Wiadomości

Laboratorium im. Richarda Pipesa zaprasza na spotkanie pt. „Emigranci z Kaukazu w II Rzeczypospolitej”

Laboratorium im. Richarda Pipesa, funkcjonujące w Instytucie Studiów Politycznych PAN, zaprasza na spotkanie pt. „Emigranci z Kaukazu w II Rzeczypospolitej”, które odbędzie się 11 maja o godzinie 13:00 na platformie ZOOM.

Udział wezmą:

 • dr Shahla Kazimova z Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr Paweł Libera z Instytutu Historii PAN/ Instytutu Pamięci Narodowej;
 • prof. Wojciech Materski z Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Przemysław Adamczewski z Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Link do rejestracji:

https://zoom.us/meeting/register/tJ0ldOCsrTIvG9dTyCjOVAhJ2HKK3uuz4MQ4

Informujemy, że zgłoszenie się do udziału w spotkaniu organizowanym przez Laboratorium im. Richarda Pipesa działającym w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, ul. Polna 18/20) jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przyjęciem do wiadomości poniżej wskazanych postanowień.

 1. Udział w spotkaniu oznacza wyrażenie dobrowolnej zgody na utrwalenie i upublicznienie wizerunku oraz danych osobowych uczestnika spotkania.
 2. Udział w spotkaniu oznacza wyrażenie dobrowolnej zgody na utrwalenie i upublicznienie w całości wypowiedzi uczestnika spotkania na stronie internetowej prowadzonej przez Instytut Studiów Politycznych PAN oraz w mediach społecznościowych.
 3. Udział w spotkaniu oznacza przyjęcie do wiadomości poniższej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Instytut Studiów Politycznych PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa, działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), w związku zawarciem umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną lub z osobami fizycznymi, lub umowy z osobą prawną, w której zostały wskazane dane osobowe, podaje następujące informacje:          

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Studiów Politycznych PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa, NIP:5250008376, REGON 006228247, działający na podstawie wpisu do rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk pod numerem: RIN-I-51/98, tel.: (+48 22) 825 52 21, pl, e-mail: < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Studiów Politycznych PAN jest Maciej Łuczak, tel.: +48 502 348 833, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

° realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Instytucie Studiów Politycznych PAN na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Instytut Studiów Politycznych PAN (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

° ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z umową lub w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Instytutu Studiów Politycznych PAN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych, podmioty świadczące na rzecz Instytutu Studiów Politycznych PAN usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

° w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Instytut Studiów Politycznych PAN;

° w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych.

 1. Przysługuje Panu/Pani:

° prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

° prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

° prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie Studiów Politycznych PAN we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych.

Search