RD];
 9. uwzględnia wnioski z akredytacji zewnętrznych i wewnętrznej ewaluacji jakości kształcenia.

2. Rada Dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK monitoruje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności analizuje:

 1. przebieg i wyniki rekrutacji;
 2. przebieg i wyniki sesji egzaminacyjnej;
 3. wyniki ankiet studenckich i hospitacji zajęć;
 4. przebieg i wyniki egzaminów dyplomowych;
 5. system wsparcia dydaktycznego dla studentów, w szczególności infrastruktury i zasobów bibliotecznych wykorzystywanych w procesie kształcenia;
 6. zgodność kompetencji naukowych i dydaktycznych osób prowadzących zajęcia z przypisanymi do zajęć efektami uczenia się;
 7. umiędzynarodowienie procesu kształcenia;
 8. losy absolwentów;
 9. wsparcie działalności uczelnianych organizacji studenckich związanej z kierunkiem studiów.

Kompetencje wymienione w punkcie 1 są realizowane w formie uchwał, które uszczegóławiają postanowienia Regulaminu studiów odpowiednio do specyfiki danego kierunku studiów. Zastępują dotychczas obowiązujące szczegółowe zasady studiowania.

Rada Dydaktyczna dla API, BIN, PW

Skład Rady Dydaktycznej w kadencji 2021-2025 dla kierunków: architektura przestrzeni informacyjnych, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie współczesne:

Przewodnicząca - dr hab. Małgorzata Kisilowska

Wiceprzewodnicząca - dr Dorota Grabowska

Członkowie - przedstawiciele nauczycieli akademickich:

dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak

dr Dorota Grabowska

dr Adam Jachimczyk

dr Mikołaj Ochmański

dr Magdalena Paul

dr Dorota Pietrzkiewicz

dr Marcin Roszkowski

Członkowie - przedstawiciele doktorantów:

mgr Anna Bielecka

mgr Anna Sieradzan

Członkowie - przedstawiciele studentów:

Katarzyna Adamczewska

Angelika Kuch

Uchwały i komunikaty

Rada Dydaktyczna dla DiM, LAM, ZBD

Skład Rady Dydaktycznej w kadencji 2021-2024 dla dziennikarstwo i medioznawstwo, logistyka i administrowanie w mediach, zarządzanie Big Data:

Przewodniczący - dr Łukasz Szurmiński

Wiceprzewodniczący - dr hab. Joanna Szylko-Kwas

Członkowie - przedstawiciele nauczycieli akademickich:

dr hab Jagoda Bloch

dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab

dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska

dr hab. Krzysztof Kowalik

dr hab. Agata Opolska-Bielańska

dr Łukasz Przybysz

 

Członkowie - przedstawiciele doktorantów:

mgr Anna Bielecka

Członkowie - przedstawiciele studentów:

Maria Lipińska

Justyna Grzybowska

Oliwia Świątek

Samuel Gańko


Uchwały i komunikaty

Uchwały i komunikaty niedostępne w Dzienniku UW

Search