O nas

XXI Wydział UW na XXI stulecie!

WDIiB UW jest pierwszą i jedyną w Polsce jednostką naukową, której działalność badawcza i dydaktyczna koncentruję się trzech dyscyplinach, definiujących współczesną komunikację międzyludzką: naukach o mediach, informatologii i bibliologii.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW to także najmłodszy wydział na Uniwersytecie Warszawskim: działalność rozpoczął zaledwie 1 września 2016 r. Należy jednak zaznaczyć, że – będąc jednostką innowacyjną w obszarze dydaktyki czy organizacji – czerpie z długoletniej tradycji nauczania kierunkowego z zakresu dziennikarstwa, medioznawstawa, informacji i księgoznawstwa.

WDIiB UW utworzono z Instytutu Dziennikarstwa (części Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) oraz Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (części Wydziału Historycznego). Obydwie jednostki należały do grona najlepszych instytutów kierunkowych w Polsce, co potwierdzały wyniki badań i rankingów, przeprowadzanych przez komisje akredytacyjne i najbardziej opiniotwórcze media w kraju.

Jednak nawet rozpoznawalne, prestiżowe, dobrze funkcjonujące instytuty musiały dbać nie tylko o umacnianie podstaw, na których zostały posadowione, ale i wyznaczyć sobie długofalowe cele działania. Cele, które nie koncentrowałyby się jedynie wokół bieżących wyzwań, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny i doraźne przemiany zachodzące na rynku edukacyjnym. Cele, które mogłyby być w pełni zrealizowane dopiero dzięki wykorzystaniu synergii pokrewnych obszarów badawczych Instytutu Dziennikarstwa UW i Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.

Tak zrodziła się silna potrzeba powołania do życia Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii: nowej jednostki naukowo-dydaktycznej, gotowej podjąć dalekosiężne wyzwania wyznaczone przez chyba najszybciej rozwijające się domeny ludzkiej aktywności – media, komunikowanie i informację.

Akredytacje i wyróżnienia
 • Grupa pracowników naszego Wydziału otrzymała wyjątkowe wyróżnienie: Medal Jubileuszowy UW. W tym gronie znaleźli się:
  prof. dr hab. Janusz Adamowski (Dziekan WDIB UW), prof. UW dr hab. Anna Kamler (Prodziekan WDIB UW), prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, prof. dr hab. Elżbieta Zybert, prof. UW dr hab. Jacek Puchalski, prof. UW dr hab. Wiesław Sonczyk, mgr inż. Adam Grabowski (Dyrektor administracji WDIB UW) i mgr Anna Zapolska.
 • Prof. dr hab. Wiesław Władyka i Mariusz Janicki zostali finalistami prestiżowej Nagrody im. Dariusza Fikusa 2016 (za cykl tekstów publicystycznych w tygodniku "Polityka").
 • Dr hab. Michał Zaremba otrzymał wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii "Praca habilitacyjna" za dysertację naukową "Prawna regulacja krajowego rynku zbiorowego zarządzania prawami do muzyki".
 • 24 listopada 2016 - nagroda Prezesa Rady Ministrów dla doktora Bartłomieja Włodarczyka z Katedry Bibliografii i Dokumentacji. Nagrodę otrzymał za rozprawę doktorską " Zastosowanie map tematów w językach haseł przedmiotowych na przykładzie Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej", napisaną pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek
 • Ocena wyróżniająca dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z dn. 8 grudnia 2011, przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną
 • Ocena pozytywna dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z dn. 7 kwietnia 2011, przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną
 • Ocena pozytywna dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z dn. 26 kwietnia 2007, przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną
 • Ocena pozytywna dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z dn. 29 grudnia 2004, przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną
 • Tytuł „Najlepszej uczelni w grupie kierunków studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” dla Uniwersytetu Warszawskiego w rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” w 2013 r.
 • Najwyższe noty w Rankingu kierunków studiów „Perspektywy”, w Grupie Kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwsze miejsca zestawienia w latach 2014, 2015, 2016 i 2017.

  

Kilka słów o historii ID i IINiSB

O nas_ID_logo

Instytut Dziennikarstwa (ID) kontynuował ponad osiemdziesięcioletnią tradycję kształcenia dziennikarzy w Polsce. Pierwsza Szkoła Dziennikarska powstała w Warszawie w 1917 r., niemal równocześnie w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie stworzono Wydział Publicystki i Dziennikarstwa. Także w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1953 – 1960 funkcjonował odrębny, działający jako samodzielna placówka Wydział Dziennikarski.

Bednarska 2/4
Fot. Anna Kornacka
Właściwa historia jednostki rozpoczęła się w 1975, kiedy utworzono Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W jego skład wszedł Instytut Dziennikarstwa i od tego czasu cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Jedną z przyczyn niewątpliwego sukcesu były nowoczesne programy nauczania, dopasowane do zmieniających się mediów i komunikacji oraz dynamiki rynku pracy (tu warto wspomnieć np. specjalistyczną Pracownię Marketingu Medialnego i PR z 1995 r., czyli pierwszą – wśród uczelni publicznych – jednostkę edukacyjną w Polsce, kształcącą studentów dziennikarstwa w zakresie public relations). Przedmiotem szczególnej dumy Instytutu Dziennikarstwa , a obecnie WDIiB, były też trzy profesjonalne studia: fotograficzne (przy ul. Nowy Świat 69), radiowe i telewizyjne (przy ul. Bednarskiej 2/4, gdzie swoją siedzibę ma obecnie Akademickie Radio Kampus, nadające – na przyznanej przez KRRiT częstotliwości 97,1 MHz od 1 czerwca 2005 r. – własny program dla aglomeracji stołecznej).

Instytut Dziennikarstwa był największym w Polsce ośrodkiem uniwersyteckim, którego absolwenci podejmowali prace w prasie, redakcjach radiowych, telewizyjnych, agencjach, wydawnictwach i w instytucjach zajmujących się reklamą, marketingiem, public relations..

 

iinsb1

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (IINSB) był jednym z najstarszych ośrodków akademickiego kształcenia pracowników informacji i bibliotekarzy w Polsce. Tradycja dydaktyki księgoznawczej w naszej uczelni sięgała niemal początków Uniwersytetu. Zainicjowały ją wykłady Joachima Lelewela (1820 – 1821), a następnie Karola Estreichera (1865 – 1868). W 1951 roku, jako druga po katedrze w Łodzi (1945), powołana została Katedra Bibliotekoznawstwa UW, którą kierował profesor Aleksander Birkenmajer.

Nowy Świat 69
Fot. Katedra Genologii i Fotografii
Katedra od początku specjalizowała się w badaniach i kształceniu przede wszystkim w zakresie współczesnej problematyki książki i jej instytucji. W połowie lat sześćdziesiątych specjalizacja poszerzona została o problematykę dokumentacji i informacji naukowej, która stopniowa zaczęła zajmować w niej coraz bardziej eksponowane miejsce. W 1968 roku Katedra przekształcono w Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, działający w ramach Wydziału Historycznego UW. Po wdrożeniu nowego programu nauczania, który w jeszcze większym stopniu ukierunkowano na zagadnienia organizacji zasobów informacji i prowadzenia działalności informacyjnej w zróżnicowanym środowisku współczesnego życia społecznego, naukowego i gospodarczego, w 1997 roku Instytut ponownie zmienił nazwę, tym razem Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych.

W ciągu blisko sześćdziesięciu pięciu lat swego istnienia IINiSB przekształcił się z niewielkiej katedry w duży instytut uniwersytecki, prowadzący rozległą działalność badawczą i wielostronną działalność dydaktyczną. IINSB UW był największym w Polsce uniwersyteckim ośrodkiem kształcenia profesjonalistów w dziedzinie informacji.

 

Misja wydziału

Podstawą działalności WDIiB UW jest:

 • kształcenie studentów w ramach nauk o mediach, informacji naukowej i bibliologii oraz przygotowanie ich do wykonywania cenionych na rynku pracy zawodów,
 • formowanie trwałych więzi współpracy z europejskimi wyższymi instytucjami edukacyjnymi,
 • poszerzanie wkładu w badania naukowe,
 • kształtowanie tożsamości i wizerunku instytucji kształcącej kadrę naukową o wysokich kompetencjach zawodowych.

Wydział Dziennikarstwa i Bibliologii UW realizuje swoją misję w ramach czterech podstawowych celów:

 • Uczelnianego – prowadzenie badań naukowych i nowoczesnej dydaktyki w zintegrowanym polu badawczym (zebrano w nim treści i metody, które wcześniej na UW były rozproszone).
 • Regionalnego – udział w procesie integracji i rozwoju systemu edukacji na Mazowszu i podnoszenie poziomu swej konkurencyjności w świetle procesu bolońskiego.
 • Ogólnokrajowego – dążenie do utrzymania i rozwinięcia swojej pozycji jako wiodącego Wydziału w Polsce w zakresie badań nad informacją, w tym zwłaszcza mediami masowymi i jej nośnikami (w tym książką).
 • Międzynarodowego – rozwijanie otwartego dialogu z europejskimi i pozaeuropejskimi instytucjami naukowymi i edukacyjnymi, zajmującymi się komunikacją, bibliologią i mediami; promowanie studenckiej wymiany akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem wiodących ośrodków szkolnictwa wyższego w Europie i Azji.

 

Wydział w liczbach

Obecnie WDIiB UW to:

 • 95 pracowników naukowo-dydaktycznych
 • prawie 2600 studentów
 • 5 kierunków studiów (Dziennikarstwo i medioznawstwo; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; Logistyka mediów, Logistyka i administrowanie w mediach)
 • 6 specjalności (Dziennikarstwo; Public relations i marketing medialny; Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza; Dokumentalistyka; Zarządzanie i technologie mediów; Logistyka i marketing w mediach)
 • 14 specjalizacji (Architektura informacji i wiedzy; Edytorstwo; Dziedzictwo kulturowe; Informacja w biznesie; Zarządzanie informacją i wiedzą; Organizacja i zarządzanie bibliotekami; Informacja i komunikacja w europejskich instytucjach kultury; Prasowa; Telewizyjna; Radiowa; Dziennikarstwo on-line; Dziennikarstwo multimedialne; Zarządzanie i marketing w mediach; Zarządzanie nowymi technologiami w mediach)
 • 4 studia podyplomowe (Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa; Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa; Podyplomowe Studia Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności; Podyplomowe zaoczne studia „Laboratorium reportażu”)
 • 2 znakomicie wyposażone pracownie komputerowe
 • 1 w pełni profesjonalne studio fotograficzne
 • 1 w pełni profesjonalne studio telewizyjne
 • 1 w pełni profesjonalne studio radiowe

 

Zarządzenie JM Rektora dotyczące organizacji WDIiB UW