O nas

XXI Wydział UW na XXI stulecie!

About us

nowe wyzwania, nowy wydział

WDIB UW jest pierwszą i jedyną w Polsce jednostką naukową, której działalność badawcza i dydaktyczna koncentruję się trzech dyscyplinach, definiujących współczesną komunikację międzyludzką: naukach o mediach, informatologii i bibliologii.

Nasza jednostka powstała z połączenia z Instytutu Dziennikarstwa (części Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) oraz Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (części Wydziału Historycznego). Obydwie jednostki należały do grona najlepszych instytutów kierunkowych w Polsce, co potwierdzały wyniki badań i rankingów, przeprowadzanych przez komisje akredytacyjne i najbardziej opiniotwórcze media w kraju.

W ten sposób powołany do życia został Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii: nowa jednostki naukowo-dydaktyczna, gotowa podjąć dalekosiężne wyzwania wyznaczone przez chyba najszybciej rozwijające się domeny ludzkiej aktywności – media, komunikowanie i informację.

historia powstania wydziału dziennikarstwa, informacji i bibliologii

Instytut Dziennikarstwa (ID) kontynuował ponad osiemdziesięcioletnią tradycję kształcenia dziennikarzy w Polsce. Pierwsza Szkoła Dziennikarska powstała w Warszawie w 1917 r., niemal równocześnie w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie stworzono Wydział Publicystki i Dziennikarstwa. Także w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1953 – 1960 funkcjonował odrębny, działający jako samodzielna placówka Wydział Dziennikarski.

Właściwa historia jednostki rozpoczęła się w 1975, kiedy utworzono Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W jego skład wszedł Instytut Dziennikarstwa i od tego czasu cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Jedną z przyczyn niewątpliwego sukcesu były nowoczesne programy nauczania, dopasowane do zmieniających się mediów i komunikacji oraz dynamiki rynku pracy (tu warto wspomnieć np. specjalistyczną Pracownię Marketingu Medialnego i PR z 1995 r., czyli pierwszą – wśród uczelni publicznych – jednostkę edukacyjną w Polsce, kształcącą studentów dziennikarstwa w zakresie public relations). Przedmiotem szczególnej dumy Instytutu Dziennikarstwa, a obecnie WDIB, były też trzy profesjonalne studia: fotograficzne (przy ul. Nowy Świat 69), radiowe i telewizyjne (przy ul. Bednarskiej 2/4, gdzie swoją siedzibę ma obecnie Akademickie Radio Kampus, nadające – na przyznanej przez KRRiT częstotliwości 97,1 MHz od 1 czerwca 2005 r. – własny program dla aglomeracji stołecznej).

Instytut Dziennikarstwa był największym w Polsce ośrodkiem uniwersyteckim, którego absolwenci podejmowali prace w prasie, redakcjach radiowych, telewizyjnych, agencjach, wydawnictwach i w instytucjach zajmujących się reklamą, marketingiem, public relations.

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (IINSB) był jednym z najstarszych ośrodków akademickiego kształcenia pracowników informacji i bibliotekarzy w Polsce. Tradycja dydaktyki księgoznawczej w naszej uczelni sięgała niemal początków Uniwersytetu. Zainicjowały ją wykłady Joachima Lelewela (1820 – 1821), a następnie Karola Estreichera (1865 – 1868). W 1951 roku jako druga po katedrze w Łodzi (1945), powołana została Katedra Bibliotekoznawstwa UW, którą kierował profesor Aleksander Birkenmajer.

Katedra od początku specjalizowała się w badaniach i kształceniu przede wszystkim w zakresie współczesnej problematyki książki i jej instytucji. W połowie lat sześćdziesiątych specjalizacja poszerzona została o problematykę dokumentacji i informacji naukowej, która stopniowa zaczęła zajmować w niej coraz bardziej eksponowane miejsce. W 1968 roku Katedra przekształcono w Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, działający w ramach Wydziału Historycznego UW. Po wdrożeniu nowego programu nauczania, który w jeszcze większym stopniu ukierunkowano na zagadnienia organizacji zasobów informacji i prowadzenia działalności informacyjnej w zróżnicowanym środowisku współczesnego życia społecznego, naukowego i gospodarczego, w 1997 roku Instytut ponownie zmienił nazwę, tym razem Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych.

W ciągu blisko sześćdziesięciu pięciu lat swego istnienia IINiSB przekształcił się z niewielkiej katedry w duży instytut uniwersytecki, prowadzący rozległą działalność badawczą i wielostronną działalność dydaktyczną. IINSB UW był największym w Polsce uniwersyteckim ośrodkiem kształcenia profesjonalistów w dziedzinie informacji.

Jednak nawet rozpoznawalne, prestiżowe, dobrze funkcjonujące instytuty musiały dbać nie tylko o umacnianie podstaw, na których zostały posadowione, ale i wyznaczyć sobie długofalowe cele działania. Cele, które nie koncentrowałyby się jedynie wokół bieżących wyzwań, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny i doraźne przemiany zachodzące na rynku edukacyjnym. Cele, które mogłyby być w pełni zrealizowane dopiero dzięki wykorzystaniu synergii pokrewnych obszarów badawczych Instytutu Dziennikarstwa UW i Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.

Misja wydziału

Podstawą działalności WDIB UW jest:

  • kształcenie studentów w ramach nauk o mediach, informacji naukowej i bibliologii oraz przygotowanie ich do wykonywania cenionych na rynku pracy zawodów,
  • formowanie trwałych więzi współpracy z europejskimi wyższymi instytucjami edukacyjnymi,
  • poszerzanie wkładu w badania naukowe,
  • kształtowanie tożsamości i wizerunku instytucji kształcącej kadrę naukową o wysokich kompetencjach zawodowych.

Wydział Dziennikarstwa i Bibliologii UW realizuje swoją misję w ramach czterech podstawowych celów:

  • Uczelnianego – prowadzenie badań naukowych i nowoczesnej dydaktyki w zintegrowanym polu badawczym (zebrano w nim treści i metody, które wcześniej na UW były rozproszone).
  • Regionalnego – udział w procesie integracji i rozwoju systemu edukacji na Mazowszu i podnoszenie poziomu swej konkurencyjności w świetle procesu bolońskiego.
  • Ogólnokrajowego – dążenie do utrzymania i rozwinięcia swojej pozycji jako wiodącego Wydziału w Polsce w zakresie badań nad informacją, w tym zwłaszcza mediami masowymi i jej nośnikami (w tym książką).
  • Międzynarodowego – rozwijanie otwartego dialogu z europejskimi i pozaeuropejskimi instytucjami naukowymi i edukacyjnymi, zajmującymi się komunikacją, bibliologią i mediami; promowanie studenckiej wymiany akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem wiodących ośrodków szkolnictwa wyższego w Europie i Azji.

Kontakt

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa

tel. (22) 55 20 294, (22) 55 23 915

e-mail: wdib@uw.edu.pl

Trzy lokalizacje

Nasz wydział posiada trzy lokalizacje na Kampusie Głównym UW i w jego okolicach. Główny budynek naszego wydziału zlokalizowany jest na Powiślu, przy ulicy Bednarskiej 2/4. Poszczególne sale wykładowe i część naszej administracji znaleźć można również w Pałacu Zamoyskich pod adresem Nowy Świat 69 oraz w budynku dawnego CIUWu przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Budynek przy ul. Bednarskiej 2/4, 00-310 Warszawa

Image

Budynek przy ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa

Image

Budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Image

Search